"Škola pre každého"

Sobota 19. 1. 2019

Počet návštev: 773431

História

Súčasnosť

 

         Materská škola je 1-triedna s vyučovacím jazykom slovenským. Poskytuje celodenné predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od troch do šesť rokov, deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou a poskytuje možnosť aj poldenného pobytu dieťaťa v MŠ. Sídli v budove základnej školy na prízemí.

         Prostredie materskej školy tvorí jedna herňa, v ktorej sú hrové a pracovné centrá rozmiestnené účelovo. Slúžia na spontánne hry detí a učiteľkami plánovanú, riadenú výchovno-vzdelávaciu činnosť. Pre deti sú pomôcky voľne, viditeľne uložené a tvoria súčasť materiálneho vybavenia. Poskytujú deťom priame, bezprostredné skúsenosti, zážitky, dávajú voľný priechod ich iniciatíve a podporujú a rozširujú vnútornú motiváciu.

         Súčasťou materiálno –technického vybavenia materskej školy je  odborná a detská literatúra, učebné pomôcky ,didaktické hry, logické hry, telovýchovné náradie, náčinie, IKT, spotrebný materiál na výtvarné a pracovné činnosti.

         Spálňa je vybavená pevnými , stabilnými ležadlami a zároveň poskytuje priestor na telesné a relaxačné cvičenia.

         Strava sa pripravuje v školskej kuchyni a podáva v školskej jedálni

         Pre pobyt detí vonku je k dispozícii školský dvor s trávnatou plochou a stromami. Na školskom dvore sa nachádzajú preliezky, hojdačky a pieskovisko.

         Výchovno vzdelávací proces realizujeme podľa Školského vzdelávacieho programu “Krôčik do života “. Je vypracovaný na základe podmienok materskej školy. Zohľadňuje a rešpektuje priestorové, materiálno – technické, personálne podmienky, potreby , záujmy a rozvojové možnosti detí predškolského veku. Tvorí základ pre každodennú výchovno – vzdelávaciu činnosť dieťaťa a nie je členený podľa vekových kategórií detí.

         Hlavným cieľom školského vzdelávacieho programu „ Krôčik do života“ je vo všetkých vzdelávacích oblastiach, umožniť deťom cez vlastné skúsenosti ,zážitky, pocity spoznávať seba, ľudí okolo seba, prírodu a kultúru. Edukáciu predprimárneho vzdelávania realizujeme hravo, cielene cez skúmanie, pozorovanie, zážitkové učenie a tým podporujeme osobnostný rozvoj dieťaťa .    Prostredníctvom premyslených metód a foriem výchovno- vzdelávacieho procesu neustále podporujeme  záujem detí o získavanie komunikačných, matematických, digitálnych, sociálnych, personálnych, občianskych, pracovných kompetencií a kompetencií učiť sa , riešiť problémy, tvorivo a kriticky myslieť.

Spolupracujeme s rodičmi, sociálnymi partnermi, základnou školou, zriaďovateľom, ako aj s CPPPaP. Nie je nám ľahostajná ani výslovnosť detí a spolupracujeme s klinickým logopédom pri odstraňovaní porúch reči a výslovnosti. Zabezpečujeme  oboznamovanie detí s anglickým jazykom, nakoľko je o oboznamovanie posledné roky zo strany rodičov veľký záujem. Kultúrnymi vystúpeniami v obci prezentujeme našu materskú školu. Zapájame sa do výtvarných celoslovenských súťaží, kde sme už získali nejedno umiestnenie.

         Náležitú pozornosť venujeme deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou.

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Jur nad Hronom 284
    284 , 93557 Jur nad Hronom
  • +421 36 77 93 026

Fotogaléria