"Škola pre každého"

Sobota 19. 1. 2019

Počet návštev: 773568

Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky - vzdelávanie v školách mimo územia slovenskej republiky

 

Vnútorná smernica

Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky  - vzdelávanie v školách mimo územia slovenskej republiky

 

 Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Jur nad Hronom 284 v súlade:

 • so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len školský zákon), v zmysle § 23 písmena b) o formách osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky a vzdelávania školách mimo územia Slovenskej republiky a § 57Komisionálne skúšky v základných a stredných školách zákona č. 245/2015,
 • s Metodickým pokynom na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ č. 11/2011vydáva túto smernicu:

Úvodné ustanovenia

 1. Organizácia osobitného spôsobu plnenia povinnej školskej dochádzky a vzdelávania v školách mimo územia Slovenskej republiky sa riadi hlavne touto smernicou a Zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) a Metodickým pokynom na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ č. 11/2011.
 2. Predmetom smernice je upraviť podmienky a jednotný postup školy a zákonných zástupcov žiakov školy pri osobitnom spôsobe plnenia povinnej školskej dochádzky – štúdiom v zahraničí.

 

Článok 1

Všeobecná časť

 

 1. Deti občanov Slovenskej republiky môžu plniť povinnú školskú dochádzku alebo sa vzdelávať na školách mimo územia Slovenskej republiky (ďalej len „forma osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky).
 2. Formy osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky na základe § 23 zákona 245/2008 Z. z. sú:
  • Individuálne vzdelávanie, ktorí sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v škole podľa tohto zákona (ďalej len „individuálne vzdelávanie“).
  • Vzdelávanie v školách mimo územia Slovenskej republiky,
  • Vzdelávanie v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu,
  • vzdelávanie v školách, v ktorých sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie podľa medzinárodných programom na základe poverenia ministerstva školstva,
  • individuálne vzdelávanie v zahraničí pre žiakov základnej školy,
  • podľa individuálneho učebného plánu.

 

Článok 2

Podmienky povolenia Vzdelávania v školách mimo územia SR

 

1. O povolení vzdelávania podľa § 25 rozhoduje riaditeľ školy, do ktorej je žiak prijatý, na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.

 

Článok 3

Žiadosť o povolenie osobitného spôsobu školskej dochádzky

1. V žiadosti o povolenie osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky žiadateľ uvedie:

 • meno, priezvisko, bydlisko žiaka,
 • rodné číslo žiaka,
 • adresu trvalého i prechodného bydliska žiaka v zahraničí,
 • názov a adresu školy, ktorú bude žiak v zahraničí navštevovať, ak je vopred známa, alebo názov a adresu školy zriadenej iným štátom na území Slovenskej republiky, ktorú bude žiak navštevovať,
 • termín (od - do) – na 1 školský rok
 • meno a priezvisko zákonných zástupcov, adresa trvalého bydliska zákonných zástupcov, údaje za účelom komunikácie (e-mail, telefón do zahraničia) obidvoch zákonných zástupcov,
 • v písomnej žiadosti žiadajú zákonní zástupcovia vydanie učebníc a pracovných zošitov na príslušný školský rok;

2. Riaditeľka školy vydá rozhodnutie o povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR na 1 kalendárny rok. 

 

Článok 4

Povinnosti žiaka a zákonného zástupcu 

 1. Zákonný zástupca je povinný spolupracovať so školou, pravidelne komunikovať a poskytnúť škole všetky potrebné informácie a dokumenty.
 2. Zákonný zástupca do 30 dní nahlási riaditeľke školy ZŠ s MŠ Jur nad Hronom 284 názov školy a zašle doklad s uvedením názvu a adresy školy, ktorý potvrdzuje, že žiak navštevuje príslušnú školu. Zákonný zástupca žiaka predloží tento doklad vždy k 15. septembru príslušného školského roka, ak žiak pokračuje vo vzdelávaní podľa § 23 písm. b).  o navštevovaní uvedenej školy v zahraničí s uvedením predmetov, ktoré má žiak v škole v zahraničí. 
 3. Dokumenty musia byť vypísané na hlavičkovom papieri školy v zahraničí, potvrdené pečiatkou školy a podpísané riaditeľom príslušnej školy. Originál dokumentov pošle zákonný zástupca prostredníctvom pošty.
 4. Po absolvovaní štúdia v zahraničí je zákonný zástupca žiaka povinný:

- predložiť riaditeľke školy overenú fotokópiu vysvedčenia najneskôr do 31. augusta príslušného školského roka, kedy ukončil štúdium na zahraničnej škole.

 1. Žiak, ktorý vykonáva osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky podľa § 23 písm. b) môže na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka vykonať komisionálne skúšky. V žiadosti zákonný zástupca žiaka uvedie ročníky, za ktoré sa majú komisionálne skúšky vykonať.
 2. Žiak, ktorý vykonáva osobitný spôsob plnenia povinnej školskej dochádzky podľa § 23 písm. b) a c) a rozhodne sa vykonať komisionálne skúšky, vykoná ich z vyučovacích predmetov, ktoré určí riaditeľka školy v kmeňovej škole spravidla za každý školský rok, najviac však za všetky ročníky po ukončení štvrtého ročníka základnej školy a deviateho ročníka základnej školy.
 3. Termín, obsah a rozsah komisionálnych skúšok určí riaditeľ školy, v ktorej sa majú komisionálne skúšky vykonať, najneskôr 15 dní pred ich konaním. Na základe výsledkov komisionálnych skúšok vydá škola žiakovi vysvedčenie. 
 4. Žiak, ktorý nepožiadal o vykonanie komisionálnych skúšok, vykoná komisionálne skúšky po ukončení osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky. Podľa výsledkov komisionálnych skúšok riaditeľ školy zaradí žiaka do príslušného ročníka.
 5. V prípade ukončenia plnenia povinnej školskej dochádzky mimo územia SR a návratu žiaka do kmeňovej školy, požiadajú zákonní zástupcovia riaditeľku školy v písomnej žiadosti o zrušenie plnenia osobitného spôsobu povinnej školskej dochádzky a uvedú termín nástupu žiaka do kmeňovej školy.

Článok 5

Povinnosti školy

 1. Kmeňová škola poskytuje žiakovi na základe žiadosti zákonného zástupcu učebnice a pracovné zošity.
 2. Škola informuje zákonných zástupcov o legislatívnych požiadavkách žiaka plniaceho povinnú školskú dochádzku, informuje ho povinnostiach, vykonávaní komisionálnej skúšky o organizácii školského roka. Poskytne mu vypracovaný manuál „Žiak v zahraničí“.
 3. Riaditeľ školy, v ktorej sa má skúška vykonať, určí vyučovacie predmety, z ktorých sa má skúška vykonať, a obsah skúšky, určí termín skúšky po prerokovaní so zákonným zástupcom žiaka alebo s plnoletým žiakom.
 4. Na komisionálnu skúšku sa žiak pripravuje po konzultáciách s príslušnými vyučujúcimi, ktorí žiakovi zasielajú e-mailom tematické okruhy a požiadavky na splnenie komisionálnej skúšky, rôzne úlohy, testy, poskytujú žiakovi konzultácie.
 5. Organizáciu školského roka žiaka plniaceho osobitný spôsob povinnej školskej dochádzky koordinujú zástupcovia RŠ: žiaci 1. stupňa – zástupca RŠ pre primárne vzdelávanie a žiaci 2. stupňa – zástupkyňa RŠ pre nižšie stredné vzdelávanie v spolupráci s RŠ, príslušnými vyučujúcimi, triednymi učiteľmi a zákonnými zástupcami;

 

Článok 5

Komisionálna skúška

 1. Pri plnení osobitného spôsobu plnenia povinnej školskej dochádzky podľa § 23 a 25 školského zákona sa žiak klasifikuje podľa výsledkov komisionálnej skúšky.
 2. O možnosti vykonať komisionálnu skúšku podľa § 57 ods. 1 písmeno j) školského zákona rozhoduje riaditeľka školy. Termín skúšky dohodne s riaditeľom školy zákonný zástupca žiaka formou písomnej žiadosti najneskôr 15 dní pred konaním komisionálnej skúšky.
 3. Žiak môže zo závažných dôvodov, najmä sťaženej dostupnosti ku kmeňovej škole, vykonať skúšku aj na inej škole v Slovenskej republike, a to po dohode zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka s riaditeľom školy, v ktorej sa má skúška vykonať.
 4. Riaditeľka školy vydá rozhodnutie o konaní komisionálnej skúšky, ktorý odovzdá na podpis zákonným zástupcom pri realizácii komisionálnej skúšky. Zároveň zasiela riaditeľka školy písomné oznámenie prostredníctvom e-mailu o konaní komisionálnej skúšky.
 5. Na komisionálnu skúšku sa žiak pripravuje po konzultáciách s príslušnými vyučujúcimi, ktorí žiakovi zasielajú e-mailom tematické okruhy a požiadavky na splnenie komisionálnej skúšky, rôzne úlohy, testy, poskytujú žiakovi konzultácie.
 6. Organizáciu školského roka žiaka plniaceho osobitný spôsob povinnej školskej dochádzky koordinujú zástupcovia RŠ: žiaci 1. stupňa – zástupca RŠ pre primárne vzdelávanie a žiaci 2. stupňa – zástupkyňa RŠ pre nižšie stredné vzdelávanie v spolupráci s RŠ, príslušnými vyučujúcimi, triednymi učiteľmi a zákonnými zástupcami;
 7. Komisia pre komisionálnej skúšky má najmenej troch členov. Komisia sa skladá z predsedu, ktorým je spravidla riaditeľ školy, alebo ním poverený zástupca riaditeľky školy, členmi sú: skúšajúci učiteľ, ktorým je spravidla učiteľ vyučujúci žiaka príslušný predmet a prísediaceho, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady pre príslušný alebo príbuzný vyučovací predmet.
 8. Výsledok komisionálnej skúšky vyhlási predseda komisie verejne v deň konania skúšky. Výsledok každej komisionálnej skúšky je pre klasifikáciu žiaka konečný.
 9. Škola vydá žiakovi vysvedčenie. Na vysvedčení vydanom kmeňovou školou sa v doložke uvedie: „Žiak je na tomto vysvedčení hodnotený z predmetov, z ktorých nebol hodnotený na vysvedčení vydanom v školskom roku ... školou ... za ... ročník“.
 10. Na vysvedčení vydanom kmeňovou školou sa žiakovi 9. ročníka uvádza aj: „Žiak splnil.......rokov povinnej školskej dochádzky“.
 11. Riaditeľ školy zaradí žiaka po ukončení osobitného spôsobu školskej dochádzky do príslušného ročníka podľa výsledkov komisionálnej skúšky podľa § 57 a podľa výsledkov žiaka dosiahnutých v predchádzajúcom vzdelávaní.

Článok 7

Osobný spis žiaka v zahraničí

1. Osobný spis žiaka v zahraničí obsahuje nasledovné dokumenty:

 • Písomná žiadosť zákonných zástupcov o povolenie plniť osobitný spôsob povinnej školskej dochádzky, ktorej súčasťou je žiadosť o vydanie učebníc na príslušný školský rok;
 • Rozhodnutie riaditeľa školy o povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia SR;
 • Originál písomného potvrdenia o návšteve školy s uvedením predmetov, ktoré má žiak v zahraničí;
 • Písomná žiadosť zákonných zástupcov o vykonanie komisionálnych skúšok za príslušné obdobie;
 • Rozhodnutie o vykonanie komisionálnych skúšok za príslušné obdobie, oznámenie o konaní komisionálnych skúšok;
 • Menovacie dekréty členov komisie, protokoly o komisionálnych skúškach za jednotlivé polroky, testy, projekty, iné výstupy vyplývajúce z požiadaviek na hodnotenie;
 • Úradne overené vysvedčenie zo školy v zahraničí;
 • E-mailová komunikácia zástupcov RŠ a príslušných vyučujúcich so zákonnými zástupcami.

                                                   

Článok 6

Doplňujúce ustanovenie

 • V prípade nedodržania stanoveného termínu u žiakov s povinnou školskou dochádzkou do 16 rokov je škola povinná ohlásiť príslušným orgánom zanedbanie povinnej školskej dochádzky.

 

Článok 7

Záverečné ustanovenie

 • Táto smernica je zverejnená na webovom sídle školy a prístupná zákonným zástupcom.
 • Táto interná smernica nadobúda účinnosť v plnom rozsahu dňa 1. 1. 2017

 

 

   Mgr. Soňa Nováková, riaditeľka školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha  č. 1:

...............................................................................................................................................

(Priezvisko, meno, trvalé bydlisko zákonného zástupcu žiaka – matka, e-mail, telefonický kontakt v zahraničí)

 

...............................................................................................................................................

(Priezvisko, meno, trvalé bydlisko zákonného zástupcu žiaka – otec, e-mail, telefonický kontakt v zahraničí)

 

 

Základná škola s materskou školou, Jur nad Hronom 284

 

VEC:

Žiadosť o povolenie plnenia povinnej školskej dochádzky mimo územia SR

 

Zákonný zástupca.............................................................................................................

žiadam týmto o povolenie plnenia povinnej školskej dochádzky mimo územia SR pre môjho syna/dcéru.................................................................................... žiaka/žiačku ......................... ročníka,  triedy......................, narodenej ..................................... v ........................................., rodné číslo ........................................, bytom ............................................................................, názov a adresa školy v zahraničí: .................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................

 na obdobie od ..................................... do ..................................... .

 

Odôvodnenie:

 

......................................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................................

 

Zároveň žiadam vydanie učebníc na školský rok ........................................................ .  

                        

S pozdravom

 

 

                                                                                  ........................................................ ......................................................                                    podpis zákonného zástupcu               podpis zákonného zástupcu

 

 

҉  Písomne požiadať o vykonanie komisionálnych skúšok. V žiadosti uviesť, či KS bude  robiť každý školský rok, alebo po skončení 1. alebo 2. stupňa ZŠ, prípadne iná možnosť

 

 

Príloha 2: 

Žiak v zahraničí 

– manuál pre zákonných zástupcov

Postup, povinné doklady a iné náležitosti

Zákon 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Žiadosť o povolenie osobitného spôsobu školskej dochádzky mimo územia SR na 1 školský rok (zákonný zástupca)

V žiadosti uvádza: meno a priezvisko žiaka, bydlisko žiaka, rodné číslo žiaka, adresu bydliska v zahraničí, názov a adresu školy, ktorú bude žiak  v zahraničí navštevovať, ak je vopred známa; ak nie, do 30 dní oznámi riaditeľovi ZŠ názov a adresu školy, ktorú žiak navštevuje, alebo potvrdí školu uvedenú v žiadosti. V žiadosti požiada zákonný zástupca o vydanie učebníc a pracovných zošitov; ↓

 1. Na základe tejto žiadosti vydáva ZŠ Rozhodnutie o povolení plnenia školskej dochádzky mimo územia SR na 1 školský rok;
 2. Zákonný zástupca zašle ZŠ v SR vždy do 15. 9.   Potvrdenie o návšteve školy v zahraničí. Toto potvrdenie obsahuje predmety, ktoré sa žiak na danej škole učí. 
 3. Zákonný zástupca  doručí do ZŠ v SR vysvedčenie za 1. a 2. polrok. Toto vysvedčenie musí byť úradne preložené do SJ.

KOMISIONÁLNE SKÚŠKY:

Zákon 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Metodický pokyn 4. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ, Čl. 7 Komisionálna skúška

 

Žiak, ktorý plní povinnú školskú dochádzku osobitným spôsobom v škole mimo územia SR môže vykonať komisionálne skúšky z predmetov, ktoré sa v tejto škole nevyučovali (spravidla SJL, vlastiveda, regionálna výchova, GEG pre 8. ročník, DEJ – učivo venované národným dejinám a pod.).

 • Zákonný zástupca dohodne termín komisionálnej skúšky na kmeňovej ZŠ  a doručí Žiadosť o komisionálne preskúšanie za 1. a 2. polrok, v ktorej uvedie termín komisionálnej skúšky.
 • Termín, obsah a rozsah komisionálnych skúšok určí RŠ, v ktorej sa majú komisionálne skúšky vykonať, najneskôr 15 dní pred ich konaním. ZŠ vydá Rozhodnutie vykonať komisionálnu skúšku 
 • ZŠ zasiela rodičovi Oznámenie o konaní komisionálnej skúšky (termín je prerokovaný so zákonným zástupcom)
 • ZŠ písomne vymenuje komisie pre jednotlivé predmety, z ktorých bude žiak preskúšaný.
 • Predsedovia jednotlivých komisií vyhotovia písomne Protokoly o komisionálnom preskúšaní za každý polrok osobitne.
 • Na základe výsledkov komisionálnych skúšok vydá škola žiakovi vysvedčenie.V doložke sa uvádza: „Žiak je na tomto vysvedčení hodnotený z predmetov, z ktorých nebol hodnotený na vysvedčení vydanom v školskom roku... školou... za .... ročník.“ (Metodický pokyn č. 22/2011, čl.4/15)
 • Výsledok komisionálnej skúšky sa zaznamená do triedneho výkazu a katalógového listu žiaka.

(Metodický pokyn č. 22/2011, čl.6/6)

 • Žiak, ktorý nepožiadal o vykonanie komisionálnych skúšok podľa možnosti, ktorá sa mu v ustanovení §25 ods. 5 školského zákona dáva, vykoná komisionálne skúšky po ukončení osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky. Podľa výsledkov komisionálnych skúšok riaditeľ školy zaradí žiaka do príslušného ročníka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Jur nad Hronom 284
  284 , 93557 Jur nad Hronom
 • +421 36 77 93 026

Fotogaléria