"Škola pre každého"

Streda 17. 10. 2018

Počet návštev: 719537

Plán práce školy 2017/2018

                                                          

                                                                         Plán práce školy

 

Základná škola s materskou školou, Jur nad Hronom 284

 

Vypracovala: Mgr. Soňa Nováková

Riaditeľka školy

Obsah :

 

 1. ORGANIZÁCIA
  1. Organizácia školského roka 2017/18 (POP)
  2. Plán zasadaní pedagogických rád a PP
  3. Personálne obsadenie školy, funkcie
  4. Správcovstvo kabinetov, zbierok a knižníc
  5. Zloženie RŠ a RR
 2. HLAVNÉ ÚLOHY A ROZPRACOVANIE CIEĽOV
  1. Celková profilácia a ciele školy
  2. Tematické úlohy školy
  3. Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov v šk. r. 2016/17
  4. Rozpracovanie úloh vyplývajúcich z POP MŠ SR pre šk.r. 2017/18
  5. Oblasť riadenia a vedenia školy
  6. Rozvoj materiálového vybavenia školy, hospodárenie
  7. Úlohy na úseku BOZP a PO
 3. ĎALŠIE ÚLOHY ŠKOLY
  1. Spolupráca školy s rodičmi s obcou, s verejnosťou a sponzormi
  2. Plán exkurzií a školských výletov
  3. Plán činnosti výchovného poradenstva
  4. Rámcový plán ŠKD
  5. Plány MZ a PK (MZ ŠKD, MZ I.st., PK prírodovedná, PK jazykovedná a výchovná)

 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHY:

 

 • Organizačný poriadok školy
 • Vnútorný poriadok školy
 • Zápisnice z  rokovania PR, PP, MZ a PK
 • Prehľadný rozvrh hodín školy
 • Tematické plány vyučujúcich a predmetov +ŠKvP
 • Rozdelenie kompetencií
 • Pedagogicko-riadiaca činnosť RŠ (plán hosp.)
 • Pedagogická dokumentácia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

            Nový školský rok prináša opäť zmeny v školstve.  Doplnenie zmien v iŠkVP sa dotkne aj zmien v našom školskom vzdelávacom programe v UP.

            Reforma odpovedá predovšetkým na slabé stránky nášho vzdelávania. Preto chceme skvalitniť prípravu  žiakov v oblasti prírodovedných predmetov, cudzích jazykov či informačných technológií, čitateľskej gramotnosti tak, aby im škola otvárala dvere aj na európsky trh práce.

Cieľom aj našej školy je získať kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, ústnych spôsobilostí a písomných spôsobilostí, využívania informačno-komunikačných technológií, komunikácie v štátnom jazyku a cudzom jazyku, matematickej gramotnosti a kompetencie v oblasti technických prírodných vied a technológií, k celoživotnému učeniu, sociálne kompetencie a občianske kompetencie a kultúrne kompetencie.   

     Vo výchovno-vzdelávacom procese budeme vychádzať z analýzy dosiahnutých výsledkov z predošlých rokov, ale najmä zo záverečnej hodnotiacej správy za  školský rok 2016/2017. Žiakov budeme motivovať k dosiahnutiu čo najlepších výsledkov pri osvojovaní si dôležitých schopností a zručností. Progresívnymi a netradičnými formami a metódami výchovno-vzdelávacej činnosti budeme formovať ich kladné záujmy a postoje.

     Dôraz kladieme nielen na kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu, ale i na kvalitu prostredia, v ktorom pracujeme. Preto bude našou prioritou naďalej  vylepšovať nielen materiálno-technické zabezpečenie, ale i funkčnosť školy ako budovy. 

 

 1. ORGANIZÁCIA
  1. Organizácia školského roka 2017/18 (POP)

 

 1. Školský rok sa začína 1. septembra 2017. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2018 (streda).
 2. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2018 (štvrtok) a končí sa 29. júna 2018 (piatok).

 

3. Termíny školských prázdnin:

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

27. október 2017

(piatok)

 1. október –
 2. október 2017

2. november 2017

(štvrtok)

vianočné

22. december 2017

(piatok)

23. december 2017

– 5. január 2018

8. január 2018

(pondelok)

polročné

1. február 2018

(štvrtok)

2. február 2018

(piatok)

5. február 2018

(pondelok)

jarné

Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

16. február 2018

(piatok)

19. február –

23. február 2018

26. február 2018

(pondelok)

Košický kraj, Prešovský kraj

23. február 2018

(piatok)

26. február –

2. marec 2018

5. marec 2018

(pondelok)

Bratislavský kraj,

Nitriansky kraj

Trnavský kraj

2. marec 2018

(piatok)

5. marec –

9. marec 2018

12. marec 2018

(pondelok)

veľkonočné

28. marec 2018

(streda)

29. marec –

3. apríl 2018

4. apríl 2018

(streda)

letné

29. jún 2018

(piatok)

2. júl –

31. august 2018

3. september 2018

(pondelok)

 

4. Podrobnosti o organizácii výchovno-vzdelávacej činnosti a prevádzke materskej školy počas školských prázdnin ustanovuje § 2 ods. 6 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole. Prevádzka každej materskej školy zaradenej v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky, bez ohľadu na jej zriaďovateľa, sa v čase letných prázdnin prerušuje najmenej na tri týždne nepretržite. V miestach, kde je niekoľko materských škôl jedného zriaďovateľa, informuje riaditeľ zákonných zástupcov o možnosti dochádzky detí do niektorej z nich (vopred určenej).

 Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl pod názvom Testovanie 5-2016 sa uskutoční 22.  novembra 2016 (streda) na všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a matematika. 2. Cieľom Testovania 5-2016 je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku vzdelávacieho stupňa ISCED 2. Testovanie 5-2016 poskytne školám spätnú väzbu, ako pripravili žiakov na prechod zo vzdelávacieho stupňa ISCED 1 na vzdelávací stupeň ISCED 2 a zároveň bude vstupnou informáciou pre učiteľov na stupni ISCED 2 na zlepšovanie ich vzdelávania a skvalitňovanie výchovno-vyučovacieho procesu. Poslúži aj na monitorovanie stavu vedomostí a zručností žiakov pri výstupe zo vzdelávacieho stupňa ISCED 1. 3. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci ŠŠI a OŠ OÚ. S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia základných škôl na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných základných škôl, ktorí nemajú aprobáciu na testované predmety.  4. Informácie o Testovaní 5-2016 sú zverejnené na www.nucem.sk.

 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

 1. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie 9-2018, T9-2018) sa uskutoční 21. marca 2018 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 9. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.
 2. Náhradný termín Testovania 9-2018 sa uskutoční 5. apríla 2018 (štvrtok).
 3. Cieľom testovania je získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe zo stupňa ISCED 2, porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy. 
 4. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci ŠŠI a OŠ OÚ. S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia škôl na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných základných škôl.
 5. Vo vybraných základných školách bude vo februári 2018 a vo vybraných stredných školách počas septembra a októbra 2018 prebiehať pilotné overovanie testovacích nástrojov pre Testovanie 9.
 6. Informácie o Testovaní 9-2018 sú zverejnené na http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9.

 

Organizácia vyučovania:

Zvonenie

 

 

1. hodina

7,30 h.

8,15 h.

2. hodina

8,25 h.

9,10 h.

3. hodina

9,20 h.

10,05 h.

4. hodina

10,20 h.

11,05 h.

5. hodina

11,15 h.

12,00 h.

6. hodina

12,10 h.

12,55 h.

 

Prevádzka ŠKD:                                            11,05  -  16,00 hod.

Čas vydávania stravy v ŠJ:                           9,00  -  15,00 hod.

 

Správcovia kabinetov a zbierok:

Kabinet matematiky: Mgr. Mazúrová Agneša                          

Kabinet fyziky: Ing. Škuta Vojtech                                           

Kabinet výpočtovej techniky: Mgr. Homolová Martina               

Kabinet  geografie: Mgr. Vojteková Helena                             

Kabinet biológie: Ing. Škuta Vojtech                                      

Kabinet chémie: Mgr. Mgr. Vojteková Helena                      

Kabinet dielne: Ing. Škuta Vojtech                                

Školská knižnica: Mgr. Adela Brezinská, Mgr. Modrovičová Ingrid                                              

Kabinet 1.-4. ročníka: Mgr. Vetorová Mária                                                     

Kabinet fondu učebníc: Mgr. Martina Homolová               

Kabinet majetku v ŠKD: Mgr. Marta Turčanová                       

Kabinet telesnej a športovej výchovy: Mgr. Vojteková Helena   

Kabinet cudzích jazykov: Mgr. Ingrid Májeková                   

 

b. Plán zasadaní pedagogických rád a PP

 

28.8. 2017   Pracovná porada

Program:

 1. Otvorenie, návrh programu – schválenie, kontrola uznesení
 2. Rozdelenie úväzkov, triednictva, šatní, odborných učební a zbierok
 3. Opravné a komisionálne skúšky – aktualizácia
 4. Organizačné pokyny, úprava interiéru a exteriéru
 5. ŠkVP a VP – ISCED 1 a ISCED 2 a ŠKD
 6. Organizačný poriadok školy
 7. POP na šk. rok 2017/2018 a aktuálna platná legislatíva
 8. Vzdelávacie poukazy, krúžky – organizačné pokyny, ponuka
 9. Diskusia, rôzne, návrh na uznesenie a jeho schválenie
 10. Záver

 

September  2017  Pedagogická rada

1. Otvorenie, návrh programu – schválenie, kontrola uznesení

2. Metodické pokyny a usmernenia

3. Informácie z porady riaditeľov škôl

4. Podklady do Plánu práce školy

5. Prijaté úlohy do plánu práce školy

6. Diskusia, záver- uznesenie

                                       

November 2017 - Klasifikácia prospechu a správania žiakov za I. štvrťrok

Január 2018 - Klasifikácia prospechu a správania žiakov za I. polrok

Apríl 2018 - Predbežné hod. vých.- vyuč. výsledkov za III. štvrťrok

(opatrenia podľa MP na hodnotenie a klasifikáciu žiakov, prihlášky 9.r., kontrola plnenia úloh v oblasti prípravy žiakov na súťaže a olympiády/

Jún 2018 - Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za uplynulý šk. rok

(opravné skúšky, vyhodnotenie účasti žiakov na súťažiach - reprezentácia školy, podklady pre vyhodnocovaciu správu)

30. 6. 2018 - Vyhodnotenie šk. roka - správa

(schválenie variantov UP, hodnotenia a klasifikácii NP, PVP, zistenie záujmu žiakov o navrhnuté predmety, pridelenie triednictva, predbežných úväzkov, organizačné usmernenie pre nový šk. rok)

 

Pracovné porady uskutočňovať operatívne podľa potreby.

Zápisnice z pedagogický porád:

1. Zapisovateľ:          Mgr. Brezinská Adela - 28.8. 2017  

Uznesenia:                 Mgr. Drvotová Magdaléna

Overovateľ:                Mgr. Homolová Martina

2. Zapisovateľ:           Mgr. Mazúrová Agneša – September 2017

Uznesenia:                  Mgr. Májeková Ingrid

Overovateľ:                Mgr. Modrovičová Ingrid

3. Zapisovateľ:           Ing. Vojtech Škuta – Október 2017

Uznesenia:                  Mgr. Turčanová Marta         

Overovateľ:                Mgr. Vetorová Mária

4. Zapisovateľ:           Mgr. Vojteková Helena -November 2017                

Uznesenia:                  Mgr. Brezinská Adela

Overovateľ:                Mgr. Drvotová Magdaléna

5. Zapisovateľ:           Mgr. Homolová Martina – December 2017

Uznesenia:                  Mgr. Mazúrová Agneša

Overovateľ:                Mgr. Májeková Ingrid

6. Zapisovateľ:           Mgr. Modrovičová Ingrid - Január 2018

Uznesenia:                  Ing. Vojtech Škuta

Overovateľ:                Mgr. Turčanová Marta         

7. Zapisovateľ:           Mgr. Vetorová Mária – Február 2018

Uznesenia:                  Mgr. Vojteková Helena                     

Overovateľ:                Mgr. Brezinská Adela

8. Zapisovateľ:           Mgr. Drvotová Magdaléna – Marec 2018

Uznesenia:                 Mgr. Homolová Martina

Overovateľ:                Mgr. Mazúrová Agneša

9. Zapisovateľ:           Mgr. Májeková Ingrid – Apríl 2018

Uznesenia:                 Mgr. Modrovičová Ingrid

Overovateľ:                Ing. Vojtech Škuta

10. Zapisovateľ:           Mgr. Turčanová MartaMáj 2018

Uznesenia:                 Mgr. Vetorová Mária

Overovateľ:                Mgr. Vojteková Helena                     

11. Zapisovateľ:        Mgr. Brezinská Adela -Jún 2018

Uznesenia:                 Mgr. Drvotová Magdaléna

Overovateľ:                Mgr. Homolová Martina

12. Zapisovateľ:         Mgr. Mazúrová Agneša – Júl 2018

Uznesenia:                 Mgr. Májeková Ingrid

Overovateľ:                Mgr. Modrovičová Ingrid

                       

 

1. - plenárne RZ sa uskutoční 21. 9. 2017 o 14,30 hod.

2. - Triednické RZ - November 2017

3. - Triednické RZ individuálne - Január 2018

4. - Triednické RZ - Apríl 2018

5. - Triednické RZ individuálne - Jún 2018

 

c.  Personálne obsadenie školy, funkcie

 

Riaditeľka základnej školy s materskou školou Mgr. Soňa Nováková

Zástupkyňa riaditeľa pre materskú  školu Horváthová  Lýdia


1. a  2. ročník       Mgr. Vetorová  Mária  /učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ, logopédia, IFV/

3. a 4. ročník      Mgr. Modrovičová Ingrid  /učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ, NEJ/

5. ročník             Mgr. Homolová  Martina    /NAV, MDV/

6. ročník             Mgr. Brezinská Adela /SJL, OBN, MDV/    

7. ročník              Mgr. Mazúrová Agneša /MAT/

8. ročník              Mgr. Májeková Ingrid /ANJ, VYV, RUS/ do 17.10.2017

                           Ing. Vojtech Škuta / TCH, BIO, SEE/ od 18.10.2017

9. ročník             Mgr. Vojteková Helena   /DEJ, OBN, TSV/

MŠ                      Siváková Jana

ŠKD                    Mgr. Turčanová Marta


Asistentka učiteľa: - Mgr. Magdaléna Drvotová

Výchovný poradca – Ing. Škuta Vojtech

Vedúca MZ pre primárne vzdelávanie                             Mgr. Modrovičová Ingrid

Vedúca PK Spoločensko-vednej predmet. komisie pre NSV    Mgr. Brezinská Adela  

Vedúca PK Prírodovednej predmetovej komisie pre NSV        Mgr. Mazúrová Agneša

Vedúca PK Výchovných predmetov                                          Mgr. Homolová Martina


Školský časopis –  Mgr. Brezinská Adela

Čitateľská gramotnosť –  Mgr. Brezinská Adela

Prevencia drogovej závislosti a šikanovania - Mgr. Martina Homolová

Výchova k manželstvu a rodičovstvu - Mgr. Mária Vetorová

Zdravý životný štýl - Mgr. Mária Vetorová

Ľudské práva a práva dieťaťa - Mgr. Martina Homolová

Školský parlament - vedenie žiakov - Mgr. Helena Vojteková

Súťaže a kultúrne podujatia – Mgr. Helena Vojteková

Školská kronika – Mgr. Marta Turčanová

Mzdové účtovníctvo a personalistika:   Benčová Angelika

Vedúca jedálne a hospodárka školy: Ing. Simona Füriová

Upratovačky: Kissová Renáta, Vojteková Helena, Bogyóová Mária

Školník: Štefan Miloszrdný

Kuchárky: Balážová Valéria, Garajová Angelika

BOZP a PO: p. Zomborský

 

 

d.  Zloženie RŠ a RR

 

Rada školy

Predseda rady školy:                          Mgr. Adela Brezinská

Za pedagogických zamestnancov:     Jana Siváková

Za nepedagogických zamestnancov: Ing. Simona Füriová

Za rodičov:                 Ivan Valent

                                    Hana Mihálková

                                    Iveta Belecká

Za zriaďovateľa:         Jaroslav Bodnárik

                                    Mária Behúlová

                                    Michal Mladoniczký

Za obec:                      Jolana Nékyová

 

Rodičovská rada

Predseda rady rodičov:           p. Jaroslava Valentová

                                               p. Hana Mihálková

 

II. HLAVNÉ ÚLOHY A ROZPRACOVANIE CIEĽOV

 • Dodržiavať program Štátneho vzdelávacieho programu, ktorý vymedzuje rámcový učebný plán, obsah výchovy a vzdelávania v školách a pridržiavať sa školského vzdelávacieho programu zosúladeného so štátnym.
 • Postupovať podľa doplnených TVVP.
 • Posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a

tradíciám štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku a k svojej vlastnej kultúre.

 • V rámci členstva SR v Európskej únii pestovať u žiakov kladný postoj k ostatným štátom EÚ.
 • Venovať pozornosť cudzím jazykom od prvej triedy v základnej škole.
 • Vo výchovnej práci rešpektovať práva dieťaťa podľa ,,Dohovoru o právach dieťaťa",  mať na zreteli práva  a povinnosti žiaka a základné práva a povinnosti občana SR.
 • Pestovať pozitívny vzťah detí k okoliu, k prírode, k Zemi, aby si uvedomili, že prostredie, v ktorom rastú, pôsobí spätne na celý organizmus. Rozvíjať a formovať v deťoch najmä tieto postoje osobností:
  • vážiť si životné prostredie
  • starať sa o živé organizmy
 • Starať sa o životné prostredie - venovať sa ochrane životného prostredia
  • pozornosť význam separovania odpadu a zapájať sa doň
 • Pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia a

znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami a náboženskej tolerancie.

 • V rámci Národného programu podpory zdravia venovať pozornosť starostlivosti o zdravie, upevňovaniu fyzickej zdatnosti a odolnosti. Pokračovať v separovanom zbere surovín - papier, baterky, žiarovky.
 • Dôsledne využívať učebňu PC v rámci informatickej výchovy, ale včleniť prvky IKT  aj do ostatných predmetov, ale aj práce v materskej škole. Využívať edukačne vhodný obsah na elektronických nosičoch a webových stránkach vo výchovno-vzdelávacom procese.
 • Podporovať tvorivosť zamestnancov a žiakov, zlepšovať ich vzťah k práci, pozdvihnúť ho na vyššiu úroveň, šetriť zariadenie  školy a pracovné náradie. Pracovať tak, aby učiteľ bol vzorom pre žiakov.     
 •        Spolupracovať s Centrom pedagogicko-psychologickej prevencie  v Leviciach pri riešení problémových situácií žiakov. Spolupracovať pri posudzovaní školskej zrelosti detí pred vstupom do školy.
 • Venovať pozornosť nadaným a talentovaným žiakom. Pripraviť a zapojiť žiakov do predmetových olympiád a rôznych súťaží. Nadviazať na predchádzajúce úspechy v minulom školskom roku.
 • Úzko spolupracovať s Radou rodičov a Radou školy, Obecným úradom, s Obvodným úradom v Nitre, VÚC v Nitre ale i s odborom školstva v Leviciach. 
 • Zabezpečiť vertikálne žalúzie do školskej jedálne, počítačovej učebne, zborovne a riaditeľne.
 • Z prostriedkov vyzbieraných v rámci 2% obnoviť vybavenie tried.
 • Vypracúvať projekty,  prostredníctvom ktorých môže získať škola mimorozpočtové finančné prostriedky, zapájať sa do projektov MŠ.
 •  Príprava žiakov na prijímacie pohovory a štúdium na SŠ.
 • Ponúknuť žiakom dostatočné množstvo krúžkov, pre mimoškolskú činnosť, aj v spolupráci s CVČ.
 • Efektívne pracovať v rámci projektu Infovek, využívať PC triedy na vyučovanie jednotlivých predmetov, dosiahnuť stav, že každý absolvent školy dokáže pracovať s PC a internetom.
 • Aktívne pracovať v prevencii protidrogovej oblasti.
 • Viesť žiakov k zásadám humanizmu, tolerancie bez znakov šikanovania a hrubosti. Ochraňovať práva detí vyplývajúce z Dohovoru o právach dieťaťa – organizovať besedy, prednášky, exkurzie ...
 •  Podľa možnosti zapájať žiakov do medzinárodných projektov.
 • Zvyšovať úroveň disciplíny žiakov v škole.

Čitateľská gramotnosť

Jednou z hlavných úloh školského roka 2017/0218 je rozvíjanie prírodovednej, finančnej, predčitateľskej a čitateľskej gramotnosti.  Požiadavky  na vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré majú žiaci získať po osvojení si učiva z čítania a literárnej výchovy predkladá ŠVP ISCED1. Zvládnutie techniky čítania a  porozumenie čítaného textu sa považuje za základ vzdelávania na prvom  stupni ZŠ, pretože je predpokladom splnenia cieľov vo  všetkých  vyučovacích predmetoch i v ďalšom sekundárnom  vzdelávaní. Základná technika čítania s porozumením obsahu a významu textu sa stáva pevným základom pre ďalšie rozvíjanie čitateľských zručností, ktoré sa prejavujú v kvalite, druhoch a spôsoboch čítania, v ich postupnom nacvičovaní v ďalších ročníkoch ZŠ.

Čitateľskú gramotnosť u žiakov je potrebné rozvíjať vo všetkých jej zložkách, vo vzťahu:

 • k čítaniu – vnútorná potreba čítať,
 • k doslovnému porozumeniu textu – dekódovanie písaného textu na základe skúseností,
 • k triedeniu a hodnoteniu textu – kritické vnímanie textu,
 • k schopnosti reflektovať zámer vlastného čítania, sledovať a vyhodnocovať vlastné porozumenie čítaného textu,
 • k zdieľaniu – schopnosť zdieľať vlastné prežívanie čítaného textu s inými čitateľmi,
 • k aplikácii – čítanie zúročuje vo svojom vlastnom živote.

                                              

 • realizovať čitateľské a pisateľské dielne ako integrálnu súčasť vyučovania

                                                                                                              Z: TU

                                                                                                              T: celoročne

 

 • uskutočniť minimálne raz za školský rok jednu aktivitu v školskej knižnici

                                                                                                              Z: TU

                                                                                                              T: celoročne

 1. Vytvoriť Free knižnicu pre všetkých žiakov školy na chodbách školy.

Umožniť voľný výber kníh na čítanie počas prestávok.

 

 1. Celková profilácia a ciele školy

 

Od 1. 7. 2002 sme školou správnou subjektivitou. V právnych vzťahoch vystupuje vo vlastnom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.

V školskom roku 2017/18 budeme na škole plne uplatňovať zákon 245/2008-  školský zákon v znení  jeho noviel, nariadení a vyhlášok.

            1.    Naším poslaním je vychovávať a vzdelávať žiakov, ktorí budú chápať seba a iných, budú schopní tvorivo a kriticky myslieť, riešiť problémy a dokážu vyjadriť ocenenie a uznanie.

            2.    Chceme, aby naši žiaci odchádzali zo školy ako slobodní, zodpovední, charakterní mladí ľudia, ochotní sa ďalej učiť a tvorivo žiť. 

            3.    Aby sa v ďalšom živote, na štúdiách i v práci dokázali uplatniť svojimi schopnosťami a vedomosťami, ktoré získali už na základnej škole. 

            4.     Aby sa v ďalšom živote, na štúdiách i v práci dokázali uplatniť svojimi schopnosťami a vedomosťami, ktoré získali už na základnej škole.

            5.    Chceme vychovávať mladých ľudí, ktorí budú mat radosť zo života a uplatnia sa v ňom.

            6.    Budeme sa snažiť predchádzať negatívnym vplyvom súčasnej doby ako sú drogy, teror a násilie, kriminalita, záškoláctvo, šikanovanie, nenávisť a podobne.

            7.    Sústavne a cieľavedome sa budeme podieľať na vytváraní zdravého, ekologicky čistého a estetického prostredia školy. 

            8.    Zapojíme sa do programov, súťaží podporujúcich zdravie a Zdravú školu.

            9.    Materiálnymi hodnotami sa budeme podieľať na vytváraní vhodných podmienok pre pokojnú a tvorivú prácu našich žiakov, pedagógov a ostatných zamestnancov školy.

            10.   Aktívne budeme podporovať talentovaných a nadaných žiakov, individuálnym prístupom a zapájaním do súťaží, korešpondenčných kvízov a predmetových olympiád na úrovni školy, okresu, kraja prípadne SR.

            11.   Zvýšenú pozornosť budeme venovať slabo prospievajúcim žiakom v spolupráci s rodičmi, s CPPPaP a individuálnym prístupom zvyšovať ich vzdelávaciu úroveň.

            12.   V ŠKD sa budeme usilovať o zabezpečenie duševného a telesného vývoja detí, o rozvíjanie mravnej, etickej, estetickej a telesnej kultúry.  Budeme u detí pestovať morálno-vôľové vlastnosti, citovú výchovu, utvárať dobré vzťahy medzi chlapcami a dievčatami, medzi vekové rozdielnymi deťmi. Budeme u nich formovať kladný vzťah k práci, viest ich k ochrane životného prostredia.

            13.   Budeme sa snažiť vytvárať vhodné podmienky pre záujmovú činnosť žiakov školy.

            14.  Úzko spolupracovať s Radou školy, Združením rodičov, s Obecným úradom a s ostatnými organizáciami v obci pre sústavné vytváranie čo najlepších podmienok a zvyšovanie celkovej úrovne školy.

 

 1. Tematické úlohy školy

 

-          dobudovanie telocvične v spolupráci s Obecným úradom,

-          aktualizácia vybavenia počítačovej učebne v spolupráci s Radou rodičov,

-        pokračovať vo výučbe cudzích jazykov od 1. ročníka, ponúknuť krúžky so zameraním na cudzie jazyky, 

-           materiálne zabezpečenie školy učebnými pomôckami, nábytkom....

-           realizácia zabezpečenia vertikálnych žalúzií v školskej jedálni a ďalších priestoroch školy

-            vymaľovanie šatní

 

 1. Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov v šk. r. 2017/18

 

Naše úspechy:

Cena starostu:           Martin Pinter VI.A  - za reprezentáciu školy a obce

Cena riaditeľa školy: Andrea Pristyáková VIII.A  - za reprezentáciu školy, obce a za mimoriadne aktívnu prácu v školských a mimoškolských akciách

Zapojenie žiakov do literárnych súťaží:

       -             Hviezdoslavov Kubín : Nina Porošinová(4.roč.)- próza-2.miesto obv. kolo

                                                             Viktória Mihálková(3.roč.)-poézia-postup do obv.

                                                               kola a následne 2.miesto v obvodnom kole   

Pytagoriáda –  do školského kola sa zapojili žiaci 5. - 8. ročníka, najúspešnejší  M.Pinter  - 6 roč.     -, 4.miesto OK

Technická olympiáda- zúčastnil sa Pinter -  6. Roč, 2 miesto OK

Matematická olympiáda žiaci riešili úlohy domáceho kola ,najúspešnejší  - úspešný  riešitel  OK- Prištakova D. ,  Paliesková P,  žiačky  9.r

Orientačný beh: okresné kolo – v súťaži družstiev chlapcov a dievčat – 3.miesto

V. Gálošová 7.A, M. Perháčová 8.A, A. Pristyáková 8.A, M. Belecká 6.A,  A. Franko 9.A,  M. Garaj 9.A, J. Ilko 8.A, F. Belica 7.A

                                                    - v súťaži jednotlivcov

1. miesto:        M. Perháčová 8.A,                 J. Ilko 8.A                            

2.miesto:         V. Gálošová 7.A,                   A. Franko 9.A

3. miesto:        M. Belecká 6.A                      M. Garaj 9.A

 

Na bicykli bezpečne: okresné kolo - 1. miesto, krajské kolo 6. miesto

M. Mladoniczká 5.A, Sofia Rakitová 6.A, O. Mráz 4.A, I. Valent 4.A.

 

Spolupráca s ŠKD a PK SJL a MAT roč. 5-9

 • spolupráca pri príprave kultúrnych, spoločenských, a športových akcií s vychovávateľkou ŠKD
 • spolupráca s vyučujúcimi v 5. roč. – plynulý prechod do 5. roč. (tvorba testov a výstupných previerok v 4. roč.)
 • návšteva kúpaliska v Štúrove
 • výstava jesenných plodov
 • Halloween – zábavné súťaže
 • kultúrny program – vystúpenie pre dôchodcov
 • návšteva divadelného predstavenia v Leviciach
 • vianočné oslavy
 • karneval
 • beseda s policajtom
 • zápis prvákov
 • Múzeum Holokaustu v Seredi
 • Vystúpenie ľudového súboru školy v Juniore v Leviciach
 • MŠ prehliadka družstiev prvej pomoci v Leviciach
 • Návšteva Slovenského raja
 • Rozlúčkový pobyt 9. ročník Donovaly Habakuky

Na hodinách anglického jazyka žiaci vypracovali viacero projektov na témy každodenného života podľa ročníkov.

 • Zorganizovali sme „Halloweenský deň“, časť aktivít v anglickom jazyku.
 • Uskutočnili sme školské kolo a zúčastnili sa na obvodnom kole Šalianskeho Maťka a  Hviezdoslavovho Kubína
 • Zorganizovali sme výstavku kníh spojenú s predajom- uskutočnilo sa spoločné čítanie rozprávky na podnet MŠ SR vo všetkých ročníkoch a v MŠ
 • V rámci novinárskeho krúžku sme vydávali  školský časopisu Jurnovinky.
 • Divadelný krúžok sa prezentoval nacvičenými  scénkami v rôznych kultúrnych programoch.
 • Zúčastnili sme sa na dejepisnej, geografickej olympiáde, technickej, matematickej
 • Pripravili sme kultúrny program pre dôchodcov, na vianočné oslavy, na Deň matiek
 • Zúčastnili sme sa na divadelnom predstavení
 • Zúčastnili sme sa na besede o šikanovaní, drogovej prevencie, o voľbe povolania, ochrana ľudských práv
 • Beseda so slovenským olympijským reprezentantom Marcelom Lomnickým
 • Žiaci sa priebežne zapájali do súťaží a predmetových olympiád, kde dosiahli nasledovné výsledky:
 • Žiaci 5.ročníka písali Testovanie T-5 /64,1%, úspešnosť SR 63,1%  / a  žiaci 9. ročníka absolvovali Testovanie T-9 /61,4% , úspešnosť SR 61,2% / a boli prijatí na zvolené školy.
 • Žiaci 5.roč. sa zúčastnili T-5 , priemerná úspešnosť      64,40%
 • Tento školský rok sa žiaci 9. ročníka  povinne podrobili testovaniu deviatakov. Priemerná úspešnosť   55,35%.                                                                                                                          
 • Pytagoriáda –  do školského kola sa zapojili žiaci 5. - 8. ročníka, najúspešnejší  M.Pinter  - 6 roč.     -, 4.miesto OK
 • Technická olympiáda - 2. miesto Martin Pinter 6. roč.
 • Matematická olympiáda žiaci riešili úlohy domáceho kola ,najúspešnejší  - úspešný  riešitel  OK- Prištakova D. ,  ,Paliesková P,  žiačky  9.r
 • V školskom roku 2016/2017 sa žiaci 9. ročníka  povinne podrobili testovaniu deviatakov, na základe výsledkov  a prijímacích pohovorov boli prijatí na stredné školy a odborné školy.                                                                                                                                                                                                  
 • Besedy a prednášky: Pravda o drogách, Deň vody, Deň Zeme, Deň Eura
 • Beseda s pracovníčkou VUB banky na tému: Finančnej gramotnosti

 

Ďalšie výchovno - vzdelávacie výsledky školského roka 2016/2017 v správach jednotlivých PK a MZ.

 

 

 1. Rozpracovanie úloh vyplývajúcich z POP MŠ SR                pre šk.r. 2017/18

 

 1. Oboznámiť sa s POP MŠ SR hlavne v oblasti učebných plánov, osnov a štandardov.

Termín:  28. 8. 2017                                                 Zodp.: všetci zamestnanci

 1. Schválenie a kontrola plánov PK a MZ, vypracovanie tematických výchovno-vzdelávacích  plánov pre jednotlivé predmety v súlade s učebnými osnovami a štandardami schválenými MŠ SR.

Termín:  18. 9. 2017 – plány PK, MZ                    Zodp.: vedúci PK a MZ

                25. 9. 2017 – TVVP plány

 1. V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sledovať zmeny v správaní sa dieťaťa, pôsobiť preventívne v prípade zanedbávania výchovy, šikanovania, týranie detí. Vzniknuté problémy riešiť okamžite s vedením školy a škol. psychológom.

Termín:  priebežne                                                  Zodp.: všetci,vých.poradca,

                                                                                   p. Homolová                           

 1. Aktívne pôsobiť v protidrogovej prevencii, vypracovať „Preventívny program školy“. Spolupracovať s odbornými a poradenskými inštitúciami.

Termín:  priebežne                                                   Zodp.: koord. Protidrogovej prevencie

 1. V oblasti ENV využívať rôzne programy, metodické materiály, súťaže zamerané na ENV, plniť časti uč. osnov obsahujúce ENV.

Termín:  priebežne                                                  Zodp.: všetci zamestnanci

 1. Pravidelne informovať a oboznamovať zamestnancov s novými zákonmi, predpismi a informáciami. Využívať na tento účel pracovné porady a informatívnu nástenku pri zborovni, určenú pre učiteľov.

Termín:  priebežne                                                  Zodp.: riaditeľ školy

 1. Zorganizovať imatrikuláciu prvákov.

Termín: október 2017                      Zodp.: Tried. učiteľky pre 1. st. a vychovávateľka

 1. Výchovu k manželstvu a rodičovstvu realizovať v súlade s uč. osnovami pre 1. a 2. stupeň ZŠ schválenými MŠ SR.

Termín:  priebežne                                                  Zodp.: uč. 5.-9. ročníka

                                                                                   uč. 1.-4. ročníka

 1. Zabezpečiť termín vyplnenia a odoslania prihlášok na SŠ, zabezpečiť testovanie T9 v 9. ročníku.

Termín:  priebežne                                                  Zodp.: vých. por.

 1. Zapojiť sa do súťaží Európa v škole, Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko.

Termín:  priebežne                                      Zodp.: ved. PK SVP Mgr. A. Brezinská

                                                                                   ved. MZ  Mgr. I. Modrovičová

 1. Komparo  8. – 9. ročník

Testovanie: november 2017                                    Zodp.: Mgr. A. Brezinská

                                                                                   Mgr. A. Mazúrová

 1. Zúčastniť sa Klokanko, Maxík, MO, Pytagoriády a iných súťaží organizovaných spoločnosťou EXAM.

Termín: priebežne                                       Zodp.: ved. PK PVP  Mgr. A. Mazúrová

                                                                                   ved. MZ Mgr. I. Modrovičová       

 1. Venovať zvýšenú pozornosť žiakom so špeciálnopedagogickými potrebami, spolupracovať s CPPP, najmä pri vypracovaní individuálnych plánov pre týchto žiakov. Dodržiavať usmernenie k evidencii integrovaných žiakov.

Termín: priebežne                                       Zodp.:  Ing. V. Škuta – VP

                                                                       Triedni učitelia                                           

 1. Príprava na FO, CHO, BiO, Geo, Dej, TCH.

Termín:  podľa pozvánok                           Zodp.: vyučujúci FYZ, CHEM, BIO

 1. Zabezpečiť LVVK 7.- 9.  ročníkov.

Termín:  február 2018                                 Zodp.: Mgr. Vojteková H.

         /resp. podľa sneh. podm./

 1. Zabezpečiť plavecký výcvik pre ž. 6. ročníka.

Termín: máj 2018                                        Zodp.: Mgr. Vojteková H.                         

 1. Týždeň boja proti drogám.

Termín: november 2017                             Zodp.: Mgr. Homolová M.                                 

 1. Zorganizovať „Tvorivé dielne“

Termín: december 2017                              Zodp.: vyučujúci výtv. výchovy a prac. vých.

 1. Pre žiakov školy usporiadať karneval, resp. diskotéku v spolupráci s rodičovským združením.

Termín: február 2018                                  Zodp.: vedenie školy

 1. Prednes poézie a prózy - 1. – 9. ročník.

Termín: marec 2018                                    Zodp.: ved. PK SVP

 1. Zapájať sa do vybratých športových súťaží.

Termín: podľa pozvánok a propozícií       Zodp.: ved. PK VYP

 1. Zlepšovať úroveň čítania, využívať žiacku knižnicu. Pripomenúť si Deň detskej knihy. Venovať pozornosť čitateľskej gramotnosti.

Termín: priebežne                                       Zodp.: uč. 1.-4.roč.,

                                                                       uč. SJL 2. st., všetci vyučujúci

 1. V rámci týždňa slovenských knižníc propagovať medzi žiakmi záujem o čítane.

Termín: marec/2018                                    Zodp.: uč. Sj a uč. 1.stupňa

 1. Školský slávik a Slávici z lavice.

Termín: apríl/2018                                      Zodp.: uč. 1. st.

 1. Kreslenie na chodník.

Termín: máj/2018                                        Zodp.: uč. 1. st.

 1. Usporiadať účelové cvičenia  a didaktické hry.

Termín: február/2018, jún/2018                Zodp.: Mgr. Homolová

 1. Pre žiakov zabezpečiť dve kultúrne podujatia, po konzultácii s učiteľmi HUV.

Termín: v priebehu škol. roka                   Zodp.:  RŠ, uč. HUV

 1. Zápis do prvých ročníkoch realizovať v spolupráci s a MŠ. Budúcim prvákom, predškolákom v MŠ ponúknuť účasť na otvorenej  hodine.

Termín: apríl 2016                           Zodp.: zást. RŠ pre 1. st.

 1. Spolupracovať s MŠ celoročnými aktivitami formou krúžkov Anglického jazyka a Brúsime si jazýček.

Termín: celoročne                                     Zodp.: Mgr. Vojteková H.

                                                                       Mgr. Vetorová M.

 1. Výtvarné súťaže priebežne podľa ponuky a osobitného rozpisu /napr.: Folklór, Moja mama, Moja pani učiteľka /pán učiteľ/, MDD, Detský čin roka, Planéta Zem atď./.

Termín: priebežne                                       Zodp.: uč. 1.-4. roč, uč.VYV

 1. Príprava žiakov na  Komparo 2017.

Termín: november 2017                             Zodp.: Mgr. Brezinská A.

 1. Spolupracovať s OÚ, Radou školy, výborom RZ.

Termín: priebežne                                       Zodp.: vedenie školy

 1. Slávnostné odovzdávanie ocenení najúspešnejším žiakom školy.

Termín: jún/2018                                         Zodp.: RŠ

 1. Zapájať sa do projektov v rámci EÚ, pokúsiť sa získavať ďalšie granty z fondov EÚ.

Termín: priebežne                                       Zodp.: vedenie školy 

36.  Valentínska kvapka krvi.

   Termín: február 2018                              Zodp.: RŠ

37. Vianočná besiedka.

   Termín: december 2017                           Zodp.: triedni učitelia

38. Zorganizovať Školu v prírode

   Termín: jún 2017                          Zodp.: RŠ, p. Modrovičová

 

 1. Úlohy na úseku BOZP a PO

 

Uskutočniť vstupné školenie nových pracovníkov, viesť evidenciu školení BOZ a PO - požiarnu knihu.

Zodpovední: RŠ + technik BOZP a PO

Termín: august 2017

- Dôkladne rozobrať s učiteľmi a následne so žiakmi „Vnútorný poriadok

školy“ a pravidlá BOZP, Pracovný poriadok.

Zodpovední: RŠ + triedni učitelia

Termín: 4.9.2017, na prvej TH

- Dbať na estetický vzhľad a bezpečné prostredie v areáli školy. Pred vyučovaním v špeciálnych učebniach preveriť stav zariadenia triedy z hľadiska bezpečnosti.

Zodpovední : všetci vyučujúci

Termín: priebežne

·         Viest evidenciu školských a pracovných úrazov, zabezpečiť odškodnenie úrazov.

Zodpovední: Mgr. Mazúrová + bezp. technik

Termín: priebežne, dlhodobo.

·         zabezpečiť skupinové úrazové poistenie detí prostredníctvom vybranej poisťovne na základe ponuky

Zodpovední: Mgr. Mazúrová

Termín: do konca septembra

·         Na praktických vyučovacích hodinách dôsledne dodržiavať bezpečnostný poriadok.

Zodpovední: všetci vyučujúci   

 Termín: priebežne

·         Výkon dozoru orientovať na zamedzenie školských úrazov, poškodzovaniu majetku školy, fajčeniu, šikanovaniu spolužiakov....

Zodpovední : všetci vyučujúci 

  Termín: priebežne

·         Poskytovať pracovníkom školy OOP podľa spracovaného normatívu, podľa opotrebovania, viest o tom evidenciu na osobných kartách.

Zodpovední: ekonómka školy + bezp. technik

 Termín podľa potreby

 

III. ĎALŠIE ÚLOHY ŠKOLY

 

a.  Spolupráca školy s rodičmi s obcou, s verejnosťou a sponzormi

 

Všetky pozitívne aktivity z predchádzajúcich školských rokov, ktoré prispievajú k zlepšeniu mena školy chceme rozvíjať. Dôraz musíme klásť na komunikáciu s rodičmi a verejnosťou, presné informácie, fakty sú základom pre všetkých. Po dobrých skúsenostiach zopakujeme Deň otvorených dverí, ako jednu z foriem prezentácie práce a výsledkov školy pre rodičov. Rozširovať webovú stránku školy a facebookovú stránku školy. Tvorba školského časopisu.

 

 

Zápis do 1. ročníka

· Pri zápise detí do prvého ročníka základnej školy sa odporúča účasť psychológa, špeciálneho pedagóga, učiteľa materskej školy a asistenta učiteľa - zisťovať integráciu dieťaťa už v MŠ!!!

· Presný termín zápisu určuje zriaďovateľ VZN.

· Pri zápise zistiť záujem o ŠKD a vyučovanie EV v alternatíve s NBV.

Z: RŠ a učiteľky I.st.

Pokračovať a ďalej rozšíriť ne/formálnu komunikáciu a spoluprácu rodičovskej verejnosti a školy založenú na princípoch občianskej participácie s občianskymi komunitami a neziskovými združeniami.

Podporovať spoluprácu s mimoškolskými organizáciami zacielenú na celostný rozvoj osobnosti žiakov (kognitívna, sociálno-emocionálna aj psychomotorická stránka osobnosti), prevenciu a znižovanie sociálno-patologických javov, prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia, ochranu zdravia. Sledovať webovú stránku www.prevenciasikanovania.sk .

 

Spolupráca s rodičovskou radou

 

1. Zasadnutia Rady rodičov

Termín: 3 x ročne                                       Zodpovedná: RŠ

2. Triedne aktívy rodičov, informačné okienka

Termín: 5-krát ročne                                   Zodpovední: TU

3. Individuálne pohovory s rodičmi

Termín: priebežne                                       Zodpovední: TU, VP

4. Kultúrno-spoločenské a športové podujatia pre rodičov

Termín: podľa harmonogramu aktivít školy Zodpovední: TU, VP

5. Neformálne stretnutia na aktivitách podľa plánov Dní otvorených hodín

Termín: priebežne                                        Zodpovední: všetci vyučujúci

 

 

 

 

Spolupráca s radou školy

 

Činnosť v súlade so štatútom Rady školy.

 

Spolupráca s materskou školou

Vypracovanie a schválenie „Plánu spolupráce"

Termín: september 2017                  Zodpovedná: RŠ ZŠ a RŠ MŠ

2. Realizácia aktivít

Termín: podľa plánu                       Zodpovedná: RŠ a ZRŠ za MŠ

 

1. Charakteristika Materskej školy

            Materská škola je 1-triedna s vyučovacím jazykom slovenským. Poskytuje celodenné  predprimárne vzdelávanie organizované v dopoludňajších aj v odpoludňajších hodinách v rozsahu piatich pracovných dní deťom vo veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť  poldenného pobytu.

            V školskom roku 2017/2018 budú všetky materské školy realizovať predprimárne vzdelávanie podľa ŠkVP vypracovaných v súlade so ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách schváleným MŠVVaŠ SR, ktorý je dostupný na http://www.minedu.sk/predprimarne-vzdelavanie-v-materskych-skolach/. Metodické odporúčania pre vypracovanie ŠkVP, k plánovaniu výchovno-vzdelávacej činnosti a k zmenám, ktoré nastali v obsahu vzdelávania sú dostupné na webovom sídle ŠPÚ www.statpedu.sk.

 • V prípade záujmu rodičov zabezpečiť výučbu anglického jazyka v MŠ

      Termín:  september 2017                                               Zodp.: Zástupca ZŠ s MŠ pre MŠ

 • Návšteva  triedy 1-4 ZŠ

       Termín: október                                                           Zodp: učiteľky MŠ a ZŠ

 • Zápis do 1. triedy ZŠ

       Termín: február                                                           Zodp: učiteľky MŠ a ZŠ

 • Zúčastniť sa posedenia pod stromčekom  v kultúrnom dome

       Termín: december                                                        Zodp: učiteľky MŠ a ZŠ

Základnou školou - plynulý prechod detí z MŠ do ZŠ

Plán spolupráce  medzi ZŠ a MŠ Jur nad Hronom 284

   

 1. Návšteva 1. triedy ,vzájomná ukážka „ Čo už viem „

Termín: november                                                    Zodp.: učiteľky MŠ ,

  učiteľka 1. triedy ZŠ

 1. Spoločné vystúpenie pri vianočnom stromčeku v kultúrnom dome

Termín: december                                                   Zodp.: riaditeľka ZŠ s MŠ

                                                                                                zástupca ZŠ s MŠ pre MŠ

 1. Informovanosť rodičov o zápise detí do 1. triedy ZŠ

Termín: január                                                        Zodp.: riaditeľ ZŠ s MŠ

                                                                                                zástupca ZŠ s MŠ pre MŠ

 1. Spoločný karneval v  ZŠ

Termín: február                                                      Zodp.: zástupca ZŠ s MŠ pre MŠ

  učiteľky MŠ

 1. Zápis detí do ZŠ spojený s otvorenou hodinou

Termín: apríl                                                            Zodp.: učiteľka MŠ

                                                                                                učiteľka I. triedy ZŠ

 1. Zrealizovať spoločne Deň detí

Termín: jún                                                              Zodp.: učiteľky MŠ,ZŠ

 1. Návšteva počítačovej učebne

Termín : podľa dohody                                          Zodp.: učiteľky MŠ, ZŠ

8. Spoločné organizovanie vianočnej burzy

Termín: december 2017                                           Zodp.: učiteľky MŠ, ZŠ                         

9. Spoločná organizácia napr. Dňa jablka, Dňa Zeme, Európsky deň športu

Termín: školský rok 2017/2018                              Zodp.: učiteľky ZŠ , MŠ

 

 

 

 

Spolupráca s inými inštitúciami

 

- MÚ odbor školstva: vedenie školy

- ÚSVaR : vedenie školy, VP,TU

- MPC: pg. zamestnanci, vedenie školy

- CPPP, CŠPP: VP, TU

- CVČ: vyučujúci zodpovední za olympiády a súťaže, ŠKD

- Junior Centrum : krajské kolá olympiád: vedenie školy

- Mestská polícia a OR PZ: VP, TU

- Slovenské divadlá

 

b. Plán exkurzií a školských výletov

 

            Organizovať ich podľa plánu výletov a exkurzií, zameranie a termíny sú prílohou tohto plánu (po dohode so RŠ).

 

c. Plán činnosti výchovného poradenstva

 

PRÍPRAVA ŽIAKOV NA STREDNÉ ŠKOLY

 

            Našou prvoradou povinnosťou je kvalitne pripraviť žiakov na pohovory a následné štúdium na stredných školách. Výsledky z minulých rokov je potrebné udržať na rovnakej úrovni, resp. zlepšiť. Súčasťou prípravy je aj Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka -  T 9, kde je potrebné výsledky naďalej skvalitniť a udržať sa nad úroveň celoslovenského priemeru.

 

 

 

RÁMCOVÝ ROČNÝ HARMONOGRAM PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCU V ZŠ

SEPTEMBER

 

 1. Informovanie triednych učiteľov a ostatných vyučujúcich v 6.-9. Ročníku o úlohách prof. orientácie a výchovy k voľbe povolania (na pedagogickej porade), oboznámenie s analýzou umiestnenia žiakov v predchádzajúcom školskom roku
 2. Zavedenie konzultačných hodín v kabinete výchovného poradcu pre žiakov a rodičov (informáciu o konzultačných hodinách sprístupniť v škole na vhodnom mieste , aby sa s ňou mohli oboznámiť všetci žiaci a rodičia)
 3. Príprava nástenky s profesijnými informáciami pre žiakov na druhom stupni ZŠ, aj triednych násteniek v 9.ročníku
 4. Založenie evidencie žiakov, ktorí končia školskú dochádzku v 9. a v nižších ročníkoch , zistenie zmien v predbežnom záujme, ktorý  udávali žiaci na konci ôsmeho ročníka (pri vyplňovaní údajov do prihlášok alebo do Proforientu, ktoré boli odoslané na zaevidovanie nového predbežného záujmu do ŠVS v Piešťanoch
 5. Evidencia o žiakoch ZŠ od 1. –  9.ročníka – žiaci s vážnymi zdravotnými problémami, ktoré majú vplyv na voľbu povolania, pri výbere štúdia na SŠ
 6. Na rodičovskom združení výchovný poradca oboznámi rodičov o poskytovanom poradenstve pri výbere študijného alebo učebného odboru

OKTÓBER

 

 1. Systematické pokračovanie v kolektívnych, skupinových a v individuálnych pohovoroch so žiakmi pri usmerňovaní ich profesijných záujmov, sprostredkovanie informácií o dňoch otvorených dverí – Levická burza informácií
 2. Kontakt s pracovníkmi SOŠ, ktorí prídu informovať do ZŠ žiakov o nových študijných a učebných odboroch  - aktualizácia informácií na nástenkách
 3. Poradenská činnosť pre žiakov problémových pri voľbe povolania

NOVEMBER

 

 1. Zaslanie nového záujmu /na spracovanie v ŠVS v Piešťanoch/ do CPPPaP v Leviciach:
 • Zostavu do CPPPaP v Leviciach
 • Údaje z Proforientu poslané mailom do ŠVS v Piešťanoch na mailovú adresu

jana.kalacova  svspn.sk  

 1. Spolupráca s koordinátorom primárnej prevencie drogových závislostí a porúch správania  - prípravy spoločných aktivít v oblasti prevencie sociálno – patologických javov – v rámci „Týždňa boja proti drogám“
 2. Sledovanie žiakov s výchovnými a vzdelávacími ťažkosťami, ich odporúčanie na psychologické vyšetrenie (po konzultácii s rodičom a so súhlasom zákonných zástupcov)
 3. Ďalšie spresňovanie údajov o profesijnej orientácii a voľbe povolania žiakov – pohovory, individuálne a skupinové konzultácie so žiakmi a s ich rodičmi /s využitím dotazníkov, testov/.
 4. Individuálne poradenské konzultácie so žiakmi /ktorí majú vážne zdravotné problémy/ a s ich rodičmi, poskytovať poradenstvo pre rodičov pri vybavovaní podkladov k ZŤP
 5. Individuálne poradenské konzultácie so žiakmi nerozhodnými a so žiakmi s neadekvátnou voľbou povolania
 6. Rodičovské združenie – konzultácie s rodičmi o vhodnosti výberu ďalšieho štúdia na SOŠ,  – zladenie záujmu s možnosťami a dosahovanými výsledkami v škole, oboznámenie rodičov s predbežným plánom prijímaných žiakov na SOŠ, v porovnaní s predbežným záujmom žiakov

DECEMBER

 

 1. Individuálne pohovory so žiakmi, ktorí končia školskú dochádzku, so zameraním na ich voľbu  povolania (žiaci s nižších ročníkov, ktorí si môžu podať prihlášku do odborného učilišťa alebo učilišťa) a so žiakmi 8.ročníkov, ktorí majú záujem o 5-ročné štúdium na bilingválnych gymnáziách a na bilingválnych SOŠ
 2. Organizovanie exkurzií  pre žiakov s pracovníkmi SŠ,
 3. Pohovory s rodičmi tých žiakov, ktorí končia školskú dochádzku a majú problémy v učení
 4. Beseda so žiakmi s rovnakými profesijnými záujmami, so žiakmi, ktorí majú pri výbere štúdia alebo povolania rovnaké problémy (napr. nerozhodnosť pri výbere, neprimeraná voľba...), rozbor požiadaviek (vedomostných , osobnostných, zdravotných) a výhod, ktoré ponúkajú jednotlivé povolania  alebo študijné a učebné odbory

JANUÁR

 

 1. Pokračovanie v individuálnej poradenskej práci so žiakmi  (nerozhodní, neprimeraná voľba)
 2. Pokračovanie v individuálnych pohovoroch s problémovými žiakmi
 3. Porada (spolupráca) s triednym učiteľom v 9.ročníku – na prihláške  na štúdium na SŠ, spolupráca TU s VP pri vyplňovaní údajov do prihlášok – pre žiakov, ktorí si budú podávať prihlášky do odborov, v ktorých budú robiť talentové skúšky
 4. Spolupráca s triednymi učiteľmi, ktorí majú v triedach žiakov so špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími potrebami – včasné zabezpečenie psychologického alebo špeciálno – pedagogického vyšetrenia  /so súhlasom rodiča priložiť odporúčania špeciálneho pedagóga na úpravu podmienok vykonania prijímacích skúšok/. Súčasne s prihláškou na štúdium na strednej škole  podáva rodič riaditeľovi strednej školy Žiadosť o úpravu prijímacej skúšky (Metod.pokyny k výchove a vzdel. žiakov s VPU v ZŠ a SŠ, schválené MŠ SR 31.8.2004 rozhod. č. CD-200412003/23597-1:095 s plat. od 1.9.2004).
 5. Skupinová a individuálna poradenská práca so žiakmi – informácie o obsahu, o kritériách na prijímacích pohovoroch na SŠ, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností , zručností a talentu
 6. Spolupráca s triednymi učiteľmi /TU/: pomoc žiakom, ktorí majú problémy v učení a v správaní – návrh na psychologické alebo špeciálnopedagogické vyšetrenie , prerokovanie splnenia doporučení CPPPaP, ŠPgP u žiakov, ktorí už boli na vyšetrení (ak pretrvávajú problémy – v spolupráci TU s rodičmi navrhnúť ďalší postup a spôsob pomoci žiakovi)
 7. Na pedagogickej porade oboznámiť kolegov s prácou na úseku profesijneho poradenstva, s termínmi odoslania prihlášok na SŠ, s termínmi zverejnenia kritérií

FEBRUÁR

 

 1. V spolupráci s TU v 5.ročníkoch zistiť záujem žiakov o štúdium v 8-ročnom gymnáziu
 2. Prihlášky na SŠ pre piatakov     
 3. Ak je potrebné z hľadiska vhodnosti, prerokovať výber odboru, v ktorom bude robiť žiak talentové prijímacie skúšky so žiakom, s rodičom a s TU
 4. Príprava na Testovanie-T9 pre žiakov 9.ročníkov
 5. Určiť rodičom termín, do ktorého sa majú definitívne rozhodnúť  pre štúdium na SŠ, zabezpečiť  do 20.februára odovzdanie prihlášok riaditeľovi ZŠ od tých žiakov, ktorí sa hlásia do odborov, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu
 6. Do 28.februára odoslanie zostavy „Zber posledných informácií“ /na spracovanie v ŠVS v Piešťanoch/ do CPPPaP v Leviciach a ŠVS v Piešťanoch
 7. Do 28.februára skompletizovanie údajov v prihláškach , priloženie dokladu o úspešnej účasti na predmetovej olympiáde alebo súťaži, ktorá súvisí s odborom, do ktorého sa žiak hlási a odoslanie prihlášok žiakov na SŠ a SOU, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu
 8. Príprava žiakov na talentové prijímacie pohovory
 9. Monitoring zameraný na zistenie postojov žiakov ku konzumácii drog, na výskyt šikanovania na ZŠ – v spolupráci s koordinátorom primárnej prevencie

 

MAREC

 

 1. Prerokovanie voľby povolania u každého žiaka s jeho rodičmi, podľa potreby aj s triednym učiteľom, ich oboznámenie s kritériami, na základe ktorých budú žiaci prijímaní na SŠ
 2. Zabezpečiť podpísanie a potvrdenie prihlášok pediatrom
 3. S písomným súhlasom rodiča priložiť odporúčania špeciálneho pedagóga na úpravu podmienok vykonania prijímacích skúšok. Súčasne s prihláškou na štúdium na strednej škole  podáva rodič riaditeľovi strednej školy Žiadosť o úpravu prijímacej skúšky.
 4. Priloženie dokladu o úspešnej účasti na predmetovej olympiáde alebo súťaži, ktorá súvisí s odborom, do ktorého sa žiak hlási
 5. Skompletizovanie údajov do prihlášok, vyplnenie druhej strany prihlášky – zabezpečiť podpísanie prihlášok rodičom a žiakom
 6. Určiť rodičom termín, do ktorého sa majú definitívne rozhodnúť pre štúdium na SŠ
 7. Skupinová a individuálna poradenská práca so žiakmi  - informácie o obsahu, kritériách na prijímacích pohovoroch na SŠ
 8. Sledovanie úspešnosti žiakov na talentových prijímacích pohovoroch, v prípade neprijatia – individuálne poradenstvo zamerané na reorientáciu
 9. Prijatým žiakom ZŠ vydá zápisný lístok – rodič podpíše prevzatie zápisného lístka /1 žiakovi vydať iba jeden zápisný lístok/
 10. Spolupráca s koordinátorom prevencie – vyhodnotenie výsledkov prieskumu  - individuálne poradenstvo, preventívne aktivity.
 11. Zabezpečiť vyplnenie prihlášok pre žiakov, ktorí majú záujem o štúdium na 8-ročnom gymnáziu
 12. Talentové skúšky v termíne 25.3.-15.4.2018
   

APRÍL

 

 1. Celoslovenské testovanie  žiakov  9. ročníka  ZŠ  T9-2018 /21.marca 2018/
 2. Náhradný termín Testovania T9- 2018 /5.4.2018/
 3. Do 20.apríla – posledný termín odoslania prihlášok na SOŠ   -  export údajov z proforientu do ŠVS v PN                         
 4. Príprava žiakov 9.ročníkov na prijímacie pohovory
 5. Beseda so žiakmi 8.ročníka – oboznámenie s možnosťami štúdia na SŠ
 6. Individuálne poradenské konzultácie so žiakmi
 7. Zistenie predbežných záujmov o štúdium na SŠ  v 8.ročníkoch
 8. Informácia pre rodičov na rodičovskom združení o predbežnom záujme žiakov v 8.ročníkoch o štúdium na SŠ o študijných a učebných odboroch
 9. V spolupráci s triednymi učiteľmi a vedením ZŠ (po predchádzajúcej konzultácii so zákonným zástupcom) navrhnúť žiakov, u ktorých pretrvávajú problémy v učení , alebo v správaní , na psychologické vyšetrenie  do pedagogicko – psychologickej poradne, do centra výchovnej a psychologickej prevencie, alebo na špeciálno – pedagogické vyšetrenie do špeciálno – pedagogickej poradne
 10. Beseda o povolaniach so žiakmi v 7.ročníku

MÁJ

 

 
 1. 1.kolo 1.termín prijímacích skúšok na stredné školy /14.5.2018/
 2. 1.kolo 2.termín prijímacích skúšok na stredné školy /17.5.2018/
 3. Sledovanie účasti žiakov na prijímacích pohovoroch a výsledkov prijímacích skúšok
 4. Prijatým žiakom ZŠ vydá zápisný lístok – rodič podpíše prijatie zápisného lístka /jednému žiakovi vydať iba jeden zápisný lístok/
 5. Pohovory s rodičmi a neprijatými žiakmi – pomoc pri náhradnej voľbe
 6. Individuálne, skupinové poradenstvo z 8.ročníkov, usmerňovanie pri výbere štúdia
 7. Beseda prijatých žiakov z 9.ročníka na SŠ  so žiakmi 8.ročníka o priebehu prijímacích skúšok
 8. Rodičovské združenie pre rodičov žiakov 8.ročníka – informovanie o možnostiach štúdia na SŠ  a o zmenách v predbežnom záujme žiakov o štúdium a o povolania

JÚN

     
 1. 2. kolo prijímacích skúšok na stredné školy  / 19.6.2018/
 2. Aktivity pre žiakov 5. a 6. ročníkov k voľbe povolania – exkurzie do  podnikov a prevádzok
 3. Sledovanie úspešnosti žiakov, ktorí sa zúčastnili prijímacích pohovorov v júni
 4. Reorientácia neprijatých žiakov – pomoc pri hľadaní náhradnej voľby
 5. Individuálne a skupinové poradenstvo pre žiakov a ich rodičov pred vyplnením predbežného záujmu prihlášok
 6. Vyplnenie údajov o predbežnom záujme žiakov 8.roč. – záujem o jednu SŠ
 • Spôsoby vyplnenia: zadať údaje do Proforientu – spracovanie predbež.záujmu
 1. Zhodnotenie celoročnej práce na úseku výchovného poradenstva, rozbor výsledkov prijímacieho konania a umiestnenia žiakov na SŠ
 2. Doručenie:
 • Export údajov z proforientu do CPPPaP v Leviciach a ŠVS v Piešťanoch
 • Prehľadu o umiestnení žiakov na SŠ  do CPPPaP v Leviciach (do konca júna).

 

 

 

Náboženská a etická výchova

Predbežné zisťovanie záujmu o etickú/náboženskú výchovu na nasledujúci školský rok zabezpečiť na základe písomného oznámenia zákonného zástupcu žiaka. Počet žiakov nahlásiť zriaďovateľovi školy do 15.júna 2018.

T: 10.6.2018                                                                                                  Zodpov.: RŠ

 

VZDELÁVANIE UČITEĽOV

            Vzhľadom na neustále zmeny v legislatíve, zavádzaní informačných technológií a multimediálnych programov do školstva, budeme podporovať pedagogických aj nepedagogických zamestnancov pri ich ďalšom vzdelávaní. Prioritou bude efektívne využívanie PC techniky učiteľmi. Pri ďalšom vzdelávaní sa budeme riadiť ročným plánom kontinuálneho vzdelávania, vypracovaným pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy.

d.  Oblasť riadenia a vedenia školy

V tejto oblasti sa zameriame na plnenie úloh z POP MŠ SR a Plánu práce. Rovnako budeme kontrolovať dodržiavanie pracovnej doby, nástupy na hodiny a dozory. Pravidelne bude zvolávaná pracovná porada spravidla prvý pondelok v mesiaci.

Konkrétne úlohy kontrolnej a hospitačnej činnosti sú súčasťou prílohy Plánu práce.

 

e.  Rozvoj materiálového vybavenia školy, hospodárenie

 

1) EKONOMICKÉ ZABEZPEČENIE ŠKOLY

  Finančné prostriedky na mzdy pre zamestnancov zabezpečiť do konca kalendárneho roka. Zabezpečiť aj prostriedky na prevádzku a drobnú údržbu školy do 31. 12. 2017. Od 1. 1. 2018 bude schválený nový rozpočet na celý kalendárny rok s priebežným vyúčtovaním k 31. 8. 2018.

 

 2) ÚDRŽBA ŠKOLY

- vybavovanie učební novým nábytkom

- vybavenie ŠKD novým nábytkom

- zabezpečenie vertikálnych žalúzií do jedálne, IT učebne, geografickej učebne a miestností pre pedagógov

 

f. Rámcový plán ŠKD

 

Plán práce sa riadi pokynmi MŠ SR - Zákon 245/2008Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Školský klub detí (ďalej ŠKD) ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Jur nad Hronom 284, je školské zariadenie pre výchovu detí v čase mimo vyučovania zabezpečujúce pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania. Činnosť, ktorú zabezpečuje školský klub detí, nie je totožná s činnosťou zabezpečovanou centrom voľného času podľa §116.(Z.z 324/2012, Čl. 9, bod 35). 

 Predkladaný plán práce obsahuje :

 1. Formálne údaje
 2. Riadenie a organizácia ŠKD

3. Hlavné úlohy pre šk. rok 2017/2018

4. Plánované aktivity v ŠKD pre šk. rok 2017/2018

     Formálne údaje 2017/2018

 

                Výchovno-vzdelávaciu činnosť ŠKD v šk. roku 2017/2018 bude zabezpečovať vychovávateľka Mgr. Marta Turčanová pod vedením riaditeľky školy Mgr. Soni Novákovej. Činnosť sa bude uskutočňovať v jednom oddelení ŠKD. Prevádzka ŠKD bude v čase po vyučovaní od 11,00 hod. do 16,00 hod.

Oddelenia ŠKD:

Počet oddelení: 1

Počet detí v ŠKD: 25

Zoznam žiakov:

Badovský Leonard, Belecky Alex, Belecky Maxim, Belecky Hugo, Bukajová Dominika, Bukajová Lenka, Drapáková Natália, Fačková Natália, Franková Daniela, Gáloš Adrián, Kassaiová Michaela, Kis Alexander, Kostolecká Sofia, Lišková Liliana, Molnár Adam, Molnár Martin, Molnárová Simona, Pristyáková Darina, Prišťák Adam, Sebedynsky Nicolas, Štrbka Matúš, Štrbková Alžbeta, Tóthová Veronika, Valent Ivan, Vígová Natália, Vozáriková Dominika

 

Plán porád:

            Vychovávateľka ŠKD sa podľa pokynov školy zúčastní na pedagogických a pracovných poradách školy. Pracovné porady sa realizujú raz za mesiac, ktoré zvoláva riaditeľka školy podľa potreby.

Hlavné úlohy pre šk. rok 2017/2018

 

- Hlavnou úlohou je zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, s cieľom osvojenia si primeraného množstva vedomostí a zručností v súlade s Výchovným programom ŠKD,

- podieľať sa na príprave podujatí kultúrno-výchovného a vzdelávacieho charakteru, zapájať sa do školských i mimoškolských súťaží,

- podávať návrhy na hodnotenie správania žiakov na rokovaniach pedagogickej rady podľa plánu práce školy na školský rok 2017/2018, konzultovať riešenie závažných výchovných problémov s vyučujúcimi,

- podporovať a rozvíjať u detí cieľavedomú a systematickú prípravu na vyučovanie, zvýšenú pozornosť venovať deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, slabo prospievajúcim a talentovaným deťom,

- rozvíjať kompetencie detí v oblasti IKT, zvýšenú pozornosť venovať ochrane žiakov pri používaní internetu,

- rozvíjať kľúčové kompetencie detí s orientáciou na rozvoj ich osobnosti (kompetencie k učeniu, k riešeniu problémov, komunikačné, sociálne a interpersonálne, občianske, kultúrne, k tráveniu voľného času),

- venovať pozornosť inovatívnym formám a metódam vo výchovno-vzdelávacom procese, využívať tvorivé zážitkové metódy,

- podporovať rozvoj komunikačných kompetencií a čitateľskej gramotnosti detí využívaním aktivít v školskej knižnici,

- rozvíjať kompetencie v oblasti finančnej gramotnosti podľa národného štandardu finančnej gramotnosti,

- pripravovať a zapájať sa do aktivít súvisiacich s multikultúrnou výchovou, výchovou
v duchu humanizmu a rozširovať vzdelávanie v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa (Deklarácia práv dieťaťa), rodovej rovnosti, predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie,

- podporiť aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi, ako sú závislosti, záškoláctvo, agresia a šikanovanie,

- realizovať činnosti zamerané na ochranu a tvorbu životného prostredia (starostlivosť o vonkajší areál školy, triedenie odpadu),

- realizovať aktivity na podporu zdravia a zdravého životného štýlu, zvýšiť zapojenie detí do pohybových aktivít,

- výchovu k manželstvu a rodičovstvu realizovať na základe poznania rodinného prostredia a uplatňovania pozitívnej komunikácie s rodinou dieťaťa v prospech jeho výchovy,

- zvýšenú pozornosť venovať dopravnej výchove s cieľom pripraviť deti na bezpečnú účasť chodcov v cestnej premávke, rozvíjať výchovu k protipožiarnej výchove, poučiť deti o bezpečnosti a ochrane zdravie a o Vnútornom poriadku ŠKD. Zároveň predchádzať úrazovosti správnou organizáciou práce,

- dodržiavať psychohygienické  podmienky výchovy a uplatňovať pedagogické zásady primeranosti a individuálneho prístupu,

- realizovať aktivity k svetovým a medzinárodným dňom v tematických oblastiach výchovy a v celoklubových aktivitách,

 

Plánované aktivity v ŠKD pre šk. rok 2017/2018

 

            Okrem činností v  oddelení ŠKD organizujeme každý mesiac aj aktivity, na ktorých sa zúčastňujú všetky deti ŠKD. Tieto aktivity sú zamerané nielen na plnohodnotné využitie voľného času detí, ale aj vytvorenie priaznivého prostredia v ŠKD. Uskutočňujú sa formou súťaží, besied, dramatizácií a tvorivých dielní, ktorými sa deti zapájajú do výchovno-vzdelávacieho procesu a prinášajú nové možnosti sebaaktualizácie a prehlbujú pocit spolupatričnosti.

Plán aktivít v školskom roku 2017/2018:

Konkrétne mesačné úlohy:

September: Školskú tašku do rúk ber

Zoznámiť deti s  režimom dňa, vnútorným poriadkom v ŠKD, poučiť deti o bezpečnosti.

Vychádzka – bezpečná cesta do školy.

Jesenná výzdoba triedy a priestorov ŠKD.

Vychádzky do jesennej prírody.

                     Október: Gaštanov už začal zber

      Mesiac úcty k starším – pozdravy pre starých rodičov

      Práca s prírodným materiálom – šípky, gaštany, tekvičky.

      Kreatívne výtvarné techniky – téma jeseň.

      Pošli drakov do oblakov – zhotovenie a púšťanie šarkanov.

              November: Zima chodí okolo dvier

Vedomostný kvíz – Z rozprávky do rozprávky

Zimná výzdoba ŠKD.

December: Vianoce a prázdniny šťastie každej rodiny

      Príchod Mikuláša – zábavné popoludnie.

      Vianočná výzdoba tried, priestorov ŠKD, zdobenie vianočného stromčeka.

     Vianočné koledy, zvyky, tradície, želania, priania.

                     Január: Do Nového roku predsavzatí trochu

Privítanie Nového roka, novoročné predsavzatia, najkrajší novoročný vinš.

Posedenie pri čaji -  moje Vianoce.

Vychádzka spojená so zimnými športmi, detské radovánky na snehu a ľade – hľadáme kamaráta podľa stôp v snehu.

Február : Privítajme karneval

Fašiangy – príprava masiek, karneval, diskotéka.

Môj najlepší priateľ – výroba Valentíniek.

Marec: Závan jari, úsmev v tvári

Poviem ti o peknej knižke – Mesiac knihy.

Prebúdzanie prírody – Zvieratá a ich mláďatá – Koho je to mláďa?

Jarná výzdoba ŠKD.

Veľká noc – zvyky a tradície.                  

Apríl : Veľkonočné vajíčka vložíme do košíčka

Deň Zeme – rozhovory o ochrane prírody.

Teta jar sa hlási – zmeny v prírode, jarné kvety – koláž.

Výroba veľkonočných pozdravov.

Výzdoba veľkonočných vajíčok.

Výzdoba tried a priestorov ŠKD.            

Máj : Už je krásny kraj

Moja mama – kresba, darček pre mamičku.

Zábavné popoludnie – predveď čo vieš – trieda baví triedu

Jún: Oslávime Deň detí a prázdnin čas priletí

Medzinárodný deň detí – deň detskej veselosti.

Hry v prírode, slnenie, kúpanie.

Koncoročná diskotéka .

Hodnotenie celoročnej práce ŠKD.

 

 

g. Plány MZ a PK (MZ ŠKD, MZ I.st., PK prírodovedná, PK jazykovedná a výchovná)

Plán práce koordinátora FG bol vypracovaný v súlade s POP na školský rok 2017/2018 a v súlade s aktualizovaným Národným štandardom finančnej gramotnosti verzia 1.1.

1. Oboznámiť sa s Metodikou pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl
Zodp.: koordinátor FG,                                                                    Termín: september

2. Aktualizovať a doplniť UO jednotlivých predmetov (v súlade s aktualizovaným Národným štandardom finančnej gramotnosti verzia 1.1)
Zodp.: všetci vyučujúci                                                                    Termín: september

3. Den eura                                                         
Zodp.: Modrovičova                                                                        Termín: oktober                                               

4. Beseda- Facebook

 Zodp.:Vojtekova                                                                             Termín: oktober
5. Pripraviť  nástenku FG
Zodp.: koordinátor FG                                                                     Termín: november

6. Hodina deťom- charitatívna zbierka

Zodp.:Vojtekova,Turčanová                                                             Termín:november

7. Spolupracovať s vyučujúcimi  prírodovedných predmetov, výchovných predmetov a1-4 roč.
Zodp.: koordinátor FG                                             Termín: priebežne ,celý školský

8. Pripraviť žiakov na olympiádu a pytagoriádu

Zodp.:Mazúrová, Modrovičova                               Termín: December ,január,  marec

9. Deň narcisov, Modrý gombík - charitatívna zbierka

Zodp.:Vojtekova,Turčanová                                     Termín:apríl,máj

10. Fiktívna firma- 9.r

Zodp.:Vojteková                                                       Termín: máj
 11. Na triednických hodinách pripraviť plagát na tému BANKA- PENIAZE 5., 7, roč
Zodp.:RŠ                                                                  Termín: máj -jún

12  . Zabezpečiť besedu pre žiakov7, 8, 9.roč. -Banka
Zodp.:RŠ                                                                  Termín :máj- jun

13. Exkurzia –NBS v Bratislave

Zodp. Vojtekova                                                       Termín. podľa možnosti

 

  Opatrenia na splnenie vytýčených úloh v šk.r. 2017/2018

 

  • Pravidelne kontrolovať a vyhodnocovať učebnú činnosť žiakov, ich dochádzku a správanie

 

T: 4x ročne na zasadnutí PK                         Z: všetci členovia PK

K: vedúca PK

 

  • Realizovať stanovené úlohy v súlade s platnými pedagogickými dokumentmi rozpracovanými na podmienky školy a roč. 5. – 9.

 

T: úloha trvalá                                                           Z: všetci členovia  PK

K: vedúca PK 2x ročne

 

  • Na základe vlastných skúseností odstraňovať nedostatky v jednotlivých vyučujúcich predmetoch

 

  T: úloha trvalá                                             Z: všetci členovia PK

  K: vedúca PK

 

Exkurzie:

 

Exkurzie pre žiakov II. stupňa budú plánované ako doplnok vzdelávacieho procesu a teoretických vedomostí žiakov. Miesto a cieľ exkurzie budú upresňované priebežne počas školského roka podľa finančných a dopravných možností a podľa aktuálnosti pre jednotlivé vyučovacie predmety. Zohľadnené budú aj ponuky divadiel v regióne. Uprednostňované budú lokality Slovenska vhodné na posilnenie vlastenectva, vzťahu k prírode a vlastnému regiónu.

 

 

Návšteva  NBS

 

  T: úloha trvalá                                             Z: Vojteková

  K: vedúca PK

 

 

Plán práce PK SVP vychádza z Plánu práce školy, POP MŠ SR na šk. rok 2017/2018, zo štátneho vzdelávacieho programu i školského vzdelávacieho programu, z učebných osnov, z analýzy činnosti PK, z analýzy VVV dosiahnutých v minulom školskom roku.

 

Výchovno-vzdelávací proces

- Činnosť metodických orgánov zamerať na skvalitňovanie činnosti učiteľa vo výchovno-

vzdelávacom  procese,  na  monitorovanie  úrovne  vzdelávacích  výsledkov  detí  a žiakov a analýzu zistení.

- Využívať poznatky a zručnosti získané v rámci kontinuálneho vzdelávania a štúdiom,  využívať odbornú literatúru, detskú literatúru, učebnice, učebné pomôcky a didaktickú techniku vo výchovno-vzdelávacej činnosti.

 

- Sledovať aktuálne informácie o výchove a vzdelávaní, ŠVP, pedagogickej dokumentácii, ďalšej dokumentácii, dokumentoch a aktualizovaných dokumentoch na www.minedu.sk, www.statpedu.sk  

 

- Vo výchovno-vzdelávacej činnosti využívať odborné časopisy pre pedagogických zamestnancov, detské a žiacke časopisy vychádzajúce s podporou MŠVVaŠ SR.

Pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry a ostatných vyučovacích a cudzích jazykov je k dispozícií časopis Jazyk a literatúra.

- MŠVVaŠ SR schválilo dňa 6. februára 2015 inovovaný ŠVP pre prvý stupeň základnej školy s číslom 2015-5129/1758:1-10A0 a inovovaný ŠVP pre druhý stupeň základnej školy s číslom 2015-5129/5980:2-10A0. Základné školy vzdelávajú žiakov 1. a 2. ročníka a 5. a 6. ročníka podľa inovovaných vzdelávacích programov.

- Efektívne využívať vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti rozvíjania matematickej, čitateľskej, prírodovednej a finančnej gramotnosti, zamerať sa na rozvíjanie daných oblastí v rámci tvorby ŠkVP s cieľom zvyšovania úrovne vyučovania a získavanie kompetencií u žiakov.

 

Predčitateľská a čitateľská gramotnosť

 

 V materských školách rozvíjať predčitateľskú gramotnosť uplatňovaním špecifických metód; rozvíjať aktívne počúvanie s porozumením (čítaním veršov, rozprávok a príbehov s detským hrdinom, aktívnym zapájaním sa do aktivít školských knižníc a pod.), pri overovaní porozumenia vypočutého textu využívať metódy tvorivej dramatizácie; zámerne rozvíjať aktívnu slovnú zásobu detí; vytvárať komunikačne a literárne podnetné prostredie.

Podporovať vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti rozvíjania predčitateľskej a čitateľskej gramotnosti detí a žiakov. Zoznam poskytovateľov akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania pre oblasť čitateľskej gramotnosti je zverejnený na http://www.minedu.sk/akreditacie-v-rezorte-skolstva/. Podrobnejšie údaje o akreditovaných vzdelávacích programoch zameraných na aktualizáciu a zdokonaľovanie kompetencií pedagogických zamestnancov v oblasti rozvíjania čitateľskej gramotnosti detí a žiakov sú zverejnené na webovom sídle Metodicko-pedagogického centra (ďalej len „MPC“): http://www.mpc-edu.sk/vzdelavacia-cinnost/realizovane-podujatia, http://www.mpc-edu.sk/vzdelavacia-cinnost/zoznam-akreditovanych-vzdelavacichprogramov, http://www.mpc-edu.sk/aktuality/rok-citatelskej-gramotnosti.

Formovať kladný vzťah detí a žiakov ku knihe a literatúre, organizovať súťaže v čitateľských zručnostiach a popoludňajšie čitateľské aktivity v školských kluboch detí.

 1. Vypracovať plán aktivít na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti a začleniť ho do ŠkVP; dbať o zvyšovanie jazykovej kultúry žiakov na všetkých vyučovacích hodinách (t. j. nielen na vyučovacej hodine slovenského jazyka a literatúry).
 2. V školskom roku 2017/2018 MŠVVaŠ SR odporúča riaditeľom základných škôl ako prioritnú úlohu intenzívny rozvoj čitateľskej gramotnosti vo všetkých vzdelávacích oblastiach v 7. a 8. ročníku, s odporúčaním využiť disponibilné hodiny v rámci ŠkVP. Rozšíriť využitie disponibilných  hodín v ŠkVP na podporu čitateľskej gramotnosti 5. – 9. ročníka.
 3. Využívať možnosť vzdelávania celého pedagogického zboru z ponuky vzdelávacích aktivít MPC v oblasti cieleného rozvíjania čitateľskej gramotnosti, resp. vzdelávania pre vedúcich pedagogických zamestnancov škôl s obsahovým zameraním na tvorbu vlastnej stratégie rozvíjania čitateľskej gramotnosti. Metodické materiály pre učiteľov všetkých stupňov škôl sú dostupné na webovom sídle MPC http://www.mpc-edu.sk/publikacie a http://www.mpcedu.sk/aktuality/rok-citatelskej-gramotnosti.
 4. MPC vydalo v roku 2015 zborník príspevkov „Vedenie školy ako koordinátor rozvoja čitateľskej gramotnosti“, ktorý obsahuje 16 podrobne spracovaných príspevkov. Zborník

je v plnom       znení   dostupný         na        webovom        sídle    MPC             http://www.mpcedu.sk/aktuality/zbornik-prispevkov-z-medzinarodnej-odborno-didaktickej-konferencie.

 1. Metodické centrum Slovenskej pedagogickej knižnice pre školské knižnice zverejňuje na svojom webovom sídle www.spgk.sk rozličné informácie a materiály na podporu zvyšovania úrovne čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania.
 2. Podporovať voľno-časové aktivity detí a žiakov zamerané na jazykovú kultúru (recitačné a literárne súťaže, školské časopisy).
 3. Na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti využívať uvoľnené úlohy PISA a metodické príručky na www.statpedu.sk v rámci všetkých predmetov v základných a stredných školách. 
 4. Orientovať výchovno-vzdelávaciu činnosť všetkých pedagogických zamestnancov na rozvíjanie čitateľských kompetencií žiakov, ktoré sú predpokladom pre porozumenie významu textu, pre výber kľúčových informácií a ich posudzovanie a vyvodzovanie logických záverov.
 5. NÚCEM osvedčené didaktické a metodické materiály na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti zverejňuje na webovom sídle www.nucem.sk. Medzi tieto materiály patrí napríklad:
  • Čítanka PIRLS 2006 – zbierka uvoľnených úloh (2011, NÚCEM),
  • Zbierka úloh z čitateľskej gramotnosti – PISA test (2011, NÚCEM),
  • Trendy úrovne kľúčových kompetencií žiakov 4. ročníka ZŠ (2012, NÚCEM),
  • Výsledky štúdie OECD PISA 2009 zaostrené na čitateľskú gramotnosť – tematická správa (marec 2013, NÚCEM),
  • Čítanka PIRLS 2011 – zbierka uvoľnených úloh (marec 2013, NÚCEM),
  • Národná správa PISA 2012 (december 2013, NÚCEM),
  • Učebné zdroje k vzdelávacím programom zameraným na rozvoj čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti (2011 – 2013, MPC).
 6. NÚCEM vydal a na svojom webovom sídle zverejnil tieto didaktické a metodické materiály zamerané aj na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti:
  • Čítanka PIRLS 2006 – zbierka uvoľnených úloh (2012, NÚCEM),
  • PISA – čitateľská gramotnosť. Úlohy 2009 (2011, NÚCEM), 
  • Trendy úrovne kľúčových kompetencií žiakov 4. ročníka ZŠ (2013, NÚCEM), 
  • Výsledky štúdie OECD PISA 2009 zaostrené na čitateľskú gramotnosť – tematická správa (2013, NÚCEM), 
  • Čítanka PIRLS 2011 – zbierka uvoľnených úloh ( 2013, NÚCEM), 
  • Krátka správa k prvotným zisteniam medzinárodnej štúdie PISA 2012, (2013, NÚCEM),
  • Zbierka úloh pre vzdelávací stupeň ISCED1 – MAT, SJL, MJL, (2013, NÚCEM),
  • Zbierka úloh pre vzdelávací stupeň ISCED2 – MAT, SJL, SJSL, MJL, (2013, NÚCEM), - Zbierka úloh pre vzdelávací stupeň ISCED2 – MAT, SJL, SJSL, MJL, (2013, NÚCEM).

 

Ľudské práva, práva detí, diskriminácia, národnostné menšiny, cudzinci

 

1 Ľudské práva

 1. V súlade s medzinárodnými záväzkami SR v problematike ľudských práv a Celoštátnou stratégiou ochrany a podpory ľudských práv v SR, schválenou vládou SR uznesením číslo 71/2015:
  1. naďalej uskutočňovať Olympiádu ľudských práv pre žiakov základných škôl,
  2. zapájať sa do Olympiády ľudských práv ako celoštátnej súťaže žiakov stredných škôl; viac informácií je dostupných na www.olympiady.sk, www.olp.sk,
  3. výchovu k ľudským právam v triede a škole usmerňovať tak, aby sa stala integrálnou súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti,
  4. vzhľadom na potrebu plánovania procesu výchovy k ľudským právam ich ochranu a implementáciu zabezpečiť efektívnou spoluprácou školy, zákonných zástupcov, mimovládnych organizácií a miestnej komunity,
  5. zapájať deti a žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním besied, súťaží, stretnutí, tematických výstav, návštev divadelných predstavení s tematikou ľudských práv,
  6. vytvoriť podmienky na zabezpečenie kontinuálneho vzdelávania na získanie multietnických a multikultúrnych kompetencií učiteľov,
  7. vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie v školách (prostredníctvom chápajúceho a kritického spôsobu štúdia jednotlivých kultúr napomôcť žiakom porozumieť iným kultúram).
 2. Do ŠkVP zapracovať povinné témy súvisiace s multikultúrnou výchovou, výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, práv osôb so zdravotným postihnutím, rovnosti muža a ženy, predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie, extrémizmu a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie. 
 3. Viesť žiakov k aktívnej účasti pri kreovaní žiackej školskej rady a podporovať participáciu žiakov a ich zákonných zástupcov na tvorbe školského poriadku; pristupovať dôsledne k napĺňaniu výchovy k ľudským právam.
 4. Odporúčame školám zapojiť sa do aktivít Štruktúrovaného dialógu s mladými ľuďmi, ktorý zabezpečuje konzultácie s mladými ľuďmi pre formovanie politiky EÚ a SR v oblasti mládeže a zároveň je príspevkom k výchove k demokratickému občianstvu. Viac informácií na: www.strukturovanydialog.sk. 
 5. Odporúča sa venovať pozornosť výsledkom piateho cyklu Štruktúrovaného dialógu – nástroja na konzultáciu politických názorov mládeže (sú dostupné na stránke www.strukturovanydialog.sk) a podporiť zapojenie žiakov do aktivít 6. cyklu

Štruktúrovaného dialógu (naplánovaných v školskom roku 2017 – 2018), v rámci ktorého žiaci opäť dostanú možnosť vyjadriť sa k aktuálnym spoločenských témam.

 1. V humanitne orientovaných študijných odboroch stredných odborných škôl skupín 68 Právne vedy, 75 Pedagogické vedy a 76 Učiteľstvo sa odporúča využívať Metodickú príručku pre vyučovanie ľudských práv v odbornom vzdelávaní a príprave. 
 2. V súlade so Stratégiou SR pre mládež na roky 2014 – 2020 a Národným akčným plánom pre deti na roky 2013 – 2017 využiť vo výchovno-vzdelávacom procese informácie a metodické námety orientované na globálne témy a hodnotovú výchovu vo výučbe rôznych vyučovacích predmetov a odborno-metodický materiál Globalizácia, aktívne ľudské práva, radikalizmus, extrémizmus, migračná kríza. V textoch pod názvom „Nové výzvy a potreby globalizovaného sveta vo vzdelávaní“ alebo „Ako reagovať v škole na tieto naliehavé a aktuálne témy“ sú odborné informácie, metodické i praktické námety a tiež podnetné inšpirácie a zdroje na uvedené témy – dostupné na www.statpedu.sk.
 3. Školám sa odporúča využívať pri výchove a vzdelávaní manuál k tolerancii a ľudským právam KOMPAS a KOMPASITO. Viac informácií na www.iuventa.sk.
 4. Pre zvýšenie informovanosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení sa na webovom sídle MŠVVaŠ SR nachádza Analýza súčasného stavu výchovy a vzdelávania k ľudským právam v regionálnom školstve spracovaná na základe výsledkov  monitorovania a hodnotenia ľudských práv.Viac informácií na http://www.minedu.sk/detsk e-a-ludske-prava/.
 5. Na webovom sídle Centra vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (ďalej len „CVTI SR“) sa nachádzajú najzaujímavejšie výsledky dlhodobého výskumu zameraného na výchovu k ľudským právam v školskom a rodinnom prostredí. Viac informácií na http://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-skolstva/vyskumy-aprevencia/vyskumy-mladeze.html?page_id=10281.
 6. Poskytnúť žiakom informácie o inštitúciách a mimovládnych neziskových organizáciách pôsobiacich v oblasti ochrany ľudských práv (verejný ochranca práv, prokuratúra, komisár pre deti) a o možnosti vykonávať dobrovoľnícku činnosť v lokalite školy, komunite, regióne.

 

2 Práva detí

 Vo výchovno-vzdelávacej činnosti rešpektovať Dohovor o právach dieťaťa. Veku primeranou formou oboznamovať deti a žiakov s ich právami a povinnosťami v zmysle tohto dokumentu s využívaním aktivizujúcich metód. V materských školách sa odporúča využívať piktogramy.

Odporúča sa veku primeraným spôsobom informovať žiakov o zmysle a príslušných ustanoveniach Opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii, Opčného protokolu k Dohovoru o právach dieťaťa o účasti detí v ozbrojených konfliktoch, Opčného protokolu o procedúre oznámení, o Dohovore Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním detí a Dohovore o právach osôb so zdravotným postihnutím (ďalej len „Dohovor“).

V súlade s Koncepciou boja proti extrémizmu na roky 2015 – 2019 sa odporúča využiť metodické materiály na www.minedu.sk, www.statpedu.sk a www.vudpap.sk.

Pre zvýšenie informovanosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení sa na webovom sídle www.statpedu a www.bezpre.sk nachádzajú relevantné informácie, metodiky a príklady dobrej praxe.

Podporovať povedomie o schopnostiach a prínose osôb so zdravotným postihnutím, podporovať uznávanie zručností, predností a schopností osôb so zdravotným postihnutím ako aj ich prínosu pre pracovisko a trh práce.

Do ŠkVP zapracovať povinné témy súvisiace s právami dieťaťa, ako aj výchovy k demokratickému občianstvu a prevencie násilia, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu.

Školám sa odporúča využiť informácie v texte Metodická pomoc k téme osobnostný a sociálny rozvoj žiakov, vyučovaniu psychologických tém v škole a rozvíjaniu emocionálnej inteligencie, ktorý obsahuje inšpirácie a zdroje k rozvíjaniu emocionálnej inteligencie žiakov. Materiál je dostupný na www.statpedu.sk a je možné ho využiť pri vyučovaní voliteľného predmetu psychológia a predmetov, v ktorých sú psychologické témy integrované, pri uplatňovaní prierezovej témy osobnostný a sociálny rozvoj a tiež v rámci triednických hodín.

 

3 Diskriminácia

V školách a školských zariadeniach dôsledne uplatňovať zákaz všetkých foriem diskriminácie a segregácie. Eliminovať nežiaduce javy, akými sú priestorové, organizačné, fyzické a symbolické vylúčenie alebo oddelenie rómskych detí a žiakov v dôsledku ich etnickej príslušnosti (často v kombinácii so sociálnym znevýhodnením) od ostatných detí a žiakov. Vytvárať vhodné podmienky na ich vzdelávanie v školách a triedach spolu s majoritnou populáciou.

Realizovať inkluzívne vzdelávanie detí a žiakov, u ktorých je takéto vzdelávanie vhodné, vo všetkých materských, základných a stredných školách, t. j. verejných, súkromných a cirkevných s využitím špecifických metód výučby.

Pri zavádzaní inkluzívneho vzdelávania angažovať pedagogických zamestnancov do implementovania zásad a cieľov inklúzie, vzájomne kooperovať pri vytváraní klímy školy. Pedagogickú diagnostiku orientovať predovšetkým na zohľadňovanie rôznorodosti detí a žiakov, na odhaľovanie ich skrytého potenciálu vo vzdelávaní, na odstraňovanie prekážok vo vzdelávaní identifikovaním rizikových faktorov. Uplatňovaním vhodných pedagogických intervencií znižovať mieru vyčleňovania žiakov z hlavného vzdelávacieho prúdu.

 

4Cudzie jazyky

Pri vyučovaní cudzieho jazyka sa odporúča používať moderné učebnice a doplnkové výučbové prostriedky k nim, aplikovať činnostne zameraný prístup k vyučovaniu a učeniu sa cudzích jazykov a venovať pozornosť inovatívnym metódam a formám výučby s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka. Odporúča sa školám využívať didaktický prístup CLIL (obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie).

Na hodinách cudzieho jazyka sa odporúča používať jazykové portfólio ako nástroj sebahodnotenia a podpory učenia sa jazykov. Informácie a podporné materiály k Európskemu jazykovému portfóliu sú zverejnené na http://elp.ecml.at. 

Na hodinách cudzieho jazyka v stredných školách sa odporúča používať model Európskeho jazykového portfólia 16+, ktorý bol registrovaný Radou Európy pod číslom 2014.R014. Bližšie informácie a model Európskeho jazykového portfólia 16+ sú zverejnené na webovom sídle ŠPÚ http://www.statpedu.sk/clanky/ucebnice-metodiky-publikacieodborne-informacie-odborne-informacie/europske-jazykove-0.

Učiteľom jazykov sa odporúča priebežne sledovať informácie zverejnené na webovom sídle Európskeho centra pre moderné jazyky v Grazi (ďalej len „ECML“) a zvážiť možnosť participovať v medzinárodných projektoch. Učiteľom sa zároveň odporúča využívať vo vzdelávacom procese relevantné výstupy projektov ECML, ktoré sú zverejnené na webovom sídle www.ecml.at. 

Odporúča sa školám zapájať žiakov do tvorivých aktivít v rámci Európskeho dňa jazykov a podporovať tak jazykovú zdatnosť a záujem o vzdelávanie v oblasti jazykov a poznávania reálií a kultúrnej rozmanitosti Európy. Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. Bližšie informácie a námety pre učiteľov na oslávenie Európskeho dňa jazykov sú k dispozícii na webovom sídle ECML http://edl.ecml.at.

Školám sa odporúča zapojiť sa do súťaže Európska značka pre jazyky. Európska značka pre jazyky je iniciatívou Európskej komisie na podporu jazykového vzdelávania. Bližšie informácie sú zverejnené na http://www.erasmusplus.sk/ELL/index.php.

Odporúča sa stredným školám, najmä stredným školám s bilingválnou formou výučby, zúčastniť sa súťaže pre mladých prekladateľov Juvenes Translatores. Informácie sú zverejnené na http://ec.europa.eu/translatores.

Naďalej sa odporúča organizovať školské kolá olympiád v cudzích jazykoch a zúčastňovať sa vyšších kôl týchto súťaží. Informácie sú zverejnené na www.iuventa.sk.

Učiteľom cudzích jazykov sa odporúča priebežne sledovať informácie na webovom sídle ŠPÚ, na ktorom sú zverejnené odborné články a publikácie, napr. aj slovenské preklady odborných publikácií ECML: http://www.statpedu.sk/clanky/ucebnice-metodikypublikacie-odborne-informacie/publikacie.

 

Globálne vzdelávanie a environmentálna výchova

- Školám sa odporúča:

  1. uplatňovať globálne súvislosti a globálnu dimenziu v obsahu vzdelávania ŠkVP, 
  2. využiť pri začleňovaní tém globálneho vzdelávania do vyučovacieho procesu „Odporúčania, inšpirácie pre školy k uplatňovaniu globálnej dimenzie vo vyučovaní – aby žiaci vedeli a chceli byť aktívni pri vytváraní spravodlivejšieho sveta“ pod názvom Aktivizujúce metódy výučby v globálnom rozvojovom vzdelávaní, ktorý ponúka prehľad vybraných aktivizujúcich metód výučby, metodické odporúčania a praktické ukážky, ktoré môžu školy využívať ako pomôcku pri uplatňovaní globálneho prístupu vo vyučovaní. Zverejnené sú na: http://www.statpedu.sk/clanky/ucebnice-metodikypublikacie-odborne informacie/metodiky,
  3. rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov s dôrazom na uvedomenie si globálnej previazanosti udalostí, vývoja i problémov na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni,
  4. zvyšovať povedomie detí a žiakov o globálnych témach, rozvíjať ich kritické uvedomovanie si sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických procesov vo svete aj pomocou spolupráce s neziskovými organizáciami pôsobiacimi v oblasti globálneho vzdelávania,
  5. využiť informácie, podporné materiály (videometodiky a publikácie) na inšpiráciu pri začleňovaní globálneho vzdelávania do obsahu rôznych vyučovacích predmetov zverejnených na www.globalnevzdelavanie.sk a www.iuventa.sk (v časti: projekt PRAKTIK/Metodický portál).
 1. Odporúča sa rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí a žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie, zhodnocovania (recyklácie) a likvidácie odpadov v súlade s právnymi predpismi, na vytváranie správnych postojov a správania detí a žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia, na riešenie rôznych problémov ochrany prírody a krajiny.
 2. Školám sa odporúča spolupracovať s environmentálnymi centrami a strediskami, regionálnymi pracoviskami štátnej ochrany prírody, Slovenskou agentúrou životného prostredia  a neziskovými organizáciami pôsobiacimi v tejto oblasti na podporu skvalitnenia a vytvárania vhodných podmienok praktickej environmentálnej výchovy v škole i mimo školy v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju.
 3. Školám sa odporúča zapojiť do medzinárodného environmentálneho programu Zelená škola v rámci rozvoja environmentálnej výchovy a výchovy k trvalo udržateľnému rozvoju. Informácie sú zverejnené na www.zelenaskola.sk.
 4. Podľa možností školy sa odporúča vytvárať podmienky pre prácu učiteľa – koordinátora environmentálnej výchovy, ktorého úlohou je koordinovať environmentálnu výchovu v škole, príp. v súlade s ekokódexom (stratégia výchovy a konania školy k ochrane a udržateľnosti životného prostredia, zásady úspor obnoviteľných zdrojov a pod.) realizovať environmentálny program školy.
 5. Podporovať rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania zapájaním škôl do projektov a súťaží s environmentálnym zameraním.
 6. Za účelom posilňovania národnej hrdosti detí a mládeže, ochrany národného dedičstva a budovania národnej identity založenej aj na pozitívnom vzťahu ku kultúrnym hodnotám sa školám odporúča venovať zvýšenú pozornosť zaradeniu tém UNESCO (pamiatky a ich ochrana a pod.) do vyučovacieho procesu. Uvedené témy sa odporúča zaradiť aj do školských novín a časopisov na všetkých stupňoch škôl, zabezpečiť ich medzinárodné elektronické prepojenie s využitím ponúkaných technických vymožeností.
 7. Podporovať zapájanie žiakov do dobrovoľníckych aktivít, spolupracovať v oblasti organizovania dobrovoľníctva na škole s dobrovoľníckymi centrami a dobrovoľníckymi organizáciami v lokalite školy. Podporovať vzdelávanie učiteľov v téme koordinácie dobrovoľníckych projektov žiakov na školách.

 

Mediálna výchova

 1. Školy majú možnosť využiť k prierezovej téme alebo voliteľnému predmetu mediálna výchova podklady a zdroje, ktoré sú k dispozícii na webovom sídle ŠPÚ www.statpedu.sk, v časti metodiky, kde sa nachádza text pod názvom „K mediálnej gramotnosti učiteľov“, ktorý ponúka námety k tomu, v čom by sa mali mediálne gramotní učitelia orientovať, čo by mali vedieť, ako v praxi organizovať mediálnu výchovu, na čo sa zamerať, čo zdôrazniť, o čom diskutovať. Ako metodickú podporu pri konkretizácii vedomostí, zručností, hodnôt a postojov obsiahnutých v cieľoch prierezovej témy mediálna výchova v iŠVP sa školám odporúča využívať text s názvom „Mediálna výchova − odporúčané výstupy“. Odporúčania obsiahnuté v tomto texte sú formulované ako výstup z mediálnej výchovy na konci konkrétneho stupňa vzdelávania. 
 2. V rámci predmetu mediálna výchova sa školám odporúča venovať zvýšenú pozornosť rozvíjaniu kritického myslenia, rozlišovaniu nenávistných prejavov obzvlášť na sociálnych sieťach a uvažovaniu o dopadoch na ich život a demokraciu (www.beznenavisti.sk)

 

Školské knižnice

- Podľa možností doplniť knižničný fond dielami súčasnej literatúry pre deti a mládež.

- Využívať  knižnično-informačné  služby a podujatia knižníc.

- Využívať možnosti

dané

školskou  knižnicou  na

 vyučovanie

literatúry.

 

Zdravý životný štýl

V súlade s Európskym politickým rámcom Zdravie 2020 sa odporúča školám venovať pozornosť výchove k zdraviu v zmysle holistického prístupu k zdraviu a zdravému životnému štýlu .

Školám a školským zariadeniam sa odporúča:

  1. aktívne zapájať deti a žiakov do aktivít a programov, ktoré podporujú výchovu ku zdraviu a zdravý životný štýl,
  2. realizovať aktivity a programy na podporu telesného a duševného zdravia, 
  3. zvýšiť zapojenie detí a žiakov do pohybových aktivít, rozšíriť vyučovanie telesnej a športovej výchovy v ŠkVP, 
  4. podľa možností školy vytvoriť podmienky na vyučovanie voliteľného predmetu výchova k zdraviu,
  5. venovať v školách zvýšenú pozornosť prevencii užívania alkoholu a tabaku a odvykaniu od nich,
  6. informovať žiakov o škodlivých a vedľajších účinkoch nelegálnych a dopingových látok. 3. Školám a školským zariadeniam sa odporúča aktívne zapájať do Európskeho týždňa športu, iniciatívy Európskej komisie na podporu športu a pohybovej aktivity v celej Európskej únii. Informácie o Európskom týždni športu sú dostupné na www.tyzdensportu.sk.

Školy môžu využiť informácie, metodiky a príklady dobrej praxe na www.bezpre.sk, www.statpedu.sk. Odporúča sa využívať aj metodiky Európskej siete škôl podporujúcich zdravie na www.schools-for-health.eu.

Odporúča sa umožniť športovcom spájať prostredníctvom prispôsobených programov športovú činnosť so vzdelávaním formou individuálnych študijných plánov, doplnkovou prípravou a flexibilitou v plánovaní ich hodnotenia. Odporúča sa taxatívne vymedziť v školskom poriadku opatrenia pre prevenciu a zamedzenie šírenia legálnych a nelegálnych drog v školách. Navrhované opatrenia prediskutovať so žiakmi a zákonnými zástupcami žiakov školy.  Odporúča sa prevenciu drogových závislostí a prevenciu rizikového správania detí a žiakov realizovať ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu pod gesciou regionálneho centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej len „CPPPaP“).

Odporúča sa vedeniu školy, učiteľovi – koordinátorovi prevencie a triednemu učiteľovi priebežne informovať zákonných zástupcov o preventívnych aktivitách školy, ako aj o možnostiach odbornej pomoci, ktorú poskytujú CPPPaP. Pri realizácii preventívnych aktivít a programov sa odporúča venovať zvýšenú pozornosť ich efektivite. Jednorazové aktivity, kultúrne podujatia,  moralizovanie a zastrašovanie nie sú efektívne stratégie v danej oblasti. 

V súlade s Národným programom prevencie HIV/AIDS sa odporúča zapojenie do celoslovenskej školskej kampane Červené stužky – www.cervenestuzky.sk.

 

- Rozvíjať vzdelávaciu a výchovnú činnosť s dôrazom na zdravú výživu, zdravé potraviny.

- Vyhlásiť tematické týždne pri príležitosti Svetového dňa výživy – 16.10., Svetového dňa zdravia – 7.4., a Svetového dňa mlieka – 17.5.

 

- V rámci prevencie nežiaduceho správania žiakov sa odporúča základným školám využívať metodické publikácie ŠPÚ „Všetci to robia!“ a „K prevencii v škole“ zamerané na prevenciu užívania psychoaktívnych látok a podporu osobných a sociálnych kompetencií žiakov

 

Deti a žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

- Pri hodnotení a klasifikácii žiaka so zdravotným znevýhodnením dodržiavať ustanovenie § 55 ods. 4 školského zákona a príslušné pokyny na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov. Vychádzať aj z odporúčaní poradenského zariadenia a vzdelávacieho programu pre žiaka so zdravotným znevýhodnením.

 

Informačné, komunikačné a iné technológie

- Využívať digitálny vzdelávací obsah schválený ŠPÚ.

- Odporúča sa vo výchovno-vzdelávacom procese používať nový portál www.slovakiana.sk, na ktorom sa nachádza digitálna knižnica, archív s literárnymi dielami a listinami, digitálna galéria či virtuálne výstavy.

 

Finančná gramotnosť

MŠVVaŠ SR vydalo s účinnosťou od 1. septembra 2017 začínajúc prvým ročníkom aktualizovaný Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.2, ktorý je zverejnený na webovom sídle http://www.minedu.sk/regionalne-skolstvo/ v položke Dokumenty a predpisy, v kategórii Národný štandard finančnej gramotnosti a na webovom sídle http://www.minedu.sk/financna-gramotnost/, v položke Národný štandard finančnej gramotnosti.

Školy sú povinné zapracovať Národný štandard finančnej gramotnosti do ŠkVP. Spôsob implementácie určuje „Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do ŠkVP základných škôl a stredných škôl“, vydaná MŠVVaŠ SR, ktorá je dostupná na: http://www.minedu.sk/financna-gramotnost/.

S rozvíjaním finančnej gramotnosti sa na elementárnej úrovni odporúča začať už v predprimárnom vzdelávaní v materských školách.

Na podporu výučby finančnej gramotnosti sa odporúča využívať centrálny informačný portál MŠVVaŠ SR http://www.minedu.sk/dalsie-informacne-zdroje/, kde sú sústredené všetky dôležité dokumenty, pomocné materiály a odkazy.

Pri výučbe finančnej gramotnosti na všetkých troch úrovniach je potrebné klásť zvýšený dôraz na čiastkové kompetencie, ktoré sa týkajú boja proti korupcii a klientelizmu a ochrany spotrebiteľa.

Odporúča sa zabezpečiť vybavenosť škôl učebnými materiálmi, pomôckami a metodickými materiálmi stimulujúcimi rozvoj finančnej gramotnosti; kontrolovať stav a úroveň rozvíjania finančnej gramotnosti žiakov, výsledky zistení zovšeobecňovať a prijímať účinné opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

Je potrebné využívať možnosť vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti rozvoja finančnej gramotnosti. Zoznam poskytovateľov akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania pre oblasť finančnej gramotnosti je zverejnený na http://www.minedu.sk/data/at t/9376.pdf. Vzdelávanie v oblasti rozvíjania finančnej gramotnosti žiakov zabezpečovať aj prostredníctvom odborníkov zo štátnych inštitúcií a neštátnych organizácií.

Školám sa odporúča realizovať projekt Viac ako peniaze na podporu finančnej gramotnosti s možnosťou získať konzultanta z praxe www.viacakopeniaze.sk a ďalšie projekty a aktivity, o ktorých možno získať informácie na www.fininfo.sk.

Základné školy môžu rozvíjať správne hodnoty a návyky v oblasti finančnej gramotnosti žiakov na prvom stupni realizáciou vzdelávacieho programu JA A PENIAZE – www.jaslovensko.sk/jaapeniaze. Pre prvý stupeň základných škôl je vypracovaná metodická príručka Finančná gramotnosť 1, ktorá je dostupná na http://www.statpedu.sk/sites/default/files/dokumenty/vzdelavacieaktivity/financna_gramotnost_1.pdf.  Na podporu boja proti korupcii bola vypracovaná publikácia Korupcia – námety na vyučovanie pre základné a stredné školy, ktorá je dostupná na:

http://www.statpedu.sk/sites/default/files/nove_dokumenty/aktuality/Korupcia_Namety%20 na%20vyucovanie_dolozka.pdf.

Opatrenia na splnenie vytýčených úloh v šk.r. 2017/2018

 

  • Pravidelne kontrolovať a vyhodnocovať učebnú činnosť žiakov, ich dochádzku a správanie

T: 4x ročne na zasadnutí PK                         Z: všetky členky PK

K: vedúca PK

  • Realizovať stanovené úlohy v súlade s platnými pedagogickými dokumentmi rozpracovanými na podmienky školy a roč. 5. – 9.

T: úloha trvalá                                                           Z: všetky členky PK

K: vedúca PK 2x ročne

  • Na základe vlastných skúseností odstraňovať nedostatky v jednotlivých vyučujúcich predmetoch

  T: úloha trvalá                                             Z:  všetky členky PK

  K: vedúca PK

 

Plán exkurzií

Lyžiarsky výcvik – 7.-9. roč. – Mgr. Vojteková

Škola v prírode- 2-4.roč. – zodpovedná Mgr. Nováková a Mgr. Modrovičová

 

 

Tematický výchovno-vzdelávací plán práce PK výchovných predmetov

Vypracovať učebné osnovy (ďalej len UO) výchovných predmetov.

 

Termín: do 4. 9. 2017

- Vypracovať a zjednotiť tematické výchovno-vzdelávacie plány (ďalej len TVVP) pre jednotlivé predmety, pričom postupovať podľa vzoru v ŠkVP. Zabezpečiť, aby plány korešpondovali v maximálnej miere s vytvorenými UO, a to vo všetkých jej častiach. Pri tvorbe TVVP mať na zreteli prispôsobovanie plánov schopnostiam žiakov v konkrétnej triede.

 

Do UO i TVVP zahrnúť prierezové témy, výchovu k manželstvu a rodičovstvu, výchovu a vzdelávanie v oblasti zdravého životného štýlu, v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, finančnú gramotnosť, predchádzania všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie, extrémizmu a rasizmu, v súvislosti s výchovou k ľudským právam zapájať žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam v mimo vyučovacom čase (napr. beseda, súťaže, tematické výstavy a pod.). Špeciálnu pozornosť venovať environmentálnej výchove. V rámci vyučovania realizovať regionálnu výchovu (najmä v predmetoch HUV, VYV, VUM). Zodpovední: všetci členovia PK

 

 

Telesná a športová výchova

 • Zorganizovať pre žiakov 5. - 9. ročníka „Týždeň športu“

Termín: september 2017

Zodpovední: H. Vojteková, M. Drvotová, M. Homolová

 

 • Zorganizovať pre žiakov 5. - 9. ročníka „Týždeň zdravia“

Termín: november 2017

Zodpovední: H. Vojteková, M. Homolová

 

 • Zorganizovať pre žiakov 5. - 9. ročníka futbalový vianočný a veľkonočný turnaj

Termín: december 2017, apríl 2018

Zodpovední: H. Vojteková, M. Drvotová

 

 • Zorganizovať pre žiakov 9. ročníka lyžiarsky výcvik (podľa záujmu)

Termín: február 2018

Zodpovedná: H. Vojteková

 

 • Pripraviť a zúčastniť sa so žiakmi na športových súťažiach podľa pripojeného rozpisu v rámci obvodu a okresu.

Termín: podľa propozícií

Zodpovední: H. Vojteková, M. Drvotová, M. Homolová

 • Zorganizovať pre žiakov 5. - 9. ročníka „Na bicykli bezpečne“

Termín: máj 2018

Zodpovedná: H. Vojteková

 

 • Zorganizovať pre žiakov 5. - 9. ročníka „Dopraváčik“

Termín: jún 2018

Zodpovedná: H. Vojteková

 

 • Zorganizovať pre žiakov 5. - 9. ročníka „Športový deň“

Termín: jún 2018

Zodpovední: H. Vojteková, M. Homolová, M. Drvotová

Hudobná výchova

 • Navštíviť zo žiakmi 5. - 9. ročníka výchovný koncert, kultúrne predstavenie

Zodpovedná: M. Homolová, I. Májeková

Termín: podľa ponuky kultúrnych stredísk (v priebehu šk. roka 2017/2018)

 • Počas Vianočného obdobia zorganizovať vianočnú besiedku pre žiakov

Zodpovední: triedni učitelia                                           Termín: december 2017

 

Výtvarná výchova

1. Pripraviť žiakov na výtvarné súťaže v priebehu šk. roka podľa ponúk.

Zodpovední: M. Homolová, I. Májeková                 

Termín: podľa propozícií

2. Vianočná výzdoba školy a tried – Vianočné posedenie

Zodpovedná: I. Májeková, triedni učitelia

Termín: december 2017

 

Výchova umením

- žiakom sprostredkovať živú  skúsenosť umenia,  svetové a národné kultúrne dedičstvo

- rozvíjať schopnosti žiakov prijímať, rešpektovať, hodnotiť a oceňovať umelecké prejavy rôznych národov a etník

- rozvíjať schopnosti žiakov pracovať v tíme pri skupinových projektoch

- podporovať žiakov pri realizácii svojich hudobných, výtvarných, pohybových a literárnych predstáv

 

Mediálna výchova

- aby žiaci lepšie porozumeli pravidlám fungovania mediálneho sveta a primerane veku sa v ňom orientovali

- dokázali posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesionálny rast

- dokázali si uvedomiť negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich zodpovedným prístupom eliminovať

- vedeli tvoriť mediálne produkty

Predmet je klasifikovaný. Prevažuje ústne skúšanie.

 

 

Plán aktivít VĽP na I. stupni:

Plán práce:

SEPTEMBER

1.  9.9. - Deň obetí holokaustu a rasového násilia  – diskusie na hodinách ETV, DEJ                        

     21.9. - Medzinárodný deň mieru

 

OKTÓBER

 1. Nástenka práva dieťaťa – ľudské práva – triedne nástenky
 2. Monitorovanie správania sa žiakov s dôrazom na dodržiavanie ľudských práv a práv dieťaťa

 

NOVEMBER

 1. 19.11. – svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí – diskusia v rámci triednických hodín

 

DECEMBER

 1. 10. 12. -  Deň ľudských práv – aktivity zamerané na čitateľskú gramotnosť

 

JANUÁR

 1. Porušovanie ľudských práva – diskusia v rámci triednických hodín, na hodinách ETV
 2. Priebežné monitorovanie plnenia úloh z plánu práce koordinátora

 

FEBRUÁR

  1. Diskusia na tému rasizmus, fašizmus, intolerancia, diskriminácia, šikanovanie, ponižovanie – v rámci triednických hodín

 

 

MAREC

 

 1. 25. 3. – Deň zápasu za ľudské práva. Riešenie konfliktov – oblasť emocionálnej inteligencie, ako jednej so základných kľúčových kompetencií žiaka.

 

APRIL

 1. 26.4. – Svetový deň duševného vlastníctva – diskusie na hodinách

 

MÁJ

 1. 8. 5. -  Deň víťazstva nad fašizmom. Diskusie na hodinách DEJ.

 

JÚN

1.  Deti sveta– Medzinárodný deň detí – celoškolská aktivita

2.  Vypracovanie hodnotiacej správy koordinátora pre výchovu k ľudským právam

 

Plán činnosti Žiackej školskej rady na školský rok 2017/2018

 

Október:      Trieda roka

 

          Šarkaniáda

 

                     Jesenná výzdoba

 

                     Najkrajšie tekvicové strašidielko

 

                     Najzaujímavejší plod

                            

November:   Deň strašidiel

                      Týždeň tolerancie

 

                      Škola očami detí

                        Imatrikulácia prvákov

 

December:   Mikulášska čižmička

 

                      Mikulášsky večierok

                       

                      Červený deň

 

                      Vianočná výzdoba tried

 

                      Vianočná pošta

 

Január:         Najkrajší novoročný vinš

 

                      Súťaž v tvorbe snehuliakov

 

Február:        Najväčšie srdiečko

 

Báseň o láske

 

                       Valentínsky ples

 

Marec:           Marcové čítanie škôlkárom/Zvoní na čítanie

 

                        Deň šťastia

 

                        Deň naopak – Žiaci za katedrou

 

Apríl:            Najvtipnejší vyhráva

 

                       Nájdi veľkonočné vajíčko

                       

                       Tanečný maratón

 

                       Svetový deň zdravia - Malá júrska olympiáda

 

Máj:              Detský cyklista

 

                      Súťaž o najkrajšiu prezentáciu Moja škola

 

                       Majáles

 

Jún:              Škola plná talentov

 

                      Deň detí

 

                      Záverečné vyhodnotenie jednotlivých súťaží v školskom roku 2017/2018

 

PLÁN VMR PRE I. STUPEŇ V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018

Problematike VMR venovať pozornosť v rámci triednických hodín v súlade  s plánom práce triedneho učiteľa príslušného ročníka.

/Zodpovední sú všetci triedni učitelia I. a II. stupňa/                      

September

Príprava plánu Výchovy k manželstvu a rodičovstvu na škole  Hygiena- hygienické návyky, hygiena v triede, osobná hygiena

Oboznámenie sa s problematikou manželstva a rodičovstva vo všetkých ročníkoch v rámci predmetov: Etická výchova, Občianska výchova, Biológia, Prírodoveda (zodpovedný vyučujúci týchto predmetov)

 

Október

Mesiac úcty k starším .Svetový deň seniorov. Zvyšovanie úcty žiakov voči starším osobám (triednické hodiny)

 

November

Človek a svet – vedieť sa presadiť v rôznych situáciách.

20. november Medzinárodný deň boja proti fajčeniu - deň bez fajčenia, alkoholu a iných škodlivín. (triednické hodiny)

 

December

 • Oboznámenie žiakov s možnosťami prevencie nákazy vírusom HIV/AIDS pri príležitosti Svetového dňa AIDS (1. december )- beseda, prednáška,  triednické hodiny

 Vysvetliť žiakom význam plánov rodičovstva pre telesný a duševný vývin dieťaťa, zásady rodinnej výchovy, práva a povinnosti rodičov a detí-tr. hodiny II. stupeň

 

 • Vianočné podujatia
 • maľovanie a vystrihovanie čižmy pre Mikuláša VYV krúžok
 • -Vianočná besiedka- program detí pre rodičov, starých rodičov, pôsobiť na citovú výchovu s blížiacimi sa vianočnými sviatkami, hovoriť o rodinnom spolužití
 • -Vianočná výzdoba tried, tvorivosť žiakov.
 • -Pošta Ježiškovi –ŠKD želanie pre niekoho, koho mám rád/a na vlastnoručne zhotovenej pohľadnici

 

Január

Deň otvorených dverí - deti, rodičia, škola

Na triednických hodinách oceniť vlastnosti spolužiakov, učiť sa odolávať negatívnym vplyvom rovesníckych skupín, učiť ich pred sexuálnym zneužitím.

 

 

 

 

 

 

 

Február

Týždeň priateľstva- aktivity zamerané na utužovanie klektívov, priateľstiev, vzájomnej pomoci

Valennky - pozdrav pre priateľa/ku (VYV)

ska- prejav lásku a vďaku svojim najbližším. (triednické hodiny)

 • V. –IX. ročník- beseda s policajtom

 

 

 

 

 

 

Marec

 Manželstvo a rodičovstvo v literatúre (v rámci SJL vo všetkých ročníkoch)

 • -Mesiac knihy – Viesť žiakov k čítaniu kníh vyzdvihujúcich význam rodiny, spolupatričnosť otca a matky Návšteva knižnice.

-Mesiac hlasného čítania- čítanie detskej knihy deťom

 

 

 

Apríl

Svetový deň zdravia (7. apríl) – aktivity triednych kolektívov (interaktívna hodina)

Možnosti trávenia voľného času v kruhu rodiny.

 

 

 

j

 • Poslanie matiek k Dňu Matiek (8. mája) (ETV)

Význam a poslanie rodiny v rámci Medzinárodného dňa rodiny (15. mája)

 

 

 

Jún

 • Deň detí a ich práva (1.júna) –školská akcia

Dôležitosť otca pri výchove – Deň otcov (15. júna)

 

 

 • Na triednických hodinách hovoriť o blížiacich prázdninách, poukázať na nebezpečenstvo, ktoré ich môže stretnúť s neznámymi ľuďmi (autostop, rôzne ponuky, nadväzovanie priateľstiev). Vysvetľovať žiakom zásady bezpečného správania (nebezpečenstvo detskej pornografie, prejavy týrania, riešenia krízových situácií).
 • Vypracovanie hodnotiacej správy koordinátora.

Plán programu na podporu zdravia a zdravého životného štýlu

Úlohy na školský rok 2017/2018

September

Zapracovanie problematiky zdravého životného štýlu do tematických

výchovnovzdelávacích plánov jednotlivých predmetov a do plánov triednických

hodín.

 • Zorganizovať deň mlieka – 30.9. – tematický deň zameraný na zvýšenie konzumácie mliečnych výrobkov.

 Zodp.. vyučujúci, tr. učitelia, koordinátor Zžš.

Október

 • Deň jabĺčka- tematický deň, zameraný na zvýšenú konzumáciu jablka a jablčných výrobkov a uvedomenie si výživovú hodnotu toho ovocia.

 Zodp: Vetorová, koordinátor Zžš, tr. učitelia

November

Kontrola dodržiavania psychohygienických požiadaviek na vyučovaní. Vytvárať podmienky na tvorivú atmosféru, ktorá podporuje pocit bezpečia a motiváciu k učeniu.

 • Správne vetranie učební a tried. Zodp.:  triedni uč., a vedúci učební

December

Zdravé zuby- nutnosť dodržiavania dentálnej hygieny –rozhovor o správnom čistení zubov a o dôslednosti .

Zodp: triedni učitelia na THF

Január- Športom proti obezite – Propagácia zdravého životného štýlu. Upozorniť na škodlivosť sladkostí, jedál zo sortimentu fast- food a doplnkových jedál, ktoré nie sú v súlade so zdravým štýlom- Zodp. uč. na THF

 • Pohybom ku zdraviu – aktivity na fit loptách počas veľkej prestávky/ beh okolo školy

Zodp.: učitelia TSV a koordinátorkaZŽŠ

Február-

Prednáška, beseda o zdravom stravovaní- propagácia zdravého životného štýlu

Zodp. Vetorová, koord. ZŽŠ

Marec

Zhotovenie prostredia priestorov školy s cieľom jeho zlepšenia a zvýšenia u detí povedomia o separácii odpadkov a ich následnej recyklácii- v rámci tr. hodín(zodp. tr. uč.)

 • Využitie odpadu, práca s odpadovým materiálom na výtv. krúžku a v školskej družine- (zodp. uč. VYV krúžku a vychovávateľka ŠKD

Apríl

 • Zorganizovať „Deň Zeme“ na ihrisku

Zodp.: tr.učitelia, koordinátor Zžš

Máj

 • Svetový deň pohybom ku zdraviu – 10. máj – beh okolo školy

Zodp.: triedni učitelia, uč. TSV

Jún

 Na triednických hodinách pripomenúť svetový deň darcov krvi – 14. 6..

 Zodp: triedni učitelia

 

Vypracovanie hodnotiacej správy koordinátora.

 

HLAVNÉ ÚLOHY PREVENCIE DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ:

 1.  Spolupráca s vedením školy, výchovným poradcom, triednymi učiteľmi a ostatnými pedagógmi v oblasti prevencie drogových závislostí
 2.  Poradenstvo v oblasti prevencie drogových závislostí
 3.  Koordinácia a iniciácia preventívnych aktivít na škole
 4.  Spolupráca s rodičmi žiakov v oblasti prevencie drogových závislostí
 5.  Zisťovanie aktuálneho stavu v problematike drogových závislostí
 6.  Riešiť problémy súvisiace s patologickými javmi Preventívna práca koordinátorky vychádza z Národného programu boja proti drogám a sú v nej premietnuté témy vyplývajúce z Národnej protidrogovej stratégie, Národného programu duševného zdravia, Stratégie prevencie kriminality, Národného programu prevencie HIV/AIDS

 

SEPTEMBER :

1. Zapracovať do plánu práce školy a plánov práce triednych učiteľov protidrogovú tematiku

2. Zabezpečiť nástenku zameranú na prevenciu drogových závislostí

OKTÓBER:

1. Pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia 10.10. na triednických hodinách a na hodinách biológie urobiť prednášku a diskusiu zameranú na podporu duševného zdravia aj v súvislosti s rizikom vzniku závislosti na alkohole a drogách pri náročných životných situáciách

 

NOVEMBER

1. Európsky týždeň boja proti drogám - besedy a prezentácie na triednických hodinách, hodinách biológie s dôrazom na škodlivosť omamných látok.

DECEMBER:

1. 1. december - Svetový deň boja proti AIDS- zapracovať do vyučovacích hodín nebezpečenstvo ochorenia na AIDS a iné nebezpečné choroby

JANUÁR:

1. Beseda s pracovníkom Mestskej polície na tému: trestnoprávna zodpovednosť mládeže, kriminalita mládeže, šikanovanie

2. Výtvarná súťaž „Prečo som na svete rád“ na nástenke školy

FEBRUÁR

1. Na hodinách biológie, príp. etickej, občianskej výchovy prednáška a diskusia na tému: Alkohol bežne dostupná všadeprítomná droga - riziká vzniku závislosti na alkohole medzi mládežou

2. Diskusia o negatívnych javoch v spoločnosti, vplyv médií na mladého človeka na hodinách v rámci predmetu umenie a kultúra

MAREC

1. Diskusia o knihách s tematikou drogovej závislosti - v rámci triednickej hodiny

2. Beseda v súvislosti s rizikom vzniku poruchy príjmu potravín u mladých dievčat - hodiny biológie

APRÍL

 1. Svetový deň zdravia - 7.4. zorganizovať Športové dopoludnie a ďalšie aktivity - prednášky, besedy o zdravom životnom štýle, prevencii ochorení

2. Na hodinách TSV zdôrazňovať význam fyzickej aktivity a športu pre zdravý vývoj človeka

MÁJ

1. 31.máj Svetový deň bez tabaku - venovať zvýšenú pozornosť škodlivosti aktívneho a pasívneho fajčenia, oboznámenie žiakov so zákonom NR o ochrane nefajčiarov v spoločnosti, v podmienkach školy a školských zariadení – diskusia v rámci triednickej hodiny

JÚN

1. Pripomenúť Svetový deň boja proti drogám.

2. Diskusie na tému gamblerstvo, závislosť na počítačoch – v rámci triednickej hodiny a hodín etickej, mediálnej výchovy

3. Na hodinách TSV zdôrazňovať význam športu v súvislosti s projektom Zober loptu, nie drogy

Úlohy MZ pre I. stupeň

Plán školských a mimoškolských akcií:

 

Kultúrne podujatia:

Názov:

Termín:

Zodpovední:

Vianočná besiedka

december

TU

Karneval

február

TU

Slávnostný zápis prvákov

apríl

Vetorová

Filmové alebo divadelné predstavenie

podľa ponuky

TU

Výchovný koncert

podľa ponuky

TU

Medzinárodný deň detí

jún

všetci vyučujúci

 

Súťaže:

Názov:

Termín:

Zodpovední:

Šaliansky Maťko

 november

TU

Pytagoriáda

december

Modrovičová

Hviezdoslavov Kubín

február 

TU

Klokanko

marec

Modrovičová

Maksík

celoročne

Modrovičová

Výtvarné súťaže

celoročne

Vetorová

 

 

 

Rôzne iné školské akcie:

Názov:

Termín:

Zodpovední:

Výstava jesenných plodov

september

TU

Deň Eura

október

Modrovičová

Návšteva plavárne

október

Modrovičová

Svetový deň výživy, Deň jablka

október

TU

Halloween

november

Májeková

Vianočná burza,vianoč.program

december

TU

Beseda s policajtom

január

Nováková

Návšteva plavárne

február

Modrovičová

Deň vody

marec

Vetorová

Deň zdravia ústnej dutiny

marec

Modrovičová

Deň Zeme

apríl

TU

Medzinárodný deň mlieka

máj

Turčanová

Deň matiek

máj

všetci

Škola v prírode

jún

Nováková

Návšteva plavárne

jún

Modrovičová

Koncoročný výlet

jún

Modrovičová

Zberové aktivity

stály

TU

                                  

 

 

 

 

 

        Plán vychádzok a exkurzií v školskom roku 2017/2018

 

SEPTEMBER

      Rastliny – súčasť prírody, vychádzka  do blízkeho okolia (1.roč.)

Ako sa vyznať vo svojom okolí, vychádzka (2.roč.)

OKTÓBER

Tekvicová paráda – vychádzka do obce (1. – 4.roč.)

  Orientácia podľa plánu – vychádzka do okolia obce  (3.roč.)

       Návšteva plavárne v Leviciach (3. a 4.roč.)

DECEMBER

Živočíchy žijúce na poli a lúke – vychádzka do okolia obce (3.- 4.roč.)

      Návšteva divadelného predstavenia v Nitre (1.- 4.roč.)

FEBRUÁR

      Návšteva plavárne v Leviciach (3. a 4.roč.)

MAREC

Návšteva obecnej knižnice v Šarovciach  (1.- 4.roč.)

APRÍL

Význam lesov -  vychádzka (3.- 4.roč.)

MÁJ

Kultúrne pamiatky – ľudový dom, exkurzia (3.- 4.roč.)

JÚN

Škola v prírode – Tatranská Štrba (1.-4.roč.)

Školský výlet – Topoľčianky (zámok, žrebčín)

 

 

Plán práce je svojím zameraním otvorený a je možné doplniť ho  priebehu školského roka o aktuálne úlohy.

 

Plán práce školy je otvoreným dokumentom a bude aktuálne doplňovaný podľa potrieb školy a záujmov detí, požiadaviek rodičov a obce.  Úlohy vyplývajúce z plánu školy budú mesačne aktualizované, prípadne dopĺňané podľa došlých ponúk na pravidelných pracovných poradách a pedagogických radách.

Plán prerokovaný a schválený pedagogickou radou dňa 4.9.2017.

 Plán Práce školy predkladá riaditeľka školy Mgr. Soňa Nováková.

 

 

 

 

PRÍLOHY PLÁNU PRÁCE NA ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

 

 • Organizačný poriadok školy
 • Prehľadný rozvrh hodín školy
 • Tematické plány vyučujúcich a predmetov +UO
 • Plán kontinuálneho vzdelávania
 • Školský vzdelávací program
 • Pracovný poriadok
 • Plán vnútroškolskej kontroly
 • Plán výkonov
 • Školský poriadok

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Jur nad Hronom 284
  284 , 93557 Jur nad Hronom
 • +421 36 77 93 026

Fotogaléria