"Škola pre každého"

Streda 16. 1. 2019

Počet návštev: 770089

Plán práce školy 2018/2019

 

 

 

Plán práce školy

Základná škola s materskou školou, Jur nad Hronom 284

 

Vypracovala: Mgr. Soňa Nováková

Riaditeľka školy

Obsah :

 

 1. ORGANIZÁCIA
  1. Organizácia školského roka 2018/19 (POP)
  2. Plán zasadaní pedagogických rád a PP
  3. Personálne obsadenie školy, funkcie
  4. Správcovstvo kabinetov, zbierok a knižníc
  5. Zloženie RŠ a RR
 2. HLAVNÉ ÚLOHY A ROZPRACOVANIE CIEĽOV
  1. Celková profilácia a ciele školy
  2. Tematické úlohy školy
  3. Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov v šk. r. 2017/18
  4. Rozpracovanie úloh vyplývajúcich z POP MŠ SR pre šk.r. 2018/19
  5. Oblasť riadenia a vedenia školy
  6. Rozvoj materiálového vybavenia školy, hospodárenie
  7. Úlohy na úseku BOZP a PO
 3. ĎALŠIE ÚLOHY ŠKOLY
  1. Spolupráca školy s rodičmi s obcou, s verejnosťou a sponzormi
  2. Plán exkurzií a školských výletov
  3. Plán činnosti výchovného poradenstva
  4. Rámcový plán ŠKD
  5. Plány MZ a PK (MZ ŠKD, MZ I.st., PK prírodovedná, PK jazykovedná a výchovná)

 

 

PRÍLOHY:

 

 • Organizačný poriadok školy
 • Vnútorný poriadok školy
 • Zápisnice z  rokovania PR, PP, MZ a PK
 • Prehľadný rozvrh hodín školy
 • Tematické plány vyučujúcich a predmetov +ŠKvP
 • Rozdelenie kompetencií
 • Pedagogicko-riadiaca činnosť RŠ (plán hosp.)
 • Pedagogická dokumentácia

                                      

            Nový školský rok prináša naďalej zmeny v školstve.  Doplnenie zmien v iŠkVP sa dotkne aj zmien v našom školskom vzdelávacom programe v UP.

            Reforma odpovedá predovšetkým na slabé stránky nášho vzdelávania. Preto chceme skvalitniť prípravu  žiakov v oblasti prírodovedných predmetov, cudzích jazykov či informačných technológií, čitateľskej gramotnosti tak, aby im škola otvárala dvere aj na európsky trh práce.

Cieľom aj našej školy je získať kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, ústnych spôsobilostí a písomných spôsobilostí, využívania informačno-komunikačných technológií, komunikácie v štátnom jazyku a cudzom jazyku, matematickej gramotnosti a kompetencie v oblasti technických prírodných vied a technológií, k celoživotnému učeniu, sociálne kompetencie a občianske kompetencie a kultúrne kompetencie.   

     Vo výchovno-vzdelávacom procese budeme vychádzať z analýzy dosiahnutých výsledkov z predošlých rokov, ale najmä zo záverečnej hodnotiacej správy za  školský rok 2017/2018. Žiakov budeme motivovať k dosiahnutiu čo najlepších výsledkov pri osvojovaní si dôležitých schopností a zručností. Progresívnymi a netradičnými formami a metódami výchovno-vzdelávacej činnosti budeme formovať ich kladné záujmy a postoje.

     Dôraz kladieme nielen na kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu, ale i na kvalitu prostredia, v ktorom pracujeme. Preto bude našou prioritou naďalej  vylepšovať nielen materiálno-technické zabezpečenie, ale i funkčnosť školy ako budovy. 

 

 1. ORGANIZÁCIA
  1. Organizácia školského roka 2018/19 (POP)

Školský rok sa začína 1. septembra 2018. Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2019 (štvrtok).

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2019 (pondelok) a končí sa 28. júna 2019 (piatok).

Podrobnosti o organizácii výchovno-vzdelávacej činnosti a prevádzke materskej školy počas školských prázdnin ustanovuje § 2 ods. 6 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole. Prevádzka každej materskej školy zaradenej v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (ďalej len „sieť“), bez ohľadu na jej zriaďovateľa, sa v čase letných prázdnin prerušuje najmenej na tri týždne nepretržite. V miestach, kde je niekoľko materských škôl jedného zriaďovateľa, informuje riaditeľ zákonných zástupcov o možnosti dochádzky detí do niektorej z nich (vopred určenej). Prevádzku materskej školy počas školských prázdnin je potrebné zabezpečovať v súlade s  informatívnym materiálom „Materská škola a školské prázdniny“, ktorý je dostupný na: http://www.minedu.sk/data/files/6227_ms_prazdniny.pdf.

 

3. Termíny školských prázdnin:

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

30. október 2018

(utorok)

31. október –

2. november 2018

5. november 2018

(pondelok)

vianočné

21. december 2018

(piatok)

23. december 2018

– 7. január 2019

8. január 2019

(utorok)

polročné

31. január 2019

(štvrtok)

1. február 2019

(piatok)

4. február 2019

(pondelok)

jarné

Košický kraj,

Prešovský kraj

15. február 2019

(piatok)

18. február –

22. február 2019

25. február 2019

(pondelok)

Bratislavský kraj,

Nitriansky kraj

Trnavský kraj

22. február 2019

(piatok)

25. február –

1. marec 2019

4.marec 2019

(pondelok)

Banskobystrický kraj,

Žilinský kraj,

Trenčiansky kraj

1. marec 2019

(piatok)

4. marec –

8. marec 2019

11. marec 2019

(pondelok)

veľkonočné

17.apríl 2019

(streda)

18. apríl – 23. apríl

2019

24. apríl 2019

(streda)

letné

28. jún 2019 

(piatok)

1. júl – 31. august

2019

2. september 2019

(pondelok)

 

 

 Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl

 1. Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2018 alebo T5-2018) sa uskutoční 21. novembra 2018 (streda) vo všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a  literatúra. Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so  špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej len „ŠVVP“), okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. 
 2. Cieľom Testovania 5 je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku nižšieho stredného vzdelávania. Testovanie 5-2018 poskytne školám spätnú väzbu, ako sú žiaci pripravení na prechod z primárneho vzdelávania na nižšie stredné vzdelávanie. Poslúži aj na monitorovanie stavu vedomostí a zručností žiakov pri výstupe z primárneho vzdelávania v celoštátnom meradle. Testovanie 5-2018 je vstupným testovaním na meranie pridanej hodnoty v testovaných predmetoch.
 3. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá Národný ústav certifikovaných meraní (ďalej len „NÚCEM“). Za  organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci Štátnej školskej inšpekcie (ďalej len „ŠŠI“) a odborov školstva okresných úradov v sídle kraja (ďalej len „OŠ OÚ“). S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia základných škôl na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných základných škôl.
 4. Informácie o Testovaní 5-2018 sú zverejnené na http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5.

 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl

 1. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie 9-2019, T9-2019) sa uskutoční 3. apríla 2019 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a  literatúra, maďarský jazyk a literatúra a 4. apríla 2019 (štvrtok) z predmetov ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 9. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s  mentálnym postihnutím.
 2. Náhradný termín Testovania 9-2019 sa uskutoční 16. a 17. apríla 2019 (utorok, streda).
 3. Cieľom testovania je získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe z nižšieho stredného vzdelávania, porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť školám spätnú väzbu a  komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy. Testovanie 9 zároveň slúži ako vstupné testovanie pre meranie pridanej hodnoty vo vzdelávaní na stredných školách.
 4. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá NÚCEM.

Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci ŠŠI a  OŠ OÚ. S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia škôl na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných základných škôl.

 1. V súvislosti so zavádzaním inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu (ďalej len „iŠVP“) dochádza ku zmenám v testovaní v  predmete slovenský jazyk a slovenská literatúra (ďalej „SJSL“) v školskom roku 2018/2019. Test zo SJSL bude overovať aj komunikačné kompetencie v častiach počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, jazyková a literárna komunikácia. V  rámci počúvania s porozumením sa bude preverovať, ako vedia žiaci efektívne počúvať hovorený prejav v slovenskom jazyku, porozumieť mu a získať z neho informácie, ktoré sú potrebné na splnenie úloh definovaných v teste, podobne, ako je to v cudzom jazyku.
 2. Vo vybraných základných školách vo februári 2019 vo vybraných stredných školách v období september – október 2019 sa uskutoční pilotné overovanie testovacích nástrojov pre Testovanie 9.
 3. Informácie o Testovaní 9-2019 sú zverejňované na  http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9. 

Organizácia vyučovania:

Zvonenie

 

 

1. hodina

7,30 h.

8,15 h.

2. hodina

8,25 h.

9,10 h.

3. hodina

9,20 h.

10,05 h.

4. hodina

10,20 h.

11,05 h.

5. hodina

11,15 h.

12,00 h.

6. hodina

12,10 h.

12,55 h.

 

Prevádzka ŠKD:                                            11,05  -  16,00 hod.

Čas vydávania stravy v ŠJ:                           9,00  -  15,00 hod.

 

Správcovia kabinetov a zbierok:

Kabinet matematiky: Mgr. Mazúrová Agneša                          

Kabinet fyziky: Ing. Škuta Vojtech                                           

Kabinet výpočtovej techniky: Ing. Škuta Vojtech

Kabinet  geografie: Mgr. Nataša Havranová Panfilovová               

Kabinet biológie: Ing. Škuta Vojtech                                      

Kabinet chémie: Mgr. Mgr. Vojteková Helena                      

Kabinet dielne: Ing. Škuta Vojtech                                

Školská knižnica: Mgr. Adela Brezinská, Mgr. Modrovičová Ingrid                                              

Kabinet 1.-4. ročníka: Mgr. Vetorová Mária                                                     

Kabinet fondu učebníc: Mgr. Nataša Havranová Panfilovová               

Kabinet majetku v ŠKD:Bc. Mušinská Soňa                       

Kabinet telesnej a športovej výchovy: Mgr. Vojteková Helena   

Kabinet cudzích jazykov: Mgr. Tímea Tóthová                   

 

b. Plán zasadaní pedagogických rád a PP

 

27.8. 2018   Pracovná porada

Program:

 1. Otvorenie, návrh programu – schválenie, kontrola uznesení
 2. Rozdelenie úväzkov, triednictva, šatní, odborných učební a zbierok
 3. Opravné a komisionálne skúšky – aktualizácia
 4. Organizačné pokyny, úprava interiéru a exteriéru
 5. ŠkVP a VP – ISCED 1 a ISCED 2 a ŠKD
 6. Organizačný poriadok školy
 7. POP na šk. rok 2018/2019 a aktuálna platná legislatíva
 8. Vzdelávacie poukazy, krúžky – organizačné pokyny, ponuka
 9. Diskusia, rôzne, návrh na uznesenie a jeho schválenie
 10. Záver

 

September  2018  Pedagogická rada

1. Otvorenie, návrh programu – schválenie, kontrola uznesení

2. Metodické pokyny a usmernenia

3. Informácie z porady riaditeľov škôl

4. Podklady do Plánu práce školy

5. Prijaté úlohy do plánu práce školy

6. Diskusia, záver- uznesenie

                                       

November 2018 - Klasifikácia prospechu a správania žiakov za I. štvrťrok

Január 2019 - Klasifikácia prospechu a správania žiakov za I. polrok

Apríl 2019 - Predbežné hod. vých.- vyuč. výsledkov za III. štvrťrok

(opatrenia podľa MP na hodnotenie a klasifikáciu žiakov, prihlášky 9.r., kontrola plnenia úloh v oblasti prípravy žiakov na súťaže a olympiády/

Jún 2019 - Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za uplynulý šk. rok

(opravné skúšky, vyhodnotenie účasti žiakov na súťažiach - reprezentácia školy, podklady pre vyhodnocovaciu správu)

28. 6. 2019 - Vyhodnotenie šk. roka - správa

(schválenie variantov UP, hodnotenia a klasifikácii NP, PVP, zistenie záujmu žiakov o navrhnuté predmety, pridelenie triednictva, predbežných úväzkov, organizačné usmernenie pre nový šk. rok)

 

Pracovné porady uskutočňovať operatívne podľa potreby.

Zápisnice z pedagogický porád:

1. Zapisovateľ:          Mgr. Brezinská Adela - 28.8. 2017  

Uznesenia:                 Mgr. Drvotová Magdaléna

Overovateľ:                Mgr. Nataša Panfilovová Havranová

2. Zapisovateľ:           Mgr. Mazúrová Agneša – September 2017

Uznesenia:                  Mgr. Tímea Tóthová

Overovateľ:                Mgr. Modrovičová Ingrid

3. Zapisovateľ:           Ing. Vojtech Škuta – Október 2017

Uznesenia:                  Bc. Mušinská Soňa    

Overovateľ:                Mgr. Vetorová Mária

4. Zapisovateľ:           Mgr. Vojteková Helena -November 2017                

Uznesenia:                  Mgr. Brezinská Adela

Overovateľ:                Mgr. Drvotová Magdaléna

5. Zapisovateľ:           Mgr. Nataša Panfilovová Havranová – December 2017

Uznesenia:                  Mgr. Mazúrová Agneša

Overovateľ:                Mgr. Tímea Tóthová

6. Zapisovateľ:           Mgr. Modrovičová Ingrid - Január 2018

Uznesenia:                  Ing. Vojtech Škuta

Overovateľ:                Bc. Mušinská Soňa    

7. Zapisovateľ:           Mgr. Vetorová Mária – Február 2018

Uznesenia:                  Mgr. Vojteková Helena                     

Overovateľ:                Mgr. Brezinská Adela

8. Zapisovateľ:           Mgr. Drvotová Magdaléna – Marec 2018

Uznesenia:                 Mgr. Nataša Panfilovová Havranová

Overovateľ:                Mgr. Mazúrová Agneša

9. Zapisovateľ:           Mgr. Tímea Tóthová – Apríl 2018

Uznesenia:                 Mgr. Modrovičová Ingrid

Overovateľ:                Ing. Vojtech Škuta

10. Zapisovateľ:           Bc. Mušinská Soňa – Máj 2018

Uznesenia:                 Mgr. Vetorová Mária

Overovateľ:                Mgr. Vojteková Helena                     

11. Zapisovateľ:        Mgr. Brezinská Adela -Jún 2018

Uznesenia:                 Mgr. Drvotová Magdaléna

Overovateľ:                Mgr. Nataša Panfilovová Havranová

12. Zapisovateľ:         Mgr. Mazúrová Agneša – Júl 2018

Uznesenia:                 Mgr. Tímea Tóthová

Overovateľ:                Mgr. Modrovičová Ingrid

                     

1. - plenárne RZ sa uskutoční 18. 9. 2018 o 14,30 hod.

2. - Triednické RZ - November 2018

3. - Triednické RZ individuálne - Január 2019

4. - Triednické RZ - Apríl 2019

5. - Triednické RZ individuálne - Jún 2019

 

c.  Personálne obsadenie školy, funkcie

 

Riaditeľka základnej školy s materskou školou Mgr. Soňa Nováková

Zástupkyňa riaditeľa pre materskú  školu Horváthová  Lýdia


1. a  2. ročník     Mgr. Vetorová  Mária  /učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ, logopédia, IFV/

3. a 4. ročník      Mgr. Modrovičová Ingrid  /učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ, NEJ/

5. ročník             Mgr. Vojteková Helena   /DEJ, OBN, TSV/

6. ročník             Ing. Vojtech Škuta / TCH, BIO/

7. ročník             Mgr. Brezinská Adela /SJL, OBN, MDV/    

8. ročník             Mgr. Mazúrová Agneša /MAT/                    

9. ročník             Mgr. Nataša Panfilovová Havranová /BIO, TSV/

MŠ                      Siváková Jana

ŠKD                    Bc. Mušinská Soňa /vychovávateľstvo, pedagogika/


Asistentka učiteľa: - Mgr. Magdaléna Drvotová

Asistent učiteľa: - Simona Pomóthyová

Sociálny pedagóg: -Mgr. Zuzana Pajerská

Výchovný poradca – Ing. Škuta Vojtech

Vedúca MZ pre primárne vzdelávanie-                                 Mgr. Modrovičová Ingrid

Vedúca PK Spoločensko-vednej predmet. komisie pre NSV            Mgr. Brezinská Adela  

Vedúca PK Prírodovednej predmetovej komisie pre NSV               Mgr. Mazúrová Agneša

Vedúca PK Výchovných predmetov                                      Mgr. Nataša Panfilovová Havranová


Školský časopis –  Mgr. Brezinská Adela

Čitateľská gramotnosť –  Mgr. Brezinská Adela

Prevencia drogovej závislosti a šikanovania - Mgr. Tímea Tóthová

Výchova k manželstvu a rodičovstvu - Mgr. Mária Vetorová

Zdravý životný štýl - Mgr. Mária Vetorová

Ľudské práva a práva dieťaťa - Mgr. Tímea Tóthová

Školský parlament - vedenie žiakov - Mgr. Helena Vojteková

Súťaže a kultúrne podujatia – Mgr. Helena Vojteková

Školská kronika – Mgr. Vojteková Helena

Mzdové účtovníctvo a personalistika:   Benčová Angelika

Vedúca jedálne a hospodárka školy: Ing. Simona Füriová

Upratovačky: Kissová Renáta, Vojteková Helena, Bogyóová Mária

Školník: Štefan Miloszrdný

Kuchárky: Garajová Angelika, Eva Mátyásiová

BOZP a PO: p. Richard Zomborský

 

 

d.  Zloženie RŠ a RR

 

Rada školy

Predseda rady školy:                          Mgr. Adela Brezinská

Za pedagogických zamestnancov:     Jana Siváková

Za nepedagogických zamestnancov: Ing. Simona Füriová

Za rodičov:                 Ivan Valent

                                    Anikó Lišková

                                    Iveta Belecká

Za zriaďovateľa:         Jaroslav Bodnárik

                                    Michal Mladoniczký

Za obec:                      Jolana Nékyová

 

Rodičovská rada

Predseda rady rodičov:           p. Jaroslava Valentová

                                               p. Lišková Anikó

 

II. HLAVNÉ ÚLOHY A ROZPRACOVANIE CIEĽOV

 • Dodržiavať program Štátneho vzdelávacieho programu, ktorý vymedzuje rámcový učebný plán, obsah výchovy a vzdelávania v školách a pridržiavať sa školského vzdelávacieho programu zosúladeného so štátnym.
 • Postupovať podľa doplnených TVVP.
 • Posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a

tradíciám štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku a k svojej vlastnej kultúre.

 • V rámci členstva SR v Európskej únii pestovať u žiakov kladný postoj k ostatným štátom EÚ.
 • Venovať pozornosť cudzím jazykom od prvej triedy v základnej škole.
 • Vo výchovnej práci rešpektovať práva dieťaťa podľa ,,Dohovoru o právach dieťaťa",  mať na zreteli práva  a povinnosti žiaka a základné práva a povinnosti občana SR.
 • Pestovať pozitívny vzťah detí k okoliu, k prírode, k Zemi, aby si uvedomili, že prostredie, v ktorom rastú, pôsobí spätne na celý organizmus. Rozvíjať a formovať v deťoch najmä tieto postoje osobností:
  • vážiť si životné prostredie
  • starať sa o živé organizmy
 • Starať sa o životné prostredie - venovať sa ochrane životného prostredia
  • pozornosť význam separovania odpadu a zapájať sa doň
 • Pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia a

znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami a náboženskej tolerancie.

 • V rámci Národného programu podpory zdravia venovať pozornosť starostlivosti o zdravie, upevňovaniu fyzickej zdatnosti a odolnosti. Pokračovať v separovanom zbere surovín - papier, baterky, žiarovky.
 • Dôsledne využívať učebňu PC v rámci informatickej výchovy, ale včleniť prvky IKT  aj do ostatných predmetov, ale aj práce v materskej škole. Využívať edukačne vhodný obsah na elektronických nosičoch a webových stránkach vo výchovno-vzdelávacom procese.
 • Podporovať tvorivosť zamestnancov a žiakov, zlepšovať ich vzťah k práci, pozdvihnúť ho na vyššiu úroveň, šetriť zariadenie  školy a pracovné náradie. Pracovať tak, aby učiteľ bol vzorom pre žiakov.     
 •        Spolupracovať s Centrom pedagogicko-psychologickej prevencie v Leviciach pri riešení problémových situácií žiakov. Spolupracovať pri posudzovaní školskej zrelosti detí pred vstupom do školy.
 • Venovať pozornosť nadaným a talentovaným žiakom. Pripraviť a zapojiť žiakov do predmetových olympiád a rôznych súťaží. Nadviazať na predchádzajúce úspechy v minulom školskom roku.
 • Úzko spolupracovať s Radou rodičov a Radou školy, Obecným úradom, s Obvodným úradom v Nitre, VÚC v Nitre ale i s odborom školstva v Leviciach. 
 • Zabezpečiť interiérové dvere do všetkých tried a toaliet školy.
 • Z prostriedkov vyzbieraných v rámci 2% obnoviť vybavenie tried.
 • Vypracúvať projekty, prostredníctvom ktorých môže získať škola mimorozpočtové finančné prostriedky, zapájať sa do projektov MŠ.
 •  Príprava žiakov na prijímacie pohovory a štúdium na SŠ.
 • Ponúknuť žiakom dostatočné množstvo krúžkov, pre mimoškolskú činnosť, aj v spolupráci s CVČ.
 • Efektívne pracovať v rámci projektu Infovek, využívať PC triedy na vyučovanie jednotlivých predmetov, dosiahnuť stav, že každý absolvent školy dokáže pracovať s PC a internetom.
 • Aktívne pracovať v prevencii protidrogovej oblasti.
 • Viesť žiakov k zásadám humanizmu, tolerancie bez znakov šikanovania a hrubosti. Ochraňovať práva detí vyplývajúce z Dohovoru o právach dieťaťa – organizovať besedy, prednášky, exkurzie ...
 •  Podľa možnosti zapájať žiakov do medzinárodných projektov.
 • Zvyšovať úroveň disciplíny žiakov v škole.

Čitateľská gramotnosť

Čitateľská gramotnosť je komplexný súbor čitateľských zručností  potrebných na efektívnu prácu s textom. Cieľom rozvíjania čitateľskej gramotnosti je taký čitateľ, ktorý disponuje čitateľskými kompetenciami, ktoré mu umožňujú pracovať s rozličnými druhmi textov používaných na rôzne účely.

V našich podmienkach sa pri pojme čítanie, čitateľská gramotnosť vybavuje okamžite súvislosť s vyučovacím predmetom čítanie a slovenský jazyk a literatúra. Žiak získava základné zručnosti čitateľskej gramotnosti najprv v rámci hodín vyučovacieho jazyka.

Takýto prístup súvisí s cieľom čitateľskej gramotnosti, ktorým je čitateľ schopný čítať a  spracovávať texty rozličných typov s obsahom z rozmanitých oblastí. To možno realizovať v rámci všetkých vyučovacích predmetov kognitívneho zamerania (napríklad matematika, dejepis, zemepis prírodopis, fyzika, chémia a podobne).

Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti možno považovať za najpodstatnejšiu súčasť moderného vzdelávania.

 

 

 

 

 • Súťaže, prezentácie, projekty a čitateľské aktivity

 

Realizovať priebežne počas celého školského roka s cieľom motivovať žiakov k samostatnému čítaniu, zhromažďovaniu materiálov, práca s odbornou literatúrou a encyklopédiami, práce s IKT, internetom, osvojiť si formy a obsah projektov, techniky vytvorenia jednoduchého projektu, prezentácia, kolektívne posudzovanie prác, výstava prác, využitie poznatkov na jednotlivých predmetoch aj v medzipredmetových vzťahoch.

Zodpovední: všetci vyučujúci

Termín: priebežne podľa termínov súťaží

 

 1. Celková profilácia a ciele školy

 

Od 1. 7. 2002 sme školou správnou subjektivitou. V právnych vzťahoch vystupuje vo vlastnom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.

V školskom roku 2017/18 budeme na škole plne uplatňovať zákon 245/2008-  školský zákon v znení  jeho noviel, nariadení a vyhlášok.

            1.    Naším poslaním je vychovávať a vzdelávať žiakov, ktorí budú chápať seba a iných, budú schopní tvorivo a kriticky myslieť, riešiť problémy a dokážu vyjadriť ocenenie a uznanie.

            2.    Chceme, aby naši žiaci odchádzali zo školy ako slobodní, zodpovední, charakterní mladí ľudia, ochotní sa ďalej učiť a tvorivo žiť. 

            3.    Aby sa v ďalšom živote, na štúdiách i v práci dokázali uplatniť svojimi schopnosťami a vedomosťami, ktoré získali už na základnej škole. 

            4.     Aby sa v ďalšom živote, na štúdiách i v práci dokázali uplatniť svojimi schopnosťami a vedomosťami, ktoré získali už na základnej škole.

            5.    Chceme vychovávať mladých ľudí, ktorí budú mat radosť zo života a uplatnia sa v ňom.

            6.    Budeme sa snažiť predchádzať negatívnym vplyvom súčasnej doby ako sú drogy, teror a násilie, kriminalita, záškoláctvo, šikanovanie, nenávisť a podobne.

            7.    Sústavne a cieľavedome sa budeme podieľať na vytváraní zdravého, ekologicky čistého a estetického prostredia školy. 

            8.    Zapojíme sa do programov, súťaží podporujúcich zdravie a Zdravú školu.

            9.    Materiálnymi hodnotami sa budeme podieľať na vytváraní vhodných podmienok pre pokojnú a tvorivú prácu našich žiakov, pedagógov a ostatných zamestnancov školy.

            10.   Aktívne budeme podporovať talentovaných a nadaných žiakov, individuálnym prístupom a zapájaním do súťaží, korešpondenčných kvízov a predmetových olympiád na úrovni školy, okresu, kraja prípadne SR.

            11.   Zvýšenú pozornosť budeme venovať slabo prospievajúcim žiakom v spolupráci s rodičmi, s CPPPaP a individuálnym prístupom zvyšovať ich vzdelávaciu úroveň.

            12.   V ŠKD sa budeme usilovať o zabezpečenie duševného a telesného vývoja detí, o rozvíjanie mravnej, etickej, estetickej a telesnej kultúry.  Budeme u detí pestovať morálno-vôľové vlastnosti, citovú výchovu, utvárať dobré vzťahy medzi chlapcami a dievčatami, medzi vekové rozdielnymi deťmi. Budeme u nich formovať kladný vzťah k práci, viest ich k ochrane životného prostredia.

            13.   Budeme sa snažiť vytvárať vhodné podmienky pre záujmovú činnosť žiakov školy.

            14.  Úzko spolupracovať s Radou školy, Združením rodičov, s Obecným úradom a s ostatnými organizáciami v obci pre sústavné vytváranie čo najlepších podmienok a zvyšovanie celkovej úrovne školy.

 

 1. Tematické úlohy školy

 

-        pokračovať vo výučbe cudzích jazykov od 1. ročníka, ponúknuť krúžky so zameraním na cudzie jazyky a florbal, 

-           materiálne zabezpečenie školy učebnými pomôckami, nábytkom....

-           realizácia výmeny interiérových dverí všetkých tried a toaliet školy

-           položenie podlahy šatní

 

 

 1. Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov v šk. r. 2017/18

 

Naše úspechy:

Cena starostu:           Andrea Pristyáková IX.A - za reprezentáciu školy a obce

Cena riaditeľa školy: Sofia Kostolecká 3.A  - za reprezentáciu školy, obce a za mimoriadne aktívnu prácu v školských a mimoškolských akciách, za výtvarnú súťaž

Zapojenie žiakov do literárnych súťaží:

       -             Hviezdoslavov Kubín : Nina Porošinová (5.roč.)

                                                             Viktória Mihálková (5.roč.)

                                                               Vanesa Gálošová (8.A)

Pytagoriáda –  do školského kola sa zapojili žiaci 5. - 8. ročníka, najúspešnejší  M.Pinter, O. Mráz

Technická olympiáda- zúčastnil sa Pinter -  4. miesto OK

Matematická olympiáda - najúspešnejší  Oliver Mráz

Orientačný beh: okresné kolo 1. a 2.miesto Andrea Pristyáková (IX.A), Michaela Belecká (VII.A) – postup na krajské kolo do Nitry

Na bicykli bezpečne: okresné kolo - 2. miesto

Ivana Ilková 6.A, Viktória Mihálková 5.A, Frederik Horváth 6.A, Adam Bliznák 5.A

 

Spolupráca s ŠKD a PK SJL a MAT roč. 5-9

 • spolupráca pri príprave kultúrnych, spoločenských, a športových akcií s vychovávateľkou ŠKD
 • spolupráca s vyučujúcimi v 5. roč. – plynulý prechod do 5. roč. (tvorba testov a výstupných previerok v 4. roč.)
 • návšteva ZOO Bojnice
 • výstava jesenných plodov
 • Halloween – zábavné súťaže
 • kultúrny program – vystúpenie pre dôchodcov
 • návšteva divadelného predstavenia v Leviciach
 • vianočné oslavy
 • karneval
 • beseda s policajtom
 • zápis prvákov
 • Múzeum Holokaustu v Seredi
 • Vystúpenie ľudového súboru školy v Juniore v Leviciach
 • MŠ prehliadka družstiev prvej pomoci v Leviciach
 • Návšteva Terchovej- Rozlúčkový pobyt 9. ročník

Na hodinách anglického jazyka žiaci vypracovali viacero projektov na témy každodenného života podľa ročníkov.

 • Zorganizovali sme „Halloweenský deň“, časť aktivít v anglickom jazyku.
 • Uskutočnili sme školské kolo a zúčastnili sa na obvodnom kole Šalianskeho Maťka a  Hviezdoslavovho Kubína
 • Zorganizovali sme výstavku kníh spojenú s predajom- uskutočnilo sa spoločné čítanie rozprávky na podnet MŠ SR vo všetkých ročníkoch a v MŠ
 • V rámci novinárskeho krúžku sme vydávali  školský časopisu Jurnovinky.
 • Divadelný krúžok sa prezentoval nacvičenými  scénkami v rôznych kultúrnych programoch.
 • Zúčastnili sme sa na dejepisnej, geografickej olympiáde, technickej, matematickej, anglickej
 • Pripravili sme kultúrny program pre dôchodcov, na vianočné oslavy, na Deň matiek
 • Zúčastnili sme sa na divadelnom predstavení
 • Zúčastnili sme sa na besede o šikanovaní, drogovej prevencie, o voľbe povolania, ochrana ľudských práv- beseda s evanjelickým farárom Sergejom Mereševom
 • Žiaci sa priebežne zapájali do súťaží a predmetových olympiád, kde dosiahli nasledovné výsledky:
 • Žiaci 5.ročníka písali Testovanie T-5 – MAT /63,8%, úspešnosť SR 64,7% /

a SJL / 60,7% úspešnosť  SR 62,8% /,

žiaci 9. ročníka absolvovali Testovanie T-9 MAT /68,1% , úspešnosť SR 55,9% / a  SJL / 68,0 % a úspešnosť SR 63% a boli prijatí na zvolené školy.

Ďalšie výchovno - vzdelávacie výsledky školského roka 2017/2018 v správach jednotlivých PK a MZ.

 

 

 1. Rozpracovanie úloh vyplývajúcich z POP MŠ SR                pre šk.r. 2018/19

 

 1. Oboznámiť sa s POP MŠ SR hlavne v oblasti učebných plánov, osnov a štandardov.

Termín:  28. 8. 2017                                                 Zodp.: všetci zamestnanci

 1. Schválenie a kontrola plánov PK a MZ, vypracovanie tematických výchovno-vzdelávacích  plánov pre jednotlivé predmety v súlade s učebnými osnovami a štandardami schválenými MŠ SR.

Termín:  18. 9. 2018 – plány PK, MZ                    Zodp.: vedúci PK a MZ

                25. 9. 2018 – TVVP plány

 1. V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sledovať zmeny v správaní sa dieťaťa, pôsobiť preventívne v prípade zanedbávania výchovy, šikanovania, týranie detí. Vzniknuté problémy riešiť okamžite s vedením školy a škol. psychológom.

Termín:  priebežne                                                  Zodp.: všetci,vých.poradca,

                                                                                   p. Tóthová                           

 1. Aktívne pôsobiť v protidrogovej prevencii, vypracovať „Preventívny program školy“. Spolupracovať s odbornými a poradenskými inštitúciami.

Termín:  priebežne                                                   Zodp.: koord. Protidrogovej prevencie

 1. V oblasti ENV využívať rôzne programy, metodické materiály, súťaže zamerané na ENV, plniť časti uč. osnov obsahujúce ENV.

Termín:  priebežne                                                  Zodp.: všetci zamestnanci

 1. Pravidelne informovať a oboznamovať zamestnancov s novými zákonmi, predpismi a informáciami. Využívať na tento účel pracovné porady a informatívnu nástenku pri zborovni, určenú pre učiteľov.

Termín:  priebežne                                                  Zodp.: riaditeľ školy

 1. Zorganizovať imatrikuláciu prvákov.

Termín: október 2018                      Zodp.: Tried. učiteľky pre 1. st. a vychovávateľka

 1. Výchovu k manželstvu a rodičovstvu realizovať v súlade s uč. osnovami pre 1. a 2. stupeň ZŠ schválenými MŠ SR.

Termín:  priebežne                                                  Zodp.: uč. 5.-9. ročníka

                                                                                   uč. 1.-4. ročníka

 1. Zabezpečiť termín vyplnenia a odoslania prihlášok na SŠ, zabezpečiť testovanie T9 v 9. ročníku.

Termín:  priebežne                                                  Zodp.: vých. por.

 1. Zapojiť sa do súťaží Európa v škole, Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko.

Termín:  priebežne                                      Zodp.: ved. PK SVP Mgr. A. Brezinská

                                                                                   ved. MZ  Mgr. I. Modrovičová

 1. Komparo  8. – 9. ročník

Testovanie: november 2018                                    Zodp.: Mgr. A. Brezinská

                                                                                   Mgr. A. Mazúrová

 1. Zúčastniť sa Klokanko, Maxík, MO, Pytagoriády a iných súťaží organizovaných spoločnosťou EXAM.

Termín: priebežne                                       Zodp.: ved. PK PVP  Mgr. A. Mazúrová

                                                                                   ved. MZ Mgr. I. Modrovičová       

 1. Venovať zvýšenú pozornosť žiakom so špeciálnopedagogickými potrebami, spolupracovať s CPPP, najmä pri vypracovaní individuálnych plánov pre týchto žiakov. Dodržiavať usmernenie k evidencii integrovaných žiakov.

Termín: priebežne                                       Zodp.:  Ing. V. Škuta – VP

                                                                       Triedni učitelia                                           

 1. Príprava na FO, CHO, BiO, Geo, Dej, TCH.

Termín:  podľa pozvánok                           Zodp.: vyučujúci FYZ, CHEM, BIO

 1. Zabezpečiť LVVK 7.- 9.  ročníkov.

Termín:  február 2018                                 Zodp.: Mgr. Havranová Panfilovová N.

         /resp. podľa sneh. podm./

 1. Zabezpečiť plavecký výcvik pre ž. 6. ročníka.

Termín: máj 2018                                        Zodp.: Mgr. Vojteková H.                         

 1. Týždeň boja proti drogám.

Termín: november 2017                             Zodp.: Mgr. Tóthová T., Mgr. Pajerská Z.                                 

 1. Zorganizovať „Tvorivé dielne“

Termín: december 2017                              Zodp.: vyučujúci výtv. výchovy a prac. vých.

 1. Pre žiakov školy usporiadať karneval, resp. diskotéku v spolupráci s rodičovským združením.

Termín: február 2018                                  Zodp.: vedenie školy

 1. Prednes poézie a prózy - 1. – 9. ročník.

Termín: marec 2018                                    Zodp.: ved. PK SVP

 1. Zapájať sa do vybratých športových súťaží.

Termín: podľa pozvánok a propozícií       Zodp.: ved. PK VYP

 1. Zlepšovať úroveň čítania, využívať žiacku knižnicu. Pripomenúť si Deň detskej knihy. Venovať pozornosť čitateľskej gramotnosti.

Termín: priebežne                                       Zodp.: uč. 1.-4.roč.,

                                                                       uč. SJL 2. st., všetci vyučujúci

 1. V rámci týždňa slovenských knižníc propagovať medzi žiakmi záujem o čítane.

Termín: marec/2019                                    Zodp.: uč. Sj a uč. 1.stupňa

 1. Školský slávik a Slávici z lavice.

Termín: apríl/2019                                      Zodp.: uč. 1. st.

 1. Kreslenie na chodník.

Termín: máj/2019                                        Zodp.: uč. 1. st.

 1. Usporiadať účelové cvičenia  a didaktické hry.

Termín: február/2019, jún/2019                Zodp.: Mgr. Panfilovová Havranová N.

 1. Pre žiakov zabezpečiť dve kultúrne podujatia, po konzultácii s učiteľmi HUV.

Termín: v priebehu škol. roka                   Zodp.:  RŠ, uč. HUV

 1. Zápis do prvých ročníkoch realizovať v spolupráci s a MŠ. Budúcim prvákom, predškolákom v MŠ ponúknuť účasť na otvorenej  hodine.

Termín: apríl 2019                           Zodp.: RŠ

 1. Spolupracovať s MŠ celoročnými aktivitami formou krúžkov Príprava na florbal a otvorenými hodnami.

Termín: celoročne                                     Zodp.: Mgr. Vojteková H., Mgr. Bc. Mušinská Soňa                                                       Mgr. Vetorová M.

 1. Výtvarné súťaže priebežne podľa ponuky a osobitného rozpisu /napr.: Folklór, Moja mama, Moja pani učiteľka /pán učiteľ/, MDD, Detský čin roka, Planéta Zem atď./.

Termín: priebežne                                       Zodp.: uč. 1.-4. roč, uč.VYV

 1. Príprava žiakov na  Komparo 2019.

Termín: november 2018                             Zodp.: Mgr. Brezinská A.

 1. Spolupracovať s OÚ, Radou školy, výborom RZ.

Termín: priebežne                                       Zodp.: vedenie školy

 1. Slávnostné odovzdávanie ocenení najúspešnejším žiakom školy.

Termín: jún/2019                                         Zodp.: RŠ

 1. Zapájať sa do projektov v rámci EÚ, pokúsiť sa získavať ďalšie granty z fondov EÚ.

Termín: priebežne                                       Zodp.: vedenie školy 

36.  Valentínska kvapka krvi.

   Termín: február 2019                              Zodp.: RŠ

37. Vianočná besiedka.

   Termín: december 2018                           Zodp.: triedni učitelia

 

 1. Úlohy na úseku BOZP a PO

 

Uskutočniť vstupné školenie všetkých pracovníkov, viesť evidenciu školení BOZ a PO - požiarnu knihu.

Zodpovední: RŠ + technik BOZP a PO

Termín: 28.8.2018

- Dôkladne rozobrať s učiteľmi a následne so žiakmi „Vnútorný poriadok

školy“ a pravidlá BOZP, Pracovný poriadok.

Zodpovední: RŠ + triedni učitelia

Termín: 4.9.2017, na prvej TH

- Dbať na estetický vzhľad a bezpečné prostredie v areáli školy. Pred vyučovaním v špeciálnych učebniach preveriť stav zariadenia triedy z hľadiska bezpečnosti.

Zodpovední : všetci vyučujúci

Termín: priebežne

·         Viesť evidenciu školských a pracovných úrazov, zabezpečiť odškodnenie úrazov.

Zodpovední: Mgr. Mazúrová + bezp. technik

Termín: priebežne, dlhodobo.

·         zabezpečiť skupinové úrazové poistenie detí prostredníctvom vybranej poisťovne na základe ponuky

Zodpovední: Mgr. Vojteková

Termín: do konca septembra

·         Na praktických vyučovacích hodinách dôsledne dodržiavať bezpečnostný poriadok.

Zodpovední: všetci vyučujúci   

 Termín: priebežne

·         Výkon dozoru orientovať na zamedzenie školských úrazov, poškodzovaniu majetku školy, fajčeniu, šikanovaniu spolužiakov....

Zodpovední : všetci vyučujúci 

  Termín: priebežne

·         Poskytovať pracovníkom školy OOP podľa spracovaného normatívu, podľa opotrebovania, viest o tom evidenciu na osobných kartách.

Zodpovední: ekonómka školy + bezp. technik

 Termín podľa potreby

 

III. ĎALŠIE ÚLOHY ŠKOLY

 

a.  Spolupráca školy s rodičmi s obcou, s verejnosťou a sponzormi

 

Všetky pozitívne aktivity z predchádzajúcich školských rokov, ktoré prispievajú k zlepšeniu mena školy chceme rozvíjať. Dôraz musíme klásť na komunikáciu s rodičmi a verejnosťou, presné informácie, fakty sú základom pre všetkých. Po dobrých skúsenostiach zopakujeme Deň otvorených dverí, ako jednu z foriem prezentácie práce a výsledkov školy pre rodičov. Rozširovať webovú stránku školy a facebookovú stránku školy. Tvorba školského časopisu.

 

 

Zápis do 1. ročníka

· Pri zápise detí do prvého ročníka základnej školy sa odporúča účasť psychológa, špeciálneho pedagóga, učiteľa materskej školy a asistenta učiteľa - zisťovať integráciu dieťaťa už v MŠ!!!

· Presný termín zápisu určuje zriaďovateľ VZN.

· Pri zápise zistiť záujem o ŠKD a vyučovanie EV v alternatíve s NBV.

Z: RŠ a učiteľky I.st.

Pokračovať a ďalej rozšíriť ne/formálnu komunikáciu a spoluprácu rodičovskej verejnosti a školy založenú na princípoch občianskej participácie s občianskymi komunitami a neziskovými združeniami.

Podporovať spoluprácu s mimoškolskými organizáciami zacielenú na celostný rozvoj osobnosti žiakov (kognitívna, sociálno-emocionálna aj psychomotorická stránka osobnosti), prevenciu a znižovanie sociálno-patologických javov, prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia, ochranu zdravia. Sledovať webovú stránku www.prevenciasikanovania.sk .

 

Spolupráca s rodičovskou radou

 

1. Zasadnutia Rady rodičov

Termín: 3 x ročne                                       Zodpovedná: RŠ

2. Triedne aktívy rodičov, informačné okienka

Termín: 5-krát ročne                                   Zodpovední: TU

3. Individuálne pohovory s rodičmi

Termín: priebežne                                       Zodpovední: TU, VP

4. Kultúrno-spoločenské a športové podujatia pre rodičov

Termín: podľa harmonogramu aktivít školy Zodpovední: TU, VP

5. Neformálne stretnutia na aktivitách podľa plánov Dní otvorených hodín

Termín: priebežne                                       Zodpovední: všetci vyučujúci

 

 

 

 

Spolupráca s radou školy

 

Činnosť v súlade so štatútom Rady školy.

 

Spolupráca s materskou školou

Vypracovanie a schválenie „Plánu spolupráce"

Termín: september 2017                  Zodpovedná: RŠ ZŠ a RŠ MŠ

2. Realizácia aktivít

Termín: podľa plánu                       Zodpovedná: RŠ a ZRŠ za MŠ

 

1. Charakteristika Materskej školy

            Materská škola je 1-triedna s vyučovacím jazykom slovenským. Poskytuje celodenné  predprimárne vzdelávanie organizované v dopoludňajších aj v odpoludňajších hodinách v rozsahu piatich pracovných dní deťom vo veku od troch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť  poldenného pobytu.

            V školskom roku 2018/2019 budú všetky materské školy realizovať predprimárne vzdelávanie podľa ŠkVP vypracovaných v súlade so ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách schváleným MŠVVaŠ SR, ktorý je dostupný na http://www.minedu.sk/predprimarne-vzdelavanie-v-materskych-skolach/. Metodické odporúčania pre vypracovanie ŠkVP, k plánovaniu výchovno-vzdelávacej činnosti a k zmenám, ktoré nastali v obsahu vzdelávania sú dostupné na webovom sídle ŠPÚ www.statpedu.sk.

 • Zabezpečiť tréningy florballu v MŠ

      Termínseptember 2017                                              Zodp.: Zástupca ZŠ s MŠ pre MŠ

 • Návšteva  triedy 1-4 ZŠ

       Termín: október                                                           Zodp: učiteľky MŠ a ZŠ

 • Zápis do 1. triedy ZŠ

       Termín: február                                                           Zodp: učiteľky MŠ a ZŠ

 • Zúčastniť sa posedenia pod stromčekom  v kultúrnom dome

       Termín: december                                                        Zodp: učiteľky MŠ a ZŠ

Základnou školou - plynulý prechod detí z MŠ do ZŠ

Plán spolupráce  medzi ZŠ a MŠ Jur nad Hronom 284

   

 1. Návšteva 1. triedy ,vzájomná ukážka „ Čo už viem „

Termín: november                                                    Zodp.: učiteľky MŠ ,

  učiteľka 1. triedy ZŠ

 1. Spoločné vystúpenie pri vianočnom stromčeku v kultúrnom dome

Termín: december                                                   Zodp.: riaditeľka ZŠ s MŠ

                                                                                                zástupca ZŠ s MŠ pre MŠ

 1. Informovanosť rodičov o zápise detí do 1. triedy ZŠ

Termín: január                                                        Zodp.: riaditeľ ZŠ s MŠ

                                                                                                zástupca ZŠ s MŠ pre MŠ

 1. Spoločný karneval v  ZŠ

Termín: február                                                      Zodp.: zástupca ZŠ s MŠ pre MŠ

  učiteľky MŠ

 1. Zápis detí do ZŠ spojený s otvorenou hodinou

Termín: apríl                                                            Zodp.: učiteľka MŠ

                                                                                                učiteľka I. triedy ZŠ

 1. Zrealizovať spoločne Deň detí

Termín: jún                                                              Zodp.: učiteľky MŠ,ZŠ

 1. Návšteva počítačovej učebne

Termín : podľa dohody                                          Zodp.: učiteľky MŠ, ZŠ

8. Spoločné organizovanie vianočnej burzy

Termín: december 2018                                          Zodp.: učiteľky MŠ, ZŠ                         

9. Spoločná organizácia napr. Dňa jablka, Dňa Zeme, Európsky deň športu

Termín: školský rok 2018/2019                              Zodp.: učiteľky ZŠ , MŠ

 

 

 

 

Spolupráca s inými inštitúciami

 

- MÚ odbor školstva: vedenie školy

- ÚSVaR : vedenie školy, VP,TU

- MPC: pg. zamestnanci, vedenie školy

- CPPP, CŠPP: VP, TU

- CVČ: vyučujúci zodpovední za olympiády a súťaže, ŠKD

- Junior Centrum : krajské kolá olympiád: vedenie školy

- Mestská polícia a OR PZ: VP, TU

- Slovenské divadlá

 

b. Plán exkurzií a školských výletov

 

            Organizovať ich podľa plánu výletov a exkurzií, zameranie a termíny sú prílohou tohto plánu (po dohode so RŠ).

 

c. Plán činnosti výchovného poradenstva

 

PRÍPRAVA ŽIAKOV NA STREDNÉ ŠKOLY

 

            Našou prvoradou povinnosťou je kvalitne pripraviť žiakov na pohovory a následné štúdium na stredných školách. Výsledky z minulých rokov je potrebné udržať na rovnakej úrovni, resp. zlepšiť. Súčasťou prípravy je aj Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka -  T 9, kde je potrebné výsledky naďalej skvalitniť a udržať sa nad úroveň celoslovenského priemeru.

 

 

 

RÁMCOVÝ ROČNÝ HARMONOGRAM PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCU V ZŠ

SEPTEMBER

 

 1. Informovanie triednych učiteľov a ostatných vyučujúcich v 6.-9. ročníku o úlohách prof. orientácie a výchovy k voľbe povolania (na pedagogickej porade), oboznámenie s analýzou umiestnenia žiakov v predchádzajúcom školskom roku
 2. Zavedenie konzultačných hodín v kabinete výchovného poradcu pre žiakov a rodičov (informáciu o konzultačných hodinách sprístupniť v škole na vhodnom mieste , aby sa s ňou mohli oboznámiť všetci žiaci a rodičia)
 3. Príprava nástenky s profesijnými informáciami pre žiakov na druhom stupni ZŠ, aj triednych násteniek v 9.ročníku
 4. Založenie evidencie žiakov, ktorí končia školskú dochádzku v 9. a v nižších ročníkoch , zistenie zmien v predbežnom záujme, ktorý  udávali žiaci na konci ôsmeho ročníka (pri vyplňovaní údajov do prihlášok alebo do Proforientu, ktoré boli odoslané na zaevidovanie nového predbežného záujmu do ŠVS v Piešťanoch
 5. Na rodičovskom združení výchovný poradca oboznámi rodičov o poskytovanom poradenstve pri výbere študijného alebo učebného odboru

OKTÓBER

 

 1. Systematické pokračovanie v kolektívnych, skupinových a v individuálnych pohovoroch so žiakmi pri usmerňovaní ich profesijných záujmov, sprostredkovanie informácií o dňoch otvorených dverí – Levická burza informácií
 2. Kontakt s pracovníkmi SOŠ, ktorí prídu informovať do ZŠ žiakov o nových študijných a učebných odboroch  - aktualizácia informácií na nástenkách
 3. Poradenská činnosť pre žiakov problémových pri voľbe povolania

 

NOVEMBER

 

 1. Zaslanie nového záujmu /na spracovanie v ŠVS v Piešťanoch/ do CPPPaP v Leviciach:
 • Zostavu do CPPPaP v Leviciach
 • Údaje z Proforientu poslané mailom do ŠVS v Piešťanoch na mailovú adresu

jana.kalacova  svspn.sk – 

 1. Spolupráca s koordinátorom primárnej prevencie drogových závislostí a porúch správania  - prípravy spoločných aktivít v oblasti prevencie sociálno – patologických javov – v rámci „Týždňa boja proti drogám“
 2. Sledovanie žiakov s výchovnými a vzdelávacími ťažkosťami, ich odporúčanie na psychologické vyšetrenie (po konzultácii s rodičom a so súhlasom zákonných zástupcov)
 3. Testovanie T5 – 2018,  21. november 2018 (streda)
 4. Ďalšie spresňovanie údajov o profesijnej orientácii a voľbe povolania žiakov – pohovory, individuálne a skupinové konzultácie so žiakmi a s ich rodičmi /s využitím dotazníkov, testov/.
 5. Individuálne poradenské konzultácie so žiakmi /ktorí majú vážne zdravotné problémy/ a s ich rodičmi, poskytovať poradenstvo pre rodičov pri vybavovaní podkladov k ZŤP
 6. Individuálne poradenské konzultácie so žiakmi nerozhodnými a so žiakmi s neadekvátnou voľbou povolania
 7. Rodičovské združenie – konzultácie s rodičmi o vhodnosti výberu ďalšieho štúdia na SOŠ,  – zladenie záujmu s možnosťami a dosahovanými výsledkami v škole, oboznámenie rodičov s predbežným plánom prijímaných žiakov na SOŠ, v porovnaní s predbežným záujmom žiakov

DECEMBER

 

 1. Individuálne pohovory so žiakmi, ktorí končia školskú dochádzku, so zameraním na ich voľbu  povolania (žiaci s nižších ročníkov, ktorí si môžu podať prihlášku do odborného učilišťa alebo učilišťa) a so žiakmi 8.ročníkov, ktorí majú záujem o 5-ročné štúdium na bilingválnych gymnáziách a na bilingválnych SOŠ
 2. Organizovanie exkurzií  pre žiakov s pracovníkmi SŠ,
 3. Pohovory s rodičmi tých žiakov, ktorí končia školskú dochádzku a majú problémy v učení
 4. Beseda so žiakmi s rovnakými profesijnými záujmami, so žiakmi, ktorí majú pri výbere štúdia alebo povolania rovnaké problémy (napr. nerozhodnosť pri výbere, neprimeraná voľba...), rozbor požiadaviek (vedomostných , osobnostných, zdravotných) a výhod, ktoré ponúkajú jednotlivé povolania

JANUÁR

 

 1. Pokračovanie v individuálnej poradenskej práci so žiakmi  (nerozhodní, neprimeraná voľba)
 2. Pokračovanie v individuálnych pohovoroch s problémovými žiakmi
 3. Porada (spolupráca) s triednym učiteľom v 9.ročníku – na prihláške  na štúdium na SŠ, spolupráca TU s VP pri vyplňovaní údajov do prihlášok – pre žiakov, ktorí si budú podávať prihlášky do odborov, v ktorých budú robiť talentové skúšky
 4. Spolupráca s triednymi učiteľmi, ktorí majú v triedach žiakov so špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími potrebami – včasné zabezpečenie psychologického alebo špeciálno – pedagogického vyšetrenia  /so súhlasom rodiča priložiť odporúčania špeciálneho pedagóga na úpravu podmienok vykonania prijímacích skúšok/. Súčasne s prihláškou na štúdium na strednej škole  podáva rodič riaditeľovi strednej školy.  Žiadosť o úpravu prijímacej skúšky (Metod. pokyny k výchove a vzdel. žiakov s VPU v ZŠ a SŠ, schválené MŠ SR 31.8.2004 rozhod. č. CD-200412003/23597-1:095 s plat. od 1.9.2004).
 5. Skupinová a individuálna poradenská práca so žiakmi – informácie o obsahu, o kritériách na prijímacích pohovoroch na SŠ, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností , zručností a talentu
 6. Spolupráca s triednymi učiteľmi /TU/: pomoc žiakom, ktorí majú problémy v učení a v správaní – návrh na psychologické alebo špeciálnopedagogické vyšetrenie , prerokovanie splnenia doporučení CPPPaP, ŠPgP u žiakov, ktorí už boli na vyšetrení (ak pretrvávajú problémy – v spolupráci TU s rodičmi navrhnúť ďalší postup a spôsob pomoci žiakovi)
 7. Na pedagogickej porade oboznámiť kolegov s prácou na úseku profesijneho poradenstva, s termínmi odoslania prihlášok na SŠ, s termínmi zverejnenia kritérií

FEBRUÁR

 

 1. V spolupráci s TU v 5. ročníku zistiť záujem žiakov o štúdium v 8-ročnom gymnáziu   
 2. Ak je potrebné z hľadiska vhodnosti, prerokovať výber odboru, v ktorom bude robiť žiak talentové prijímacie skúšky so žiakom, s rodičom a s TU
 3. Príprava na Testovanie 9 pre žiakov 9. ročníkov
 4. Určiť rodičom termín, do ktorého sa majú definitívne rozhodnúť  pre štúdium na SŠ, zabezpečiť  do 20. februára odovzdanie prihlášok riaditeľovi ZŠ od tých žiakov, ktorí sa hlásia do odborov, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu
 5. Do 28. februára odoslanie zostavy „Zber posledných informácií“ /na spracovanie v ŠVS v Piešťanoch/ do CPPPaP v Leviciach a ŠVS v Piešťanoch
 6. Do 28. februára skompletizovanie údajov v prihláškach , priloženie dokladu o úspešnej účasti na predmetovej olympiáde alebo súťaži, ktorá súvisí s odborom, do ktorého sa žiak hlási a odoslanie prihlášok žiakov na SŠ a SOU, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu a odoslanie RŠ na SŠ
 7. Príprava žiakov na talentové prijímacie pohovory
 8. Monitoring zameraný na zistenie postojov žiakov ku konzumácii drog, na výskyt šikanovania na ZŠ – v spolupráci s koordinátorom primárnej prevencie
 9. Beseda so žiakmi 8.ročníkov – oboznámenie s možnosťami štúdia na SŠ

MAREC

 

 1. Prerokovanie voľby povolania u každého žiaka s jeho rodičmi, podľa potreby aj s triednym učiteľom, ich oboznámenie s kritériami, na základe ktorých budú žiaci prijímaní na SŠ
 2. Zabezpečiť podpísanie a potvrdenie prihlášok pediatrom
 3. S písomným súhlasom rodiča priložiť odporúčania špeciálneho pedagóga na úpravu podmienok vykonania prijímacích skúšok. Súčasne s prihláškou na štúdium na strednej škole  podáva rodič riaditeľovi strednej školy Žiadosť o úpravu prijímacej skúšky.
 4. Priloženie dokladu o úspešnej účasti na predmetovej olympiáde alebo súťaži, ktorá súvisí s odborom, do ktorého sa žiak hlási
 5. Skompletizovanie údajov do prihlášok, vyplnenie druhej strany prihlášky – zabezpečiť podpísanie prihlášok rodičom a žiakom
 6. Určiť rodičom termín, do ktorého sa majú definitívne rozhodnúť pre štúdium na SŠ
 7. Skupinová a individuálna poradenská práca so žiakmi  - informácie o obsahu, kritériách na prijímacích pohovoroch na SŠ
 8. Sledovanie úspešnosti žiakov na talentových prijímacích pohovoroch, v prípade neprijatia – individuálne poradenstvo zamerané na reorientáciu
 9. Spolupráca s koordinátorom prevencie – vyhodnotenie výsledkov prieskumu  - individuálne poradenstvo, preventívne aktivity.
 10. Talentové skúšky v termíne 25.3.-12.4.2019

 

   

APRÍL

 

 

 1. Celoslovenské testovanie  žiakov  9. ročníka  ZŠ  T9-2019 / 3.apríl 2019/
 2. Náhradný termín Testovania T9- 2019 /16. a 17. 4. 2019/
 3. Do 20.apríla – posledný termín odoslania prihlášok na SOŠ   -  export údajov z Proforientu do ŠVS v PN                         
 4. Príprava žiakov 9.ročníkov na prijímacie pohovory
 5. Beseda so žiakmi 8.ročníkov – oboznámenie s možnosťami štúdia na SŠ
 6. Individuálne poradenské konzultácie so žiakmi
 7. Zistenie predbežných záujmov o štúdium na SŠ, SOU v 8.ročníkoch
 8. Informácia pre rodičov na rodičovskom združení o predbežnom záujme žiakov v 8.ročníkoch o štúdium na SŠ o študijných a učebných odboroch
 9. V spolupráci s triednymi učiteľmi a vedením ZŠ (po predchádzajúcej konzultácii so zákonným zástupcom) navrhnúť žiakov, u ktorých pretrvávajú problémy v učení , alebo v správaní , na psychologické vyšetrenie  do pedagogicko – psychologickej poradne, do centra výchovnej a psychologickej prevencie, alebo na špeciálno – pedagogické vyšetrenie do špeciálno – pedagogickej poradne
 10. Beseda o povolaniach so žiakmi v 7.ročníkoch

MÁJ

 

 
 1. 1.kolo 1.termín prijímacích skúšok na stredné školy /13.5.2019/
 2. 1.kolo 2.termín prijímacích skúšok na stredné školy /16.5.2019/
 3. Sledovanie účasti žiakov na prijímacích pohovoroch a výsledkov prijímacích skúšok
 4. Prijatým žiakom ZŠ vydá zápisný lístok – rodič podpíše prijatie zápisného lístka /jednému žiakovi vydať iba jeden zápisný lístok/
 5. Pohovory s rodičmi a neprijatými žiakmi – pomoc pri náhradnej voľbe
 6. Individuálne, skupinové poradenstvo z 8.ročníkov, usmerňovanie pri výbere štúdia
 7. Beseda prijatých žiakov z 9.ročníka na SŠ  so žiakmi 8.ročníka o priebehu prijímacích skúšok
 8. Rodičovské združenie pre rodičov žiakov 8.ročníka – informovanie o možnostiach štúdia na SŠ  a o zmenách v predbežnom záujme žiakov o štúdium a o povolania

JÚN

     
 1. 2. kolo prijímacích skúšok na stredné školy  / 18.6.2019/
 2. Aktivity pre žiakov 6. ročníkov k voľbe povolania – exkurzie do  podnikov a prevádzok
 3. Sledovanie úspešnosti žiakov, ktorí sa zúčastnili prijímacích pohovorov v júni
 4. Reorientácia neprijatých žiakov – pomoc pri hľadaní náhradnej voľby
 5. Individuálne a skupinové poradenstvo pre žiakov a ich rodičov pred vyplnením predbežného záujmu prihlášok
 6. Vyplnenie údajov o predbežnom záujme žiakov 8.roč. – záujem o jednu SŠ
 • Spôsoby vyplnenia: zadať údaje do Proforientu – spracovanie predbež.záujmu
 1. Zhodnotenie celoročnej práce na úseku výchovného poradenstva, rozbor výsledkov prijímacieho konania a umiestnenia žiakov na SŠ
 2. Doručenie:
 • Export údajov z proforientu do CPPPaP v Leviciach a ŠVS v Piešťanoch
 • Prehľadu o umiestnení žiakov na SŠ  do CPPPaP v Leviciach (do konca júna).                                                            

 

Náboženská a etická výchova

Predbežné zisťovanie záujmu o etickú/náboženskú výchovu na nasledujúci školský rok zabezpečiť na základe písomného oznámenia zákonného zástupcu žiaka. Počet žiakov nahlásiť zriaďovateľovi školy do 15.júna 2019.

T: 10.6.2019                                                                                                  Zodpov.: RŠ

 

VZDELÁVANIE UČITEĽOV

            Vzhľadom na neustále zmeny v legislatíve, zavádzaní informačných technológií a multimediálnych programov do školstva, budeme podporovať pedagogických aj nepedagogických zamestnancov pri ich ďalšom vzdelávaní. Prioritou bude efektívne využívanie PC techniky učiteľmi. Pri ďalšom vzdelávaní sa budeme riadiť ročným plánom kontinuálneho vzdelávania, vypracovaným pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy.

d.  Oblasť riadenia a vedenia školy

V tejto oblasti sa zameriame na plnenie úloh z POP MŠ SR a Plánu práce. Rovnako budeme kontrolovať dodržiavanie pracovnej doby, nástupy na hodiny a dozory. Pravidelne bude zvolávaná pracovná porada spravidla prvý pondelok v mesiaci.

Konkrétne úlohy kontrolnej a hospitačnej činnosti sú súčasťou prílohy Plánu práce.

 

 

 

e.  Rozvoj materiálového vybavenia školy, hospodárenie

 

1) EKONOMICKÉ ZABEZPEČENIE ŠKOLY

  Finančné prostriedky na mzdy pre zamestnancov zabezpečiť do konca kalendárneho roka. Zabezpečiť aj prostriedky na prevádzku a drobnú údržbu školy do 31. 12. 2018. Od 1. 1. 2019 bude schválený nový rozpočet na celý kalendárny rok s priebežným vyúčtovaním k 31. 8. 2019.

 

 2) ÚDRŽBA ŠKOLY

- vybavovanie tried novým nábytkom

- vybavenie školy novými interérovými dverami

- zabezpečenie financií na rekonštrukciu podlahy v šatniach a miestností pre pedagógov

 

f. Rámcový plán ŠKD

 

Plán práce sa riadi pokynmi MŠ SR - Zákon 245/2008Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Školský klub detí (ďalej ŠKD) ako súčasť Základnej školy s materskou školou, Jur nad Hronom 284, je školské zariadenie pre výchovu detí v čase mimo vyučovania zabezpečujúce pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania. Činnosť, ktorú zabezpečuje školský klub detí, nie je totožná s činnosťou zabezpečovanou centrom voľného času podľa §116.(Z.z 324/2012, Čl. 9, bod 35). 

 Predkladaný plán práce obsahuje :

 1. Formálne údaje
 2. Riadenie a organizácia ŠKD

 3. Hlavné úlohy pre šk. rok 2018/2019

 4. Plánované aktivity v ŠKD pre šk. rok 2018/2019

     Formálne údaje 2018/2019

 

                Výchovno-vzdelávaciu činnosť ŠKD v šk. roku 2018/2019 bude zabezpečovať vychovávateľka Bc. Mušinská Soňa pod vedením riaditeľky školy Mgr. Soni Novákovej. Činnosť sa bude uskutočňovať v jednom oddelení ŠKD. Prevádzka ŠKD bude v čase po vyučovaní od 11,00 hod. do 16,00 hod.

Oddelenia ŠKD:

Počet oddelení: 1

 

Plán porád:

 

            Vychovávateľka ŠKD sa podľa pokynov školy zúčastní na pedagogických a pracovných poradách školy. Pracovné porady sa realizujú raz za mesiac, ktoré zvoláva riaditeľka školy podľa potreby.

Hlavné úlohy pre šk. rok 2018/2019

 

- Hlavnou úlohou je zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces, s cieľom osvojenia si primeraného množstva vedomostí a zručností v súlade s Výchovným programom ŠKD,

- podieľať sa na príprave podujatí kultúrno-výchovného a vzdelávacieho charakteru, zapájať sa do školských i mimoškolských súťaží,

- podávať návrhy na hodnotenie správania žiakov na rokovaniach pedagogickej rady podľa plánu práce školy na školský rok 2018/2019, konzultovať riešenie závažných výchovných problémov s vyučujúcimi,

- podporovať a rozvíjať u detí cieľavedomú a systematickú prípravu na vyučovanie, zvýšenú pozornosť venovať deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia, slabo prospievajúcim a talentovaným deťom,

- rozvíjať kompetencie detí v oblasti IKT, zvýšenú pozornosť venovať ochrane žiakov pri používaní internetu,

- rozvíjať kľúčové kompetencie detí s orientáciou na rozvoj ich osobnosti (kompetencie k učeniu, k riešeniu problémov, komunikačné, sociálne a interpersonálne, občianske, kultúrne, k tráveniu voľného času),

- venovať pozornosť inovatívnym formám a metódam vo výchovno-vzdelávacom procese, využívať tvorivé zážitkové metódy,

- podporovať rozvoj komunikačných kompetencií a čitateľskej gramotnosti detí využívaním aktivít v školskej knižnici,

- rozvíjať kompetencie v oblasti finančnej gramotnosti podľa národného štandardu finančnej gramotnosti,

- pripravovať a zapájať sa do aktivít súvisiacich s multikultúrnou výchovou, výchovou
v duchu humanizmu a rozširovať vzdelávanie v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa (Deklarácia práv dieťaťa), rodovej rovnosti, predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie,

- podporiť aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi, ako sú závislosti, záškoláctvo, agresia a šikanovanie,

- realizovať činnosti zamerané na ochranu a tvorbu životného prostredia (starostlivosť o vonkajší areál školy, triedenie odpadu),

- realizovať aktivity na podporu zdravia a zdravého životného štýlu, zvýšiť zapojenie detí do pohybových aktivít,

- výchovu k manželstvu a rodičovstvu realizovať na základe poznania rodinného prostredia a uplatňovania pozitívnej komunikácie s rodinou dieťaťa v prospech jeho výchovy,

- zvýšenú pozornosť venovať dopravnej výchove s cieľom pripraviť deti na bezpečnú účasť chodcov v cestnej premávke, rozvíjať výchovu k protipožiarnej výchove, poučiť deti o bezpečnosti a ochrane zdravie a o Vnútornom poriadku ŠKD. Zároveň predchádzať úrazovosti správnou organizáciou práce,

- dodržiavať psychohygienické  podmienky výchovy a uplatňovať pedagogické zásady primeranosti a individuálneho prístupu,

- realizovať aktivity k svetovým a medzinárodným dňom v tematických oblastiach výchovy a v celoklubových aktivitách

Plánované aktivity v ŠKD pre šk. rok 2018/2019

 

zúčastňujú všetky deti ŠKD. Tieto aktivity sú zamerané nielen na plnohodnotné využitie voľného času detí, ale aj vytvorenie priaznivého prostredia v ŠKD. Uskutočňujú sa formou súťaží, besied, dramatizácií a tvorivých dielní, ktorými sa deti zapájajú do výchovno-vzdelávacieho procesu a prinášajú nové možnosti sebaaktualizácie a prehlbujú pocit spolupatričnosti.

Plán aktivít v školskom roku 2018/2019:

Konkrétne mesačné úlohy:

September:

Zoznámiť deti s  režimom dňa, vnútorným poriadkom v ŠKD, poučiť deti o bezpečnosti.

Separovanie odpadu.

Vychádzka – bezpečná cesta do školy.

Jesenná výzdoba triedy a priestorov ŠKD.

Vychádzky do jesennej prírody.

Tvorivé dielne v spolupráci s materskou školou.


Október:

      Mesiac úcty k starším – pozdravy pre starých rodičov

      Tvorenie z prírodného materiálu – šípky, gaštany, tekvičky.

      Kreatívne výtvarné techniky – téma PANI JESEŇ.

      Súťaž v púšťaní šarkanov – Šarkaniáda

      Popoludnie so starými rodičmi – čítanie rozprávky.

 

             November:

Vedomostný kvíz – Z rozprávky do rozprávky

Zimná výzdoba ŠKD.

 

December:

      Príchod Mikuláša – zábavné popoludnie.

      Spoločné zdobenie vianočného stromčeka.

     Mikulášsky florball.

Posedenie pri čaji -  moje Vianoce.

 

                     Január:

Novoročné predsavzatia, najkrajší novoročný vinš.

Detské radovánky na snehu a ľade – hľadáme kamaráta podľa stôp v snehu.

 

Február :

Fašiangy – príprava masiek, karneval, diskotéka.

Výroba Valentínky.

Valentínska kvapka krvi – výzdoba.

 

Marec:

Spoločné čítanie.

Jarná výzdoba ŠKD.

Veľká noc – zvyky a tradície.

Veľkonočné pozdravy.

                

Apríl :

Deň Zeme – rozhovory o ochrane prírody.

Pani jar sa hlási – zmeny v prírode, jarné kvety – koláž.

Výroba veľkonočných pozdravov.

Výzdoba veľkonočných vajíčok.

Výzdoba tried a priestorov ŠKD.

               

Máj : Už je krásny kraj

Deň matiek– kresba, darček pre mamičku.

Trieda baví triedu – zábavné popoludnie.

Tvorivé dielne s mamičkami.

 

Jún:

MDD – deň detskej veselosti.

Hry v prírode, súťaže.

Vyhodnotenie správanie detí v ŠKD počas šk. roka 2018/2019

 

g. Plány MZ a PK (MZ ŠKD, MZ I.st., PK prírodovedná, PK jazykovedná a výchovná)

Plán práce predmetovej komisie

prírodovedných predmetov

 

 

meno

predmet

Vedúca PK

 

 

 

 

Členovia

Mgr. A.Mazúrová

Matematika

 

 

Ing.V. Škuta

Informatika, technika ,

 

 

Ing,Škuta

Biológia

 

 

 

 

Mgr.H. Vojteková

Chémia

 

Mgr N. Havranová

Biologia, enviromentálna vých.

Ing,Škuta

fyzika,

 

Hlavné úlohy v jednotlivých predmetoch

Matematika

 • venovať pozornosť nadaným a talentovaným žiakom  a zapájať ich do matematických súťaží a predmetových olympiád
 • na vyučovacích hodinách riešiť divergentné úlohy s cieľom ďalšieho rozvíjania logického myslenia žiakov
 • v geometrii dbať na presnosť pri rysovaní a správne označovanie geometrických útvarov, Informatika

 

 • rozvíjať kompetencie žiakov v oblasti IKT
 • venovať pozornosť ochrane detí a žiakov pri používaní internetu a využívať stránky k bezpečnému používaniu internetu
 • zapájať žiakov do súťaží, ktoré podporujú využívanie IKT

 

 

Fyzika

 • rozvíjať logické myslenie žiakov a ich predstavivosť zaraďovaním úloh z každodenného života
 • pri praktických zručnostiach vyžadovať presnosť pri práci a dodržiavanie postupových krokov, naučiť žiakov vyvodiť záver z laboratórnych úloh i demonštračných pokusov
 • venovať sa žiakom javiacim záujem o fyziku zapájaním sa do súťaží

 

Chémia

 • rozvíjať u žiakov samostatnosť v praktických činnostiach s dodržiavaním postupu práce a zásad bezpečnosti
 • zapojiť žiakov do riešenia chemickej olympiády
 • naďalej posilňovať formovanie pozitívneho vzťahu k predmetu chémia a ich záujmu

 

Biológia

 • v praktických činnostiach naučiť žiakov uplatňovať metódy porovnávania, analýzy, syntézy, zovšeobecňovania, analógie, indukcie a dedukcie, ako aj základné metódy skúmania javov a procesov v prírode
 • naučiť žiakov samostatnému rečovému prejavu pri ústnych odpovediach
 • viesť žiakov k poznávaniu zvláštností regiónu so zameraním na poznávanie lokálnych aspektov prírody
 • venovať pozornosť žiakom so záujmom o predmet biológia a rozširovať ich poznatky prípravou na súťaže
 •  

Environmentálna  výchova -

Cieľom environmentálnej výchovy žiakov základných a stredných škôl je formovať a rozvíjať také osobnostné kvality, ktoré ich uschopnia chrániť a zlepšovať životné prostredie. Takto projektovaný dlhodobý zámer výchovnej práce na všetkých školách je potrebné realizovať plnením konkrétnych úloh zacielených na tieto základné súčasti rozvoja osobnosti žiakov:

 

4.Úlohy pre vyučujúcich

 

Realizácia základných pedagogických dokumentov

 

  • Pri hodnotení a klasifikácii vedomostí a zručností žiakov dôsledne dodržiavať Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy s platnosťou od 1. mája 2011
  • Pri hodnotení žiakov so zdravotným znevýhodnením postupovať podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy – príloha č. 2.  Pri určení metód a foriem práce hodnotenia týchto žiakov riadiť sa odporúčaniami poradenských zariadení

 

- dodržiavať UO  v jednotlivých ročníkoch a plnenie časovo-tematických plánov, prebrať základné učivo v plnej miere s prihliadnutím na schopnosti žiakov

                                                                                                        Zodp. : všetci

-  pri tvorbe výchovno-vzdelávacích plánov prihliadať na  VVV triedy a schopnosti žiakov, zaradiť prierezové témy, témy Národného štandardu finančnej gramotnosti, medzipredmetové vzťahy  podľa aktuálnosti témy v ročníku a v predmete

                                                                                                        Zodp ,: všetci

-  dôsledne vykonávať pedagogickú diagnostiku žiakov

                                                                                                       Zodp:: všetci

-   klásť dôraz na zodpovednú prípravu žiakov 9. roč. a Testovanie deviatakov a na prijímacie   pohovory

                                                                                                       Zodp. všetci

-  zapojiť a pripravovať žiakov na predmetové olympiády a súťaže

                                                                                                  Zodp.: všetci     

                                                                               Termín: podľa organizátorov súťaží

 

-  pravidelne kontrolovať a vyhodnocovať vzdelávanie žiakov a ich dochádzku

                                                                                                       Zodp.: všetci

                                                                                   Termín: 4x ročne na zasadaní PK

                                                                                      

-  realizovať stanovené úlohy v súlade s platnými pedagogickými dokumentmi   - rozpracovanými na podmienky školy daného ročníka

                                                                                                          Zodp.: všetci

                                                                                                Termín: úloha trvalá

                                                                                                     

-  realizácia kontrolného systému( uskutočniť vzájomné hospitácie v rámci možností rozvrhu, hodnotenie žiakov), kontrolnú činnosť zamerať na úroveň rozvíjania kľúčových kompetencií žiakov

                                                                                                    Zodp: všetci

                                                                                           Termín: priebežne

                                                                                           Kontr.. vedúci PK

- vo vyučovaní matematiky dosiahnuť bezpečné zvládnutie operácií, ktoré sú     iba matematickým prostriedkom na riešenie problémov

                                                                                           Zodp. vyučujúci  M         

                                                                                                     Termín: stály    

- vo vyučovaní M, F, Ch viesť žiakov k používaniu odbornej terminológie, ktoré kladne ovplyvňuje úroveň teoretické vedomosti

                                                                                            Zodp. členovia PK

                                                                                                     Termín: stály     

-   spracovávať vstupné previerky a štvrťročné písomné práce z matematiky v roč. 5.-9., výstupné previerky

                                                                                         Zodp. vyuč. M

                                                                                             Termín: stály   

- neodmysliteľnou zložkou vyuč. procesu je individuálny prístup učiteľa k žiakom

                                                                                            Zodp. členovia PK

                                                                                                     Termín: stály                                                  

                                          

  - pri laboratórnych prácach vo fyzike a chémii sa zamerať na nácvik zručností a meraní vybraných fyzikálnych veličín a spracovaní výsledkov merania

                                                                                  Zodp. vyuč. fyziky a chémie

                                                                                                 Termín: stály

- spolupracovať s koordinátorom Školy podporujúcej zdravie, Výchovy k manželstvu a rodičovstvu, Protidrogovej prevencie

                                                                                                 Zodp. členovia PK

                                                                                                  Termín: stály  

                                      

 

 

 

Profesijný rast vyučujúcich

- zúčastňovať sa odborných seminárov a školení, informácie z nich využívať v pedagogickej praxi                                                                                        

–  využívať dostupné pomôcky na vyučovaní, motivovať žiakov a snažiť sa vybudovať kladný vzťah k daným predmetom, využívať metódy problémového skupinové vyučovania, vyučovania s podporou IKT, tvoriť metodický materiál, učebné pomôcky                                                                                                                                                                                                         

-  samoštúdium odbornej pedagogickej literatúry, vzájomná výmena získaných informácií                                                                                                                                                                                                          

  uskutočňovať vzájomné hospitácie

                                                                                                                                                                                  

Spolupráca učiteliek matematiky s učiteľkou 4. ročníka

 • podieľať sa spoločne na tvorbe testov a písomných prác z matematiky v 4. a 5. ročníku
 • realizovať vzájomné hospitácie
 • zúčastniť sa zasadnutí MZ a spoločne riešiť problematiku prechodu žiakov na 2. stupeň

 

Plán práce koordinátora finančnej gramotnosti v školskom roku 2018-2019

Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti.

V rámci jednotlivých vyučovacích hodín sa učitelia snažia sprostredkovať žiakom základné poznatky, rozvíjať v nich zručnosť a skúsenosti z oblasti finančnej gramotnosti.

Žiaci sú vedení k tomu, aby:

- vedeli posúdiť význam trvalých životných hodnôt, zvážiť vplyv peňazí na ich zachovávanie a na základe toho vybranie a stanovenie životných priorít a východísk zabezpečenia životných potrieb,

- vedeli používať spoľahlivé informácie a rozhodovacie procesy pri osobných financiách,

- rozumeli a orientovali sa v zabezpečovaní životných potrieb jednotlivca a rodiny,

- vedeli vyhodnotiť vzťah práce a osobného príjmu, v rámci možností dokázali organizovať osobné financie a požívali rozpočet na riadenie hotovosti,

- orientovali sa v problematike udržania výhodnosti, požičiavania za priaznivých podmienok a zvládanie dlhu,

- vedeli aplikovať rôzne finančné stratégie (veku primerané), ktoré sú v súlade s osobnými cieľmi,

- používali primerané stratégie riadenia rizík.

 

Ciele finančnej gramotnosti sú napĺňané aplikáciou vhodných metód a foriem práce – práca s informačnými zdrojmi , diskusie, problémové metódy, situačné a rolové  hry, exkurzia (besedy), pojmové mapy a pod. Žiaci sú zoznamovaní s ekonomickými problémami spoločnosti a aktívne zapájaní do práce na hodine. Žiaci sa sami aktívne podieľajú na práci počas vyučovacích hodín, vyhľadávajú témy, zaujímajú k nim stanoviská. Počas jednotlivých vyučovacích hodín sú žiaci vedení k hospodárnemu zaobchádzaniu s osobnými vecami, k hospodárnemu zaobchádzaniu s pomôckami a predmetmi v škole aj mimo nej. Všetci pedagogickí pracovníci spolupracujú s koordinátorom finančnej gramotnosti a využívajú materiály ním poskytované.

 

TEMY  FG

 • Človek vo sfére  peňazí
 •  Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí
 • Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb –príjem a práca
 • Plánovanie a hospodárenie s peniazmi
 •  Uver a dlh
 •  Sporenie a investovanie
 •  Riadenie, rizika a poistenie

 

Plán práce koordinátora FG bol vypracovaný v súlade s POP na školský rok 2018/2019 a v súlade s aktualizovaným Národným štandardom finančnej gramotnosti verzia 1.1.

1. Oboznámiť sa s Metodikou pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl

Zodp.: koordinátor FG, Termín: september

2. Aktualizovať a doplniť UO jednotlivých predmetov (v súlade s aktualizovaným Národným štandardom finančnej gramotnosti verzia 1.1)
Zodp.: všetci vyučujúci Termín: september

3. Deň eura                                                         

Zodp.: Modrovičová  Termín: október                                                

4. Beseda- podľa  ponuky

 Zodp.: Vojteková Termín: október

5. Pripraviť  nástenku FG

Zodp.: koordinátor FG Termín: november

6. Hodina deťom- charitatívna zbierka

Zodp.:Vojteková, Bc. Mušinská Soňa Termín: november

7. Spolupracovať s vyučujúcimi  prírodovedných predmetov, výchovných predmetov a1-4 roč.
Zodp.: koordinátor FG   Termín: priebežne ,celý školský

8. Pripraviť žiakov na olympiádu a pytagoriádu

Zodp.:Mazúrová, Modrovičová   Termín: December ,január,  marec

9. Deň narcisov, Modrý gombík - charitatívna zbierka

Zodp.:Vojtekova, Turčanová    Termín: apríl, máj

10. Fiktívna firma- 9.r

Zodp.:Havranová Termín: máj

 1. Na triednických hodinách a krúžku  pripraviť plagát na tému BANKA- PENIAZE 5., 8, roč, testovanie FG

Zodp.:Mazúrová, Modrovičová   Termín: máj -jún

12  . Zabezpečiť besedu pre žiakov7, 8, 9.roč. -Banka

Zodp.:RŠ  Termín: máj, jún


 

PLÁN  PRÁCE  PREDMETOVEJ  KOMISIE

PRE SPOLOČENSKO-VEDNÉ  PREDMETY NA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

 

Titul, meno a priezvisko

Aprobácia

Za predmet

Vedúca PK:

Mgr. Adela Brezinská

SJL, OV, MDV

SJL

Členovia PK

Mgr. Tímea Tóthová

ANJ, maďarský jazyk

ANJ

Mgr. Ingrid Modrovičová

Uč. 1.st. ZŠ

NEJ

Mgr. Helena Vojteková

DEJ, OBN

DEJ, OBN

Mgr. Nataša Havranová Panfilovová

BIO, EKO, TSV

ETV, GEG

Mgr. Magdaléna Drvotová

SJ, ETV

ETV

Mgr.    Ľubomír Trnavský

NBV

NBV

Mgr. Zita Garaiová

NBV

NBV

 

Hlavné úlohy v jednotlivých vyučovacích predmetoch

 

Slovenský jazyk a literatúra

 

 • Rozvíjať kľúčové kompetencie žiaka
 • Venovať zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením
 • Učiteľ SJL vypracuje písomný test na vstupné preverovanie vedomostí žiakov zo SJL pre žiakov 5. ročníka po konzultácii s vyučujúcou bývalého 4. ročníka.
 • Z každej písomnej previerky vedomostí žiakov vyhotovíme analýzu výsledkov

      s prijatými opatreniami na odstránenie zistených nedostatkov.

 • Klásť dôraz na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť a schopnosť argumentovať
 • Prehlbovať estetické cítenie žiakov, a tak im umožniť vnímať a precítiť krásu umeleckého  slova či diela.                                                                                      
 • Učiť sa analyzovať text s dôrazom na vyhľadávanie jazykových javov, ich triedenie.                                                                                        
 • Vedieť sa orientovať v základných jazykových príručkách.
 •             Hodiny literatúry viesť tak, aby pochopili umeleckú literatúru ako nejednoznačný, otvorený  pohľad na svet, pre pochopenie textov veľa diskutovať o diele, hodnotiť ho, vytvárať vlastné názory, analyzovať dej, konanie postáv, vytvárať osnovy.                                                             
 • Viesť žiakov k aktívnemu poznávaniu a čítaniu pôvodnej slovenskej klasickej a modernej literatúry
 • Rozvoj komunikačných zručností rozvíjať dramatizáciou textov.             
 • Pôsobiť na zlepšenie grafického prejavu.                                                    
 • Zapojiť žiakov do súťaží  ŠM, HK   
 • Pokračovať vo vydávaní  školského časopisu.
 • Spolupracovať s MZ 1. – 4. ročníka s cieľom vytvoriť podmienky na plynulý prechod žiakov do 5.roč. z 1. stupňa na 2. stupeň ZŠ.
 • Sledovať úroveň zvládnutia učiva, kompetencií žiakov, kritického myslenia žiakov. Vyhodnocovať a zaznamenávať dosiahnutú úroveň  tried  prostredníctvom písomných testov .
 • Zabezpečiť systematickú prípravu žiakov na celoslovenské certifikačné merania. Na Testovanie 9  pripravovať žiakov už v nižších ročníkov zapojením do meraní KOMPARO – zabezpečované spoločnosťou EXAM.
 • Pripravovať aktuálne literárne projekty.
 • Zorganizovať divadelné predstavenie, literárnu exkurziu, návštevu knižnice.
 • Využívanie webových stránok: www.infovek.sk, www.zborovna.sk, www.stur.sk,           www.statpedu.sk, www.litcentrum.sk, www.oskole.sk, www.lingvistika.sk, www.minedu.sk.

 

Anglický jazyk, nemecký jazyk

 

 • Naučiť žiakov rôzne formy dorozumievania sa.
 • Ciele a úlohy plniť počúvaním nahrávok, opakovaním si osvojovať obsah, učiť sa porozumieť text bez toho, aby žiaci poznali význam každého slova.
 • Pri čítaní nájsť základnú myšlienku textu.
 • Slovnú zásobu rozširovať a upevňovať čítaním časopisov, jednoduchých rozprávok, počúvaním a spievaním piesní.
 • Tvoriť projekty, v ktorých budú žiaci aplikovať získané vedomosti. Najzaujímavejšie uverejňovať na nástenkách.
 • Organizovať súťaže čitateľskej gramotnosti v cudzom jazyku.

 

Dejepis a občianska náuka

 

 • Vo vyučovaní aplikovať zážitkovosť, organizovať tematické besedy a kvízy
 • Využívať regionálne dejiny, spoznávať historické a kultúrne pamiatky blízkeho okolia. Navštíviť Tekovské múzeum v Leviciach.
 • Pôsobiť na žiakov, aby si osvojili historické pojmy a termíny, rôzne druhy prameňov.
 • Využívať encyklopédie, historické pramene, médiá, prácu s PC, s internetom, formu prezentácií učiva
 • Naučiť žiakov vedieť zoraďovať historické fakty chronologicky i synchrónne.
 • Viesť starších žiakov k samostatnému spracovaniu osnovy, výťahu.
 • Poskytovať žiakom ucelené a prehľadne usporiadané vedomosti vypracovávaním schém, tabuliek.
 • Vzbudiť záujem o históriu objasňovaním konkrétnych životných situácií osobností, približovaním životných príbehov a osudov.
 • Podľa časových a finančných možností uskutočniť exkurziu so zameraním na poznávanie historických miest na Slovensku.
 • Zapojiť sa do dejepisnej olympiády.

 

Geografia

 

 • Ako základ využívať v predmete regionálnu geografiu.
 • Na všetkých vyučovacích hodinách vyžadovať dôsledné používanie atlasov, dostupných učebných pomôcok a orientáciu na mape.
 • Naďalej používať pri vyučovaní geografie také metódy a formy práce, pri ktorých majú žiaci možnosť individuálne a tvorivo pristupovať k práci
 • Zaradiť do vyučovacieho procesu projektové vyučovanie, využitie IKT a internetu /aj pri domácej príprave/, používanie odbornej literatúry
 • Učivo geografie dôsledne zamerať na problematiku environmentálnej výchovy
 • Veľkú pozornosť venovať utvrdzovaniu , prehlbovaniu a opakovaniu učiva
 • Nadaných žiakov zapojiť do riešenia geografickej olympiády
 • Na jednotlivých hodinách využívať prácu s grafmi, diagramami a tabuľkami so štatistickými údajmi
 • Zapájať sa do projektovej činnosti

 

Etická a náboženská výchova

 

 • Rozvíjať vzťah k etickým, morálnym a duchovným hodnotám.
 • Viesť žiakov k úcte  k ľuďom a k poznaniu základných princípov spoločenského a duchovného života.
 • Apelovať na skutočné hodnoty života, učiť ich hľadať a aplikovať v živote.
 • Vychádzať z overených historických prameňov náboženskej literatúry a tiež z najnovších poznatkov vedy, kultúry a spoločenského života.
 • uplatňovať medzipredmetové vzťahy a prierezové témy.
 • Dbať o čistotu duševného zdravia žiakov, o ich správny charakter a zohľadňovať všetky aspekty, ktoré na ich vývoj pôsobia vo výchovno-vzdelávacom procese.
 • Organizovať tematické besedy a kvízy

 

 1. Úlohy pre vyučujúcich

 

a/  Realizácia základných pedagogických dokumentov

 

  • Pri hodnotení a klasifikácii vedomostí a zručností žiakov dôsledne dodržiavať Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy s platnosťou od 1. mája 2011
  • Pri hodnotení žiakov so zdravotným znevýhodnením postupovať podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy – príloha č. 2.  Pri určení metód a foriem práce hodnotenia týchto žiakov riadiť sa odporúčaniami poradenských zariadení.
  • Dodržiavať UO jednotlivých vyučovacích predmetov
  • pravidelne spracovávať a vyhodnocovať dosiahnuté výchovnovzdelávacie výsledky
  • uplatňovať tvorivý prístup k realizácii základných pedagogických dokumentov

 

b/  Profesijný rast vyučujúcich

  • Každý člen bude sledovať realizovanie odborných seminárov, metodických aktivít vo svojom predmete, záujem o účasť nahlási RŠ
 • Realizovať vzájomné hospitácie na vyučovacích hodinách.
 • Študovať odbornú literatúru.
 • Sledovať ponuky vzdelávacích aktivít na internetových stránkach.
 • Sledovať stránky: www. minedu.sk,  www.statpedu.sk,  www modernaskola.sk,  www. ssiba.sk,  www.siov.skwww.edukation.gov.sk  a i.

 

c/  Spolupráca učiteliek slovenského jazyka a literatúry s učiteľom 4. ročníka

 

 • Podieľať sa spoločne na príprave výstupnej práce zo SJ vo 4. ročníku, na príprave vstupnej práce v 5. ročníku.
 • Zúčastniť sa na zasadnutí MZ a riešiť problematiku prechodu žiakov na 2. stupeň

 

 1. Výchova a vzdelávanie žiakov s poruchami učenia

 

 • Venovať zvýšenú individuálnu starostlivosť žiakom s diagnostikovanými poruchami učenia. Deti sú integrované do bežných tried a na základe odporučenia poradenského zariadenia majú vypracovaný IVVP.

 

 • Pri hodnotení žiaka na 1. a 2. stupni základnej školy treba postupovať podľa Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré boli schválené rozhodnutím M. SR č. 6164/96 - 153 zo dňa 12.decembra 1996 s platnosťou od 1. januára 1997.

 

 • Pri vzdelávaní spolupracovať so špeciálnym pedagógom a s asistentom učiteľa.

 

 • S prihliadnutím k individualite žiaka dodržiavať predovšetkým tieto pravidlá:
 • diktáty písať v skrátenej podobe,
 • uprednostňovať doplňovacie cvičenia pred diktovanou formou,
 • nezadávať práce tzv. načas, dieťa si prispôsobí tempo samo,
 • v slohových prácach klásť dôraz na obsahovú zložku,
 • väčšinou neoznačovať chybné javy červenou farbou,
 • dyslektikov nenechávať verejne čítať, pokiaľ si to sami neprajú.

 

5.   Opatrenia na splnenie vytýčených úloh v šk.r. 2018/2019

 

  • Pravidelne kontrolovať a vyhodnocovať vzdelávaciu činnosť žiakov, ich dochádzku a správanie

 

T: 4x ročne na zasadnutí PK                         Z: všetky členky PK

K: vedúca PK

 

  • Realizovať stanovené úlohy v súlade s platnými pedagogickými dokumentmi rozpracovanými na podmienky školy a roč. 5. – 9.

 

T: úloha trvalá                                                           Z: všetky členky PK

K: vedúca PK 2x ročne

 

  • Na základe vlastných skúseností odstraňovať nedostatky v jednotlivých vyučujúcich predmetoch

 

  T: úloha trvalá                                             Z:  všetky členky PK

  K: vedúca PK

 

  • Uplatňovať finančnú gramotnosť na vyučovaní jednotlivých predmetov

  T: úloha trvalá                                             Z:  všetky členky PK

  K: vedúca PK

 

Plán exkurzií  

 

 • Turistická exkurzia na Šiklóš                             T: september 2018, Z: Vojteková

 

 • Exkurzia Krupina, Banská Štiavnica                  T: október 2018,  Z: Vojteková

 

 • Návšteva divadelného predstavenia          T: podľa ponuky divadla, Z: Vojteková,      Brezinská

 

 • Návšteva Tekovského múzea                             T: druhý polrok

                                                                                 podľa ponuky výstav, Z: Vojteková              

 • Návšteva knižnice                                                   T: marec 2018, Z:  Brezinská

 

 • Exkurzia  -  východné Slovensko                          

                                                                               T: jún  2019

                                                                                Z: triedni učitelia 5.- 9.roč.

 

 

 

 

 

PLÁN PRÁCE PREDMETOVEJ KOMISIE PRE VÝCHOVNÉ PREDMETY

NA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

 

 

Titul, meno a priezvisko

Aprobácia

Za predmet

Vedúca PK:

Mgr. Nataša Havranová Panfilovová

BIO, EKO, TSV

TSV, MDV, ENV, HUV

Členovia PK:

Mgr. Magdaléna Drvotová

SJL, TSV

RGV

Mgr. Helena Vojteková

DEJ, OBN

TSV

Mgr. Mária Vetorová

Učiteľstvo pre 1. stupeň a školská logopédia

VYV

 

 

Stanovenie hlavných cieľov na školský rok 2018/2019

 

     Hlavný dôraz budeme klásť na aktivitu a tvorivý prístup k práci. Budeme sa riadiť všeobecne záväznými právnymi normami a ďalšími predpismi MŠ SR.V nadväznosti na vývoj a formovanie občianskej spoločnosti na Slovensku v oblasti humanitného vzdelávania a výchovy sústrediť pozornosť na hodnotovú orientáciu mladých ľudí, ktorá prispeje k zlepšeniu medziľudských vzťahov v našej spoločnosti. Na hodinách telesnej výchovy a v mimoškolskej činnosti v rámci športových hier venovať pozornosť upevňovaniu fyzického a duševného zdravia, telesnému a pohybovému rozvoju žiakov. S cieľom pripraviť žiaka na život v prostredí v ktorom sa nachádzajú a pripraviť ich na zvládnutie mimoriadnych udalostí, budeme realizovať účelové cvičenie podľa učebných osnov Ochrana človeka a prírody.

Vo vyučovaní hudobnej a výtvarnej výchovy využijeme prvky enviromentálnej výchovy, ochrany prírody a zdravia. Podporíme nadané a talentované deti, zapojíme ich do súťaží, besiedok, kultúrnych programov, kde sa môžu prezentovať všetci žiaci 5. – 9. ročníka. V rámci hudobnej výchovy prispejú v programe hudobnými číslami, v rámci telesnej výchovy budeme viesť žiakov k fair play, podporovať talentovaných športovcov a umožniť im zúčastňovať sa športových súťaží.. Zúčastníme sa na výchovných koncertoch, navštívime aktuálne výstavy v našom regióne.

Ciele v rámci humanizácie školy:

− vytváranie neohrozeného prostredia vo všetkých triedach,

− rozvoj zmysluplného vyučovacieho obsahu,

− zabezpečenie rozvoja individuality osobnosti detí,

− rozvoj tvorivého a kritického myslenia,

− formovanie vlastenecky cítiaceho občana SR, pestovanie národného povedomia, kladenie dôrazu na vlastný národ, slovenskú históriu, budovanie národného povedomia a štátnosti,

− prispievať k schopnosti detí demokraticky sa správať, konať a rozhodovať,

− vytvárať optimálnu psychosociálnu klímu

− podporiť princíp, aby každý žiak mal možnosť zažiť v škole úspech, vyjadriť svoje pocity, oceniť niekoho, koho si váži.

Rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov, a to kognitívne, osobnostné, sociálne, komunikačné, občianske a kultúrne kompetencie, rozvíjať celoživotné pravidlá a životné zručnosti.

Aktivity zamerať na vzbudenie záujmu žiakov o vidiecku oblasť a región, v ktorom sa škola nachádza → v rámci vyučovania realizovať regionálnu výchovu.

Aktivitu žiakov zamerať na rozvoj pohybových aktivít žiakov, zvyšovanie ich fyzickej zdatnosti, ochranu a podporu zdravia, aktivizovať záujmovú telovýchovnú a športovú činnosť.

Na hodinách výchovných predmetov využívať prostriedky IKT - interaktívnu tabuľu a počítače, dataprojektory, CD prehrávače.

Do jednotlivých predmetov implementovať prierezové témy, zapracovať do UO i TV-VP úlohy súvisiace s výchovou a vzdelávaním v oblasti zdravého životného štýlu, v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, predchádzania všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie, extrémizmu a rasizmu, v súvislosti s výchovou k ľudským právam zapájať žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam v mimo vyučovacom čase ( napr. beseda, súťaže, tematické výstavy a pod.).

Realizovať v rámci hodín aktivity zamerané na prevenciu a elimináciu rizikového správania, delikvencie, internetu a právneho vedomia žiakov.

Vo väčšej miere zapojiť žiakov celej školy do školských kôl súťaží, mať na zreteli prácu s nadanými žiakmi.

Pri výchove a vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením rešpektovať obmedzenia, ktoré sú podmienené zdravotným znevýhodnením žiaka, a uplatňovať požiadavky, ktoré má predpoklad splniť. Pri hodnotení prospechu a správania nehodnotiť negatívne tie výkony žiaka, ktoré sú ovplyvnené jeho zdravotným stavom. Dodržiavať ustanovenie § 55 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z., zásady podľa prílohy č. 2 MP č. 22/2011.

 

 Plán školských akcií na šk. rok 2018/2019

 

Názov šk. akcie

termín

zodpovednosť

Športové súťaže

podľa propozícií

H. Vojteková, N. Havranová Panfilovová

Kultúrne predstavenie

priebežne

N. Havranová Panfilovová

Výtvarné súťaže

podľa ponuky

M. Vetorová

Školská olympiáda

september 2018

N. Havranová Panfilovová

Výstava ovocia a zeleniny

október 2018

H. Vojteková

Deň jablka

október 2018

N. Havranová Panfilovová

Týždeň zdravia

november 2018

H. Vojteková

Vianočný futbalový turnaj

december 2018

N. Havranová Panfilovová

Výchovný koncert

december 2018

N. Havranová Panfilovová

Vianočná akadémia

december 2018

Triedni učitelia

Vianočná burza

december 2018

Triedni učitelia

OŽaZ

január, jún 2019

N. Havranová Panfilovová

Lyžiarsky výcvik

február 2019

N. Havranová Panfilovová

Karneval

február 2019

H. Vojteková

Deň vody

marec 2019

N. Havranová Panfilovová

Deň Zeme

apríl 2019

N. Havranová Panfilovová

Veľkonočný florbalový turnaj

apríl 2019

N. Havranová Panfilovová

Na bicykli bezpečne

máj 2018

H. Vojteková

Deň matiek

máj 2018

Triedni učitelia

Výzdoba Deň matiek

máj 2019

M. Vetorová

Športový deň

jún 2019

H. Vojteková

 

 

 

 

 

 

 

PLÁN  PRÁCE  METODICKÉHO ZDRUŽENIA

NA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

Meno

Funkcia

Kvalifikovanosť

Mgr. Ingrid Modrovičová

Vedúca MZ

Učiteľstvo pre 1.stupeň ZŠ, NEJ

Mgr. Mária Vetorová

Členka MZ

Učiteľstvo pre 1.stupeň ZŠ

Mgr. Soňa Nováková

Členka MZ

Učiteľstvo pre 1.stupeň ZŠ, ANJ,ETV,INF, 2.atestácia

Bc. Mušinská Soňa

Členka MZ

Vychovávateľstvo, pedagogika

Mgr. Nataša Havranová Panfilovová

Členka MZ

BIO, EKO, TSV

Lýdia Horváthová

Členka MZ

Učiteľstvo v MŠ, 1.atestácia

Jana Siváková

Členka MZ

Učiteľstvo v MŠ

Hlavné úlohy v jednotlivých vyučovacích predmetoch

 

Slovenský jazyk a literatúra

 

  • dbať na dôsledné osvojovanie pravopisu
  • osvojenie si a zmechanizovanie návykov správneho a estetického písania
  • obohacovanie slovnej zásoby a rozvoj vyjadrovacích schopností
  • rozvoj čitateľskej gramotnosti, čitateľská a informačná výchova
  • viesť žiakov k plynulosti čítania primeraných textov – knižnica (školská a obecná)
  • čítanie literárneho i náučného textu s porozumením – využívanie odbor.  literatúry
  • vedieť reprodukovať prečítaný text ( podrobne i stručne)
  • rozvoj rečových zručností v ústnej i písomnej forme
  • viesť žiakov k tvorivému písaniu
  • formovať kladný vzťah detí a žiakov ku knihe a literatúre, organizovať súťaže v

čitateľských zručnostiach a popoludňajšie čitateľské aktivity v školských    kluboch detí.

  • fixáciu poznatkov, ako i dopĺňanie, obohacovanie vedomostí sprostredkúvať žiakom aj   prostredníctvom informačnokomunikačných prostriedkov
  • naďalej zapájať žiakov do literárnych a recitačných súťaží
  • pestovať lásku a úctu k materinskému jazyku
  • spolupracovať s PK spoločenskovedných predmetov za účelom plynulého prechodu žiakov z 1. na 2. stupeň ZŠ

 

Matematika

  • osvojenie si základných počtových operácií, vedieť ich správne použiť pri riešení jednoduchých i zložených slovných úloh
  • rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov, hlavne riešením slovných úloh
  • venovať pozornosť talentovaným a nadaným žiakom a zapájať ich do matematických súťaží – Pytagoriáda, Klokanko, Maksík
  • na vyučovacích hodinách riešiť problémové úlohy s cieľom ďalšieho rozvíjania logického myslenia
  • väčšiu pozornosť venovať riešeniu zložených slovných úloh
  • v záujme trvalejších vedomostí využívať netradičné heuristické metódy a formy práce
  • na základe rozdielnych schopností žiakom zadávať diferencované úlohy
  • individuálny prístup venovať žiakom so slabšou vedomostnou úrovňou
  • rozvíjať finančnú gramotnosť
  • v geometrii dbať na presnosť pri rysovaní a správnom označovaní geometrických útvarov (dôsledne dbať na to, aby žiaci pri rysovaní používali nepoškodené rysovacie pomôcky)
  • spolupracovať s PK prírodovedných predmetov (uč. MAT v 5. roč.) za účelom plynulého prechodu žiakov z 1. st. na 2. st. ZŠ

 

Prvouka

  • poznávať reálny spoločenský priestor prostredníctvom oboznamovania sa

s fungovaním služieb a samosprávy a geografického opisu krajiny

  • poznávať organizmy, neživé prostredie a vzťahy medzi nimi
  • poznávať reálny prírodný priestor prostredníctvom skúmania fungovania vybraných prírodných javov
  • uvedomovať si a rešpektovať rozdielnosť ľudí, chápať význam pravidiel a predpisov v živote, poznať pravidlá správania sa v rizikových situáciách

 

Vlastiveda

  • vedieť sa orientovať na mape SR; práca so slepou mapou
  • vedieť samostatne pracovať s učebnicou a PZ – rozvoj čitateľskej gramotnosti
  • naučiť žiakov samostatnému rečovému prejavu pri ústnych odpovediach
  • poznať zvláštnosti regiónu a prehlbovať národné cítenie a lásku k vlasti
  • oboznámiť žiakov s kultúrnymi pamiatkami a dedičstvom národa
  • oboznámenie s vyššími geomorfologickými jednotkami, vodstvom, pohoriami...
  • poznať chránené územia SR a viesť žiakov k ochrane prírody a životného prostredia
  • oboznamovanie s minulosťou a poznávanie dejín našej vlasti
  • tvorba projektov, práca s počítačom, vyhľadávanie informácií
  • v čo najväčšej miere využívať heuristický rozhovor a zážitkové učenie.

 

 

Prírodoveda

  • v praktických činnostiach naučiť žiakov uplatňovať metódy porovnávania, analýzy a syntézy, zovšeobecnenia, analógie, indukcie a dedukcie, ako i základné metódy a spôsoby skúmania skutočnosti
  • učivo (najmä fyzikálnu časť ) sprostredkúvať formou názorného vyučovania množstvom jednoduchých a primeraných pokusov
  • získavaním informácií z odbor. literatúry a informačnokomunikačných prostriedkov uplatňovať  u žiakov rozvoj čitateľskej a digitálnej gramotnosti
  • poznať niektoré chránené rastliny a živočíchy a pestovať u žiakov kladný a citový vzťah k prírode
  • rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí a žiakov  zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti  separácie odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania detí a žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia.
  •  

Pracovné vyučovanie

  • v praktických činnostiach pri práci s rôznym materiálom dbať na dôsledné uplatňovanie výchovy k ochrane a tvorbe životného prostredia
  • pomocou praktických činností viesť žiakov k vykonávaniu základných pestovateľských prác
  • naučiť žiakov zodpovedne plniť zverené úlohy a uplatňovať tvorivé postupy pri činnosti
  • naďalej rozvíjať manuálne zručnosti a vytvárať u žiakov kladný vzťah k práci

 

Výtvarná výchova

  • estetické osvojovanie prírody, sveta predmetov a človeka tvorivou výtvarnou činnosťou a aktívnym vnímaním výtvarného umenia a mimoumeleckého estetična
  • kultivácia estetickej citlivosti, rozvoj výtvarného myslenia a tvorivej fantázie, harmonizácia a integrácia všetkých zložiek osobnosti žiaka
  • vyjadrenie vlastného postoja ku skutočnosti zabezpečovať prostredníctvom vlastnej tvorby
  • rozvíjať u žiakov samostatnosť v práci pri uplatňovaní rôznych technických postupov
  • prehlbovať a rozvíjať estetické cítenie, predstavivosť a fantáziu
  • zlepšovať zručnosť pri osvojovaní netradičných výtvarných techník
  • naďalej sa zapájať do výtvarných súťaží a výstav
  • poskytovať žiakom priestor na uplatňovanie vlastnej tvorivosti
  • na vyučovacích hodinách využívať informačnokomunikačné prostriedky a rozvíjať digitálnu gramotnosť žiakov (kreslenie v skicári, tvorba pozvánky, blahoželania,...)

 

 

Hudobná výchova

  • oboznamovať žiakov s folklórom; poznať regionálne zvyky (ľudové piesne a tance, folklórne súbory)
  • rozvíjať u žiakov tvorivosť pri inštrumentálnych a hud.pohyb. činnostiach 
  • v percepčných činnostiach rozvíjať estetické cítenie a kladné emócie
  • realizovanie rytmických, intonačných a dýchacích cvičení
  • zapájať žiakov do hudobných a speváckych súťaží

 

Telesná a športová výchova

  • posilňovať a upevňovať formovanie pozitívneho vzťahu žiakov k telesnej kultúre a športovým činnostiam
  • efektívne využívať čas určený na pohybovú aktivitu žiakov
  • mať na zreteli výchovnú, vzdelávaciu a v neposlednom rade zdravotnú funkciu TV
  • pri realizácii vyučovacích hodín dôsledne dbať na dodržiavanie bezpečnostných opatrení
  • poznať významné osobnosti športu v regióne
  • upevňovať zdravý spôsob života pomocou aktívnej športovej činnosti
  • rozvíjať u žiakov zmysel pre kolektívnosť a čestnosť pri súťažení
  • zapájať žiakov do športových súťaží
  •  podporovať činnosť športových krúžkov a pohybové aktivity v prírode

 

Anglický jazyk

  • získať základy komunikácie v ANJ (pozdravy, farby, čísla,...)
  • vzbudzovať záujem o jazyk a kultúru inej krajiny
  • rozvíjať celkový vývin dieťaťa a rovnomerne podporovať jeho emocionálne, kreatívne, sociálne a kognitívne schopnosti
  • komunikovať v anglickom jazyku v bežných spoločenských situáciách
  • prihliadať na vyjadrovacie schopnosti, kreativitu, sociálne správanie a rečové zručnosti žiaka
  • u začiatočníkov klásť dôraz na počúvanie a hovorenie
  • v začiatočnej fáze využívať parajazykové (rytmus, intonácia) a nonverbálne (gestikulácia, mimika) prostriedky
  • uplatňovať rozvoj digitálnej gramotnosti, hry na počítači v anglickom jazyku

 

 

Informatika

  • cieľom INF v primárnom vzdelávaní je zoznámenie sa s počítačom a možnosťami jeho využitia v každodennom živote
  • rozvíjať informačné a komunikačné kompetencie
  • viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch
  • v rámci medzipredmetových vzťahov – precvičovať učivo z matematiky, slovenského jazyka, cudzieho jazyka, vlastivedy a prírodovedy

 

Etická a náboženská výchova

  • podporovať osobnostný a sociálny rozvoj žiaka s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou
  •  prosociálne správanie klásť dôraz na rozvoj mravného usudzovania 
  •  kultivovanie medziľudských vzťahov, ktoré vychádzajú z rodiny, rozširujú sa na triedny kolektív, na školu a na región, v ktorom žiaci žijú.

 

 1. Úlohy vyplývajúce z činnosti a funkcie metodického orgánu

 

Hlavné ciele MZ:

 • Zaoberať sa konkrétnymi aktuálnymi výchovno-vzdelávacími otázkami a problémami,
 • Vychádzať z dispozícií POP na školský rok 2018/2019 a premietnuť ich do Školského vzdelávacieho programu, tematických výchovno-vzdelávacích plánov, plánov koordinátorov pre špecifické oblasti,
 • Zvyšovať úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu zavádzaním inovačných metód a foriem zážitkového a hrového učenia, aplikovaním nových edukačných stratégií,
 • Koordinovať vzdelávanie pedagogických zamestnancov, prezentovať poznatky získané účasťou na vzdelávacích podujatiach organizovaných v rámci            kontinuálneho vzdelávania,
 • Podieľať sa na rozvoji informačných a profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov a vykonávať poradenskú, hodnotiacu a projektovú činnosť.

 

Hlavné úlohy metodického združenia:

 • Zabezpečovať systematické zisťovanie úrovne základných poznatkov podľa      vzdelávacích štandardov
 • Venovať pozornosť uplatňovaniu progresívnych metód a foriem práce
 • Aktívne sa podieľať na realizácii úloh plánov jednotlivých koordinátorov
 • Realizovať v rámci edukácie aktivity na rozvoj čitateľskej a finančnej gramotnosti
 • Skvalitňovať vnútornú kontrolu v oblasti kvality výchovno-vzdelávacieho procesu a vzdelávacích výsledkov
 • Zefektívniť spoluprácu so vzdelávacími, poradenskými a konzultačnými centrami pri eliminovaní negatívnych dôsledkov sociálne a výchovne nedostatočne podnetného prostredia na celkový rozvoj žiaka.
 • Venovať zvýšenú pozornosť integrovaným žiakom, žiakom nadaným.
 • Zvyšovať kvalifikovanosť a odbornosť vyučovania.
 • Podieľať sa na spracovaní tematických výchovno-vzdelávacích plánov - realizovať kontrolu výchovno-vzdelávacej práce, kontrolu plnenia učebných osnov, tematických plánov
 • Pravidelne spracovávať a vyhodnocovať dosiahnuté výchovno-vzdelávacie výsledky
 • Uplatňovať prvky pozitívneho hodnotenia
 • Aktívne využívať sebahodnotenie žiakov
 • Aktívne zapájať žiakov do olympiád a súťaží
 • Trvale poskytovať pomoc žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakom z MRK, SZP
 • Vo výchovno-vzdelávacom  procese realizovať prvky humanizmu
 • Vo všetkých vyučovacích predmetoch dôsledne postupovať podľa platných základných pedagogických dokumentov.

 

Plán školských a mimoškolských akcií:

 

Kultúrne podujatia:

Názov:

Termín:

Zodpovední:

Imatrikulácia prvákov

október

Vetorová

Vianočná besiedka

december

TU

Karneval

február

TU

Slávnostný zápis prvákov

apríl

Vetorová

Filmové alebo divadelné predstavenie

podľa ponuky

TU

Výchovný koncert

podľa ponuky

TU

Medzinárodný deň detí

jún

všetci vyučujúci

 

Súťaže:

Názov:

Termín:

Zodpovední:

Šaliansky Maťko

 november

TU

Pytagoriáda

december

Modrovičová

Hviezdoslavov Kubín

február 

TU

Klokanko

marec

Modrovičová

Maksík

celoročne

Modrovičová

Výtvarné súťaže

celoročne

Vetorová

 

Rôzne iné školské akcie:

Názov:

Termín:

Zodpovední:

Výstava jesenných plodov

september

TU

Deň Eura

október

Modrovičová

Návšteva plavárne

október

Modrovičová

Svetový deň výživy, Deň jablka

október

TU

Halloween

november

Nováková

Vianočná burza,vianoč.program

december

TU

Beseda s policajtom

január

Nováková

Návšteva plavárne

február

Modrovičová

Deň vody

marec

Vetorová

Deň zdravia ústnej dutiny

marec

Modrovičová

Deň Zeme

apríl

TU

Medzinárodný deň mlieka

máj

Mušinská

Deň matiek

máj

všetci

Návšteva plavárne

jún

Modrovičová

Koncoročný výlet

jún

Modrovičová

Zberové aktivity

stály

TU

                                 

        Plán vychádzok a exkurzií v školskom roku 2018/2019

 

SEPTEMBER

      Rastliny – súčasť prírody, vychádzka  do blízkeho okolia (1.roč.)

Ako sa vyznať vo svojom okolí, vychádzka (2.roč.)

OKTÓBER

Tekvicová paráda – vychádzka do obce (1. – 4.roč.)

  Orientácia podľa plánu – vychádzka do okolia obce  (3.roč.) 

       Návšteva plavárne v Leviciach (3. a 4.roč.)

DECEMBER

Živočíchy žijúce na poli a lúke – vychádzka do okolia obce (3.- 4.roč.)

      Návšteva divadelného predstavenia v Nitre (1.- 4.roč.)

FEBRUÁR

      Návšteva plavárne v Leviciach (3. a 4.roč.)

MAREC

Návšteva obecnej knižnice v Šarovciach  (1.- 4.roč.)

APRÍL

Význam lesov -  vychádzka (3.- 4.roč.)

MÁJ

Kultúrne pamiatky – ľudový dom, exkurzia (3.- 4.roč.)

JÚN

Školský výlet – Topoľčianky (zámok, žrebčín)

Návšteva plavárne v Leviciach (3. a 4.roč.)

Plán činnosti Žiackej školskej rady na školský rok 2018/2019

Október:      Trieda roka

          Šarkaniáda

                     Jesenná výzdoba

                     Najkrajšie tekvicové strašidielko

                     Najzaujímavejší plod    

November:   Deň strašidiel

                      Týždeň tolerancie

                      Škola očami detí

                        Imatrikulácia prvákov

December:   Mikulášska čižmička

                      Mikulášsky večierok            

                      Červený deň

                      Vianočná výzdoba tried

                      Vianočná pošta            

Január:         Najkrajší novoročný vinš

                      Súťaž v tvorbe snehuliakov

Priebežné monitorovanie plnenia úloh z plánu práce koordinátora.

Február:        Najväčšie srdiečko

Báseň o láske

                       Valentínsky ples

Marec:           Marcové čítanie škôlkárom/Zvoní na čítanie

                        Deň šťastia

                        Deň naopak – Žiaci za katedrou

Apríl:            Najvtipnejší vyhráva

                       Nájdi veľkonočné vajíčko                     

                       Tanečný maratón                    

Máj:              Súťaž o najkrajšiu prezentáciu Moja škola

                       Majáles

Jún:              Detský cyklista

          Svetový deň zdravia - Malá júrska olympiáda

                     Škola plná talentov

                      Deň detí

                      Záverečné vyhodnotenie jednotlivých súťaží v školskom roku 2018/2019

 

Hlavné úlohy VMR v školskom roku 2018/2019

 

Beseda so zdravotným zamestnancom na tému HIV/AIDS

Sústreďovanie pomôcok a metodického materiálu

Spolupráca s výchovným poradcom a triednymi učiteľmi

Beseda s policajtom

 

Plán MVR v školskom roku 2018/2019

 

September

 • Príprava pnu Výchovy k manželstvu a rodičovstvu na škole Hygiena- hygienické návyky, hygiena v triede, osobná hygiena
 • Oboznámenie sa s problematikou manželstva a rodičovstva vo všetkých ročníkoch v rámci predmetov: Etická výchova, Občianska chova, Biológia, Prírodoveda

Zodp.  vyučujúci týchto predmetov

Október

 • Mesiac úcty k starším .Svetový deň seniorov. Zvyšovanie úcty žiakov voči staím osobám

Zodp. tr. učitelia, triednické hodiny

November

 • Vysvetliť žiakom význam plánov rodičovstva pre telesný a duševný vývin dieťaťa, zásady rodinnej výchovy, práva a povinnosti rodičov a detí

Zodp.- tr. uč. II. stupeň, uč. biológie, beseda s prezentáciou

December

Vianoč podujatia

 • maľovanie a vystrihovanie čižmy pre Mikuláša VYV krúžok

Zodp. koord.VMR

 • -Vianočná besiedka- program detí pre rodičov, starých rodičov, pôsobiť na citovú výchovu s blížiacimi sa vianočnými sviatkami, hovoriť o rodinnom spolužití

Zodp. celá PR

 • -Pošta Ježiškovi ŠKD želanie pre niekoho, koho mám rád/a na vlastnoručne zhotovenej pohľadnici

Január

 • Deň otvorených dverí - deti, rodičia, škola
 • Na triednických hodinách oceniť vlastnosti spolužiakov, učiť sa odolávať negatívnym vplyvom rovesníckych skupín, učiť ich pred sexuálnym zneužitím.

Zodp. tr. učitelia a PR

Február

 • Týždeň priateľstva- aktivity zamerané na utužovanie klektívov, priateľstiev, vzájomnej pomoci
 • Valentínky - pozdrav pre priateľa/ku (VYV)

Láska, prejav lásku a vďaku svojim najbližším. Zodp. tr. uč. - triednické hodiny

Marec

 • Manželstvo a rodičovstvo v literatúre (v rámci SJL vo všetkých ročníkoch s tématikou rodiny, lásky)

Zodp. tr. uč., a uč. SJL

 • Mesiac knihy – Viesť žiakov k čítaniu kníh vyzdvihujúcich význam rodiny, spolupatričnosť otca a matky. všteva knižnice.

Zodp. p. uč. Modrovičová

Apríl

 • Oboznámenie žiakov s možnosťami prevencie nákazy vírusom HIV/AIDS pri príležitosti Svetového dňa AIDS (1. december )- beseda, prednáška,  triednické hodiny

Zodp. tr. uč. , koordinátor VMR,

j

 • Poslanie matiek k Dňu Matiek (8. mája) (ETV)
 • Nácvik programu ku Dňu matiek

Význam a poslanie rodiny v rámci Medzinárodného dňa rodiny (15. mája)

Zodp. tr. učitelia

Jún

 • Deň de a ich práva (1.júna) –školská akcia

Zodp. tr. učitelia

 • Dôležito otca pri chove – Deň otcov (15. júna)

 

Plán koordinátora zdravého životného štýlu a zdravej výživy

Plán práce na šk. rok 2018/2019

September

Zapracovanie problematiky zdravého životného štýlu do tematických

výchovnovzdelávacích plánov jednotlivých predmetov a do plánov triednických

 • hodín. Deň jabĺčka- tematický deň, zameraný na zvýšenú konzumáciu jablka a jablčných výrobkov a uvedomenie si výživovú hodnotu toho ovocia.

 Zodp: Vetorová, koordinátor Zžš, tr. učitelia

Október

 • Zorganizovať deň mlieka – tematický deň zameraný na zvýšenie konzumácie mliečnych výrobkov.

 Zodp.. vyučujúci, tr. učitelia, koordinátor Zžš.

November

 • Medzinárodný deň bez fajčenia - zhotovenie propagačných plagátov spojených s prezentáciou
 • Zodp.:  Koordinátor Zžš, učitelia výtvarnej výchovy

December

Zdravé zuby- nutnosť dodržiavania dentálnej hygieny –rozhovor  a beseda o správnom čistení zubov a o dôslednosti .

Zodp: triedni učitelia na THF, koordinátor Zžš

Január-

 • Športom a pohybom proti obezite a  ku zdraviu – aktivity na fit loptách počas veľkej prestávky

Zodp.: učitelia TSV a koordinátorkaZŽŠ

Február-

Prednáška, beseda o zdravom stravovaní- propagácia zdravého životného štýlu

Zodp. Vetorová, koord. ZŽŠ

Marec

 • Medzinárodný deň mrkvy- 4. apríl- Tématicky deň- V znamení mrkvičky, deň zameraný na zvýšenú konzumáciu mrkvy a výrobkov z nej vyrobených

Zodp: Vetorová, koordinátor Zžš, tr. učitelia

Apríl

 • Zorganizovať „Deň Zeme“ na ihrisku

Zodp.: tr.učitelia, koordinátor Zžš

Máj

 • Svetový deň pohybom ku zdraviu – 10. máj – beh okolo školy

Zodp.: triedni učitelia, uč. TSV

Jún

 • Deň zdravého životného štýlu – pochopenie a oboznámenie sa so všetkými zložkami zdravého životného štýlu

Zodp: triedni učitelia, koordinátor Zžš

Plán práce koordinátora pre športové súťaže a kultúrne podujatia

 na školský rok 2018/2019

 

Športové súťaže na školský rok 2018/2019

 

Atletika žiačok – máj 2019

Atletika žiakov – máj 2019

Bedminton žiačok – október 2018

Bedminton žiakov – október 2018

Cezpoľný beh žiačok – september 2018

Cezpoľný beh žiačok – september 2018

Florbal žiačok – október 2018

Florbal žiakov – október 2018

Stolný tenis žiačok – október 2018

Stolný tenis žiakov – október 2018

Orientačný beh žiačok – máj 2019

Orientačný beh žiakov – máj 2019

Futbal ZŠ

McDonald Cup - apríl 2019

Na bicykli bezpečne – máj 2019

 

Bližšie usmernenia, resp. termíny budú doplnené pribežne podľa propozícií jednotlivých súťaží.

Plán práce na školský rok 2018/2019

 

Cieľom je získať deti pre každodennú potrebu telesného cvičenia pre zdravý rozvoj tela i duše.

 1. Pre bezpečnosť a hygienu vyžadovať na hodinách TSV cvičebný úbor, ako aj vhodnú obuv. Tieto pravidelne prať a čistiť. Na prvých hodinách poučiť žiakov o bezpečnom správaní sa pri športovaní. Poučenie zapísať do TK.

Z: učitelia TSV.

T: 1. týždeň v septembri a priebežne

 1. Na hodiny TSV využívať školský areál, telocvičňu, outdoorové fitnescentrum, voľnú prírodu od 1. 9. učitelia TSV.

Z: učitelia TSV

T: priebežne

 1. Zorganizovať pre žiakov 5. - 9. ročníka „Týždeň športu.“

Z: Mgr. Vojteková, Mgr. Havranová

T: jún 2019

 1. <