"Škola pre každého"

Sobota 19. 1. 2019

Počet návštev: 773572

Školský poriadok

Základná škola s materskou školou, Jur nad Hronom 284

 

Školský poriadok pre žiakov

Základnej školy Jur nad Hronom 284

 

Čl. I

ÚVODNÉ USTANOVENIE

Vnútorný poriadok Základnej školy s materskou školou 284 je vydaný riaditeľkou školy  v súlade  s § 153 Zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/20008 (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve,  Metodickým pokynom pre školy a školské zariadenia a príslušný   školský rok,  Vyhláškou č. 320/2009 Z.z. o základnej škole,  Dohovorom o právach dieťaťa, Organizačným poriadkom školy, Pracovným poriadkom školy, MP č. 7/2006- R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach, podľa POP.

 

Školský   poriadok je interná školská norma, ktorá je záväzná pre všetkých  žiakov Základnej školy s materskou školou 284, ako aj pedagógov a správnych zamestnancov, zákonných zástupcov žiakov, v podstatnej miere prispieva k poslaniu školy. Dôsledné dodržiavanie a plnenie týchto práv, povinností a zásad v praktickom živote školy je základnou povinnosťou každého žiaka  počas zdržiavania sa v priestoroch školy a v areáli školy počas vyučovacieho procesu, činnosti ŠKD, v školskej jedálni,  krúžkových činností a počas iných školou organizovaných akcií a podujatí.

Základné identifikačné údaje o škole

 

Názov školy:                     Základná škola s materskou školou, Jur  nad Hronom   284

Adresa školy:                    Jur nad Hronom 284       PSČ: 935 57

IČO:                                      

 

Telefón/fax:                            036/7793026

E-mail školy:                         zsjurnadhronom@gmail.com

Internetová adresa:             zsjurnadhronom.edupage.org

 

Názov a adresa subjektu, ktorý je súčasťou ZŠ:

 

 • Zariadenie školského stravovania ako súčasť ZŠ s MŠ Jur nad Hronom 284
 • ŠKD ako súčasť ZŠ s MŠ Jur nad Hronom 284

 

Zriaďovateľ:                           Obec Jur nad Hronom

 

Vedenie školy:

Riaditeľka školy:                              Mgr. Soňa Nováková

Zástupca riaditeľky školy za MŠ:    Lýdia Horváthová

Vedúca ŠJ:                                      Ing. Simona Füriová

 

VÝKON  PRÁV A POVINNOSTÍ  ŽIAKOV  V  ŠKOLE

Práva dieťaťa

           

 1. Právo na meno a štátnu príslušnosť.
 2. Právo na zdravý duševný a telesný rozvoj.
 3. Právo na rovnosť bez rozdielu rasy, náboženstva, pôvodu a postavenia.
 4. Právo na výživu, bývanie a zdravotnícke služby.
 5. Právo na zvláštnu opateru pri telesnom, duševnom alebo sociálnom postihnutí.
 6. Právo na lásku, porozumenie a starostlivosť.
 7. Právo na bezplatné vzdelanie, hru a zotavenie.
 8. Právo na prednostnú ochranu a pomoc.
 9. Právo na ochranu pred zanedbávaním, krutosťou, využívaním.
 10. Právo na ochranu pred diskrimináciou a na výchovu v duchu znášanlivosti, mieru a bratstva.

 

PRAVIDLÁ VZÁJOMNÝCH VZŤAHOV A VZŤAHOV S PEDAGOGICKÝMI ZAMESTNANCAMI A ĎALŠÍMI ZAMESTNANCAMI ŠKOLY

Vzájomné vzťahy medzi žiakmi

1.Žiaci sa správajú k sebe úctivo, priateľsky, navzájom sa rešpektujú a pomáhajú si. Žiaci nešikanujú svojich spolužiakov, nevydierajú  ich a neubližujú  im.

2.V priestoroch školy aj na mimoškolských podujatiach sa správajú tak, aby neohrozovali seba a zdravie svojich spolužiakov. Uplatňujú svoje práva, rešpektujú práva iných a plnia si svoje povinnosti v zmysle tohto školského poriadku.

Vzájomné vzťahy medzi žiakmi a pedagógmi a ďalšími zamestnancami školy.

1.Žiaci sa ku všetkým zamestnancom školy správajú slušne a zdvorilo. Rešpektujú ich pokyny. Plnia si povinnosti vyplývajúce z výchovno-vzdelávacieho procesu a zo školského poriadku a v prípade vzniknutých problémov požiadajú o radu alebo o pomoc triedneho učiteľa.

2.Pedagógovia vo výchovno-vzdelávacom procese akceptujú práva žiakov.
3.Žiaci uplatňujú pravidlá slušného spoločenského správania aj vo vzťahu k ostatným zamestnancom školy.

4.Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského poriadku musí  byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého.

5.Žiaci nesmú byť v súvislosti s výkonom svojich práv postihovaný za to, že podajú na iného žiaka, pedagogického zamestnanca či zamestnanca školy sťažnosť.

6.Výkonom práv začleneného žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami nemôžu byť obmedzené práva ostatných žiakov, ktorí sú účastníkmi výchovy a vzdelávania.

7.Každý zamestnanec školy sleduje správanie žiakov s cieľom zamedziť, prípadne odhaliť sociálno-patologické javy v správaní žiakov, napr. šikanovanie žiakov, prechovávanie drog, poškodzovanie školského majetku a pod.

8.Pri akomkoľvek podozrení na šikanovanie a iné sociálno–patologické javy upozorní prevádzkový zamestnanec ktoréhokoľvek pedagogického pracovníka, ktorý je ďalej povinný postúpiť vec triednemu učiteľovi, výchovnému poradcovi a vedeniu školy.

Žiacka školská rada:

 1. Žiacka školská rada je dobrovoľným združením detí od 3. – 9. ročníka ZŠ s MŠ Jur nad Hronom 284 bez rozdielu národnosti, vierovyznania , sociálneho pôvodu.
 2. Žiacka školská rada je poradným orgánom riaditeľa školy, ktorý vyjadruje záujmy žiakov školy.
 3. Schádza sa jedenkrát  za mesiac a zvoláva ho predseda rady.
 4. Má právo dávať otázky a dostať odpovede týkajúce sa výchovno – vzdelávacej práce, mimoškolskej činnosti, záujmovej činnosti, materiálneho a finančného zabezpečenia práce školy.
 5. Predseda školskej rady má povinnosť tlmočiť otázky, návrhy a pripomienky riaditeľovi školy, učiteľom.
 6. Podáva návrhy na skrášľovanie tried, chodieb, školského areálu, životného prostredia.
 7. Organizuje alebo spolupracuje pri školských akciách, súťažiach a aktivizuje žiakov v mimoškolských činnostiach  (kultúrno – spoločenské a športové podujatia, záujmové krúžky a pod.).
 8. Zaoberá sa problematikou stravovania  v ŠJ ( kultúra stravovania, úroveň kvality, kvantity, pestrosť jedál stravnej jednotky).
 9. Členovia sú povinní oznamovať nedostatky v triedach koordinátorke školskej rady.
 10. Sú povinní dbať na dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia.

ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA

Časový rozvrh dňa

 1. Časový rozvrh dňa je určený rozvrhom hodín vyučovania a práce v krúžkoch, ktoré schvaľuje riaditeľ školy.
 2. Vyučovanie sa začína o 7,30 hod, malé prestávky sú desaťminútové, veľká je pätnásťminútová.
 3. Začiatok a koniec vyučovacej hodiny sa oznamuje zvonením.

 

Časový harmonogram dňa

 

1.hodina    7,30 hod.  -    8 .15 hod

2.hodina    8.25 hod.  -    9. 10 hod.

3.hodina    9.20 hod.  -   10.05 hod.

4.hodina  10.20 hod.  -   11.05 hod.

5.hodina  11.15 hod.  -   12.00 hod.

6.hodina  12.10 hod.  -   12.55 hod

 

Dochádzka žiakov do školy

 1. Žiak je povinný chodiť  do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa činností, ktoré škola organizuje. Účasť na popoludňajších vyučovaniach, záujmových krúžkov pre prihlásených žiakov, dochádzka do ŠKD pre zaradených žiakov je povinná počas celého školského roku.
 2. Žiak prichádza do školy oblečený a upravený vhodne, veku primerane, čisto a bez výstredností.
 3. Žiak má prísne  zakázané nosiť do školy zbrane, nože, cigarety, alkohol, omamné látky, drogy a iné veci, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie žiakov ako i zamestnancov školy.
 4. Do školy nenosí predmety, ktoré nebude na vyučovaní potrebovať. Šperky, väčšie sumy peňazí, volkmeny, MP3 prehrávače, notebooky a iné cenné predmety nosí žiak do školy na vlastnú zodpovednosť.
 5. Žiakom sa zakazuje na vyučovacích hodinách využívať počítače a notebooky na iné účely ako školské (napr. surfovanie po internete, chatovanie, využívanie sociálnych sietí – Facebook, Pokec a pod.)
 6. Mobilné telefóny nosia žiaci do školy na vlastnú zodpovednosť. Vypnú ho pred vstupom do budovy školy. Počas vyučovania žiak nesmie používať mobilný telefón, volkmen, MP3 prehrávač. Mobil nesmie využívať na šírenie nevhodných obrazových alebo textových správ a zneužívať na podvádzanie pri vyučovaní. Použiť ho môže iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho , triedneho učiteľa, riaditeľa školy, alebo zástupcu ( Vyhlášky MŠ SR o Základných školách č. 320/2008).
 7. V prípade, ak ho použije, vyučujúci mu ho môže odobrať a vráti žiakovi po vyučovaní alebo zákonnému zástupcovi žiaka.
 8. Na technické prostriedky ( mobil , fotoaparát, magnetofón, videokamera, PC technika.... ) nesmie nahrávať učiteľov, žiakov alebo iné osoby bez ich vedomia a súhlasu.
 9. Žiak nesmie svojvoľne manipulovať s pedagogickou dokumentáciou ( triedna kniha, klasifikačný záznam ). Na požiadanie a za prítomnosti učiteľa má právo nahliadnuť do triednej dokumentácie, vzťahujúcej sa výlučne jeho osoby.
 10. Žiak môže vymeškať vyučovanie len pre chorobu, prípadne ak lekár nariadi zákaz jeho dochádzky do školy, z vážnych rodinných dôvodov, mimoriadne nepriaznivom počasí a prerušení premávky hromadnej dopravy, pri jeho účasti na organizovanej športovej príprave, na súťažiach alebo reprezentácii školy a vlasti.
 11. Ak sa žiak nezúčastní vyučovania z vážnych dôvodov, svoju neúčasť vopred oznámi a požiada o uvoľnenie. Žiadosť o uvoľnenie musí byť  písomná a podpísaná rodičmi (zákonným zástupcom ),   v mimoriadnych prípadoch   ústna, kedy žiaka osobne ospravedlní a odvedie priamo rodič (zák. zást.) zo školského vyučovania počas dňa:

            - na viac hodín alebo jeden deň triedny učiteľ,

- na dva a viac dní, len na základe písomnej žiadosti rodičov (zák. zástupcov) dáva  súhlas riaditeľ školy,

- na uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny  dáva súhlas príslušný vyučujúci.  

  Uvoľnenie žiaka je vedené v triednej knihe ako neprítomnosť žiaka na vyučovaní.

 1. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchovno-vzdelávacom procese, zákonný zástupca je povinný bezodkladne túto skutočnosť oznámiť škole do 24 hodín.

            Ak ochorie žiak alebo niektorá z osôb, s ktorými žiak býva v spoločnej domácnosti alebo je s nimi v trvalom styku na prenosnú infekčnú chorobu, oznámi toto zákonný zástupca  neodkladne riaditeľovi školy. Zákonný zástupca (rodič) je povinný oznámiť triednemu učiteľovi resp. riaditeľovi školy každé vážnejšie ochorenie žiaka, ktoré si vyžaduje individuálny prístup zo strany pedagógov.

 1. Ak má triedny učiteľ odôvodnené podozrenie, že žiak alebo jeho zákonný zástupca (rodič) porušujú § 36 Školského zákona – povinná školská dochádzka – neprítomnosť na vyučovaní sa považuje za neospravedlnenú : triedny učiteľ prostredníctvom riaditeľstva školy zasiela rodičovi upozornenie na  nedbalú školskú  dochádzku – najneskôr po troch dňoch neospravedlnenej neprítomnosti žiaka na vyučovaní.
 2. Žiak nesmie svojvoľne odísť zo školy: V prípade uvoľnenia žiaka z výchovno-vzdelávacej činnosti si musí žiaka osobne prevziať zákonný zástupca alebo osoba splnomocnená k tomuto úkonu, prípadne je žiak uvoľnený na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu.
 3. Po návrate na vyučovanie je žiak povinný ihneď predložiť triednemu učiteľovi ospravedlnenie vo forme hodnoverného dokladu podpísaného rodičom alebo zákonným zástupcom.
 4. Žiak, ktorý bol oslobodený od vyučovania niektorého predmetu, musí byť prítomný na   vyučovaní predmetu a zamestnáva sa pomocnými úlohami pri vyučovaní. Ak je predmet,  v ktorom je žiak oslobodený, zaradený na prvú alebo poslednú vyučovaciu hodinu, žiak sa  vyučovania predmetu  nezúčastňuje na základe rozhodnutia riaditeľa školy  na žiadosť rodičov.
 5. Ak má zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých predmetoch, môže do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia, požiadať riaditeľa školy o vykonanie komisionálnej skúšky žiaka. Preskúšanie sa musí uskutočniť najneskoršie do 10 dní od dátumu vydania  rozhodnutia. /MP č. 22/2011/.

                        

Príchod žiakov do školy

 1. Žiaci na vyučovanie prichádzajú od 7.30 hod. tak, aby pred začiatkom hodiny boli na svojom mieste s pripravenými učebnými pomôckami. Na popoludňajšie vyučovanie a záujmovú činnosť prichádzajú 5 minút pred začiatkom vyučovania (činnosti). Žiakov si do učebne, triedy odvádza vyučujúci. Popoludňajšie vyučovanie je rovnocenné s dopoludňajším vyučovaním. Bez ospravedlnenia  vopred, sa neúčasť považuje za neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní.
 2. Každý neskorý príchod žiaka do školy je zaznačený v zošite  služby.
 3. Do budovy školy vchádzajú žiaci  vchodom A.
 4. Žiaci, ktorí prídu na vyučovanie skôr ako je stanovená doba, disciplinovane čakajú pri hlavnom vchode.
 5. Neskorý príchod na vyučovanie musí žiak ospravedlniť u vyučujúceho v triede i u svojho triedneho učiteľa.
 6. Žiak sa v škole prezúva do vhodnej obuvi, ktorá je zdravotne vyhovujúca a má ju označenú. Vychádzkovú obuv, ktorú má podpísanú alebo inak označenú necháva počas vyučovania, výchovnej činnosti v šatni (nenosí ju do triedy).
 7. Žiaci na bicykli, skateboarde, kolieskových korčuliach prichádzajú do školy – jej vonkajších priestorov len na vlastnú zodpovednosť. Vstup do školy je na týchto športových náradiach zakázaný. Škola za poškodenie, či krádež bicykla, skateboarde, kolieskových korčúľ nenesie zodpovednosť.
 8. Je zakázané pohybovať sa vo vnútorných priestoroch školy na kolieskových korčuliach, kolobežkách a bicykloch. 

Správanie žiakov na vyučovaní

 1. Žiak je povinný správať sa v škole slušne, dbať na pokyny pedagogických i ostatných zamestnancov školy, podľa svojich schopností sa svedomito pripravovať na vyučovanie a dodržiavať poriadok školy.
 2. Žiak prichádza na vyučovanie a všetky školské podujatia včas, riadne pripravený, so všetkými učebnými pomôckami, ktoré podľa rozvrhu potrebuje na vyučovanie. Pomôcky potrebné na hodinu si pripraví cez prestávku.
 3. Na hodiny telesnej a športovej výchovy si žiak nosí čistý cvičebný úbor, ktorý mu umožňuje podľa pokynov učiteľa bezpečné cvičenie. Na hodinách technickej a výtvarnej výchovy a pri laboratórnych prácach žiak používa podľa pokynov učiteľa ochranný plášť, vhodný odev alebo obuv.
 4. V prípade ak si žiak opakovane  bez závažnejšieho dôvodu neprinesie pomôcky na vyučovanie, môže mu byť udelené niektoré z výchovných opatrení alebo navrhnutá znížená známka zo správania.
 5. Žiak dbá v škole o svoju osobnú hygienu a nosí si do školy nevyhnutné hygienické potreby , ako sú zdravotne vyhovujúce prezuvky, mydlo, toaletný papier, hygienické vreckovky, uterák.
 6. Miesto určené v zasadacom poriadku môže žiak meniť len so súhlasom vyučujúceho.
 7. Po zazvonení na vyučovaciu hodinu sedí žiak na mieste určenom podľa zasadacieho poriadku a po vstupe učiteľa do triedy ako aj pri jeho odchode z triedy po ukončení  hodiny, ho zdraví povstaním.
 8. Na vyučovacej hodine sa žiak  správa slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad, odpovede spolužiakov, sleduje činnosť v triede, je aktívny,  nenašepkáva, neodpisuje, nevyrušuje, nevykrikuje. Neotáča sa za spolužiakmi, nehojdá sa na stoličke . Počas vyučovania sa vzďaľuje zo svojho miesta len so súhlasom učiteľa.

     9.   V budove školy aj v jedálni je zakázané nosiť čiapky so šiltom a žuť žuvačku   počas vyučovacích hodín.  

10. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím

      ruky.

11. Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil alebo si nedoniesol žiacku knižku, úlohu alebo učebné pomôcky má možnosť ospravedlniť sa vyučujúcemu na začiatku hodiny s uvedením dôvodu.

12. Počas hodiny smie žiak opustiť triedu, ihrisko, pracovné miesto len so súhlasom   vyučujúceho.

 1. Ak nebol prítomný na vyučovaní, využije pomoc spolužiakov, prípadne konzultuje učivo s vyučujúcim a prebranú látku sa doučí. Ospravedlnenie platí len prvý deň po absencii. Učiteľ určí termín, dokedy má žiak učivo dobrať.
 2. Svoje miesto žiak udržiava v čistote a poriadku.
 3. Dôsledne dodržuje bezpečnostné pokyny vyučujúceho na hodinách TSV, na pracovnom vyučovaní, ale aj na výcvikoch, laboratórnych prácach, exkurziách a výletoch. V škole sa presúva zásadne chôdzou, nie behom.
 4. Manipulovať s oblokmi, závesmi, žalúziami, svetelnými vypínačmi, audiovizuálnou technikou môžu žiaci len so súhlasom pedagóga. Pri poškodení škodu nahradí  zákonný zástupca žiaka .
 5. Všetky písomnosti a potvrdenia si žiaci vybavujú výlučne prostredníctvom triedneho učiteľa.
 6. Žiak zásadne zdraví všetkých zamestnancov školy, žiak oslovuje všetkých zamestnancov školy pani – pán.
 7. Žiak nosí do školy iba tie predmety, ktoré nevyhnutne potrebuje na vyučovanie podľa rozvrhu. Nie je dovolené nosiť také predmety, ktoré ohrozujú jeho bezpečnosť a zdravie Predmety nepotrebné na vyučovanie môže učiteľ žiakovi odobrať a vráti ich len zákonnému  zástupcovi.
 8. Žiak chráni školský majetok, šetrí učebnice a učebné pomôcky. Ak úmyselne alebo z nedbanlivosti poškodí školský majetok, jeho zákonný zástupca je povinný túto škodu nahradiť.
 9. V prípade, keď žiak okamžite nenahlási akékoľvek ublíženie na zdraví alebo úraz a k úrazu došlo porušením školského poriadku, škola  nepreberá zodpovednosť  za kompenzáciu úrazu alebo zranenia.  

                       

Správanie žiakov cez prestávky

     

 1. Počas prestávky sa žiak pohybuje primerané rýchlo, neruší a neobmedzuje spolužiakov, bez dovolenia nesmie opustiť budovu školy. Žiaci sa správajú voči sebe slušne a tolerantne, nevyhľadávajú potýčky, neriešia osobné problémy neslušnými výrazmi, prípadne fyzickým násilím, nenaháňajú sa po budove školy. Nezneužívajú fyzicky slabších spolužiakov na vykonávanie rôznych ponižujúcich úkonov. V prípade zistenia šikanovania situáciu rieši triedny učiteľ v spolupráci s výchovným poradcom a koordinátorom prevencií.
 2. Prestávky sú určené najmä na prípravu pomôcok na ďalšiu vyučovaciu hodinu, použitie WC, vykonanie osobnej hygieny, prípadne zopakovanie si učiva. Žiaci majú právo cez prestávku na oddych, desiatu a pohybové aktivity.
 3. Žiaci majú zakázané  sedieť na parapetných doskách, na schodišti, vykláňať sa z okien a cez zábradlie na schodišti.
 4. Ak majú žiaci vyučovanie v odborných učebniach, vezmú si potrebné pomôcky a disciplinovane 2 minúty pred koncom prestávky sa presunú pred odbornú učebňu, pokiaľ nie sú dohodnutí s vyučujúcim o inom postupe presunu. Na vyučovanie telesnej výchovy sa presunú spoločne a disciplinovane tak, aby 5 minút pred začiatkom vyučovacej hodiny boli prítomní v šatniach. V šatniach sa správajú disciplinovane, prezlečú sa do športového úboru a nastúpia na hodinu.
 5. Cez prestávku chodia  určení žiaci do kabinetov pre pomôcky. Podľa potreby môžu cez prestávku vyhľadať triedneho učiteľa, výchovného poradcu, koordinátora drogovej prevencie a pod.
 6. Žiaci 1. – 4. ročníka chodia do telocvične a z telocvične pod vedením svojich učiteľov.

Odchod  žiakov zo školy

 1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do aktovky, vyčistí si svoje miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží si stoličku na lavicu. Odkladací priestor pod lavicou zostáva prázdny.
 2. Na pokyn vyučujúceho žiaci opustia triedu zoradení a pod jeho vedením všetci odchádzajú k svojim šatníkovým skrinkám, kde sa prezujú, oblečú a opustia budovu školy.
 3. Žiaci stravujúci sa v ŠJ sa disciplinovane presúvajú na obed v sprievode vyučujúceho. Nepredbiehajú sa a disciplinovane čakajú na vydanie stravy. Počas obeda dodržiavajú zásady kultúrneho stolovania. Po skonzumovaní obeda si každý odnesie použitý riad a príbor na jedálenský pult – do okienka.
 4. Po skončení obeda idú žiaci domov. Zdržiavať sa bez dozoru a súhlasu pedagóga v budove školy nie je dovolené.
 5. Z ŠKD môže žiak odísť len na písomné vyžiadanie zákonného zástupcu, vychovávateľ odovzdá žiaka zákonnému zástupcovi žiaka osobne.
 6. Zo školskej akcie organizovanej mimo školskej budovy, ktorá sa končí neskôr ako povinné vyučovanie, môžu žiaci odísť so súhlasom učiteľa a písomného súhlasu zákonného zástupcu domov. Miesto rozchodu musí byť určené tak, aby zabezpečovalo neohrozený  návrat žiakov domov ( spravidla priestor pred školou ).

Pedagogický dozor nad žiakmi

 1. Dozor nad žiakmi v škole schvaľuje riaditeľ školy a vykonávajú ho pedagogickí

zamestnanci školy a školského zariadenia. Dozor je zameraný na bezpečnosť a poriadok v určených priestoroch. Neobmedzuje žiakov v pohybe, pokiaľ to nie je v rozpore s pravidlami školského poriadku a základnými normami spoločenského správania.

 1. V spolupráci s triednym učiteľom, resp. s vedením školy pohotovo rieši priestupky, ktoré boli počas dozoru zistené.
 2. Ak je učiteľ, ktorý má vykonávať dozor neprítomný, zastupuje ho učiteľ poverený náhradným dozorom.

 

 

Dozor pred vyučovaním a po vyučovaní

 1. Vstupné dvere do školy ráno otvára poverená osoba  najneskôr 30 minút pred začiatkom vyučovania.
 2. Žiaci vstupujú do školy najskôr 30 minút pred vyučovaním, kedy je zabezpečený na určených miestach dozor nad žiakmi.
 3. Pred vyučovaním vykonáva dozor nad žiakmi v škole po vstupe na školskú chodbu a do triedy určený učiteľ.
 4. Dozor nad žiakmi končí po skončení vyučovania o 12,55 hodine.
 5. Žiaci disciplinovane čakajú na popoludňajšie vyučovanie pri šatniach svojej triedy. Dozorkonajúci vyučujúci je zodpovedný za zabezpečenie dodržiavania predpisov BOZP pred popoludňajším vyučovaním. Je zakázané dozorkonajúcim učiteľom vykazovať žiakov z budovy školy.

Dozor počas prestávok

 1. Počas prestávok vykonáva dozor nad žiakmi určený učiteľ.
 2. Miesto výkonu dozoru je školská chodba, triedy,  alebo iné vyhradené miesto podľa schváleného rozvrhu dozorov.
 3. Rozvrh dozorov schvaľuje riaditeľ školy.
 4. Žiaci sa počas prestávok zdržiavajú na mieste vyhradenom v rozvrhu dozorov a podľa školského poriadku.
 5. Triedy majú byť počas malých prestávok otvorené, učiteľ, ktorý má dozor ich priebežne kontroluje.

Dozor pri presunoch žiakov

 1. Pri presune žiakov z triedy do triedy zabezpečuje dozor nad žiakmi učiteľ, ktorý má ne tej ktorej chodbe dozor.
 2. Pri prechode žiakov do školskej jedálne postupuje učiteľ podľa rozvrhu dozoru.
 3. Ak je vyučovanie niektorých predmetov mimo školskej budovy zaradené na začiatok predpoludňajšieho vyučovania, môžu sa žiaci podľa pokynov učiteľa a so súhlasom riaditeľa školy zhromaždiť priamo tam.

Dozor pri náhlej nevoľnosti a pri úraze

 1. Dozor zabezpečuje učiteľ, ktorý v triede momentálne vyučuje a počas prestávok učiteľ, ktorý vykonáva dozor podľa rozvrhu dozorov.
 2. Učiteľ poskytne žiakovi okamžite prvú predlekársku pomoc  a zabezpečí odbornú zdravotnú pomoc.
 3. 3. O úraze alebo náhlej nevoľnosti informuje okamžite vedenie školy a zákonného  zástupcu žiaka. Ak ide o úraz , spíše záznam o úraze.

Dozor pri akciách organizovaných školou alebo školským zariadením

 1. Pedagogický dozor vykonávajú pedagogickí zamestnanci školy podľa pokynu riaditeľa školy.
 2. Ďalší pedagogickí a odborní sprievodcovia sú povinní dodržiavať príslušne bezpečnostné predpisy a dôsledne dodržiavať odborný dozor na výlete.
 3. Dozor sa začína 15 minút pred časom určeným na príchod žiakov na určené stanovište.

Dozor pri školskom stravovaní

 1. Dozor nad žiakmi pri školskom stravovaní vykonávajú všetci pedagogickí zamestnanci školy podľa schváleného rozvrhu dozorov .
 2. Dozor je povinný dozerať na kultúru stolovania a spoločenského správania žiakov v jedálni.

 

 

HODNOTENIE  ŽIAKOV  ŠKOLY

1.Hodnotenie žiaka je nevyhnutná súčasť výchovno – vzdelávacieho procesu, ktorá má informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu.

2.Hodnotenie žiaka sa vykonáva hodnotením známkou, slovným hodnotením, hodnotením slovom alebo kombináciou/ MP č.22/2011, vnútorná smernica školy na hodnotenie a klasifikáciu žiakov školy/. O spôsobe hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov rozhodne riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade.

3.Hodnotenie známkou je jednou z foriem hodnotenia, ktorej výsledky sa  vyjadrujú určenými piatimi stupňami.

4.Slovné hodnotenie je jednou z foriem hodnotenia, ktorého výsledky v jednotlivých predmetoch prípravného, nultého, prvého až štvrtého ročníka  sa vyjadrujú slovne štyrmi stupňami.

 

Hodnotenie žiaka v náhradnom termíne

 

1.Žiak, ktorý má na konci druhého polroku najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov prospech nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky v slovnom hodnotení, alebo vyučovací predmet neabsolvoval a neprospel, môže na základe rozhodnutia riaditeľa vykonať z týchto predmetov opravnú skúšku.

2.Obsah a formu opravnej skúšky žiaka, ktorý na konci druhého polroka je hodnotený neabsolvoval a neprospel v niektorom vyučovacom predmete, určí riaditeľ  školy po prerokovaní v pedagogickej rade.

3.Opravné skúšky sa konajú posledný týždeň hlavných prázdnin. Termín určí riaditeľ školy.

4.Ak žiak zo závažných dôvodov nemôže prísť na opravné skúšky, riaditeľ školy mu umožní vykonať opravné skúšky najneskôr do 15. septembra.

5.Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, klasifikuje sa z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal robiť opravnú skúšku stupňom nedostatočný.

6.Komisionálne skúšky vykonáva žiak v týchto prípadoch:

-   ak je skúšaný v náhradnom termíne, -   keď koná opravné skúšky, - ak má zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti hodnotenia v jednotlivých  predmetoch na konci prvého a druhého polroka, môže požiadať o preskúšanie do 3 dní odo dňa, keď bolo žiakovi vydané vysvedčenie,

            - ak je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy a má individuálny študijný plán  -   v prípade, že plní povinnú školskú dochádzku v zahraničí.

7.   Ak žiak vymešká počas jedného polroka viac ako 50 % z celkového počtu hodín z predmetu, môže riaditeľ školy po prerokovaní s vyučujúcim daného predmetu a triednym učiteľom nariadiť žiakovi komisionálnu skúšku. Termín komisionálnej skúšky určí riaditeľ školy v zmysle platnej legislatívy.

     8. Komisia pre komisionálne skúšky je trojčlenná. Skladá sa z predsedu, ktorým je spravidla riaditeľ alebo ním poverený učiteľ, skúšajúceho učiteľa, ktorým je spravidla učiteľ vyučujúci žiaka príslušný predmet a prísediaceho , ktorý má aprobáciu pre daný  alebo príbuzný predmet. Výsledok komisionálnej skúšky vyhlási predseda komisie v deň konania skúšky. Tento výsledok je pre hodnotenie žiaka konečný.

     9.  Žiakovi, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast z dôvodu zdravotného znevýhodnenia,  nevykonáva komisionálnu skúšku.

 

Starostlivosť o školské zariadenie a učebnice

 1.Žiak je povinný šetriť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a čistote svoje miesto, triedu a iné školské priestory, chrániť majetok školy pred poškodením. Je povinný nosiť do školy učebnice a školské potreby podľa rozvrhu hodín.2.Akékoľvek poškodenie zariadenia školy z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie je v plnej miere povinný nahradiť zákonný zástupca  žiaka.

 

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a žiakov

1.Pre žiakov vo vyučovacích priestoroch, na exkurziách, výletoch, vychádzkach, lyžiarskych výcvikových kurzoch a pod. platí vnútorný poriadok školy. Ten predpokladá disciplinovanosť žiakov a skutočnosť, že sa budú správať:

- podľa pokynov vyučujúcich a ďalších zodpovedných pracovníkov a zamestnancov školy

- podľa pokynov platných pre dané prostredie (pri exkurziách, v závodoch, múzeách, chránených oblastiach a pod.) a pokynov pracovníkov týchto zariadení, s ktorými budú žiaci zoznámení vedúcim akcie, pred každou konkrétnou činnosťou.            

 2.Školskýporiadok ďalej predpokladá rešpektovanie zákazu fajčiť, používať alkoholické nápoje a omamné látky v škole a na školských akciách mimo budovu školy.

                

               V priestoroch školy počas a mimo vyučovania

1.Pri presune po chodbách dodržiavať všetky pravidlá bezpečnosti, predchádzať vzniku úrazov (hlavne po schodoch), riadiť sa pokynmi dozor konajúcich učiteľov.

2.Pri práci v laboratóriách, kde je možnosť vzniku úrazu, treba postupovať opatrne, podľa pokynov vyučujúcich, dodržiavať bezpečnostné pravidlá, požiarne predpisy a laboratórny poriadok, prípadne používať ochranné plášte a iné pomôcky.

3.Na hodinách telesnej výchovy a pohybovej prípravy dbať na bezpečnosť pri cvičení na náradí a pri loptových hrách. Dbať na bezpečnosť svoju i spolužiakov pri hrách v športovom areáli , v telocvični a v iných priestoroch školy po vyučovaní alebo cez prestávky.

4.Bez meškania upozorniť vyučujúceho, dozor konajúceho, či ktoréhokoľvek člena pedagogického zboru alebo zamestnanca školy na nedostatky, závady, poruchy, ktoré by mohli ohroziť zdravie, spôsobiť požiar alebo hmotné škody.

5.Vo všetkých priestoroch školy, v ktorých sa vyučovací i mimovyučovací proces riadi osobitnými vnútornými predpismi, ktoré sú súčasťou vnútorného poriadku školy, plne ich dodržiavať (laboratória, telocvičňa, knižnica, odborné učebne).

6.Dodržiavať predpisy a pokyny na zaistenie BOZP, s ktorými boli riadne a preukázateľne oboznámení na prvej vyučovacej hodine na začiatku školského roka ako aj zásady bezpečného správania sa v triedach, telocvični, v laboratóriách, odborných učebniach.

7.O vstupnej inštruktáži z predpisov na zaistenie BOZP v odborných učebniach sa vyhotoví písomný záznam, kde žiak svojím podpisom potvrdí, že bol oboznámený so zásadami BOZP (príloha č.6).

8.Nosiť bezpečnú obuv.

9.Cez prestávky alebo vyučovacie hodiny sa triedy môžu vetrať len spodnými a hornými ventilačkami. Je zakázané otvárať iné okná a vykláňať sa z nich.

10.Poškodenie okennej tabule treba ihneď hlásiť dozorkonajúcemu učiteľovi.

11.Každý žiak sa pohybuje krokom, nikdy nie behom. Zakazuje sa kĺzať po chodbách, a po chodníkoch školy v zimnom období, spúšťať sa dolu zábradlím, nakláňať sa cez zábradlie.

Na vychádzkach, exkurziách, kurzoch, výletoch a pod.

1.Dodržiavať bezpečnostné opatrenia a program akcie, s ktorým žiakov na začiatku akcie oboznámi vedúci. Nevzďaľovať sa bez jeho súhlasu.
2.Dodržiavať pokyny o správaní sa v dopravných prostriedkoch.
3.Predchádzať úrazom a dodržiavať verejný poriadok.

4.Pri lyžiarskych výcvikových kurzoch, plaveckých kurzoch a školách v prírode a iných kurzoch sa riadiť pokynmi vedúceho, ktorý zodpovedá za bezpečnosť žiakov počas celej akcie.

5.Podľa vyhlášky o opatreniach proti prenosným chorobám predložiť písomné prehlásenie od rodičov, že ošetrujúci lekár nenariadil účastníkovi akcie karanténu a že nie je známe , že by v poslednom čase bol menovaný prišiel do styku s osobami, ktoré ochoreli týmito chorobami.

6.Pri všetkých školských akciách (cvičenia, exkurzie, zájazdy, výlety, kurzy) vyučovaní, ako aj pri iných akciách, ak žiak utrpí úraz, ihneď upozorní dozor konajúceho učiteľa, vedúceho akcie.

7.Sústavne dodržiavať zásady sebakontroly, nevystavovať sa nebezpečenstvu z ľahostajnosti.

8.Pred uskutočnením plánovanej akcie je povinnosťou žiaka odovzdať rodičom podpísaný informovaný súhlas vedúcemu (príloha č.7).

9.Podrobnejšie pravidlá dodržiavania BOZP sú súčasťou prílohy č.2.

Požiarna ochrana

V oblasti požiarnej ochrany, za účelom zabezpečenia preventívnych opatrení v predchádzaní požiarom sú žiaci povinní :

     -  vo všetkých objektoch a priestoroch školy správať sa tak, aby nezapríčinili vznik požiaru

- dodržiavať vnútorný poriadok školy a v prípade vzniku požiaru riadiť sa požiarnymi poplachovými smernicami

- nedotýkať sa obnažených  častí elektrických zariadení pod napätím, nepoužívať zariadenia, ktoré sú poškodené

- v záujme predchádzania vzniku požiarov, žiaci informujú vyučujúcich o zistených závadách na úseku požiarnej ochrany

- v prípade vyhlásenia požiarneho poplachu sa pracovníci školy a žiaci riadia podľa požiarno - evakuačného plánu

- manipulovať bezdôvodne s hasiacimi prístrojmi , poškodzovať tabuľky a vývesky s informáciami o požiarnej ochrane je zakázané

 

Prevencia patologického správania žiakov

Pedagogickí  zamestnanci školy intenzívne spolupracujú s výchovnou poradkyňou a koordinátorkou drogovej prevencie s cieľom zabrániť patologickému správaniu žiakov. Škola realizuje rad systémových krokov a to najmä:

-spolupracuje s CPPaP pri spojenej škole, s CŠPPaP a CPPaP  Mierová l v Leviciach,

-oboznamuje žiakov s Chartou proti šikanovaniu  na začiatku každého školského roka,

-zabezpečuje pedagogický dozor v priebehu ranného vstupu žiakov do budovy    školy,

-zabezpečuje pedagogický dozor počas prestávok,

-zabezpečuje kontrolu sociálnych zariadení a ďalších spoločných priestorov, ktorú vykonávajú v priebehu celého vyučovania pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci,

-zabezpečuje účasť na kultúrnych podujatiach výchovného charakteru s protidrogovou problematikou,

-organizuje športové súťaže s cieľom plnohodnotného využívania voľného času, mimoškolské aktivity v rámci krúžkovej činnosti.

-realizuje aktivity zamerané na prevenciu a elimináciu rizikového správania, delikvencie a kriminality, záškoláctva, bezpečného používania internetu, aktivity v oblasti predchádzania obchodovaniu s ľuďmi a podporu právneho vedomia žiakov.

Škola monitoruje správanie žiakov a jeho zmeny:

-zabezpečuje ich aktívnu ochranu

-v prípade ohrozenia mravného vývinu žiakov rieši vzniknutý problém s CPPPaP, príp. pediatrom, soc. kurátorom, PZ

        Škola oboznámi rodičov s prijatými opatreniami.

Správanie sa žiaka na verejnosti - doporučenie

 1. Žiak sa vo verejných zariadeniach (puby, bistrá, reštaurácie..) nesmie zdržiavať v spojitosti s hrou na automatoch a inými hrami, ktoré sú v týchto zariadeniach  nainštalované.
 2. Žiak sa môže zúčastniť filmového, divadelného predstavenia alebo iného kultúrneho a zábavného programu, ak nie je program nevhodný pre školskú mládež. Večerného predstavenia sa môže žiak zúčastniť iba v doprovode rodiča alebo ním poverenej osoby.
 3. Vo večerných hodinách sa žiak zdržiava doma. 
 4. Na školských výletoch, exkurziách, lyžiarskom, plaveckom výcviku, v škole v prírode sa žiaci riadia pokynmi pedagógov.

 

Povinnosti týždenníkov

 1. Týždenníkov   menuje triedny učiteľ - sú spravidla dvaja a ich  mená sú zapísané v triednej knihe.
 2. Týždenníci zodpovedajú za poriadok a čistotu v triede i v priestoroch pred triedou a v šatni po dobu vyučovania. Pred vyučovaním sú povinní pripraviť kriedu a iné potreby na vyučovanie podľa   pokynov vyučujúcich.
 3. Na každej hodine hlásiť neprítomných spolužiakov.
 4. Po skončení vyučovania zotrieť tabuľu: kriedu, špongiu a ostatné pomôcky uložiť, uzavrieť obloky, prekontrolovať uzávery vody, zatvoriť okná, uzamknúť triedu.
 1. Týždenníci dbajú na šetrenie elektrickou energiou – počas prestávky vypínajú osvetlenie tried.
 2. Pri zistení, že v triede je niečo pokazené, túto skutočnosť oznámia ihneď triednej učiteľke.
 3. Týždenníci informujú vedenie školy, ak učiteľ nenastúpil na vyučovaciu hodinu do 5 minút po začatí vyučovacej hodiny.

  

VNÚTORNÝ PORIADOK ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ

 • Úvodné ustanovenie

Školský klub detí ako súčasť Základnej školy s materskou školou Jur nad Hronom 284    (ďalej len ŠKD) je výchovnovzdelávacie zariadenie zabezpečujúce pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, nenáročnú činnosť zameranú na ich relaxáciu, prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania podľa Výchovného programu ŠKD.

Vnútorný poriadok ŠKD je platný pre všetkých žiakov, ktorí ŠKD navštevujú.

 • Riadenie a organizácia ŠKD
  1. ŠKD riadi riaditeľka školy.
  2. Výchovno-vzdelávaciu činnosť organizuje vychovávateľka.
  3. Riaditeľka školy určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených detí na pravidelnú dochádzku, v súlade s platnými legislatívnymi predpismi.
  4. Počet detí v oddelení je spravidla zhodný s počtom detí v príslušnej triede podľa § 29 ods. 5, Z. z. č.245/2008, najviac však 25; počet detí v oddeleniach pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je rovnaký ako v triedach, v ktorých sa vzdelávajú.

 

 • Prevádzka ŠKD
  1. ŠKD je v prevádzke spravidla celý školský rok okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov, denne od skončenia vyučovania do 17.00 hod. Nástup vychovávateľa je 15 minút pred začatím ich činnosti. V prípade potreby a požiadaviek rodičov môže byť činnosť klubu predĺžená až do 17,30 hod.
  2. ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorého presný obsah si vychovávateľ zapisuje do rozvrhu týždennej činnosti.
  3. Organizácia ŠKD:

11.05 – 13.00 - obed podľa rozpisu, relaxačná, odpočinková činnosť

13.00 – 14. 45 - rekreačná činnosť detí, vrátane TOV

14,45 – 15,00 - olovrant

15.00 – 15,45 - príprava na vyučovanie

15,45 – 16.00 – ukončenie činnosti v oddeleniach (balenie školských pomôcok, úprava triedy)  

 1. Činnosť v ŠKD sa začína pre každé dieťa podľa rozvrhu hodín, po skončení poslednej vyučovacej hodiny.
 2. Deti zaradené do ŠKD chodia do školskej jedálne spoločne pod dozorom vychovávateľa (prípadne vyučujúceho poslednej vyučovacej hodiny po vzájomnej dohode), podľa časového harmonogramu obedov.
 3. Po skončení ŠKD o 16.00 je zákonný zástupca  povinný dieťa vyzdvihnúť.

 

 • Výchovno-vzdelávacia činnosť
  1. Výchovno-vzdelávacia činnosť je zameraná na činnosti oddychového, relaxačného, rekreačného charakteru (vrátane TOV) a na prípravu na vyučovanie, podľa vypracovaného Výchovného programu.
  2. Výchovno-vzdelávacia činnosť sa realizuje v ranných a popoludňajších hodinách počas pracovných dní ako
   • Pravidelná aktivita formou činnosti oddelení ŠKD
   • Príležitostná a sezónna aktivita formou podujatí, súťaží a exkurzií
   • Spontánna aktivita podľa záujmu detí
   • Aktivita, ktorá sa uskutočňuje na vypracovanie, predkladanie a uskutočňovanie projektov, na ktorých sa zúčastňujú aj deti navštevujúce ŠKD.
  3. V oblasti rekreačného charakteru – vychádzkami, výletmi, exkurziami, športom a cvičením umožniť deťom čo najviac času stráviť pohybom a pobytom na čerstvom vzduchu a takto sa starať o dobrý telesný a psychický rozvoj detí.
  4. TOV (tematická oblasť výchovy) sa uskutočňuje podľa ročného plánu, ktorý je súčasťou Výchovného programu ŠKD.
  5. V čase určenom na prípravu na vyučovanie si deti podľa pokynov opakujú učivo formou didaktických hier, po dohode s rodičmi a vyučujúcim si  vypracovávajú domáce úlohy.
  6. V rámci činnosti ŠKD sa organizujú rôzne kultúrne a iné podujatia. Vstupné je hradené rodičmi.
  7. Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti je aj stravovanie detí. Deti prichádzajú do jedálne čisté, slušne sa správajú a správne stolujú.  Po skončení obeda celé oddelenie odchádza z jedálne spoločne so svojou vychovávateľkou. Poplatok za stravu platia rodičia v zmysle pokynov vedúcej školskej jedálne.
  8. Na činnosť ŠKD sa využívajú aj špeciálne učebne, počítačové učebne, školská knižnica, telocvične a iné objekty.
  9. Výchovno-vzdelávaciu činnosť v ŠKD vykonávajú pedagogickí zamestnanci – vychovávatelia.
  10. Na činnosť ŠKD sa využíva príspevok za pobyt detí v ŠKD, príspevky RZ a sponzorské príspevky.

 

 • Zaraďovanie detí do ŠKD
  1. Deti sa do ŠKD zaraďujú vždy na jeden školský rok na základe písomnej prihlášky podanej ich zákonným zástupcom.
  2. Do ŠKD sa prednostne prijímajú deti nižších ročníkov ZŠ a deti zo SZP s cieľom podporovať ich adaptáciu na školu a rozvíjať cieľavedomú a systematickú prípravu na vyučovanie.
  3. O zaradení dieťaťa do ŠKD rozhoduje riaditeľ školy, vedúca vychovávateľka ŠKD v spolupráci s ostatnými vychovávateľmi s prihliadnutím na  individuálne osobitosti a priateľské vzťahy detí.
  4. Zákonnému zástupcovi sa doručí rozhodnutie o prijatí dieťaťa do ŠKD, ktoré vydáva riaditeľ školy.
  5. Pri odhlásení zákonný zástupca vyplní oznam o odhlásení zo školského klubu detí a potvrdí obdobie, na ktoré je žiak odhlásený a to 3 dni pred  uvedeným dňom odhlásenia.

 

 • Dochádzka detí
 • Rozsah dennej dochádzky dieťaťa, spôsob a čas jeho odchodu domov, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD uvedie zákonný zástupca v žiadosti o prijatie do ŠKD. Zmeny v dochádzke je povinný oznámiť zákonný zástupca písomne a v osobnom spise dieťaťa ich aktualizuje vychovávateľ ŠKD.
 • Dieťa, ktoré má v osobnom spise uvedený odchod domov s rodinným príslušníkom, môže byť z  ŠKD uvoľnené samé len na základe písomnej žiadosti.
 • Z dôvodu bezpečnosti deti nebudú uvoľňované na základe telefonickej žiadosti.

 

 • Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť detí
 • Za bezpečnosť detí počas celého ich pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľ, prípadne zastupujúci učiteľ.
 • Ak sú vytvorené oddelenia z viacerých tried, zabezpečuje prechod detí po dohode s vychovávateľom učiteľka, ktorá má poslednú vyučovaciu hodinu. Deti druhého stupňa prichádzajú do ŠKD samostatne.
 • Počas konania popoludňajšieho vyučovania povinných i nepovinných predmetov a krúžkovej činnosti na škole, vyzdvihujú deti vyučujúci v oddeleniach ŠKD a zároveň preberajú za ne zodpovednosť. Po skončení podľa dohody s rodičom uvoľňujú dieťa domov alebo odovzdajú vychovávateľovi.
 • Na začiatku školského roka, pred každou exkurziou, výletom, hrách, prácou s ostrými predmetmi je vychovávateľ povinný poučiť žiakov o bezpečnom správaní sa. Toto  poučenie zapíše do triednej knihy ŠKD.
 • Pri činnostiach organizovaných mimo objektu školy môže mať vychovávateľ najviac 25 detí. Ak si to vyžaduje náročnosť prostredia alebo výkon činnosti, určí riaditeľ školy alebo vedúca vychovávateľka ŠKD vyšší počet pedagogických pracovníkov alebo nižší počet detí.
 • V prípade úrazu poskytne vychovávateľ predlekársku prvú pomoc, v prípade vážneho stavu okamžite zavolá rýchlu zdravotnú pomoc a kontaktuje rodiča s informáciami. Školský úraz oznámi  vedeniu školy a  napíše o ňom záznam.
 • Ak zistí vychovávateľ u dieťaťa nevoľnosť, teplotu a pod. upovedomí o tom rodičov.
 • Deti majú mať svoje osobné veci (vrchné ošatenie, bundy, kabáty, prezuvky, topánky) označené pre prípad neúmyselnej výmeny alebo odcudzenia.
 • Straty z uzavretých priestorov ŠKD u poisteného dieťaťa vybavuje vychovávateľ v spolupráci s rodičmi a vedením školy.
 • Pri vychádzkach, výletoch a iných podujatiach mimo areálu ŠKD zodpovedá za deti vychovávateľ až do ich rozchodu pred objektom ŠKD.
 • Z miesta konania môže byť dieťa uvoľnené len na základe písomného súhlasu rodičov.
 • Vychovávatelia sú povinní priebežne monitorovať zmeny v správaní dieťaťa, podľa potreby sú povinní informovať zákonných zástupcov dieťaťa a vedenie školy. Spolupracujú s triednou učiteľkou a výchovným poradcom školy.
 • Rodičom a iným osobám nie je dovolené vstupovať do tried a kontaktovať deti. Každú požiadavku na deti v oddelení musí riešiť prostredníctvom vychovávateľa ŠKD.

 

 • Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD
 • Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť ŠKD, určilo všeobecne záväzným nariadením mesto Levice, ktoré je jeho zriaďovateľom vo výške 2€. Tento príspevok sa uhrádza bankovým prevodom do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca, za ktorý sa príspevok uhrádza.
 • Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.
 • Ak rodič odhlási dieťa z ŠKD v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku.
 • Zriaďovateľ školského klubu detí môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi.
 • Pokiaľ zákonný zástupca dieťaťa neuhradí stanovený príspevok za pobyt dieťaťa v ŠKD a boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy a ŠKD o vyradení dieťaťa z ŠKD.

 

 • Správanie detí v ŠKD

 

 1. Na pobyt v prírode a športové aktivity v ŠKD nosí dieťa vhodné oblečenie a  pevnú obuv.
 2. Dieťa musí mať v ŠKD nevyhnutné hygienické potreby: zdravotne vyhovujúce prezuvky, mydlo, toaletný papier, hygienické vreckovky, uterák.
 3. Dieťa nenosí do ŠKD predmety, ktoré nebude vo výchovno-vzdelávacom procese potrebovať. Šperky, väčšie sumy peňazí, volkmeny, MP3 prehrávače, notebooky a iné cenné predmety nosí dieťa do ŠKD na vlastnú zodpovednosť.
 4. Mobilné telefóny nosia deti do ŠKD na vlastnú zodpovednosť. Mobil nesmú využívať na šírenie nevhodných obrazových alebo textových správ a počas pobytu v ŠKD ho musia mať vypnutý. Použiť ho môžu iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vychovávateľa.
 5.  Vypožičané hračky z ŠKD dieťa po sebe pred odchodom domov uprace, pracovné miesto, plochu dá do poriadku.
 6. Deti dodržujú pri práci zásady spoločenského správania a zásady bezpečnosti, aby neublížili spolužiakom či sebe a nerušili prácu kolektívu.
 7. Dieťa šetrí a chráni majetok školy a ŠKD.
 8. Ak dieťa úmyselne poškodí školský majetok, dohodne sa s rodičmi spôsob úhrady.
 9. Dieťa nesmie opustiť bez vedomia vychovávateľa oddelenie školského klubu.
 10. Deťom je zakázané otvárať okná, otáčať žalúzie, narábať s vecami, ktoré nie sú určené pre žiakov  k hre a zábave.
 11. Pri pobyte na chodbe sa deti pohybujú bezpečne, krokom, pomaly.
 12. Pri pobyte vonku sa deti zdržiavajú tam, kde je pre nich určené miesto, kde je na nich dostatočne vidieť.
 13. Každú nevoľnosť alebo poranenie nahlási dieťa vychovávateľovi.
 14. V záujme zachovania bezpečnosti a zdravia všetkých detí v ŠKD musí byť správanie každého dieťaťa počas celého pobytu v ŠKD plne v súlade so Školským poriadkom. Každé dieťa je povinné rešpektovať a riadiť sa pokynmi vychovávateľa. V prípade opakovaného porušovania a nerešpektovania Vnútorného poriadku ŠKD môže byť dieťa z ŠKD vylúčené (245/2008 Z. z. Zákon o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 58 )
 • Pedagogická dokumentácia, tlačivá potrebné k evidencii žiakov
  1. Žiadosť o prijatie do ŠKD, rozhodnutie o prijatí do ŠKD
  2. Triedna kniha
  3. Osobný spis dieťaťa
  4. Informovaný súhlas zákonného zástupcu
  5. Rozvrh týždennej činnosti v ŠKD
  6. Plán práce 

 

Čl. II

PRÁVA A POVINNOSTI ŽIAKOV

A. Práva žiakov školy

Každý žiak má právo na vzdelanie. Vzdelanie má smerovať k plnému a všestrannému rozvoju ľudskej osobnosti. Každý žiak je sám zodpovedný za svoju činnosť vo vyučovacom procese. Má právo na kvalitnú výučbu v jednotlivých predmetoch, vysloviť svoj názor a klásť otázky k preberanej téme, môže žiadať vyučujúceho, aby mu zdôvodnil klasifikáciu a analyzoval chyby v písomných prácach. Má právo na hodnotenie každého svojho prejavu.

 1. Žiak má právo vopred vedieť termín plánovanej písomnej práce, ktorá trvá dlhšie ako 20 minút, má právo vedieť, z ktorej časti učiva alebo tematického celku bude plánovaná. Žiak má právo v jednom dni písať najviac jednu veľkú písomnú prácu (trvajúca viac ako 20 minút) alebo dve kratšie.
 2. Žiak má právo na komisionálne preskúšanie, ak má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci I. alebo II. polroka. O komisionálne preskúšanie môže požiadať zákonný zástupca písomne na riaditeľstve školy a to do 3pracovných dní od vydania vysvedčenia. O povolení komisionálnej skúšky rozhodne riaditeľ školy, výsledok komisionálnej skúšky je konečný.
 3. Každý žiak má právo na komunikáciu s pedagogickými pracovníkmi v duchu zásad slušnosti, humanity a demokracie.
 4. Každý žiak má právo na rovnosť podmienok zo strany vyučujúcich.
 5. Žiak má právo na rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu.
 6. Žiak má právo na bezplatné vzdelanie v základnej škole.
 7. Žiak má právo na vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu určenom zákonom č. 245/2008 Z.z (školský zákon)
 8. Žiak má právo na individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, jeho nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom školským zákonom.
 9. Žiak má právo na bezplatné zapožičanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety.
 10. Žiak má právo na úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti.
 11. Žiak má právo na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu.
 12. Žiak má právo na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovenýchškolskýmzákonom § 24.
 13. Žiak má právo vybrať si povinné voliteľné predmety podľa podmienok školy.
 14. Žiak má právo na uvoľnenie z vyučovania na lekárske vyšetrenie, pokiaľ ho nie je možné uskutočniť v mimo vyučovacom čase.
 15. Na reprezentáciu školy v predmetových olympiádach, v športových, kultúrnych a iných súťažiach.
 16. Pri účasti v krajskom kole, prípadne celoslovenskom kole, predmetových olympiád a  iných súťaží krajského a celoslovenského významu byť ospravedlnený nasledujúci deň od ústnej, písomnej skúšky a domácej úlohy.
 17. Každý žiak má právo zúčastňovať sa mimoškolskej činnosti (olympiády, záujmové krúžky, ... ).
 18. Žiak má právo na konzultácie o preberanom učive po dohode s príslušným vyučujúcim.
 19. Žiak má právo na konzultácie s výchovným poradcom počas konzultačných hodín.
 20. Žiakoviso zdravotným znevýhodnením, ktorý je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy a jeho zdravotný stav mu neumožňuje vzdelávať sa, sa vzdelávanie neposkytuje do pominutia dôvodov, a to na základe písomného odporučenia všeobecného lekára pre deti a dorast a písomného odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.
 21. Žiak má právo na individuálne vzdelávanie, ak mu jeho zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole a o individuálnom vzdelávaní rozhodol riaditeľ školy v rámci rozhodovania o oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy. Zákonný zástupca predloží žiadosť o povolenie individuálneho vzdelávania a vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. Vzdelávanie žiaka zabezpečí škola a to v rozsahu najmenej 4 hodiny týždenne.(dohodne Zz na riaditeľstve školy)

B. Povinnosti žiakov školy

 1. Základnou povinnosťou každého žiaka je osvojenie si vedomostí a zručností, pripravovanie sa na stredoškolské štúdium a pre život.
 2. Žiak do školy dochádza pravidelne a včas (najmenej 15 min. pred začiatkom vyučovania) podľa stanoveného rozvrhu alebo pokynov zodpovedných vyučujúcich a zúčastňuje sa na vyučovaní všetkých povinných a voliteľných vyučovacích predmetov, ktoré si zvolil.
 3. Žiak je povinný dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy školy a školského zariadenia.
 4. Žiak je povinný chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola a školské zariadenie využíva na výchovu a vzdelávanie.
 5. Žiak je povinný chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky, ktoré mu boli bezplatne zapožičané.
 6. Žiak je povinný pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať.
 7. Žiak je povinný konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosťďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní.
 8. Žiak je povinný ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy a školského zariadenia.
 9. Žiak je povinný rešpektovať pokyny zamestnancov školy a školského zariadenia, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi školy a dobrými mravmi.
 10. Žiak bude dodržiavať zásady činnosti krúžkov, ktoré si zvolil.
 11. Oneskorený príchod žiaka eviduje vyučujúci na prvej hodine. Oneskorený príchod žiaka na vyučovanie sa kvalifikuje ako priestupok, za ktorý vyvodí triedny učiteľ príslušné dôsledky. Neospravedlnená absencia na vyučovacej hodine dlhšia ako 20 minút sa počíta ako absencia celej hodiny.
 12. V prípade zmeny rozvrhu hodín žiak prichádza na vyučovanie podľa aktuálneho rozvrhu. Pri nemožnosti zabezpečiť suplovanie poslednej vyučovacej hodiny, žiakom táto hodina odpadá.
 13. Základným dokladom žiaka je jeho ŽK. Žiak ju nosí so sebou a na vyzvanie zodpovedných osôbsa ňou preukáže. Jej úmyselné poškodenie alebo strata sa považuje sa závažný priestupok. Stratu ŽK je žiak povinný oznámiť triednemu učiteľovi a zároveň si zakúpiť novú ŽK.
 14. Žiak si dáva priebežnezapisovať všetky výsledky klasifikácie z jednotlivých predmetov do ŽK. Vyučujúci učiteľtieto zápisy zapisuje aj do elektronickej žiackej knižky.
 15. Žiak nesmie svojím konaním obmedzovať práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní.
 16. Ak sa žiak nemôže zúčastniť vyučovania z dôvodov vopred známych, požiada rodič alebo zákonný zástupca (ďalej ZZ) písomne triedneho učiteľao uvoľnenie z vyučovania.Triednyučiteľjeoprávnenýospravedlniťneúčasťžiakanavyučovanízo závažných dôvodov na dobu 1 hodiny, najviac však na 1 vyučovací deň. Ak je predpokladaná neprítomnosť žiaka dlhšia, rodič alebo ZZpožiada o uvoľnenie písomne riaditeľa školy. Pokiaľ triedny učiteľ alebo riaditeľ školy nedajú súhlas k uvoľneniu žiaka, bude sa prípadná neúčasť na vyučovaní posudzovať ako závažné porušenie školského poriadku.
 17. Ak sa žiak nemôže zúčastniť na vyučovaní pre nepredvídaný dôvod, rodič alebo ZZ oznámi túto skutočnosť ráno do 7,30 hod. (aj telefonicky), najneskôr však do 24 hodín triednemu učiteľovi a oznámi dôvod neprítomnosti. Ospravedlnenie o neprítomnosti žiak predloží triednemu učiteľovi (v prípade jeho neúčasti zastupujúcemu triednemu učiteľovi alebo zástupcovi riaditeľa školy) ( najneskôr však do 24 hodín) po nástupe do školy po absencii. Ak tak neurobí triedny učiteľ mu tieto hodiny neospravedlní.
 18. Žiak má navštevovať lekára a vybavovať si neodkladné záležitosti mimo vyučovania. Uvoľňovanie žiakov z vyučovania je možné len v sprievode rodiča, ZZ alebo ním poverenej dospelej osoby na základe písomnej žiadosti rodiča, ZZ. Triedny učiteľ ospravedlní neprítomnosť žiaka na vyučovaní len na základe ospravedlnenia zapísaného v ŽK, podpísaného lekárom. Triedny učiteľ v prípade pochybností má právo tieto zápisy v ŽK verifikovať. Neprípustné je falšovanie ospravedlňovaní absencií.
 19. Po 1-2 dňovej absencii je žiak povinný byť pripravený na vyučovanie.
 20. Po 3-dňovej absencii mážiak možnosť dobraťzameškané učivo za jeden deň po nástupe do školy (ale iba ak medzi tým nie súprázdniny, sobota a nedeľa ).
 21. Po 4-dňovej absencii má na dobratie učiva 2 dni v prípade, že počas jeho neprítomnosti v škole bol daný vyučovací predmet v rozvrhu vyučovania (ale iba ak medzi tým nie súprázdniny, sobota a nedeľa ).
 22. Po absencii trvajúcej 5 dní má žiak povinnosť dobrať zameškané učivo do troch dní.
 23. Po dlhšie trvajúcej absencii žiaka sa triedny učiteľ s vyučujúcimi na počte dní, počas ktorých učivo žiak doberie (vyučujúcizvážia množstvoa náročnosť prebraného učiva a určia primerane dlhý čas na zvládnutie učiva s prihliadnutím na možnosti žiaka).
 24. Ak škola organizuje fotografovanie žiakov, žiak sa fotografovania zúčastní len po súhlase rodiča (ZZ).
 25. Na školských výletoch, exkurziách, ŠvP, lyžiarskych a plaveckých výcvikoch, športových a iných zájazdoch sa žiak zúčastňuje len s písomným informovaným súhlasom rodiča (ZZ).

C. Správanie sa žiakov v škole a pri činnostiach organizovaných školou

Žiak je povinný osvojiť si školský  poriadok a dodržiavať ho. Musí si uvedomiť, že pri porušení školského poriadku sa bude postupovať podľa opatrení na posilnenie disciplíny, ktoré sú uvedené v tomto poriadku v súlade s Vyhláškou MŠ SR č.320/2008 o základnej škole.

 1. Žiak je disciplinovaný, slušný, plní pokyny pedagogických a ďalších poverených pracovníkov školy, prechováva k nim úctu a pri stretnutí ich zdraví. Pri vstupe pedagogického pracovníka alebo inej povolanej osoby do triedy, tiež pri jej odchode z triedy, žiaci zdravia tak, že vstanú. Takisto pri príchode iných dospelých osôb do triedy.
 2. Správa sa v škole i mimo nej tak, aby robil česť škole i sebe.
 3. Správa sa slušne a priateľsky ku spolužiakom a kultúrne sa vyjadruje.
 4. Počas vyučovania alebo školou organizovaného podujatia plní pokyny vyučujúceho alebo dozor konajúceho pracovníka, správa sa disciplinovane, žiadnym spôsobom neruší priebeh vyučovania alebo podujatia.
 5. Presne dodržiava vyučovaciu dobu. Na začiatku vyučovania musí byť každý žiak na svojom mieste v učebni, pripraví si pred začiatkom vyučovacej hodiny potrebné pomôcky a pokojne očakáva príchod vyučujúceho. Žiak počas vyučovania nenarušuje vyučovací proces, nevyrušuje spolužiakov. Pri ústnych odpovediach a pri písomných prácach nepomáha sebe ani spolužiakom nepovoleným spôsobom, nepodvádza. Ak sa žiak zo závažných dôvodov nepripravil na vyučovaciu hodinu, alebo si nevypracoval domácu úlohu, ospravedlní sa vyučujúcemu na začiatku hodiny. Neadekvátny dôvod a dodatočné ospravedlnenie až počas vyučovacej hodiny nebude vyučujúciakceptovať.
 6. Počas vyučovania nesmie žiak používať mobilný telefón, nenosí do školy volkmeny, diskmeny, MP3 prehrávače,..., taktiež nemá na hlave šiltovku, prípadne inú prikrývku.V prípade porušenia tohto nariadenia učiteľ žiakovi telefón (volkmen, diskmen, MP3,...) zoberie a odovzdá ho zákonnému zástupcovi. Triedny učiteľ z tohto porušenia vyvodí dôsledky.
 7. Vstupuje do odborných učební a telocvične len v prítomnosti vyučujúceho a dodržiava vnútorný prevádzkový poriadok týchto učební.
 8. Počas prestávok sa správa disciplinovane, zdržiava sa v triede alebo sa presúva do rozvrhom určených odborných učební, príp. telocvične (5-minút pred začiatkom vyučovania). Veľká prestávka slúži na regeneráciu síl žiakov aj učiteľov. Žiaci dodržiavajú pokyny dozor konajúcich učiteľov, pracovníkov a týždenníkov.
 9. Žiaci školy počas vyučovania i prestávok z budovy školy nevychádzajú. Môžu tak urobiť iba s písomnou žiadosťou rodičov – ZZ - (s dodatkom, že úraz spojený s týmto opustením budovy školy berú na zodpovednosť rodičia, príp. ZZ) ktorú žiak odovzdá triednemu učiteľovi, prípadne vyučujúcim, ak nie je prítomný triedny učiteľ. Túto žiadosť môže odovzdať aj riaditeľovi školy, prípadne jeho zástupkyni, ak sa žiak nedokáže spojiť s triednym učiteľom, príp. vyučujúcim.
 10. Žiaci školy sa nezdržiavajú počas voľných hodín a cez prestávky v šatniach.
 11. Žiak prijíma návštevy len cez prestávku, s vedomím triedneho učiteľa, vo vestibule školy.
 12. Prichádza do školy vhodne, čisto oblečený a upravený, bez extrémnych, vyzývavých a rušivo pôsobiacich súčastí a doplnkov odevu, líčenia a účesu.(zákaz nosenia pírsingu, u chlapcov aj náušnice a odfarbenie vlasov ).
 13. Pri príchode do školy sa žiak prezúva do zdravotne nezávadných prezuviek, ktoré po skončení vyučovania odkladá do šatne. Ak rodič trvá na prezuvkách „vsuvkách“ (šľapkách), (nespĺňajú bezpečnostné hľadisko) – oznámi písomne triednemu učiteľovi, že úraz spojený s nosením takýchto prezuviek berie na vlastnú zodpovednosť.
 14. Žiak prináša na vyučovanie učebnice a pomôcky podľa rozvrhu hodín a podľa pokynov vyučujúcich.
 15. Dodržiava zasadací poriadok, ktorý určuje triedny učiteľ alebo vyučujúci.
 16. Udržiava čistotu a poriadok v budove a areáli školy. Zariadenie tried, steny, dvere, lavice, stoličky, tabuľa, šatne, zariadenie odborných učební, telocvične a školskej jedálne, školské pomôcky, učebnice sú hodnoty, ktoré slúžia aj iným žiakom na viac rokov. Preto ich žiaci šetria. Akékoľvek poškodenie z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie týchto vecí spôsobuje finančné straty, ktoré musí nahradiť zákonný zástupca žiaka, ktorý škodu spôsobil. Učebnicu, ktorú žiak stratí alebo znehodnotí vlastnou vinou, nahradí novou, jej kópiou alebo zaplatiť násobok jej ceny podľa pokynov hospodárky školy.
 17. Chráni vlastné zdravie a zdravie iných osôb, ihneď oznámi príslušnému vyučujúcemu každý aj drobný úraz alebo zdravotnú indispozíciu.
 18. Keď je žiak neprítomný pre chorobu, po návrate predloží potvrdenie od ošetrujúceho lekára. Ak sa u neho alebo v rodine vyskytne nákazlivá choroba je povinný to okamžite nahlásiť triednemu učiteľovi, alebo riaditeľovi školy. Počas choroby žiak dodržiava liečebný režim a nesmie sa pohybovať neodôvodnene mimo domova.
 19. Riaditeľ školy môže na návrh lekára oslobodiť žiaka čiastočne alebo úplne od určitých výkonov, účastí na akciách organizovaných školou, od TV.
 20. Žiak musí chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa na činnostiach, ktoré škola organizuje. Účasť na vyučovaní voliteľných predmetov a záujmovej činnosti je .
 21. Neskorý príchod na vyučovanie bez adekvátneho dôvodu bude riešený takto:

3 neskoré príchody - 1 neospravedlnená hodina

1 neospravedlnená hodina - pokarhanie triednym učiteľom

2-3 neospravedlnené hodiny - pokarhanie riaditeľom školy

4-6 neospravedlnených hodín – znížená známka druhého stupňa  zo správania

7-15 neospravedlnených hodín – znížená známka tretieho stupňa zo správania

16 a viac neospravedlnených hodín - zníženie známky zo správania a ďalšie výchovné opatrenia (za jeden polrok)

 1. Žiak má plniť funkciu týždenníka podľa pokynov triedneho učiteľa a plniť tieto úlohy: v čase plnenia funkcie týždenníka prichádzať do školy najneskôr 15 minút pred začiatkom vyučovania, viesť spolužiakov k dodržiavaniu poriadku, dbať o čistotu tabule, triedy, pripraviť učebné pomôcky, hlásiť neprítomnosť vyučujúceho po 5 minútach po začiatku hodiny riaditeľstvu školy, vetrať, polievať kvety v triede, bez vyzvania hlásiť vyučujúcemu mená neprítomných žiakov, hlásiť zistené nedostatky na začiatku vyučujúcej hodiny vyučujúcemu, prípadne triednemu učiteľovi, pri sťahovaní z učebne dbať o zachovanie poriadku, po skončení vyučovania skontrolovať učebňu, poutierať tabuľu, prezrieť lavice, dbať o vyloženie stoličiek na lavice, zatvoriť okná, zhasnúť svetlá, skontrolovať uzávery vody a odchádzať z triedy posledný.
 2. Úradné a neodkladné záležitosti v kancelárii školy žiak vybavuje prostredníctvom triedneho učiteľa cezprestávky, s ostatnými učiteľmi pred vyučovacou hodinou v triede. Do zborovne, kabinetov a úradných miestností bez vyzvania nevstupuje.
 3. Žiaci si nosia na hodiny TV čisté úbory a vhodnú obuv, ktoré vyučujúci kontroluje na každej vyučovacej hodine. Športovú obuv žiaci nenosia ako prezuvky počas vyučovania.
 4. Po skončení vyučovania žiaci opustia budovu školy. V čase mimo vyučovania sa žiak zdržiava v škole iba s vedomím a pod dozorom pedagogických a nepedagogických pracovníkov zodpovedných za mimoškolské aktivity (krúžky, súťaže).
 5. Žiak nesmie nosiť do školy predmety ohrozujúce vlastné zdravie a zdravie spolužiakov a zamestnancov školy.
 6. Za správanie žiakov mimo školy zodpovedá zákonný zástupca.

D. Správanie sa žiakov v školskej jedálni

 1. V školskej jedálni sa žiak zdržiava iba počas vydávania stravy, v čase nevyhnutnom pre konzumáciu jedla.
 2. V jedálni sa žiak správa slušne, nevykrikuje, nerozpráva nahlas, nepredbieha sa v rade čakajúcich na jedlo, neničí príbory a zariadenie jedálne.
 3. Pred vstupom do jedálne si umyje rukya použije pritom vlastné mydlo a uterák, ktoré má uložené v hygienickom vrecúšku.
 4. Žiak dodržiava pokyny dozor konajúceho učiteľa.
 5. Rešpektuje nariadenia a pokyny vedúcej školskej jedálne a kuchárok.
 6. Odnáša použitý riad k okienku a nechá po sebe čisté miesto, po odchode od stola zasunie stoličku.
 7. Vrchné oblečenie (vetrovky, kabáty,...) a školskú aktovku si necháva v šatni.
 8. Nevstupuje do jedálne v telocvičnom úbore.

Čl. III

HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA

1. Všeobecné informácie

Systém hodnotenia žiakov je vnútorný dokument školy, ktorý zhromažďuje všetky údaje

o hodnotení a klasifikovaní žiakov na Základnej škole Topoľčianky.

Systém hodnotenia je rozdelený na dve časti:

A. Systém hodnotenia pre I. stupeň

B. Systém hodnotenia pre II. stupeň

Klasifikácia a hodnotenie žiakov vychádza z METODICKÉHO POKYNU č. 7/2009 z 28. apríla 2009 na hodnotenie žiakov základnej školy.

Systémom hodnotenia sa riadia všetci pedagogickí zamestnanci. So systémom hodnotenia sú oboznámení všetci žiaci školy, rodičia, je umiestnený na viditeľnom mieste v každej triede a je zverejnený na internetovej stránke školy

www.zsjur.edupage.org

K systému hodnotenia sa môžu vyjadriť:

 rodičia na zasadnutí rodičovskej rady a to prostredníctvom triednych dôverníkov

 zároveň sa k nemu môžu vyjadriť aj žiaci cestou žiackeho parlamentu.

Systém hodnotenia bol  schválený na PR dňa 25. augusta  2016 ako súčasť školského poriadku pre žiakov ZŠ s MŠ Jur nad Hronom.Systém hodnotenia nadobúda účinnosť 1. septembra 2016. Jeho platnosť je do 30.6. 2017                                                                            

 

Čl. IV

ZÁKAZY PRE ŽIAKOV

Žiaci nemôžu:

 1. Opustiť počas vyučovania bez súhlasu triedneho učiteľa alebo vyučujúceho daného predmetu budovu školy, prípadne areál školy. Súhlas môže triedny učiteľ (vyučujúci) dať len v prípade, že žiaka vyzdvihne rodič (ZZ), prípadne rodič (ZZ) písomne požiada o to, aby žiak opustil sám budovu školy a prípadný úraz s tým spojený berie na vlastnú zodpovednosť.
 2. Prechovávať a užívať alkoholické nápoje (vrátane piva), drogy a iné zdraviu škodlivé návykové látky v priestoroch školy a jej okolí a na všetkých podujatiach organizovaných školou.
 3. Nosiť do školy väčšie sumy peňazí, cenné predmety, nákladné odevy a obuv (v cene presahujúcej možnú základnú poisťovaciu sumu), zbrane a iné bezpečnosť a zdravie ohrozujúce predmety, živé zvieratá a predmety rušiace alebo rozptyľujúce pozornosť žiakov a učiteľov (walkmany, rádiomagnetofóny, hudobné nástroje).
 4. Používať počas vyučovaniaMOBILNÝ TELEFÓN.
 5. Obstarávať si veci nedovoleným spôsobom v budove školy alebo mimo nej.
 6. Vulgárne sa vyjadrovať v škole i mimo nej.
 7. Žuť žuvačku počas vyučovania.
 8. Prijímať súkromné návštevy v škole mimo vestibulu školy.
 9. Vyrušovať na vyučovaní a zaoberať sa činnosťami, ktoré nie sú predmetom vyučovania.
 10. Našepkávať pri skúšaní, odpisovať pri písomných skúškach alebo používať nedovolené pomôcky a informačné pramene.
 11. Vykláňať sa z okien, vykrikovať, vysedávať na oknách, zábradliach, schodištiach a podlahách.

.   MOBIL

ŽIAKOVI  JE  ZAKÁZANÉ

 

- akýmkoľvek spôsobom počas celého vyučovania (vrátane prestávok) používať mobilný telefón a prehrávač, fotoaparát, kameru a podobné technické zariadenia.  Použiť ho môže iba v odôvodnených prípadoch   v prítomnosti a  so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa alebo riaditeľa, alebo jeho povereného zástupcu. Mobilný telefón a iné technické zariadenia má žiak počas celého vyučovania vo vypnutom stave,
- vyhotovovať digitálne záznamy v priestoroch školy a publikovať ich alebo inak šíriť,

- zhotovovať v priestoroch školy a na školských akciách akékoľvek zvukové alebo obrazové záznamy bez výslovného povolenia od vyučujúceho.

Nerešpektovaním týchto pravidiel dochádza k porušeniu školského poriadku.

Učiteľ môže pri nerešpektovaní zákazu používania žiakovi mobilný telefón, komunikačný mobilný alebo audiovizuálny prostriedok odobrať a vrátiť až po vyučovaní, prípadne rodičovi. Mobilný telefón v nijakom prípade nenahrádza kalkulačku.

Nedodržiavanie zákazov uvedených v školskom poriadku sa klasifikuje ako priestupok.

Priestupok môže škola potrestať: napomenutím, pokarhaním, znížením známky zo správania

 

II.   Výskyt vlasových parazitov

Odporúčanie postupu pri podozrení na výskyt prenosného parazitárneho ochorenia - povinnosti:

 1. po objavení vší alebo vajíčok u dieťaťa sa učiteľ alebo vychovávateľ skontaktuje s rodičom, ktorý si bude musieť zobrať dieťa zo školy domov,
 2. dieťa zostane doma až do odstránenia vajíčok,
 3. opätovný nástup dieťaťa do školy je možný iba po predložení potvrdenia od lekára, že dieťa je spôsobilé na opätovný návrat do kolektívu
 4. po odstránení pedikulózy sa kontroly budú konať raz za mesiac vždy na začiatku mesiaca.

Aby sme ochránili deti rodičov, ktorí sa zodpovedne venujú starostlivosti o vlasy svojich detí, budeme opakované  zanedbávanie vlasovej hygieny a nedodržiavanie pokynov vedenia školy ohľadom vlasových parazitov u nezodpovedných rodičov  považovať za zanedbávanie rodičovskej starostlivosti.

 

Čl. V

VÝCHOVNÉ OPATRENIA A KRITÉRIÁ ICH UDEĽOVANIA

Pochvaly

Pochvala triednym učiteľom:

 • za výborný prospech - 1,0
 • za vzornú dochádzku – 0 vymeškaných hodín za jeden polrok
 • za úspešnú reprezentáciu školy (úspešné umiestnenie v súťaži do úrovne okresného kola)
 • za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností

Pochvala riaditeľom školy:

 • Za úspešnú reprezentáciu školy (úspešné umiestnenie v regionálnych a vyšších súťažných kolách)

Pochvala môže byť:

 • ústna – triednym učiteľom pred žiakmi triedy, riaditeľom pred žiakmi triedy alebo školy,
 • od triedneho učiteľa zápisom do žiackej knižky a do triedneho katalógu-výkazu.

Mimoriadna cena:

 • Za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, mimoriadny čin ( napríklad záchrana života)

 

Opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov

Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania, alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ školy (v jeho neprítomnosti jeho zástupca), okrem špeciálnych výchovných opatrení, použije ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnenie žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca, alebo iného zamestnanca povereného riaditeľom školy, a bezodkladne privolá zákonného zástupcu dieťaťa. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy (v jeho neprítomnosti jeho zástupca) písomný záznam.

Voči žiakovi, ktorý porušil ustanovenie školského poriadku alebo v ňom citovaného predpisu, bude uplatnené niektoré z výchovných opatrení uvedených v § 22 Vyhlášky MŠ SR č.320/2008  o základnej škole a § 144 a §145 Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní.

 

 • Napomenutie od triedneho učiteľa (ústne) – na základe ústnej sťažnosti vyučujúcich prednesenej na pedagogickej rade, za nesplnenie povinnosti týždenníkov, za neprezúvanie sa v priestoroch školy, za iné menej závažné priestupky podľa posúdenia triednym učiteľom, napr. opakované „zabudnutie“ pomôcok a tým nesplnenie si povinnosti plne využiť vyučovaciu hodinu na dôsledné plnenie povinností žiaka pracovať na vyučovacej hodine, príp. odmietnutie pracovať na vyučovacích hodinách. Môže byť udelené viackrát za klasifikačné obdobie.
 • Pokarhanie od triedneho učiteľa (písomné) – za závažnejšie porušenie školského poriadku – napr. 3x zabudnuté pomôcky a tým nesplnenie si povinnosti plne využiť vyučovaciu hodinu na dôsledné plnenie povinností žiaka pracovať na vyučovacej hodine , príp. 1x odmietnutie pracovať na vyučovacích hodinách, opakované neskoré príchody na vyučovanie, za 1 neospravedlnenú hodinu, podvádzanie, aj za ústne sťažnosti od vyučujúcich prednesené na pedagogickej rade. Za použitie mobilného telefónu počas vyučovania. Udeľuje sa zápisom do žiackej knižky a katalógového listu.
 • Pokarhanie od riaditeľa školy – za 2x odmietnutie pracovať na vyučovacích hodinách, za 4x zabudnuté pomôcky na vyučovanie a tým nesplnenie si povinnosti plne využiť vyučovaciu hodinu na dôsledné plnenie povinností žiaka pracovať na vyučovacej hodine, za závažné porušenie školského poriadku, za 2 – 3 neospravedlnené hodiny, za opakované porušovanie školského poriadku po prerokovaní v pedagogickej rade. Za druhé použitie mobilného telefónu počas vyučovania. Udeľuje sa písomne oznámením zákonným zástupcom a zápisom do katalógového listu.
 • Neskorý príchod na vyučovanie bez adekvátneho dôvodu bude riešený takto:

3 neskoré príchody - 1 neospravedlnená hodina

1 neospravedlnená hodina - pokarhanie triednym učiteľom

2-3 neospravedlnené hodiny - pokarhanie riaditeľom školy

4-6 neospravedlnených hodín – znížená známka druhého stupňa  zo správania

7-15 neospravedlnených hodín – znížená známka tretieho stupňa zo správania

16 a viac neospravedlnených hodín - zníženie známky zo správania a ďalšie výchovné opatrenia

 

Znížená známka zo správania.

Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:

1 – veľmi dobré

2 – uspokojivé

3 – menej uspokojivé

4 – neuspokojivé

Zníženú známku zo správania môže žiak dostať:

Druhý stupeň:

 • za opakované závažnejšie porušovanie školského poriadku, za fajčenie už po prvý krát, požívanie alkoholických nápojov a prechovávanie omamných látok a drog, neslušné správanie voči pracovníkom školy, prinášanie do školy vecí, ktoré ohrozujú zdravie žiakov a učiteľov, poškodzovanie školského majetku
 • za opakovane (5x a viac) nedonesené pomôcky na vyučovacie predmety a tým nesplnenie si povinnosti plne využiť vyučovaciu hodinu na dôsledné plnenie povinností žiaka pracovať na vyučovacej hodine
 • za 4 až 6 neospravedlnenýchhodín
 • za opakované (najviac 4x) odmietnutie pracovať na vyučovacích hodinách
 • za opakované použitie mobilného telefónu počas vyučovania (3x)

Tretí stupeň

 • za závažné porušenie školského poriadku, napr. opakované fajčenie
 • za 7 až 15 neospravedlnených hodín
 • za preukázateľné užívanie drog a omamných látok
 • za prechovávanie a distribúciu drog a iných omamných látok a prekurzorov
 • krádež, podvody a falšovanie
 • šikanovanie a vydieranie
 • vandalizmus
 • zvlášť hrubé a opakujúce sa neslušné správanie voči spolužiakom a pracovníkom školy
 • za opakované použitie mobilného telefónu počas vyučovania (4x)

Za viac ako 15 neospravedlnených hodín – znížená známka zo správania na 3. stupeň a ďalšie výchovné opatrenia (ohlásenie zákonného zástupcu zriaďovateľovi, prípadne obecnému úradu v mieste trvalého bydliska za neplnenia si starostlivosti o dieťa a zanedbanie plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa).

Opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov oznámi rodičom (ZZ) žiaka triedny učiteľ písomnou formou aj počas klasifikačného obdobia. Oznámenie o závažných priestupkoch dostane zákonný zástupca žiaka písomne od vedenia školy. Závažné priestupky a následné výchovné opatrenia sa prerokujú v pedagogickej rade.

Čl. VI

A. Prevencia a riešenie šikanovania žiakov

Šikanovanie sa v súčasnom období stáva vážnym problémom, ktorému budeme venovať neustálu pozornosť, a to z hľadiska preventívneho ako aj sankčného pôsobenia.

Šikanovaním rozumieme akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktorých zámerom je ublíženie inému žiakovi alebo žiakom, prípadne ich ohrozenie alebo zastrašovanie. Ide o cielené a opakované použitie násilia voči takému žiakovi, alebo skupine žiakov, ktorí sa z najrôznejších dôvodov nevedia alebo nemôžu brániť. Šikanovanie sa prejavuje v rôznych podobách, ktoré môžu mať následky na psychickom a fyzickom zdraví.

Po dôkladnom prešetrení a zistení, že ide o šikanovanie bude agresor potrestaný:

 

 1. výchovné opatrenia – napomenutie a pokarhanie triednym učiteľom, pokarhanie riaditeľom školy
 2. preložením žiaka do inej triedy (po súhlase riaditeľa školy a výchovnej komisie),
 3. znížením známky zo správania (podľa závažnosti na druhý, prípadne tretí a štvrtý stupeň)

 

 1. V mimoriadnych prípadoch:
 1. odporučíme rodičom umiestniť žiaka na dobrovoľný diagnostický pobyt do príslušného DC, prípadne do liečebno-výchovného sanatória,
 2. podáme oznámenie príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny – sociálno-právna ochrana detí za účelom využitia nutných výchovných opatrení v prospech maloletého v zmysle zákona č. 195/1998 Z. Z. O sociálnej pomoci, v znení neskorších predpisov
 3. oznámenie príslušnému útvaru Policajného zboru SR, ak došlo k závažnejšiemu prípadu šikanovania, pri ktorom je podozrenie, že bol spáchaný trestný čin alebo inak čin trestný (u maloletých).

 

Pri podozrení zo šikanovania žiaka bude spolupracovať vedenie školy, koordinátor prevencie, výchovný poradca a ďalší pedagogickí zamestnanci tak s rodinou obete ako i rodinou agresora.

 

Čl. VII

PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU ALEBO ZÁSTUPCU ZARIADENIA

 

 1. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia má právo :

žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole alebo v školskom zariadení poskytovali deťom a žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa  zákona č. 245/2008.

 1. Oboznámiť sa s výchovno - vzdelávacím program školy alebo školského zariadenia a školským poriadkom pre žiakov.
 2. Byť informovaný o výchovno - vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa.
 3. Na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa.
 4. Zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľ školy alebo školského zariadenia.
 5. Vyjadrovať sa k výchovno - vzdelávaciemu programu školy alebo školskéhozariadenia prostredníctvom orgánov školskej samosprávy.
 6. Byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.
 7. Zákonnýzástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia je povinný :

          -vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na  plnenie školských povinností

         -dodržiavať podmienky výchovno - vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené   školským poriadkom

         -dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a  rešpektovať jeho špeciálne výchovno    vzdelávacie potreby

         -informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho

          dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach,  ktoré by  mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania

          -nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil

            9. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia je povinný 

                 prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky podľa § 20 zákona č.  245/2008 Z.z. a dbať na to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, ak mu  nezabezpečí inú formu vzdelávania , dôvody neprítomnosti dieťaťa na  výchove a  vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom.

10.Ak sa dieťa alebo žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole alebo v školskom zariadení, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný oznámiť škole alebo školskému zariadeniu bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za  dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa alebo žiaka na súťažiach.

11.Neprítomnosť maloletého dieťaťa alebo žiaka, ktorá trvá najviac tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia, vo  výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti. Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z dôvodu  ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží dieťa, žiak, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia potvrdenie od lekára.

 

 

Čl. VIII

ÚRADNÉ HODINY

Úradné hodiny v kancelárii školy pre verejnosť sú v pracovných dňoch od 8,00 do 11,30 a od 12,30 do 14,00 hod. Základné informácie rodičom (ZZ) o žiakoch podáva škola prostredníctvom žiackej knižky, prípadne osobne po dohovore s triednym učiteľom alebo príslušným vyučujúcim v mimovyučovacom čase (napr. počas konzultačných rodičovských združení alebo po vzájomnej dohode na spoločnom stretnutí),   alebo kolektívnou formou v rámci triednych aktívov a plenárnych zasadnutí združenia rodičov.

Informácie týkajúce sa priamo žiaka poskytuje škola (triedny učiteľ, vyučujúci,... len rodičovi príp. ZZ, v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení zmien a doplnkov.

Pracovná doba v škole:

7,00 – 14,00               vedenie školy a pedagogický zamestnanci

 6,00 – 17,30              prevádzkoví zamestnanci

10,30 – 16,00             vychovávateľky

Pedagogickí zamestnanci sú prítomní na pracovisku v čase určenom rozvrhom hodín, krúžkovou činnosťou, akciami uskutočňovanými školou, prácami súvisiacimi s triednictvom, metodickými združeniami, predmetovými komisiami, schôdzkami s rodičmi a v čase určenom riaditeľkou školy (príp. ňou poverenou osobou) pri zastupovaní neprítomných zamestnancov a pod. v súlade s pracovnou náplňou pedagogických zamestnancov.

 

Čl. IX

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE

 1. Ďalšie záležitosti, týkajúce sa organizácie štúdia na škole, postup do ďalšieho ročníka a opakovanie ročníka, klasifikácia, opravné a komisionálne skúšky, upravuje Vyhláška MŠ SR č. 320/2008 a Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní. V prípade potreby budú záležitosti žiakov vybavované podľa uvedenej vyhlášky a zákona.
 2. Školský poriadok školy nepovažujeme za uzavretý. Na základe oprávnených pripomienok prostredníctvom pedagogickej rady, Rady školy a Rady rodičov ho môžeme operatívne upravovať.
 3. Školský poriadok sa stáva záväzným pre žiaka po oboznámení sa s jeho obsahom na prvej triednickej hodine po jeho schválení riaditeľom školy. 

ZÁVER         

Školský poriadok bol aktualizovaný a schválený na pedagogickej porade dňa 25.8.2016  a aktualizovaný dňa 5.9.2016

 

                                                                      

                                                                       Riaditeľka školy Mgr. Soňa Nováková

Prílohy:

 

 1. Prevádzkové poriadky učební
 2. Bezpečnosť v školách v prírode, pri organizácií školských výletov, exkurzií, plaveckého a lyžiarskeho výcviku
 3. Komisionálne skúšky, opravné skúšky, opakovanie ročníka
 4. Postup pri prevencii a riešení šikanovania, agresie
 5. Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí
 6. Záznam o poučení žiaka školy o vstupnej inštruktáži z predpisov na zaistenie BOZP na škole
 7. Informovaný súhlas

 

Dodatky

Dodatok č.1   Bezpečnostné pravidlá prác v školskom areáli

Príloha č.1

Prevádzkový poriadok odbornej učebne biológie

 Pokyny pre žiakov:

 1. Do odbornej učebne prírodopisu vstupuj iba v sprievode vyučujúceho.
 2. Na svojom mieste udržuj vždy čistotu a poriadok.
 3. Pri stene so sklenenými skrinkami sa pohybuj opatrne.
 4. Ak po príchode do odbornej učebne zbadáš poškodený nábytok alebo pomôcky, nahlás poškodenie vyučujúcemu.
 5. Pri práci s mikroskopom, biologickými zbierkami a rôznymi pomôckami pracuj opatrne a bezpečne.
 6. S chemickými látkami pracuj opatrne len so súhlasom vyučujúceho, dodržiavaj pracovný postup, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia.
 7. Každé poranenie pomôckami (napr. nôž, skalpel, nožnice, sklo, preparačná ihla a pod.)  oznám vyučujúcemu ihneď  po poranení.
 8. Osvoj si zásady prvej pomoci pri krvácaní, pri mechanickom poranení kože (odreniny, škrabance), popáleninách, poleptaní.
 9. V odbornej učebni nedesiatuj.
 10. Po práci s biologickým materiálom si umy ruky.
 11. Na praktických cvičeniach pracuj podľa pokynov vyučujúceho, udržuj poriadok na pracovnom stole, po skončení práce skontroluj a ulož použité pomôcky.
 12. Pred odchodom z učebne skontroluj poriadok na svojom mieste a stoličky vylož na lavicu.

 

Prevádzkový poriadok počítačovej učebne

 

Hmotná zodpovednosť:

 

1. Učiteľ ktorý práve vyučuje v učebni s počítačmi má hmotnú zodpovednosť za počítače a vybavenie učebne. Po skončení hodiny zamkne učebňu.

2.Učiteľ musí zabezpečiť alebo skontrolovať počítače.

3.Na prvej hodine dňa – zapnutie počítačov po jednom v intervale po 3 sekundách, aby nevyhodilo poistky.

4.Na ostatných hodinách dňa - po skončení hodiny vypnúť programy, nevypínať počítače.

5. Na poslednej hodine dňa - vypnutie všetkých počítačov, zamknúť učebňu a odovzdať kľúče.

Nahlásenie opráv:

 ● Nefungujúci počítač, program alebo nevhodný obsah počítača nahlásiť.

● Vnútorný prevádzkový poriadok odbornej učebne informatiky

 Žiak  má právo:

 ● so súhlasom vyučujúceho využívať všetky zariadenia a to spôsobom na to určeným

 ● so súhlasom vyučujúceho používať nainštalované softvérové vybavenie

● mať a používať vlastnú poštovú schránku (na školskom serveri) v zmysle všeobecne platných pravidiel  a podľa pokynov správcu siete

● mať a používať vlastnú domovskú stránku (na školskom serveri) v zmysle všeobecne platných pravidiel a podľa pokynov správcu siete

● využívať zariadenie učebne mimo vyučovania, ak je na to vyhradený čas

 

Žiak je povinný:

 1. dodržiavať pravidlá etikety

2. šetrne sa správať k zariadeniu učebne

3. vchádzať do učebne v prezuvkách a s pomôckami podľa pokynov vyučujúceho

4. počas prestávok sa zdržiavať mimo učebne (pokiaľ vyučujúci nepovolí výnimku)

5. každú poruchu, chybu, prípadne neúplnosť pracoviska hlásiť vyučujúcemu

6.vlastné CD a USB  používať len so súhlasom vyučujúceho

7. po skončení práce uviesť pracovisko do pôvodného stavu

8. sledovať a akceptovať zmeny tohto poriadku na ktoré bude upozornený (nástenka v učebni informatiky)

  Žiakom je zakázané:

 1.pokúšať sa prelomiť ochranný systém na pracovných staniciach a na serveri

2.pokúšať sa akýmkoľvek spôsobom zisťovať prístupové heslá iných užívateľov

3. poskytnúť svoje prístupové heslo druhej osobe

4. prihlasovať sa do systému pod menom iného užívateľa

5.vypínať rezidentnú antivírusovú ochranu

6.bez súhlasu vyučujúceho inštalovať akýkoľvek softvér

7.bez súhlasu vyučujúceho meniť nastavenie ktoréhokoľvek nainštalovaného softvéru

8.svojvoľne premiestňovať súčasti svojho pracoviska

9.akokoľvek zasahovať do elektrických súčastí pracoviska

10.hrať hry

11.prenášať cez sieť "nevhodné" súbory (pornografia, erotika, nelegálne kópie dát, dáta porušujúce autorský alebo iný zákon, ...)

12. jesť, piť, znečisťovať pracovisko, používať mobilný telefón (aj cez prestávky) v zmysle Vnútorného poriadku školy

 

 Porušenie týchto pravidiel sa klasifikuje ako porušenie školského poriadku.

 Prevádzkový poriadok odbornej učebne chémie

 1. Do učebne chémie vstupuj len so súhlasom vyučujúceho a môžeš sa v nej zdržiavať len pod jeho dozorom.
 2. Na prácu v učebni sa priprav podľa pokynov vyučujúceho.
 3. V učebni je zakázané jesť a piť.
 4. Pred začiatkom práce skontroluj stav pracoviska a potrebných pomôcok.
 5. Pracuj podľa pokynov vyučujúceho a dodržiavaj bezpečnostné a hygienické zásady na ochranu zdravia.
 6. Chemikálie pre pokusy pripravuje výlučne učiteľ. Môžeš ich preniesť do učebne len pod dozorom učiteľa. Trieda pripravená na laboratórne práce z chémie musí byť vždy uzamknutá.
 7. Všetky chemikálie sú uzamknuté v chemickom kabinete a každá látka a každý roztok musia byť označené.
 8. Látky, ktoré sa svetlom rozkladajú sa musia uskladňovať v nádobách z nepriesvitného

materiálu alebo v nádobách z tmavého skla. Nádoby s horľavými kvapalinami sa musia chrániť pred priamymi slnečnými lúčmi a ohrevom.

 1. Trieda pripravená na laboratórne práce z chémie musí byť vždy uzamknutá.
 2. Počas neprítomnosti kvalifikovaného učiteľa chémie sa pokusy v učebni chémie nesmú prevádzať.
 3. Látky nikdy neochutnávaj a nevdychuj ich pary priamo z hrdla nádoby.
 4. S chemikáliami pracuj sústredene a opatrne. Nepoužívaj chemikálie z neoznačených fliaš. Nepozornosť zapríčiňuje nehody.
 5. Je zakázané  žieraviny pipetovať ústami. Rozliate kyseliny je potrebné ihneď spláchnuť vodou, prípadne neutralizovať práškovou sódou a spláchnuť vodou. Rozliate zásady je treba spláchnuť vodou. Pracuj v rukaviciach.
 6. Ústie zahrievaných nádob neobracaj nikdy na seba, ani na spolužiakov.
 7. Pri práci požívaj predpísané ochranné prostriedky podľa charakteru práce (plášť, rukavice okuliare...). Dlhé vlasy musia byť zviazané, nie voľne rozpustené.
 8. S horľavinami nepracuj pri otvorenom ohni.
 9. Zapálené kahany je zakázané ponechať bez dozoru a prenášať ich.
 10. Každé rozsypanie, rozliatie chemikálie alebo nehodu a poranenie ohlás vyučujúcemu, ktorý zabezpečí likvidáciu chemikálie a prípadne ošetrí postihnutého.
 11. Pri zahrievaní kvapalín v bankách treba zabrániť utajenému varu. Ako minimálne opatrenie je potrebné použiť varné kamienky.
 12. Pri práci, pri ktorej môže dôjsť k úniku škodlivých chemických látok do ovzdušia, pri práci s látkami páchnucimi a dymivými, ako aj spaľovaní a žíhaní látok, sa  musí zabezpečiť odsávanie. Treba pracovať v digestóriu.
 13. Je zakázané umývať, resp. dávať umývať nádoby, ktoré sú znečistené silnými kyselinami alebo zásadami, dráždivými a látkami, ktoré sa s vodou prudko rozkladajú.

Uvedené látky sa nesmú ani vylievať do odpadového potrubia (silné kyseliny a zásady najprv zriediť vodou).

 1. Zakazuje sa manipulovať - opravovať elektrické prípojky, zástrčky, svetelné zdroje.
 2. So zariadením v učebni zaobchádzaj šetrne, udržiavaj ho v poriadku. Neplytvaj vodou
 3. Zvyšky chemikálií, skla a iného odpadu dávaj do určených nádob. Do nádob na odpadky sa nesmú vylievať alebo vyhadzovať látky, ktoré môžu spôsobiť požiar.
 4. Po skončení práce skontroluj stav svojho pracovného miesta, používaných pomôcok.
 5. Nezabudni si umyť ruky vodou a mydlom.
 6. Z učebne môžeš odísť len so súhlasom vyučujúceho.
 7. Prečítaj a zapamätaj si dôležité telefónne čísla, zásady prevej pomoci.

 

 

Prevádzkový poriadok školskej dielne

1.Do učebne žiaci vstupujú len v sprievode vyučujúceho.

2.Každý žiak má určené svoje pracovné miesto, ktoré bez dovolenia vyučujúceho nesmie meniť.

3.Počas vyučovania každý svedomite pracuje a nevyrušuje ostatných žiakov.

4.Žiak zodpovedá za zverené náradie. Na začiatku a na konci hodiny ho skontroluje a zapíše do zošita. Chýbajúce alebo poškodené náradie ohlási vyučujúcemu.

5.Na svojom pracovisku udržuje čistotu a poriadok.

6.Pridelený materiál žiaci využívajú hospodárne a neplytvajú ním.

7.Každý žiak pracuje v dielni v pracovnom oblečení .

8.Pracovať s elektrickým zariadením smie žiak len za dozoru vyučujúceho.

9.Každé poranenie alebo úraz treba ihneď ohlásiť vyučujúcemu.

10.Úmyselné a svojvoľné poškodenie zariadení a nástrojov hradí škole ten, kto škodu zapríčinil alebo spôsobil.

11.Pred skončením vyučovania každý žiak odovzdá hotový  výrobok alebo jeho rozpracovanú časť riadne označenú svojim menom.

12.Na pokyn vyučujúceho žiaci starostlivo uložia očistené náradie.

13.Po skončení práce žiaci urobia na svojom pracovnom mieste poriadok

 

Prevádzkový poriadok telocviční, športových ihrísk a šatní

 

Telocvične, šatne pri telocvični a športové ihriská sú súčasťou priestorov  areálu školy.

Využitie:

- vyučovacie hodiny povinnej telesnej výchovy

- športovo – záujmová činnosť

- pravidelné a príležitostné športové aktivity

Priestory sú využívané:  Základnou školou s materskou školou Jur nad Hronom 284

                                        Ostatní užívatelia, ktorí majú súhlas riaditeľky školy

Harmonogram využívania:

1.Podľa rozvrhu hodín povinnej telesnej výchovy

2. Podľa harmonogramu v mimovyučovacom čase.

 

Zásady správania sa užívateľov:

1.Vstup do telocvične a na ihriská je dovolený len v prezuvkách.

2.Žiaci aj vyučujúci musia mať na vyučovacích hodinách telesnej výchovy a pri inej športovej činnosti mimo vyučovania cvičný úbor.

3.Športový úbor pozostáva: trenírky, bavlnené tričko, alebo tielko, ponožky a športová obuv. Za športovú obuv nepovažujeme prezuvky!

4.Pri športovej činnosti je zakázané nosiť hodinky, prstene, retiazky. Dlhé vlasy musia byť stiahnuté gumičkou.

5.Žiaci vstupujú do priestorov telocvične len v sprievode vyučujúceho.

6.Po príchode zo šatní do telocvične žiaci nastúpia do určeného tvaru. Vyučujúci je povinný skontrolovať počet žiakov a ich ustrojenosť.

7.Pri športovej činnosti je žiak povinný dodržiavať pravidlá cvičenia a dodržiavať pokyny a upozornenia vyučujúceho.

8.Žiaci, ktorí pre chorobu, alebo úraz na vyučovacej hodine nemôžu cvičiť, túto okolnosť preukážu lekárskym potvrdením na začiatku vyučovacej hodiny. Necvičiaci nie sú povinní byť v cvičebnom úbore, ale pomáhajú pri zapisovaní a meraní výkonov, pomocných prácach, alebo vykonávať inú primeranú telesnú alebo športovú činnosť.

9.Ak žiak z akýchkoľvek príčin musí opustiť priestor, v ktorom sa vyučuje, je povinný to pred odchodom nahlásiť vyučujúcemu. Obdobne nahlási aj svoj návrat.

10.Aby sa zabránilo krádežiam v šatniach, žiaci odovzdajú na začiatku vyučovacej hodiny cennosti svojmu vyučujúcemu.

11.Žiaci sami bez dozoru nesmú vstupovať do kabinetov TV a skladu, svojvoľne si brať lopty a iné športové potreby.

12.Pri riadení telovýchovnej činnosti sa učiteľ nevzďaľuje z priestoru, v ktorom sa koná cvičenie. Ak z nevyhnutných príčin ho musí opustiť, je povinný:

a.zabezpečiť pedagogický dozor právne zodpovednou osobou

b.prerušiť akúkoľvek telovýchovnú aktivitu žiakov.

13.Pri športovej činnosti je zakázané žuť žuvačku.

14.V telocvični a na športových ihriskách je zakázané jesť, piť alkoholické nápoje a fajčiť.

15.Žiaci nesmú bez súhlasu pedagogického dozoru cvičiť na telocvičnom náradí.

16.V telocvičniach, na ihrisku a v šatniach sa žiaci správajú slušne. Nesmú používať vulgárne slová, bezohľadné a nešportové správanie sa k spolužiakovi je neprípustné.

17.Všetci užívatelia telocviční, ihrísk a šatní sú povinní šetriť ich zariadenie.

18.Zariadenie šatní sa smie používať len na nato určené účely.

19.Po skončení športovej činnosti náradie treba uložiť na nato určené miesto.

20.Vyučujúci je povinný pred opustením priestorov telocvične a šatní skontrolovať poriadok.

21.Nedostatky, priestupky a poškodenie školského majetku je pedagogický dozor aj žiaci povinní hlásiť vedeniu školy respektíve vyučujúcemu.

  

Prevádzkový poriadok v jazykovej učebni

 

1.Žiaci vstupujú do jazykovej učebne len v sprievode vyučujúceho.

2.Žiaci sa riadia pokynmi vyučujúceho.

3.Nepoškodzujú vybavenie miestnosti. Akékoľvek poškodenie hlásia vyučujúcemu.

4.V prípade úmyselného poškodenia je rodič, zákonný zástupca povinný vzniknutú škodu nahradiť.

5.Na vyučovanie si žiak prináša učebné pomôcky ( učebnicu, zošit, slovník, časopis ) podľa pokynov vyučujúceho.

6.Žiakovi je zakázané manipulovať s didaktickou technikou.

7.Vyučujúci v spolupráci so žiakmi je povinný po skončení hodiny skontrolovať techniku, poriadok v učebni a uzamknúť triedu.

 

Prevádzkový poriadok v školskej dielni

 1. Do školskej dielne smieš vstupovať iba v sprievode vyučujúceho.
 2. Do dielne musíš nosiť pracovné oblečenie /kombinézu, pracovný plášť/.
 3. Po príchode na pracovisko si skontroluj na pokyn vyučujúceho náradie a čistotu pracovného stola. Zistené poruchy ohlás ihneď vyučujúcemu.
 4. Na pracovisku udržuj poriadok a čistotu.
 5. Pri práci používaj, všade kde je to možné, ochranné pomôcky.
 6. S elektrickými spotrebičmi smieš pracovať iba za prítomnosti vyučujúceho podľa jeho pokynov. Musia byť dodržané všetky bezpečnostné opatrenia.
 7. Ak používaš laky a moridlá, pracuj pri otvorenom okne.
 8. Šetri nielen náradie a zariadenie, ale aj suroviny, s ktorými pracuješ.
 9. Aj malé poranenia ohlás ihneď vyučujúcemu a daj si ich ošetriť.
 10. Rozpracované výrobky označ  svojim menom a po skončení práce ich ulož na príslušné miesto.
 11. Po skončení práce urob na pracovisku poriadok, skontroluj a ulož náradie a meradlá. Prípadné poruchy ohlás vyučujúcemu.
 12. Umy si ruky, vyzleč a ulož pracovný odev.

       

         Prevádzkový poriadok v učebni fyziky

1.Žiaci vstupujú do učebne len na pokyn vyučujúceho

2.Do učebne žiaci prinášajú iba veci nevyhnutné na prácu

3.V učebni  je zakázané jesť a piť

4.Celý školský rok sedí žiak za prideleným laboratórnym stolom, je zodpovedný za poriadok na ňom i za poriadok vo svojom okolí

5.Zistené nedostatky, poškodenie stola a ostatného inventáru hlásia žiaci učiteľovi na začiatku vyučovacej hodiny.

6.Žiaci majú na svojom stole zakázané:

 • uvoľňovať skrutky na el. prúd
 • uvoľňovať ventily  a kohútiky
 • znečisťovať a znehodnocovať stôl so zásuvkami

7.Frontálne pokusy a laboratórne úlohy vykonávajú žiaci podľa pokynov učiteľa

8.Žiaci sú zodpovední za pomôcky a prístroje, ktoré počas pokusov používajú. Ak ich úmyselne poškodia, musia škodu nahradiť

9.Po skončení práce skontrolujú a uložia použité pomôcky

10.S prístrojmi v rozvodnej sieti el. prúdu pracuje len učiteľ

11.Po skončení poslednej vyučovacej hodiny sú žiaci povinní zodvihnúť stoličky na stôl a spoločne pod vedením učiteľa odísť z učebne

 

 

 

Príloha č.2

 

Bezpečnosť v školách v prírode

( v zmysle Vyhlášky č.305/2008 o škole v prírode)

 

Riaditeľ vysielajúcej školy (ak ide o žiakov jednej školy), alebo zriaďovateľ (ak ide o žiakov viacerých škôl) poverí jedného učiteľa vedením školy v prírode. Vedúci ŠvP vypracuje plán organizačného zabezpečenia podľa uvedenej vyhlášky o ŠvP.  Vyučovanie žiakov a zamestnanie detí v školách v prírode je rozvrhnuté  na šesť dní v týždni. Žiakov možno do ŠvP vyslať najviac na 14 kalendárnych dní, z toho 10 pracovných.

 

Výchovno-vzdelávací proces je rozvrhnutý nasledovne:

1 .stupeň ZŠ - 4 vyučovacie hodiny denne

2.stupeň 5 vyučovacích hodín denne.

Vyučovacia hodina trvá 40 minút.

Výchova mimo vyučovania sa zameriava na telovýchovnú, turistickú a rekreačnú činnosť a na ochranu životného prostredia; uskutočňuje sa podľa podmienok minimálne 5 hodín denne v prírode.

Zdravotnú starostlivosť v škole v prírode zabezpečuje územne príslušné zdravotnícke zariadenie (kam škola v prírode patrí) alebo kvalifikovaný zdravotník.

 

Personálno-organizačné zabezpečenie v škole v prírode :

- s každou triedou základnej školy s počtom najviac 16 žiakov v triede nultého ročníka, najviac 22 žiakov v triede prvého ročníka alebo najviac 24 žiakov v triede, v ktorej sú žiaci z viacerých ročníkov prvého stupňa ZŠ, sa vysiela jeden učiteľ a dvaja vychovávatelia,

- s každou triedou základnej školy s počtom najviac 25 žiakov v triede 2. – 9. ročníka sa vysielajú dvaja učitelia a jeden vychovávateľ,

- škola je povinná pri sťažených podmienkach školy v prírode vysielať na zabezpečenie pomocnej výchovnej práce, nočnej starostlivosti o žiakov alebo nočnej pohotovosti do školy v prírode ďalšieho pomocného vychovávateľa.

 

Bezpečnosť žiakov v školách v prírode

 

Zdravotno-vzdelávací pobyt žiakov v prírode možno organizovať v objektoch na to určených alebo v objektoch spĺňajúcich požiadavky podľa osobitného predpisu na území Slovenskej republiky, alebo ako ozdravný pobyt žiakov mimo územia Slovenskej republiky;

Výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú učitelia a aktivity v mimo vyučovacom čase zabezpečujú v spolupráci s učiteľmi vychovávatelia, ktorí môžu byť zamestnancami školy v prírode alebo zamestnancami vysielajúcej školy;

S každou triedou základnej školy s počtom najviac 16 žiakov v triede nultého ročníka, najviac 22 žiakov v triede prvého ročníka alebo najviac 24 žiakov v triede, v ktorej sú žiaci viacerých ročníkov prvého stupňa základnej školy, sa vysiela jeden učiteľ a dvaja vychovávatelia;

Ak je v rámci pobytu žiakov v škole v prírode organizovaný plavecký výcvik, na jedného pedagóga plaveckého výcviku je najviac desať žiakov;

Výchovno-vzdelávacia činnosť sa vzhľadom na poveternostné podmienky uskutočňuje prevažne v prírode. Je zameraná najmä na environmentálnu výchovu, estetickú výchovu, telovýchovnú a rekreačnú činnosť s využitím netradičných metód a foriem práce.

Riaditeľ vysielajúcej školy :

 

- zabezpečí písomný súhlas zriaďovateľa na uskutočnenie školy v prírode,

- zabezpečí súhlas príslušného orgánu verejného zdravotníctva na organizovanie školy v prírode v objekte,

- vydá písomný súhlas na organizovanie školy v prírode,

- vypracúva pracovnú náplň zdravotníka,

- poverí funkciou pedagogického vedúceho školy v prírode z radov vysielaných pedagogických zamestnancov; ak sú do školy v prírode vysielaní žiaci z viacerých škôl, riaditeľ poverí funkciou pedagogického vedúceho z vysielajúcej školy s najvyšším počtom žiakov,

- schváli plán organizačného zabezpečenia školy v prírode.

 

Plán organizačného zabezpečenia školy v prírode obsahuje :

 

- názov a adresu vysielajúcej školy,

- miesto a čas konania školy v prírode s uvedením jej presnej adresy,

- menný zoznam zamestnancov vrátane zdravotníka, ktorí sú vyslaní do školy v prírode, a ich pracovné zaradenie s vyznačením počtu interných a externých zamestnancov školy,

 - pracovné náplne zamestnancov, časový harmonogram služieb zamestnancov vrátane nočných služieb,

- počet tried a počet žiakov v triedach,

- menný zoznam žiakov s uvedením základných informácií o žiakoch, najmä presnú adresu bydliska, telefónny kontakt na zákonných zástupcov a zástupcov zariadení, dôležité informácie o individuálnych potrebách žiaka,

- zabezpečenie bezpečnej dopravy vrátane základných údajov o dopravcovi a presného odchodu do školy v prírode a príchodu späť,

- plán výchovno-vzdelávacej činnosti,

- denný poriadok a rozvrh hodín žiakov škôl, ktorý zohľadňuje špecifické podmienky školy v prírode,

- písomný informovaný súhlas zákonného zástupcu a zástupcu zariadenia s vyslaním žiaka do školy v prírode,

- vyhlásenie zákonného zástupcu a zástupcu zariadenia o dezinfekčnosti okolia žiaka.

Pedagogickému vedúcemu pred odchodom do školy v prírode na základe písomného potvrdenia odovzdá zákonný zástupca žiaka alebo zástupca zariadenia, v ktorom je žiak umiestnený, doklad o zdravotnom poistení žiaka a doklad o zdravotnej spôsobilosti žiaka; ak je škola v prírode organizovaná v zahraničí, odovzdá aj cestovný doklad.

 

Bezpečnosť pri organizovaní školských výletov a exkurzií

(v zmysle Vyhlášky č. 320/2008 o základnej škole)

 

Každý školský výlet, exkurzia, zájazd, alebo iné hromadné školské podujatie (ďalej len "výlet") musí byť dôsledne pripravený a zabezpečený. Pred uskutočnením výletu zodpovedný učiteľ napíše záznam o organizácii a poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia.  Pre žiakov, ktorí sa na uvedených aktivitách nezúčastnia, sa zabezpečí náhradné vyučovanie.

Plán organizačných opatrení pripraví triedny učiteľ alebo poverený pedagogický zamestnanec, ktorý je povinný ho dať na schválenie riaditeľovi školy najmenej 24 hodín pred začiatkom akcie.

 

Plán musí obsahovať:

- názov a zámer akcie,

- termín konania akcie,

- trasu a miesto pobytu,

- počet účastníkov (žiakov a sprievodcov),

- meno vedúceho a počet členov pedagogického zboru,

- miesto a hodinu zrazu a návratu,

- spôsob dopravy,

- program na každý deň,

- podmienky stravovania a ubytovania,

- bezpečnostné opatrenia.

Na výletoch sa môžu zúčastniť iba žiaci, ktorých zdravotný stav vyhovuje podmienkam a programu akcie. Pedagogickým zamestnancom, ktorí sú poverení vedením výletu sa neodporúča brať so sebou vlastné deti, ak nie sú žiakmi príslušných tried alebo škôl zúčastnených na výlete. Žiakov treba vopred preukázateľne poučiť o celom programe, organizačných opatreniach a primeranom výstroji. Povinnosťou vedúceho je skontrolovať výstroj a vybavenie žiakov. Žiaci sú povinní zobrať si so sebou kartu poistenca.

Na výlety si školy zabezpečia vyhradené autobusy, alebo oddelenia v železničných vozňoch, ktoré musia byť viditeľne označené. V autobuse musia žiakov sprevádzať najmenej dvaja sprievodcovia. Harmonogram výletu musí umožniť primeranú regeneráciu vodiča a žiakov.

Pri výletoch do hôr treba postupovať len po označených turistických chodníkoch, nepoužívať skratky. Horolezecké túry so žiakmi sa nepovoľujú. Žiaci môžu používať uzavreté lanovky. Pri prechode cez vodnú plochu sa môžu použiť len hromadné verejné dopravné prostriedky.

Pre žiakov 1.- 4. ročníka ZŠ sa organizuje jeden jednodňový výlet.

Pre žiakov 5.- 9.ročníka ZŠ sa organizujú dva jednodňové výlety alebo jeden dvojdňový výlet. Žiakom 5. – 9. ročníka možno školský výlet predĺžiť s informovaným súhlasom zákonných zástupcov o dva dni pracovného pokoja.

Žiaci jedného ročníka sa môžu v školskom roku zúčastniť najviac na 3 exkurziách trvajúcich viac ako 4 vyučovacie hodiny.

 

Bezpečnosť pri organizovaní plaveckého výcviku

 

Základy plávania si žiaci osvojujú prostredníctvom základného plaveckého výcviku a zdokonaľovacieho plaveckého výcviku, ktoré zároveň slúžia na posilnenie ich zdravia a zvýšenie ich telesnej zdatnosti. Tieto sa môžu organizovať formou dennej dochádzky alebo formou výchovno-výcvikového zájazdu v dĺžke piatich pracovných dní.

(1)       Základný plavecký výcvik organizuje škola spravidla pre žiakov 3. ročníka základnej školy v mieste sídla školy formou sústredenej výchovno-vzdelávacej činnosti aspoň dvakrát do týždňa v celkovom rozsahu 20 vyučovacích hodín. Počas jedného dňa sa môže výcvik uskutočňovať najviac v dvoch po sebe idúcich vyučovacích hodinách.

(2)       Pre žiakov 6. ročníka  škola organizuje zdokonaľovací plavecký výcvik v rozsahu piatich pracovných dní alebo 20 vyučovacích hodín.

(3)       Základný plavecký výcvik a zdokonaľovací plavecký výcvik sa organizuje v mesiacoch september až október alebo apríl až máj.

(4)       Záznam o uskutočnení plaveckého výcviku sa zapíše do pedagogickej dokumentácie žiaka. Kritériom sú výstupné vzdelávacie štandardy z telesnej výchovy príslušného stupňa vzdelávania.

(5)       Pred absolvovaním plaveckého výcviku vedúci plaveckého výcviku napíše záznam o organizácii výcviku a poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia. Každý žiak zároveň predloží potvrdenie lekára všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti žiaka absolvovať plavecký výcvik , písomné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka  a informovaný súhlas zákonného zástupcu žiaka .

(6)       Plavecký výcvik je možné organizovať aj pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorí predložia potvrdenie lekára všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast o zdravotnej spôsobilosti žiaka absolvovať plavecký výcvik, písomné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka a informovaný súhlas zákonného zástupcu žiaka.

(7)       Žiaci, ktorým lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast neodporučí účasť na plaveckom výcviku alebo zákonný zástupca nedá písomné vyhlásenie alebo informovaný súhlas sa na plaveckom výcviku nezúčastňujú. Pre týchto žiakov škola zabezpečí náhradné vyučovanie v škole.

                       

Plánovanie a riadenie plaveckého výcviku

 1. Škola, ktorá organizuje plavecký výcvik vypracúva harmonogram výcviku podľa podmienok školy, ktorý je súčasťou plánu práce školy.
 2. Riaditeľ školy pri uskutočňovaní plaveckého výcviku  poverí zodpovedného zamestnanca za vedúceho plaveckého výcviku, ktorý ho organizačne zabezpečuje. Tento zamestnanec
 3. vypracuje a zabezpečuje výchovný a výcvikový plán plaveckého výcviku,
 4. riadi činnosť všetkých účastníkov a dbá o dodržiavanie denného režimu,
 5. vedie aj výcvik jednej skupiny žiakov, ak počet žiakov plaveckého výcviku nie je vyšší ako 40,
 6. vypracúva záznam o organizácii a poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia.
 7. Každý pedagogický zamestnanec, ktorý je poverený vedením skupiny žiakov je zodpovedný za splnenie výchovného a výcvikového plánu, za zdravie a bezpečnosť žiakov. Riadi sa pokynmi povereného zodpovedného zamestnanca školy.
 8. Plavecký výcvik môže viesť aj zamestnanec, ktorý je trénerom plávania najmenej s kvalifikačným stupňom I. Zodpovedá za splnenie výchovného a výcvikového plánu, za zdravie a bezpečnosť žiakov. Riadi sa pokynmi povereného zodpovedného zamestnanca školy.
 9. Plavecký výcvik sa uskutočňuje vo vyhradenom priestore krytého bazéna s ohrievanou vodou alebo kúpaliska.
 10. Základný plavecký výcvik sa uskutočňuje vo vode do výšky hladiny 1,20 m.
 11. Zdokonaľovací plavecký výcvik možno uskutočňovať aj vo vode s vyššou hladinou v súlade s článkom 2 ods. 6 a 7 a za dodržiavania príslušných bezpečnostných predpisov.
 12. Počet žiakov v jednej skupine je najviac 10.
 13. Najvyšší počet žiakov so zdravotným znevýhodnením v jednej skupine na jedného pedagogického zamestnanca je 5. V skupinách, ktoré tvoria žiaci nevidiaci, so zvyškami zraku, s ťažkým telesným postihnutím alebo s viacnásobným postihnutím, môže byť vo vode naraz s jedným pedagogickým zamestnancom iba jeden takýto žiak.

Úhrada nákladov

1)Náklady spojené s organizovaním plaveckého výcviku hradí žiakovi jeho zákonný zástupca.

2)Škola z vlastných finančných prostriedkov, prostriedkov združenia rodičov, sponzorov a z iných zdrojov môže prispieť žiakovi na úhradu cestovných nákladov.

3)Účastníci plaveckého výcviku musia byť poistení proti úrazom

4)Pri poskytovaní náhrad pedagogickým zamestnancom školy, ktorí zabezpečujú plavecký výcvik sa postupuje podľa osobitného predpisu

 

Dokumentácia:

 

A. Plán základného plaveckého výcviku

1. Názov a adresa vysielajúcej organizácie:

2. Termín konania:

3. Miesto konania:

 

4. Pedagogický vedúci:

Menný zoznam:            počet pedagogických .....................

                                     ...........................................................................................

Menný zoznam:            počet nepedagogických .................

                                  .............................................................................................

                                      

 

5. Počet účastníkov:

                                        počet žiakov ....................

                                        z toho jednotlivé triedy ................................................

                                  

                                     

6. Menný zoznam žiakov ŠvP:

P.č.

Meno a priezvisko

rok narodenia

trieda

adresa bydliska

telefónny kontakt

dôležité informácie o žiakovi

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

8. Doprava:

 

9. Odchod a príchod:

 • zraz (deň, hodina, miesto):.
 • odchod (deň, hodina, miesto):
 • príchod (predpokladaný deň, hodina, miesto):

 

10. Finančné zabezpečenie:

 • stravné, ubytovanie ( osoba a deň
 • doprava ( cena prepravy dohodnutá s prepravcom ):
 • úhrada nákladov pobytu žiakmi:
 • spôsob úhrady nákladov žiakmi:
 • termíny úhrady:.
 • iné zdroje úhrady nákladov  ( dary, príspevky ):.

      Forma úhrady nákladov:

 • ubytovanie a stravovanie:
 • záloha pre začiatkom pobytu:

11. Denný poriadok a rozvrh hodín žiakov školy:

 

12. Plán výchovno-vzdelávacej činnosti:

 

13. Vyhlásenie rodičov:

 • zdravotnom stave dieťaťa a bezinfekčnosti:
 • náhrade škody spôsobenej dieťaťom

 

14. Vyzbieranie preukazov zdravotnej poisťovne:

 

15. Písomný informovaný súhlas zákonného zástupcu: príloha

 

16. Rôzne       

 

B.  Zmluva o poistení účastníkov výcviku

 

C.  Menné zoznamy žiakov a výkazy o dennej účasti na výcviku

 

D. Súhlasy rodičov a potvrdenie o zdravotnom stave žiaka

 

E.  Poučenie o bezpečnosti žiakov pri plaveckom výcviku

 

 • žiak zodpovedá za svoje správanie aj mimo školy na plaveckom výcviku a riadi sa pokynmi pedagogického dozoru. Bez jeho vedomia sa nevzďaľuje od ostatných žiakov alebo z určeného priestoru. Pri preprave i pri zamestnaní dbá na bezpečnosť pri práci a vykonáva len tie práce, ktoré mu boli určené pedagogickým dozorom,

-počas plaveckého výcviku sa  pričiňuje o dobré meno a česť svojej školy tým, že uplatňuje svoje vedomosti, schopnosti, nadanie a fyzickú zdatnosť a vzorne vystupuje.

-Správanie žiaka na plaveckom výcviku je súčasťou celkového hodnotenia žiaka včítane klasifikácie zo správania sa na vysvedčení

-Príchod do bazénu

-Po príchode do vestibulu, kde si žiaci odložia obuv a postupujú ďalej hygienickou zónou.

-Pokyny pre šatne

-Do šatní žiaci vstupujú za prítomnosti učiteľa najskôr 10 min. pred začiatkom plaveckého

-výcviku. Vyzliekať sa a obliekať sa je povolené iba v šatniach osobitne pre chlapcov a

-dievčatá. Žiaci sa pred vstupom do bazéna osprchujú a nasadia si kúpacie čiapky.

-Činnosť v bazéne

-V bazénovej hale za bezpečnosť žiakov a za plavecký výcvik po stránke metodickej a organizačnej

-zodpovedá poverený pedagogický zamestnanec, inštruktor plávania.

-Odchod z bazénu

-Po výcvikovej hodine poverení učitelia odvedú žiakov pod sprchy. Po dôkladnom osušení žiaci odchádzajú.

-Povinnosti žiakov

-Dodržiavať prevádzkový poriadok bazénu

-Osobné vybavenie žiaka: plavky, uterák, kúpaciu čiapku, hygienické potreby.

-Po celú dobu pobytu v priestoroch bazénu dodržiavať poriadok a čistotu prostredia. Okolo bazénu majú chodiť pomaly, nebehať (nebezpečenstvo úrazu skĺznutím).

-Do priestorov bazénu sa zakazuje nosiť cenné veci (šperky, hodinky, peniaze). Riaditeľstvo školy neberie zodpovednosť za ich stratu.

-Uteráky a mydlo odložiť na určené miesto.

-Do plavárne sa nesmú nosiť žuvačky.

-Riadiť sa pokynmi pedagogického dozoru a plavčíkov.

 

F. Plán plaveckého výcviku

 

Cieľ :Naučiť žiakov pohybovať sa vo vode jednotlivými plaveckými spôsobmi, osvojiť si niektoré hygienické návyky, zlepšiť funkčnú pripravenosť, vytrvalosť.

 

 • Rozdelenie žiakov do skupín podľa výkonnosti.
 • Základy správania sa v bazéne.
 • Hry za účelom oboznámenia sa s vodou.
 • Nácvik splývania.
 • Hry na nácvik dýchania.
 • Jednoduché skoky do vody.

 

Nácvik techniky plaveckého spôsobu kraul :

 • nácvik kraulových nôh na suchu
 • vo vode pri okraji bazéna
 • v splývavej polohe
 • pohyb kraulových paží na suchu, vo vode, počas splývania
 • kraulové paže s dýchaním
 • kraulová súhra pohybov

 

Nácvik techniky plaveckého spôsobu znak :

 • splývanie v polohe na znaku
 • pohyb znakových nôh
 • pohyb znakových paží na suchu, vo vode v stoji, v splývavej polohe
 • súhra pohybov dolných a horných končatín s dýchaním
 • zdokonaľovanie plaveckého spôsobu kraul
 • pády z okraja bazéna, zo štartového bloku

 

Nácvik techniky plaveckého spôsobu prsia :

 • pohyb prsiarskych paží na suchu, vo vode, v splývanej polohe
 • pohyb prsiarskych nôh na okraji bazéna
 • práca nôh v splývavej polohe na prsiach s doskou
 • nácvik súhry pohybov a dýchania
 • zdokonaľovanie plaveckého spôsobu znak
 • zdokonaľovanie štartového skoku

 

Nácvik techniky jednoduchej kraulovej a prsiarskej obrátky

Zdokonaľovanie plaveckého spôsobu kraul, znak a prsia

Plavecké preteky

Vyhodnotenie plaveckých pretekov

Vyhodnotenie plaveckého výcviku

 

G. Vyhodnocovacia správa o priebehu plaveckého výcviku

H. Vyúčtovanie plaveckého výcviku

    

LEGISLATÍVA LYŽIARSKYCH VÝCVIKOV V ZŠ

V intenciách Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo 6. júla 2011 č. 224/2011 o základnej škole ( § 7, ) Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“) podľa § 30 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), základná škola môže organizovať s informovaným súhlasom zákonného zástupcu žiaka lyžiarsky výcvik alebo snoubordingový výcvik (ďalej len „lyžiarsky výcvik“), ktoré podľa návrhov triednych učiteľov zaradí riaditeľ do plánu práce školy. Pred uskutočnením takejto hromadnej akcie – organizovanej školou – zodpovedný učiteľ napíše záznam o organizácii a poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia.

 

Pre žiakov, ktorí sa uvedených aktivít nezúčastnia, sa zabezpečí náhradné vyučovanie.

Teda súčasťou vyučovania telesnej výchovy v základnej škole môže byť v siedmom alebo ôsmom ročníku základný lyžiarsky výcvik ( LV ) .

Ak v mieste školy nie sú vhodné podmienky, škola môže organizovať lyžiarsky výcvik dennou dochádzkou alebo formou výchovno-výcvikových zájazdov.

 

Lyžiarsky výcvik sa koná formou sústredenej päťdňovej maximálne sedemdňovej

výchovno-vzdelávacej činnosti v období mesiacov december až apríl. Organizáciu

lyžiarskeho výcviku zabezpečuje riaditeľ alebo ním poverený pedagogický zamestnanec.

Lyžiarsky výcvik vedie pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovací predmet telesná výchova alebo iný pedagogický zamestnanec s osvedčením o spôsobilosti viesť lyžiarsky výcvik. Jedno lyžiarske a snoubordingové družstvo tvorí najviac 10 žiakov. Účastníci lyžiarskeho výcviku musia byť poistení proti úrazom. Náklady spojené s lyžiarskym výcvikom, hradí žiakovi jeho zákonný zástupca. Pedagogickému zamestnancovi poskytuje náhrady pri pracovnej ceste zamestnávateľ podľa osobitného predpisu .

 

Škola môže v súlade so školským vzdelávacím programom a učebným plánom organizovať výchovno-vzdelávací proces v škole v prírode, na území Slovenskej republiky a v zahraničí.

Lyžiarsky výcvik vedie pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady na vyučovací predmet telesná a športová výchova alebo iný pedagogický zamestnanec s osvedčením o spôsobilosti viesť lyžiarsky výcvik.

 

ORGANIZÁCIA LYŽIARSKÝCH VÝVCIKOV A KURZOV

 

Tak ako každá iná činnosť v škole, podlieha aj organizácia lyžiarskeho kurzu platným právnym predpisom. Lyžovanie a snoubording sa môže v regionálnom školstve realizovať v zmysle Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon ), v súlade s :

- § 7 Vyhlášky 320/2008 o organizácii výcvikov a výchov,

- § 3, ods. 1, § 7, ods. 1, 5, 9, 10, Vyhlášky MŠ SR z 23. júla 2008 o základnej škole,

- učebnými osnovami VO - Zdravie a pohyb –, ISCED 2 ,

- Učebnými osnovami telesnej výchovy na 2. stupni ZŠ (www.statpedu. sk),

- Zákonom č. 124/2006 Z.z., Zákonom č. 553 / 2003 Z.z.,

- listom MŠ SR č. : CD 2005-19381/26382-1:14 o BOZP .

- § 85 ods. 5 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov ,

- Štátnym vzdelávacím programom Telesná výchova – ISCED 2, z apríla 2009,

schváleného ÚPK telesnej a športovej výchovy pri Štátnom pedagogickom ústave

Bratislava ( ŠPÚ BA ), „ Aktivity v prírode a sezónne činnosti – lyžovanie „ strany

6, 20, 21, 25, 26.,

- Zákonom č. 317 z 24. júna 2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- Programom kontinuálneho vzdelávania Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového

lyžovania, ( číslo akreditácie 5 / 2010 - KV, dátum vydania 4.02.2010, doba platnosti

do 4.02.2016 ),

- Programom kontinuálneho vzdelávania Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní, 16

( číslo akreditácie 7 / 2010 - KV, dátum vydania 9.02.2010, doba platnosti do

9.02.2016 ),

- Programom kontinuálneho vzdelávania Snoubordingový inštruktorský kurz, ( číslo

akreditácie 33/ 2010 - KV, dátum vydania 3.03.2010, doba platnosti do 31.12.2015 ),

- Smernicou č. 7/2010-R z 11. februára 2010, ktorou sa vydávajú osvedčenia o ukončení kontinuálneho vzdelávania a atestáciách pedagogických a odborných zamestnancov.

 

PLÁNOVANIE

 

Lyžiarsky výcvik v ZŠ sa môže uskutočniť ak je zahrnutý do:

- ročného plánu školy,

- plánu práce predmetovej komisie telesnej a športovej výchovy.

Na základe splnenia tejto požiadavky predseda predmetovej komisie (alebo riaditeľom poverený učiteľ telesnej a športovej výchovy) vypracuje plán lyžiarskeho kurzu, včas pred odchodom na lyžiarsky kurz predloží na schválenie riaditeľovi školy. Plán lyžiarskeho kurzu obsahuje:

- organizačné zabezpečenie,

- denný režim,

- výcvikový plán,

- plán prednáškovej činnosti,

- plán kultúrnej a záujmovej činnosti,

-poriadok lyžiarskeho výcviku ( ZŠ ), 

- denný plán činnosti na lyžiarskom výcviku.

 

Riadenie lyžiarskeho kurzu:

V rámci svojich kompetencií sa na riadení kurzu podieľajú v rôznej forme riaditeľ školy, vedúci kurzu a inštruktori.

 

Riaditeľ školy:

- menuje vedúceho inštruktora, inštruktorov, lekára (zdravotníka),

- schvaľuje termín a miesto kurzu, plán,

- zabezpečuje plnenie pracovno-právnych a ekonomických predpisov vo

- vzťahu k zúčastneným pedagogickým pracovníkom,

- kontroluje činnosť na výcviku,  posudzuje ju a hodnotí v záverečnom vyhodnotení.

 

Vedúci lyžiarskeho kurzu:

- pripravuje plán výcviku,  a potrebné pomôcky ,

- navrhuje personálne obsadenie kurzu,

- zabezpečuje finančné, poistné a logistické operácie súvisiace s výcvikom

- riadi a koordinuje činnosť inštruktorov a zdravotníka,

- vedie dennú agendu, rozdeľuje služby, prednášky a pohotovosť,

- zodpovedá za dodržiavanie plánu lyžiarskeho výcviku, bezpečnostných a pedagogických zásad počas podujatia,

- rozhoduje o prípadných zmenách v schválených plánoch činností, rieši vzniknuté problémy,

- komunikuje s majiteľmi vlekov a ubytovacích zariadení, v prípade potreby s rodičmi a vedením školy,

- po skončení výcviku spracuje vyhodnotenie a vyúčtovanie výcviku,  predloží ho vedeniu školy a triednym učiteľom zúčastnených žiakov (rodičom).

Inštruktor:

- organizuje a riadi činnosť svojho družstva, zodpovedá za všetku činnosť členov družstva počas praktického výcviku, za ich zdravie a bezpečnosť,

- kontroluje dochádzku, hodnotí členov družstva,

- podľa plánu výcviku,  a pokynov vedúceho sa zúčastňuje na všetkých činnostiach zabezpečujúcich plnenie cieľov lyžiarskeho výcviku.

 

EVIDENCIA, KONTROLA

Z právneho, organizačného i didaktického hľadiska je potrebné aby vedúci inštruktor výcviku,  a aj inštruktori mali k dispozícii a viedli uvedenú dokumentáciu:

 

vedúci kurzu :

- plán lyžiarskeho výcviku alebo lyžiarskeho kurzu :

- zoznam účastníkov (s údajmi potrebnými pre ubytovateľa a poisťovňu ),

- rozdelenie účastníkov do družstiev a (v prípade ubytovania) do izieb,

- kontaktné údaje rodičov,

- poistnú zmluvu,

- ubytovací poriadok,

- hodnotenie dňa a plán činnosti na nasledujúci deň,

- diplomy,

- zdravotné záznamy, BOZP,

- súhlas príslušného okresného úradu verejného zdravotníctva,

- cestovný príkaz.

 

Inštruktori :

- plán výcviku zvereného družstva,

- námety na animačný program družstva,

- menný zoznam družstva,

- účasť na jednotlivých lekciách,

- úspešnosť v kontrolných cvičeniach (hodnotenie),

- BOZP,

- cestovný príkaz

 

HODNOTENIE

Priebežné, cyklické:

- hodnotenie činnosti realizovaných počas celého dňa,

- systematické hodnotenie členov družstva.

 

Záverečné:

- jednotlivcov,

- celého výcviku - kurzu.

Hodnotenie dňa

– verejne vykonáva vedúci kurzu, vyzdvihne pozitíva, vyrieši prípadné nedostatky, oboznámi žiakov s programom nasledujúceho dňa, vypočuje podnety od žiakov.

Hodnotenie družstva

– vykonáva inštruktor po skončení každej lekcie, na základe pozorovania a výsledkov kontrolných cvičení hodnotí slovne každého žiaka.

Vyhodnotenie kurzu

– urobí po skončení kurzu vedúci, v ústnej forme pre účastníkov kurzu, v písomnej forme spolu s vyúčtovaním odovzdá vedeniu školy.

Vedenie školy zabezpečí jeho prístupnosť pre triednych učiteľov i rodičov.

- Hodnotenie jednotlivcov – inštruktori na záver kurzu zosumarizujú hodnotenie aktivity a prístupu každého žiaka, mieru ich zlepšenia v lyžiarskej technike, úroveň vedomostí, výsledky v kontrolných cvičeniach a preteku do výsledného hodnotenia, ktoré môže byť vyjadrené slovne alebo známkou.

 

Príležitosť hodnotiť by mali dostať i žiaci, je potrebné vytvoriť priestor na vyjadrenie ich pocitov, požiadaviek a potrieb. Racionálne podnety by vedúci LV,  mal akceptovať a na ich základe modifikovať program tak, aby žiaci získali pocit aktívnej spoluúčasti na riadení programu . Požiadavky, ktoré sú neakceptovateľné (z právneho, pedagogického, organizačného či iného dôvodu) by mal so žiakmi prediskutovať a vysvetliť dôvody nemožnosti ich realizácie.

Organizačné zásady pre činnosť na kurze :

Aktívna činnosť na svahu je platnou vyhláškou určená na 6 vyučovacích hodín. Spravidla sa rozčleňuje do dvoch blokov s vymedzeným časom na regeneráciu a odpočinok žiakov. Vedúci kurzu i inštruktori by mali zohľadňovať faktor únavy a prispôsobovať dávkovanie, objem i intenzitu zaťaženia aktuálnemu stavu svojich zverencov.

Maximálny počet žiakov na jedného inštruktora je 15 žiakov a pri snow-borde do 10 žiakov.

Inštruktorom môže byť učiteľ telesnej výchovy, alebo pedagóg s platným osvedčením o absolvovaní akreditovaného Základného kurzu

- pre inštruktorov zjazdového lyžovania v základnej a v strednej škole ISCED 1,2,3 .

Absolventi lyžiarskych škôl môžu byť inštruktormi na LV, LK pre žiakov len v prípade ak zároveň spĺňajú požiadavky o odbornej a pedagogickej spôsobilosti podľa zákona 317/2009 Z.z.

Ak je počet žiakov na kurze vyšší ako 60, vedúci kurzu nemá pridelené družstvo a plne sa venuje riadiacej a kontrolnej činnosti.

Ak sa LK zúčastní viac ako 30 žiakov je potrebný kvalifikovaný zdravotník

Lyžiarsky výcvik  sa nesmie organizovať mimo vyznačených a udržiavaných lyžiarskych svahov.

 

BEZPEČNOSTNÉ ZÁSADY PRI ORGANIZÁCII A REALIZÁCII

LYŽIARSKYCH VÝCVIKOV A KURZOV

 

Lyžiarske výcviky a kurzy majú splniť viacero cieľov a úloh, imperatívom však musí byť bezpečnosť – rodičia nám zverili svoje deti zdravé a je našou povinnosťou urobiť všetky opatrenia preto, aby sme im ich zdravé vrátili. Samo lyžovanie je rizikovým športom a keď k tomu pripočítame nástrahy niekoľkodňového hromadného výjazdu s veľkou skupinou detí či pubescentov je jasné, že každé zanedbanie či podcenenie činnosti na svahu, pri preprave i vo voľnom čase žiakov vytvára situácie, ktoré imanentnú rizikovosť športu i akcie ešte umocňujú.

Organizovaním lyžiarskeho kurzu preberáme na seba právnu zodpovednosť, príprava kurzu i jeho realizácia musí preto prebiehať v súlade s platnou školskou legislatívou i predpismi o bezpečnosti práce.

 

Pri organizácii kurzu z uvedených predpisov vyplýva pre vedúceho inštruktora i inštruktorov povinnosť:

- dodržiavať zásady plánovania lyžiarskeho výcviku,

- postupovať podľa schváleného plánu výcviku a činnosti,

- plánovať a realizovať činnosť v súlade so zdravotným stavom žiakov, snehovými a klimatickými podmienkami, brať do úvahy aktuálnu situáciou na svahu,

- poučiť žiakov o zásadách činnosti, bezpečnostných opatreniach a ich dodržiavaní,

- skontrolovať výstroj a odev žiakov,

- dbať na dodržiavanie pravidiel, bezpečnú organizáciu a kontrolu činnosti na svahu i pri ostatných činnostiach.

Bezpečnosť pri organizácii lyžiarskeho výcviku  vyžaduje v prvom rade identifikovanie rizík, ktoré môžu potencionálne ohroziť žiakov počas výcviku .

 

 

Príloha č.  3

 

  KOMISIONÁLNE SKÚŠKY, OPRAVNÉ SKÚŠKY, OPAKOVANIE ROČNÍKA

Komisionálne skúšky vychádzajú z § 23, 24, 25, 56 a § 57 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, v súlade s § 5 ods. 3 písm. h) zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákonom č. 71/1997 Z. z. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, §19 vyhlášky MŠ  SR 320/ 2008 o základnej škole, Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov v základnej škole a § 8 ods.1 písm. e) vyhlášky č. 137/2005 Z. z. o školskej inšpekcii.

Žiak sa hodnotí podľa výsledkov komisionálnej skúšky v mysle Čl. 7 Metodického pokynu č. 22/2011 ods. 1 na hodnotenie žiakov základnej školy ak:

1.je skúšaný v náhradnom termíne (keď sa klasifikácia nemohla uskutočniť),

2.vykonáva opravnú skúšku (keď má na konci druhého polroku nedostatočný prospech     najviac z dvoch povinných predmetov),

3.zákonný zástupca žiaka požiada o preskúšanie žiaka z rôznych dôvodov, v prípade   pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci I. a II. polroka do troch pracovných  odo dňa vydania vysvedčenia,

4.sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy (napr. keď žiak zamešká v jednom polroku viac ako 50 % z plánovaného počtu hodín, môže riaditeľ školy po prerokovaní s vyučujúcim daného predmetu a triedneho učiteľa nariadiť komisionálnu skúšku, ak má RŠ podozrenie z neobjektívnej klasifikácie, podozrenie, že známka nie je adekvátna vedomostiam),

5.pri plnení osobitného spôsobu školskej dochádzky,

         a) je žiak oslobodený od povinnosti dochádzať do školy,

         b) má povolené individuálne vzdelávanie,

6.ukončuje vzdelávanie na získanie stupňa vzdelania.

 

Škola určuje podmienky konania komisionálnej skúšky (na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka) takto:

a. riaditeľ školy posúdi oprávnenosť konania komisionálnej skúšky,

b.RŠ vydá rozhodnutie o jej konaní (§ 5 ods. 3 písm. h) zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve  a školskej samospráve),

c.   RŠ vymenuje komisiu  - najmenej troch členov. Komisia sa skladá z predsedu, ktorým je spravidla riaditeľ školy alebo ním poverený učiteľ, skúšajúci učiteľ, ktorým je spravidla učiteľ vyučujúci žiaka príslušný vyučovací predmet a prísediaceho, ktorý spĺňa kvalifikačné predpoklady pre príslušný alebo príbuzný vyučovací predmet. Výsledok komisionálnej skúšky vyhlási predseda komisie  verejne v deň konania skúšky. Výsledok každej komisionálnej skúšky  je pre klasifikáciu  konečný (§ 57 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z .z.)

d. druh a obsah skúšky, zadanie úloh, vzorové riešenie a systém hodnotenia predkladá skúšajúci a po prerokovaní na zasadnutí metodického orgánu a schvaľuje riaditeľ školy,

e.požiadavky na základe učebných osnov v danom ročníku a klasifikačnom období poskytne skúšajúci v písomnej forme žiakovi pri prvej konzultácii,

f. riaditeľ školy môže povoliť účasť zákonného zástupcu na komisionálnej skúške,

g. výsledok komisionálnej skúšky sa oznámi zákonnému zástupcovi a je pre žiaka konečný,

h. o komisionálnej skúške sa vyhotoví protokol (tlačivo, podľa vzoru schváleného a zverejneného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky),

i. o konaní komisionálnej skúšky sa uvedie poznámka v triednom výkaze a v katalógovom liste žiaka aj potvrdenie správnosti klasifikácie (dátum vykonania skúšky, jej výsledok).

 

Druh a obsah skúšky:

a. písomnú časť skúšky musí žiak konať z predmetov, kde je táto predpísaná ako súčasť osnov daného predmetu. V prírodovedných predmetoch vtedy, ak je potrebné riešiť úlohy, ktoré sú súčasťou skúšky. V humanitných predmetoch a geografii len formou testu.

b. ústnu časť skúšky musí žiak konať zo všetkých klasifikovaných predmetov.

 

                  Príprava žiaka na skúšku a trvanie skúšky

a. podľa charakteru ústnej skúšky sa žiak pripravuje 15 min, maximálne 30 minút (CJ, žiak so ŠVVP),

b. skúška môže trvať maximálne 45 min, test 20  minút,

c. žiak môže použiť učebné pomôcky, žiak so ŠVVP kompenzačné pomôcky.

 

                  Hodnotenie žiaka

a. pri hodnotení sa zohľadňujú všetky časti skúšky, kritéria pri zohľadňovaní jednotlivých častí si stanoví PK jednotlivých predmetov,

b. s kritériami musí byť vopred oboznámený žiak alebo aj jeho zákonný zástupca,

c. pri hodnotení sa vychádza vždy z platných zákonov a smerníc o hodnotení a klasifikácii žiakov,

d. k hodnoteniu ústnej časti sa vyjadrí každý člen komisie,

e. opravu písomnej časti skúšky, ako aj kontrolu opravy, potvrdia svojim podpisom členovia komisie,

f. ak sa žiak nedostaví na komisionálnu skúšku bude klasifikovaný známkou na základe podkladov, ktoré počas príslušného polroka získal skúšaním.

 

                  Žiak opakuje ročník

a.ak neprospel, ak má z niektorého povinného vyučovacieho predmetu aj po opravnej skúške stupeň prospechu nedostatočný,

b. ak neprospel z viac ako dvoch predmetov,

c.  ročník opakuje aj žiak, ktorého nebolo možné klasifikovať ani v náhradnom termíne zo závažných objektívnych dôvodov, najmä zdravotných, dlhodobého pobytu v zahraničí.

1. Čl. 5  MP č. 22/2011 Hodnotenie žiaka v náhradnom termíne

1. Ak pre závažné objektívne príčiny nemožno žiaka hodnotiť v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa za prvý polrok nehodnotí. Riaditeľ určí na jeho hodnotenie náhradný termín, a to spravidla tak, aby sa hodnotenie žiaka mohlo vykonať najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka. Za hodnotenie žiaka zodpovedá príslušný vyučujúci predmetu.

2.Ak pre závažné objektívne príčiny nemožno hodnotiť žiaka na konci druhého polroka, riaditeľ určí na jeho hodnotenie náhradný termín, a to tak, aby sa hodnotenie žiaka vykonalo spravidla v poslednom týždni augusta, v dňoch určených riaditeľom školy.

2. Čl. 6 MP č. 22/2011  na hodnotenie žiaka ZŠ Opravné skúšky a § 56 ods. 3,4, 5 a 6        zákona č. 245/2008 Z. z.  o výchove a vzdelávaní - vykonáva opravnú skúšku,

1.Žiak, ktorý má na konci druhého polroku najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov prospech nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky v slovnom hodnotení, alebo vyučovací predmet neabsolvoval a neprospel, môže na základe rozhodnutia riaditeľa vykonať z týchto predmetov opravnú skúšku.

2. Obsah a formu opravnej skúšky žiaka, ktorý na konci druhého polroka je hodnotený neabsolvoval a neprospel v niektorom vyučovacom predmete, určí riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade.

3.Opravnú skúšku môže vykonať aj žiak, ktorého prospech na konci prvého  polroka je nedostatočný najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov, ktoré sa vyučujú len v prvom polroku.

4.Termín opravných skúšok určí riaditeľ školy tak, aby sa opravné skúšky

a)podľa odseku 1 vykonal najneskôr do 31. augusta; žiakovi, ktorý zo závažných dôvodov nemôže prísť vykonať opravnú skúšku v určenom termíne, možno povoliť vykonanie opravnej skúšky najneskôr do 15. septembra a žiakovi, ktorý bol hodnotený podľa čl. 5 odseku 2, najneskôr do 15. októbra,

b)podľa odseku 3 vykonal najneskôr do rokovania pedagogickej rady o hodnotení za druhý polrok.

 5. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku sa hodnotí z vyučovacieho         predmetu, z ktorého mal vykonať opravnú skúšku, stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky.

6. O opravnej skúške sa vyhotoví protokol o komisionálnej skúške, dátum vykonania skúšky a jej výsledok sa zaznamenajú do triedneho výkazu a katalógového listu žiaka.

3. Čl. 7 ods. 2,3,4 a 5 MP č. 22/2011 Komisionálna skúška a § 57 ods. 3 zákona č. 245/2008   Z. z.  o výchove a vzdelávaní - zákonný zástupca žiaka požiada o preskúšanie žiaka

1)Ak má zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti hodnotenia v jednotlivých predmetoch na konci prvého polroka a druhého polroka, môže do troch pracovných dní odo dňa získania výpisu hodnotenia za prvý polrok alebo do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia (získania výpisu slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok podľa § 55 ods. 10). V posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka učiteľ vydá výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania za prvý polrok. Tento výpis nie je verejnou listinou. Vysvedčenie za I. polrok sa vydáva na základe písomnej žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Do 3 pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia môže požiadať riaditeľa o vykonanie komisionálnej skúšky; ak je vyučujúcim riaditeľ, o preskúšanie žiaka možno požiadať príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v hodnotiacom období z tohto vyučovacieho predmetu hodnotený na základe komisionálnej skúšky.

2)  O možnosti vykonať komisionálnu skúšku rozhodne riaditeľ školy. Riaditeľ školy môže povoliť      prítomnosť zákonného zástupcu žiaka na jeho komisionálnom preskúšaní (§57 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z.)

3)  Preskúšanie sa uskutoční neodkladne v termíne, ktorý určí riaditeľ školy. Ak pre neprítomnosť žiaka nemožno preskúšanie uskutočniť v tomto termíne, nemožno žiaka ďalej preskúšavať. Výsledok preskúšania, ktorý je konečný, oznámi riaditeľ zákonnému zástupcovi žiaka. Ďalšie preskúšanie žiaka je neprípustné. Na požiadanie zákonného zástupcu žiaka môže byť zákonný zástupca prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.

4) Žiakovi, ktorý sa vzdeláva v škole mimo územia Slovenskej republiky, vzdeláva sa v škole zriadenej iným štátom na území Slovenskej republiky, vzdeláva sa individuálne v zahraničí alebo žiak, ktorému jeho zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole a dosiahol v niektorom predmete prospech nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, sa umožní vykonať opravnú skúšku v súlade s Čl. 6 MP č.22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ .

4. preskúšanie sa koná na podnet riaditeľa  školy (§ 57 ods. 1 písm. d ) zákona č. 245/2008 Z. z.),

5.pri plnení osobitného spôsobu školskej dochádzky - § 23 zákona č. 245/2008 Z. z.

      formy osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky sú:

      a) individuálne vzdelávanie (bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v škole)

      b) vzdelávanie v školách mimo územia SR,

      c) vzdelávanie v školách zriadených iným štátom na území SR,

      d) vzdelávanie v školách v ktorých sa uskutočňuje vzdelávanie podľa medzinárodných 

          programov schválených MŠVVŠ SR,

      e) individuálne vzdelávanie v zahraničí ,

      f) podľa individuálneho učebného plánu (povoľuje RŠ na žiadosť rodiča žiakovi 

         s nadaním, podľa závažných dôvodov – tehotenstva a materstva, môže povoliť aj iným žiakom (§ 26 zákona č. 245/2008 Z. z.).  

         O povolení individuálneho vzdelávania rozhoduje riaditeľ  školy, do ktorej bol žiak prijatý(ďalej len kmeňová škola), na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu maloletého žiaka (§24 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z.), rozhoduje v rámci rozhodovania o oslobodení  žiaka od povinnosti dochádzať do školy podľa osobitného predpisu (§5 ods.3 písm. d) a ods. 4 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov).

Žiak, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie koná komisionálne skúšky v kmeňovej škole. Komisionálne skúšky vykoná z príslušného učiva každého povinného predmetu za každý polrok. Na základe výsledkov komisionálnej skúšky vydá škola vysvedčenie (§24 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z.),

     žiak oslobodený od povinnosti dochádzať do školy - individuálne vzdelávanie sa

      povoľuje:

     1) žiakovi školy, ktorému jeho zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole - k žiadosti zákonný zástupca priloží vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast. 

         Vzdelávanie zabezpečuje škola, ktorá rozhodla o povolení individuálneho vzdelávania,  a to v rozsahu najmenej 2 hodiny týždenne. Žiak, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast z dôvodu zdravotného znevýhodnenia, komisionálnu skúšku nevykonáva. Pedagogický zamestnanec, ktorý zabezpečuje vzdelávanie žiaka, štvrťročne predkladá riaditeľovi školy písomnú správu o postupe a výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti so žiakom, na základe ktorej po prerokovaní v pedagogickej rade školy sa vykoná hodnotenie prospechu žiaka. Písomná správa o postupe a výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti žiaka obsahuje: 

                       1. údaje identifikujúce žiaka,

                       2. hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka

                       3. návrh hodnotenia.

     2) žiakovi prvého stupňa ZŠ zabezpečuje zákonný zástupca žiaka osobu , ktorá spĺňa kvalifikačné predpoklady vysokoškolského vzdelania druhého stupňa ustanovené pre učiteľov I. stupňa ZŠ (§ 24 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z.),

     3) žiak, ktorý vykonáva osobitný spôsob školskej dochádzky (podľa § 23 písm. b) a c )zákona  č. 245/2008 Z. z.), –  vzdelávanie v školách mimo územia SR a vzdelávanie v školách zriadených iným  štátom na  území SR) vykoná skúšky z vyučovacích predmetov, ktoré určí riaditeľ kmeňovej školy, spravidla za každý školský rok, najviac však za všetky ročníky po ukončení 4. ročníka ZŠ a 9. ročníka. Termín dohodne zákonný zástupca do 15. mája kalendárneho roka, v ktorom má  skúšku vykonať (§ 25 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z.).

         Žiak, ktorý vykonáva osobitný spôsob dochádzky podľa § 23 písm. e) – individuálne vzdelávanie v zahraničí, vykoná skúšku zo všetkých predmetov učebného plánu príslušného ročníka kmeňovej školy okrem predmetov s prevahou výchovného zamerania za každý príslušný školský rok, najviac však  za všetky ročníky po ukončení 4. ročníka ZŠ a 9. ročníka ZŠ (§ 25 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z.)

      Žiak môže zo závažných dôvodov, najmä sťaženej dostupnosti kmeňovej školy, vykonať skúšku aj na inej škole v SR, a to po dohode rodiča a RŠ v ktorej sa má skúška vykonať (§ 25 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z.).

      Riaditeľ školy zaradí žiaka po ukončení osobitného spôsobu školskej dochádzky do príslušného ročníka podľa výsledkov komisionálnej skúšky podľa § 57 zákona č. 245/2008 Z. z. 

6.Čl. 8 ods. 1 a 2 MP č. 22/2011 - hodnotenie absolventa vzdelávania na získanie stupňa vzdelania.

Škola môže pre osoby, ktoré nezískali nižšie stredné vzdelanie (ucelenú časť vzdelávacieho programu pre II. stupeň ZŠ), organizovať vzdelávanie podľa § 30 ods. 5 zákona č. 245 Z. z. na získanie tohto stupňa vzdelania, ktoré sa končí komisionálnou skúškou zo všetkých vyučovacích predmetov, okrem predmetov s výchovným zameraním. Po úspešnom vykonaní komisionálnej skúšky škola vydá vysvedčenie doložkou, na ktorej sa uvedie získaný stupeň vzdelania. Hodnotenie sa vykoná po uskutočnení komisionálnej skúšky z predmetov, ktoré sú určené učebným plánom.

Ak osoba v kurze na získanie stupňa vzdelania poskytovaného základnou školou bol pri skúškach na záver tohto kurzu klasifikovaný stupňom „nedostatočný“, umožní mu riaditeľ vykonať opravnú skúšku. Ak bol absolvent kurzu klasifikovaný stupňom „nedostatočný“ najviac z dvoch predmetov, môže opravné skúšky vykonať do dvoch mesiacov.

7.  školská inšpekcia zistí nedostatky pri klasifikácii a nariadi komisionálne preskúšanie-

      nariaďuje komisionálne preskúšanie žiaka za prítomnosti školského inšpektora v prípade zistenia nedostatkov pri jeho klasifikácii (§ 8 ods. 1 písm. e) vyhlášky č. 137/2005 Z. z. o školskej inšpekcii).

 

Príloha č. 4

Postupy pri prevencii a riešení šikanovania, agresie

 

Základným opatrením je dôsledné dodržiavanie zásady: „Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách.“

 

1. Dôsledne informovať žiakov a rodičov o školskom poriadku, kde sú zakotvené pravidlá správania žiakov. Šikanovanie v škole nebude tolerované! Školský poriadok zároveň obsahuje sankcie pri ich porušení, o ktorých sú žiaci a rodičia informovaní.

2. Nepodceňovať prejavy šikanovania. S negatívnymi dôsledkami šikanovania a nevhodného správania pre obete i agresorov oboznámiť všetkých žiakov, učiteľov, zamestnancov i rodičov, ako aj so sankciami v prípade porušenia pravidiel.

3. Venovať pozornosť vytvoreniu príjemnej a bezpečnej klímy v škole.

4. Prieskum na škole robiť priebežne formou dotazníkov, rozhovormi s deťmi, pozorovaním na triednickej hodine, občianskej náuke, etickej výchove.

5. Informovať o možnosti nahlásiť podozrenie alebo prejav šikanovania prostredníctvom triedneho učiteľa, výchovného poradcu, prípadne učiteľa, ktorému dôverujú.

6. Počas prestávok sledovať, kde sa zdržiavajú obete šikanovania a kde agresori.

7.  Na prejavy pekných vzťahov a pomoci, ako aj na prejavy neznášanlivosti    upozorňovať v školskom časopise.

8. Eliminovať konflikty – všímať si už náznaky šikanovania: posmešné poznámky na adresu spolužiaka, posmievanie sa za dobrú alebo zlú známku, vysmievanie sa z neúspechov druhých, z oblečenia, vzhľadu, okuliarov, strojčeka, rečových vád a pod.

9. Lepšie si všímať aj tzv. obete šikanovania a rozlišovať, či ide skutočne o tento prejav.

10. Vysvetliť žiakom, že ak podporujú šikanovanie, bavia sa na ňom, stávajú sa spoluúčastníkmi šikanovania.

11. Pri poškodení majetku spolužiaka žiadať náhradu za zničenú vec;  pri ublížení na zdraví (kopnutie, pichnutie), braní desiatej, ponižovaní  vyvodiť   dôsledky  podľa  závažnosti prejavu žiaka od oznámenia rodičom až po privolanie polície, udelenia výchovného opatrenia, prípadne zníženej známky zo správania.

12. Žiakom sa zakazuje osočovať a komentovať ostatných žiakov a zamestnancov školy na  verejných  sociálnych sieťach (Facebook, Pokec...), zverejňovať súkromnú fotodokumentáciu bez súhlasu osoby, ktorej sa týka a vytvárať hanlivé profily cudzích osôb na sociálnych sieťach.

13. O riešení každého závažného priestupku je každý vyučujúci povinný informovať   okamžite vedenie školy.

14. Priestupky žiakov riešiť objektívne, s pedagogickým nadhľadom a taktom, ale  nekompromisne.

15. Žiakov, ktorých správanie sa nezlepší, vylúčiť zo školských aktivít (výlety,   spoločenské podujatia a pod.).

16. O problémoch informovať rodičov na rodičovskom združení – nabádať rodičov, aby problémy svojich detí riešili v spolupráci so školou, dbať na vzájomnú  informovanosť a dôveru.

17. Oboznámiť žiakov s Trestným zákonom a základnými informáciami o šikanovaní (tried. hodiny, občianska výchova, etická výchova).

18. Zvyšovať sebavedomie detí (pochvaly, ocenenia za školskú a mimoškolskú prácu).

19. Dôsledne dodržiavať dozor v priestoroch školy pred vyučovaním, cez prestávky, po vyučovaní i v čase mimo vyučovania v priestoroch, kde by k šikanovaniu mohlo dochádzať.

20. Viesť žiakov k zdravému spôsobu života, rozvíjať ich záujmy.

21. Priebežne vyhodnocovať schránku šikanovania, oboznámiť so sťažnosťami triednych učiteľov, výchovnú poradkyňu, koordinátorku a vedenie školy.

 

Postup pri riešení šikanovania:

 

1. Zaistiť ochranu obetiam.

2. Individuálny rozhovor s obeťou, môžu povedať, napísať, nakresliť, čo sa stalo a urobiť zápis o zistenej skutočnosti.

3. Individuálny rozhovor s agresorom, nech napíše, čo sa stalo a tiež zhotoviť zápis.

4. Prediskutovať s útočníkom čo sa stalo, ako porušil pravidlá správania.

5. Nájsť vhodných svedkov /nikdy nekonfrontovať obeť a agresora!/.

6. Kontaktovať rodičov, rozhovor osamote s rodičom obete a rodičom útočníka.

7. Viesť o šikanovaní záznam s popisom mien, prostredia, času, spôsob, častosť, príčina, závery, postihy. Neuznávať falošné výhovorky o nehode, zo srandy, bola to iba hra a pod.

8. Ak bolo dieťa zranené, vyfotografovať zranenia.

9. Kontaktovať CPPPaP, príp. PZ, udeliť výchovné opatrenia, znížiť známku zo správania.

10. Naučiť dieťa obranné stratégie.

11. Využiť anonymný dotazník.

12. Naďalej monitorovať situáciu.

 

Opatrenia na riešenie situácie:

 

Pre obete:

a) možno odporučiť rodičom obetí spoluprácu s CPPPaP Levice, vyhľadať odbornú pomoc;

b) zorganizovať skupinový program v spolupráci s CPPPaP Levice;

c) zvýšiť informovanie rodičov.

 

Pre agresorov:

a) odporučiť rodičom vyhľadať odbornú pomoc;

b) výchovné opatrenia: napomenutie a pokarhanie triednym učiteľom, riaditeľom školy

    zníženie známky zo správania (podľa závažnosti situácie);

c) preloženie žiaka do inej triedy;

d) odporučenie rodičom na dobrovoľný diagnostický pobyt v diagnostickom centre,

    oznámenie polícii, ak je podozrenie zo spáchania priestupku alebo trestného činu.

 

Príloha č. 5

Opatrenia proti šíreniu legálnych (tabak a alkohol) a nelegálnych drog v školskom prostredí

 

Prevencia drogových závislostí v rezorte školstva vychádza z článku 33 Dohovoru o právach dieťaťa a Európskej protidrogovej stratégie. Týka sa realizácie preventívnych opatrení na úrovni škôl a školských zariadení, priorít rezortu školstva, výchovno-vzdelávacích projektov a programov. Článok 33 Dohovoru o právach dieťaťa hovorí, že každé dieťa má právo na ochranu pred používaním narkotík a psychotropných látok a pred zapojením do ich výroby a distribúcie.

 

Žiakom je prísne zakázané:

- nosiť, šíriť, prechovávať a užívať legálne (tabak a alkohol) a nelegálne návykové látky v škole, v školských zariadeniach a na akciách organizovaných školou

 

Škola v záujme prevencie drogových závislostí zabezpečí:

- koordinátorka primárnej prevencie vypracuje ročný plán, ktorým sa riadia všetci pedagogickí zamestnanci školy

- koordinátorka primárnej prevencie poskytuje informácie pedagógom z oblasti primárnej prevencie – metódy, formy práce

- triedny učiteľ je povinný monitorovať situáciu v tejto oblasti vo svojej triede, venovať pozornosť preventívnym aktivitám zameraným proti šíreniu drog v školskom prostredí

- všetci pedagogickí pracovníci spolupracujú s výchovným poradcom a koordinátorom protidrogovej prevencie

- pedagogický dozor v čase prestávok kladie dôraz na kontrolu sociálnych zariadení a skrytých priestorov školy

- organizovanie mimoškolských aktivít s cieľom odpútať žiakov od myšlienok na užívanie, prechovávanie a distribuovanie drog

- realizovať projekt „Zdravá škola“

- rozšíriť spoluprácu školy s rodičmi a samosprávou školy, iniciovať zapájanie rodičov do aktivít školy

- po prerokovaní v pedagogickej rade, rade školy oboznámiť rodičov s opatreniami, ktoré škola vymedzila v školskom poriadku proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí; rodičia oboznámenie potvrdia svojim podpisom

- pri príprave a realizácii preventívnych projektov využívať odbornú pomoc a spoluprácu centier výchovnej a psychologickej prevencie.

 

1. Postup pri riešení požitia alkoholu:

Škola kontaktuje zákonného zástupcu žiaka.

Po súhlase zákonného zástupcu žiaka pedagogický pracovník vyzve žiaka k dychovej skúške prístrojom, ktorým sa určí objemové percento alkoholu v krvi.

Pri skúške sú prítomní svedkovia – napr. ďalší pedagogickí pracovníci.

O skúške sa vyhotoví zápisnica, ktorú každý z prítomných podpíše.

Zápisnica sa pošle zákonnému zástupcovi žiaka.

Porušenie školského poriadku sa prerokuje na pedagogickej rade a žiakovi sa udelí výchovné opatrenie.

Výsledok riešenia priestupku sa oznámi zákonnému zástupcovi žiaka.

V prípade, ak žiak odmietne podrobiť sa dychovej skúške, spíše sa o tejto udalosti zápisnica za prítomnosti svedkov, kde sa uvedú klinické príznaky, ktoré žiak vykazuje, a ktoré vedú k podozreniu, že žiak pil alkoholický nápoj.

Pedagogická rada rozhodne o postihu žiaka. Zápisnica bude zaslaná rodičom, podobne ako aj rozhodnutie o sankcii.

Pri stave opitosti, kedy je žiak ohrozený na živote alebo ohrozuje svoje okolie, závažným spôsobom narušuje školské vyučovanie, bude privolaná rýchla zdravotnícka pomoc, prípadne polícia a bezodkladne zákonný zástupca.

Priestupok bude prerokovaný pedagogickou radou a výsledok riešenia oznámený zákonnému zástupcovi žiaka.

 

2. Postup pri riešení fajčenia:

O porušení školského poriadku sa spíše zápisnica, ktorú podpíšu všetci prítomní, svedkovia.

O porušení školského poriadku sa pošle oznam zákonnému zástupcovi žiaka.

Porušenie školského poriadku sa prerokuje na pedagogickej rade a uloží sa výchovné opatrenie.

Zákonnému zástupcovi žiaka sa oznámi sankcia za porušenie zákazu fajčenia.

 

3. Postup pri riešení užívania iných návykových látok:

Pedagogický pracovník pri podozrení, že žiak je pod vplyvom nelegálnych návykových látok, alebo ich užíva, kontaktuje zákonného zástupcu žiaka a príslušné oddelenie Policajného zboru SR.

O situácii sa spíše zápisnica, ktorá sa zašle zákonnému zástupcovi žiaka.

V prípade pozitívneho výsledku nasleduje prerokovanie priestupku na pedagogickej rade a uloženie výchovného opatrenia.

Rozhodnutie pedagogickej rady o výchovnom opatrení sa zašle zákonnému zástupcovi.

 

4. Postup pri riešení prechovávania nelegálnych návykových látok:

Pedagogický pracovník vyzve podozrivého žiaka k vyloženiu návykovej látky z osobných vecí, nedotýka sa jej a okamžite kontaktuje príslušné oddelenie Policajného zboru SR a zákonného zástupcu žiaka.

O situácii sa spíše zápisnica, ktorá sa zašle zákonnému zástupcovi žiaka.

Porušenie školského poriadku sa prerokuje na pedagogickej rade, žiakovi sa uloží výchovné opatrenie.

Rozhodnutie pedagogickej rady o výchovnom opatrení sa zašle zákonnému zástupcovi žiaka.

 

5. Postup pri riešení prechovávania legálnych návykových látok:

Pri nájdení legálnej návykovej látky (alkohol a tabak) u žiaka sa o tejto situácii spíše zápisnica, ktorá bude zaslaná zákonnému zástupcovi žiaka.

Porušenie školského poriadku sa prerokuje na pedagogickej rade, žiakovi sa uloží výchovné opatrenie.

Rozhodnutie pedagogickej rady o výchovnom opatrení sa zašle zákonnému zástupcovi žiaka.

 

Príloha č. 6

Základná škola s materskou školou, Jur nad Hronom 284

 

Záznam o poučení žiaka/žiačky školy o vstupnej inštruktáži z predpisov na zaistenie BOZP na škole v rámci školského poriadku

 

Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol/a/ oboznámený/á/ so zásadami bezpečného správania sa. Bol som upozornený/á/ o zdrojoch a príčinách, ktoré spôsobujú najčastejšie úrazy, požiare, resp. prevádzkové nehody ako aj so základnými predpismi z oblasti BOZ, PO a CO v

 

................................................................................

 

Trieda: ...................................

Dátum: ...................................

Vyučujúci, ktorý poučenie vykonal: ..................................................

 

P.č.

Meno a priezvisko žiaka

Podpis žiaka

     
     
     
     
     

 

 

Príloha č. 7

Informovaný súhlas  –  organizovanie hromadných školských akcií v školskom roku ....................

V zmysle § 30 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov a podľa § 7 ods. 1 vyhlášky č. 320/2008 Z.z. o základnej škole Vás informujeme o organizovaní hromadných školských akcií.

Vyjadrenie zákonného zástupcu

Svojím podpisom súhlasím, aby sa môj syn/dcéra ..................................................................., žiak/žiačka ................ triedy zúčastňoval/a počas školského roka na podujatiach, vychádzkach, exkurziách, divadelných a filmových predstaveniach, ktoré súvisia s výchovno-vzdelávacím procesom v súlade s § 2 písm. y) Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a potvrdzujem, že som bol riadne poučený o dôsledkoch môjho súhlasu. Žiak bol poučený o školskom poriadku a zásadách bezpečnosti a ochrane zdravia.

V Jure nad Hronom, dňa

 ................................                                                          ................................................

 

 

                                                                              DODATKY

 

Dodatok č.1  

 

Bezpečnostné pravidlá prác v školskom areáli

 

1.  Žiaci vstupujú do skladu náradia a na školský pozemok v prítomnosti vyučujúceho a dodržujú jeho pokyny o bezpečnosti pri práci.

2.  Žiaci sú povinní mať na vyučovacej hodine oblečené vhodné pracovné oblečenie, obutú pevnú obuv.

3.  Žiaci môžu zdvíhať bremená do max. hmotnosti 10 kg.

4. Žiaci sú zodpovední za náradie s ktorým pracujú, v prípade poškodenia náradia nahlásia poškodenie  učiteľovi.

5.  Pracovné nástroje sú povinní nosiť ostrou hranou nadol.

6.  V školskom areáli počas práce nejedia a nepijú nápoje.

7.  Pri práci sú povinní dbať na bezpečnosť vlastnú i bezpečnosť spolužiakov.

8.  V prípade poranenia sú túto skutočnosť povinní ihneď ohlásiť vyučujúcemu.

9.  Po práci si umyjú ruky.

10.  Žiaci po ukončení práce očistia náradie.

11.  Sklad náradia uzatvára vyučujúci a skontroluje stav náradia.

12.  Žiaci zo školského areálu zásadne odchádzajú pod vedením vyučujúceho.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Jur nad Hronom 284
  284 , 93557 Jur nad Hronom
 • +421 36 77 93 026

Fotogaléria