"Škola pre každého"

Sobota 19. 1. 2019

Počet návštev: 773608

Smernica k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školskom prostredí

 

 

                                                           Úvodné ustanovenie

 Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Jur nad Hronom 284 ( ďalej škola ) v súlade s Metodickým usmernením MŠ SR č. 7/2006 – R z 28. marca 2006

v y d á v a

internú smernicu k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach, cieľom ktorej je vzhľadom na závažnosť šikanovania poskytnúť základné informácie pedagogickým zamestnancom, ktorí sa podieľajú na výchovno-vzdelávacom procese, o formách jeho prejavov, návrhoch na riešenie, spôsoboch ich preventívneho pôsobenia a o potrebe spolupráce s rodičmi žiakov a príslušnými inštitúciami.

Čl. 1

Charakteristika šikanovania

1. Šikanovaním rozumieme akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktorého zámerom je ublíženie inému žiakovi alebo žiakom, prípadne ich ohrozenie alebo zastrašovanie. Ide o cielené a opakované použitie násilia voči takému žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa z najrôznejších dôvodov nevedia alebo nemôžu brániť. Šikanovanie sa prejavuje v rôznych podobách, ktoré môžu mať následky na psychickom a fyzickom zdraví.

2. V rámci účinnej prevencie šikanovania je dôležité :

a) zabezpečiť spoluprácu rodičov, žiakov a zamestnancov školy,

b) dôsledne vykonávať dozor zo strany pedagogických zamestnancov počas prestávok a v kritických zónach školy,

c) informovanosť všetkých zainteresovaných ( pedagogických zamestnancov, rodičov, žiakov ) o postupe pri odhalení agresívneho správania sa žiakov,

d) spolupracovať s odborníkmi CPPPP

e) zabezpečiť vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti prevencie šikanovania a agresívneho správania.

 

 

Čl. 2

Podstatné znaky šikanovania 

a) úmysel bezprostredne smerujúci k fyzickému alebo psychickému ublíženiu druhému,

b) agresia jedného žiaka alebo skupiny žiakov,

c) opakované útoky,

d) nevyrovnaný pomer síl medzi agresorom a obeťou,

e) urážlivé nadávky, posmech,

f) odcudzenie vecí atď.                                       Čl. 3

Podoby šikanovania a jej prejavy v školskom prostredí 

Prejavy šikanovania môžu byť rôzne a v základnom ponímaní rozlišujeme priamu a nepriamu podobu.

1. Priama podoba:

a) fyzické útoky,

b) urážlivé prezývky,

c) nadávky,

d) posmech,

e) tvrdé príkazy agresora vykonať určitú vec proti vôle obete,

f) odcudzenie veci atď.

2. Nepriama podoba:

a) žiak je počas prestávok často osamotený, nemá kamarátov, ignorovanie obete,

   b) počas prestávok vyhľadáva blízkosť učiteľov,

   c) ak má žiak prehovoriť pred triedou je neistý, ustrašený,

   d) pôsobí smutne, nešťastne, má blízko k plaču, stáva sa uzavretým,

   e) jeho školský prospech sa niekedy náhle a nevysvetliteľne zhoršuje,

   f) jeho veci sú poškodené, znečistené, rozhádzané, stále mu chýbajú jeho veci,

   g) odmieta vysvetliť poškodenie a stratu vecí alebo používa nepravdepodobné výhovorky,

   h) mení svoju pravidelnú cestu do školy a zo školy,

   i) začína vyhľadávať dôvody pre absenciu v škole,

   j) odreniny, modriny, škrabance alebo rezné rany nedokáže uspokojivo vysvetliť.

Vývoj šikanovania:

1. stupeň: šikanovanie sa začína „nevinným“ odstavovaním obete z nejakej činnosti, ktoré sa prejavuje prevažne psychickými formami násilia – ignorovaním, prehliadaním obete, vylúčením zo skupiny, neustálymi miernymi nadávkami, posmievaním, ohováraním a intrigovaním, braním desiatej alebo iných vecí. Ak sa obeť nedokáže brániť, nikomu to nepovie a nikto v triede sa ho nezastane, vzniká riziko druhého štádia.

2. stupeň:  postupne (niekedy ako výsledok skúškového stresu, neistoty, nahromadenej agresie alebo nudy agresorov) sa začína objavovať a stupňovať fyzická agresia – občasné, ale opakované strkanie, potkýnanie, naťahovanie oblečenia, ťahanie za vlasy, podtrhávanie stoličky, odstrkovanie, bitky, facky vyhliadnutej obete. Ak to učiteľ ani rodič neodhalí alebo to podceňuje, obeť sa (pod vplyvom strachu) nedokáže brániť, ostatní v triede mu nepomôžu, šikanovanie sa zosilňuje a prechádza do ďalšej fázy.

3. stupeň: v triede sa vytvorí jadro – k hlavnému agresorovi sa pridávajú ďalší, utvorí sa    skupinka dvoch alebo troch šikanovateľov, ktorí už postupujú systematicky a cieľavedome s cieľom upevňovať svoju moc a vplyv nielen na vybranú obeť, ale aj na ostatných spolužiakov. Ak ani v tejto etape nedôjde k odhaleniu a riešeniu šikanovania v škole alebo na podnet rodiča vzniká ďalší stupeň – už rozvinutého šikanovania.

   4. stupeň: k agresívnej skupinke sa pridávajú ďalší a zvyšok triedy začína obeť z rôznych dôvodov ignorovať a úplne vylučovať zo svojej spoločnosti, dokonca sa aj zúčastňovať na šikanovaní. Šikanovanie sa v „nakazenej“ triede v podstate akceptuje ako normálne správanie (nepísaný zákon), začína sa šíriť po celej škole a nadobúdať každodenný charakter.

5. stupeň: všetci rešpektujú normy „šikanovania“, agresori strácajú posledné zvyšky zábran, šikanovanie u nich môže nadobudnúť charakter závislosti a v škole „malej epidémie“, ktorej riešenie si vyžaduje veľa energie, pomoc odborníkov a navyše negatívne ovplyvní aj povesť školy.

Typy agresorov – iniciátorov šikanovania (podľa M. Kolářa):

I. typ:
primitívny, hrubý, impulzívny s problémovým správaním, s narušeným vzťahom k autorite, často ako výsledok agresie v rodine – telesné tresty.
Forma šikanovania: tvrdá fyzická agresia založená na strachu.

II. typ:
slušný, kultivovaný, narcistický, úzkostný, rodinná výchova dôsledná, „vojenská“ bez lásky.
Forma šikanovania: cielené a rafinované násilie bez svedkov alebo cez prostredníkov.

III. typ:
„vtipkár“, optimistický, obľúbený, sebavedomý, „ukecaný“, bežná rodina, možná absencia duchovných a mravných hodnôt v rodine.
Forma šikanovania: málo empatické násilie pre zábavu a humor.

3. Prejavy šikanovania :

a) zhoršenie vzťahov v triednom kolektíve,

b) vtieravé správanie agresora,

c) utiahnuté správanie obete,

d) obeť čaká na odchod spolužiakov zo školy,

e) obeť sa zdržiava počas prestávok v blízkosti učiteľa,

f) zhoršenie správania obete,

g) zvýšená chorobnosť obete,

h) obeť máva „náhodné “ zranenia ,

i) obeť máva často poškodené veci v osobnom vlastníctve a školské pomôcky.

Čl. 4

Zodpovednosť školy 

1. Škola zodpovedá za žiakov v čase školského vyučovania a školských akcií v súlade so školským zákonom, Dohovorom o právach dieťaťa a podľa pracovného poriadku školy.

2. Za povinnosť uvedenú v predchádzajúcom bode sú zodpovední všetci pedagogickí zamestnanci školy:

a) ktorí realizujú vyučovací proces,

b) ktorí vykonávajú počas prestávok pedagogický dozor na chodbách,

c) ktorí vykonávajú pedagogický dozor počas školských akcií rôzneho druhu (školské výlety, kurzy, exkurzie, kultúrne podujatia, športové podujatia a ďalšie školské akcie),

d) ktorí vykonávajú pedagogický dozor počas záujmových krúžkov. 

3. Škola zodpovedá aj za škodu, ktorú v čase vyučovania, resp. v dobe vykonávania tzv. prechodného dohľadu spôsobí žiak, pokiaľ ten, kto je povinný vykonávať dohľad nepreukáže, že náležitý dohľad nezanedbal (§ 422 Občianskeho zákonníka). 

4. Šikanovanie, resp. jeho náznaky, nesmie byť zamestnancami školy v žiadnej miere akceptované. Pedagogický zamestnanec musí šikanovanie medzi žiakmi bez meškania riešiť a každej jeho obeti poskytnúť okamžitú pomoc. Je povinný ihneď túto skutočnosť oznámiť triednemu učiteľovi agresora a obete, výchovnému poradcovi, prípadne vedeniu školy.

5. Zamestnanec školy, ktorý neprijme žiadne opatrenia v prípade šikanovania, resp. neoznámi danú skutočnosť kompetentným osobám, sa vystavuje riziku trestného stíhania.

Čl. 5

Účastníci prevencie šikanovania 

a) vedenie školy – dohliada na realizáciu celoškolskej stratégie proti šikanovaniu,

b) výchovný poradca – koordinuje preventívne pôsobenie, eviduje potencionálnych agresorov a obete, spolupracuje s triednymi učiteľmi , koordinátorom PDZ a CPPPP,

c) špeciálny pedagóg – pomáha zmierňovať možné príčiny agresie , sprostredkúva kontakty s poradenskými inštitúciami,

d) triedny učiteľ – buduje triedny kolektív na báze vzájomnej dôvery medzi ním, žiakmi a rodičmi,

e) ostatní pedagogickí zamestnanci – aktívne sa podieľajú na nesúhlasnom postoji voči prejavom šikanovania,

f) vedúci záujmových útvarov,

g) žiaci – sledujú správanie v rámci triednych kolektívov a sú oboznámení so spôsobmi boja proti šikanovaniu

h) rodičia – sledujú správanie svojich detí a spolupracujú s učiteľmi,

i) všetci zainteresovaní – spolupracujú s poradnými organmi – Polícia, CPPPP, CŠPPP, UPSVaR a pod.

Čl. 6

Priestupková a trestnoprávna zodpovednosť

1. Šikanovanie žiakov môže v určitých prípadoch napĺňať skutkovú podstatu priestupkov v zmysle zákona č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Ide predovšetkým o priestupky:

a) proti občianskemu spolunažívaniu,

b) proti majetku. 

2. Zodpovedným za priestupky je ten, kto v čase spáchania priestupku dovŕšil štrnásty rok svojho veku. Ak v čase spáchania priestupku dovŕšil pätnásty rok a neprekročil osemnásty rok svojho veku, zaraďuje sa do kategórie „mladistvých“.

 3. Šikanovanie žiakov môže v určitých prípadoch napĺňať aj skutkovú podstatu trestných činov v zmysle zákona č. 300/2005 Z. z. - Trestný zákon. Ide najmä o trestný čin:

a) ohovárania,

b) nebezpečného vyhrážania,

c) ublíženia na zdraví,

d) obmedzovania osobnej slobody,

e) nátlaku,

f) vydierania,

g) lúpeže,

h) hrubého nátlaku,

i) krádeže,

j) poškodzovania cudzej veci,

k) neoprávneného užívania cudzej veci. 

4. Páchateľom trestného činu je ten, kto trestný čin spáchal sám. Za spolupáchateľstvo trestného činu sa považuje, ak bol trestný čin spáchaný spoločným konaním dvoch alebo viacerých osôb. 

5. Trestne zodpovedný je ten, kto v čase spáchania činu dovŕšil štrnásty rok svojho veku. Žiaci, ktorí v čase spáchania trestného činu dovŕšili štrnásty rok a neprekročili osemnásty rok svojho veku sa podľa trestného zákona zaraďujú do kategórie „mladistvých“. 

6. Pedagogický zamestnanec školy, ktorý sa dozvie o prípade šikanovania a neprijme v tomto smere žiadne opatrenie, sa vystavuje riziku trestného postihu. 

7. Konaním podľa predchádzajúceho bodu môže pedagogický zamestnanec napĺňať i skutkovú podstatu trestného činu neprekazenia trestného činu, neoznámenia trestného činu alebo ublíženia na zdraví a to tak, že inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví tým, že poruší dôležitú povinnosť vyplývajúcu z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, alebo uloženú mu podľa zákona.

Čl. 7

Stratégia a postup prevencie šikanovania

• Zameranie pozornosti na nových a nastupujúcich žiakov.

• Skvalitnenie prestávok.

• Zvyšovanie sebavedomia detí.

• Zahrnutie problematiky šikanovania do učebných osnov.

1. Zrozumiteľne definované šikanovanie a leták na nástenky.

2. Presný postup riešenia šikanovania.

3. Kyberšikana – oboznámenie žiakov, postup pri riešení a ochrana pred kyberšikanou

4. Žiaci i pedagógovia budú oboznámení s Trestným zákonom a základnými informáciami o šikanovaní takto:

- materiál o prevencii šikanovania na škole bude dostupný pre všetkých zamestnancov v zborovni

- beseda s políciou

- beseda s právnikom alebo účasť na pojednávaní v trestnej veci

- beseda so psychológom pre žiakov a ich rodičov

- články v školskom časopise

- letáky na nástenke

5. Odporúčania pre žiaka – obeť i svedkov

Na škole je zriadená schránka dôvery, prípadné podnety rieši výchovný poradca s koordinátorom prevencie šikanovania.

V prípade, že v priestoroch budovy počas školského vyučovania a na školských akciách uvedených v čl. 4, bod 2, písm. c) sa zistí prípad šikanovania, je každý pedagogický i nepedagogický zamestnanec povinný postupovať:

1. Zamestnanec, ktorý zistí šikanovanie, informuje o tejto skutočnosti triedneho učiteľa agresora a obete (predtým si zistí meno a priezvisko žiakov a triedu, ktorú navštevujú), výchovného poradcu a člena vedenia školy. 

2. Triedni učitelia si na vyšetrenie prizvú daných žiakov, zamestnanca školy, ktorý skutočnosť oznámil a výchovného poradcu (pri zachovaní dôvernosti). O danom vyšetrení spíšu zápis/ príloha č.1/, pričom tento odovzdajú v jednom vyhotovení: 

a) zákonnému zástupcovi obete a agresora

b) výchovnému poradcovi.

c) jeden exemplár vložia do osobného spisu žiaka.

V zápise popíšu skutočnosť, vyjadrenia agresora a obete a navrhnú opatrenia na riešenie. 

3. Triedni učitelia agresora a obete v spolupráci s výchovným poradcom si pozvú na pohovor rodičov, resp. zákonných zástupcov týchto žiakov. Aj o tomto stretnutí spíšu zápis/ príloha č.2/  (pri zachovaní dôvernosti). K pohovoru prizvú aj člena vedenia školy. 

4. Po písomnom uzavretí celého prípadu, zvážení návrhov na opatrenia, vyjadrení agresora a obete, rodičov, resp. zákonných zástupcov týchto žiakov riaditeľ školy rozhodne o ďalšom postupe v súlade so školským poriadkom školy, pracovným poriadkom školy, resp. zákonom č. 300/2005 Z. z. - Trestný zákon a zákonom č. 372/1990 Z. z. – Zákon SR o priestupkoch.

5. Nakoľko šikanovanie je závažným negatívnym spoločenským javom, celý prípad vyšetrenia šikanovania sa bude realizovať pri zachovaní dôvernosti až do vyriešenia daného prípadu. Týmto postupom nie je dotknutá informačná povinnosť školy. 

6. V prípade, že tento negatívny jav zistí žiak školy, je povinný okamžite o tejto skutočnosti informovať svojho triedneho učiteľa, výchovného poradcu , v ich neprítomnosti člena vedenia školy.

Čl. 8

Metódy riešenia šikanovania 

1. Pre vyšetrenie šikanovania žiakov v našej škole sa použijú tieto metódy:

a) zaistenie ochrany obetiam,

b) rozhovor so žiakmi, ktorí na šikanovanie upozornili, rozhovor s obeťou a agresormi,

c) nájdenie vhodných svedkov, individuálne, prípadne konfrontačné rozhovory so svedkami - nikdy nekonfrontovať obeť a agresora,

d) kontaktovanie rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov,

e) kontaktovanie špecializovaných inštitúcií (CPPPaP, diagnostické centrum atď.) Kontakt zabezpečuje výchovný poradca.

f) využitie anonymnej dotazníkovej metódy.

2. Pri výskyte skupinového násilia voči obeti sa použije tento postup:

a) okamžitá pomoc obeti,

b) dohoda riaditeľa školy s výchovným poradcom, triednymi učiteľmi a s ostatnými pedagogickými zamestnancami školy na postupe vyšetrovania,

c) vlastné vyšetrenie,

d) zabránenie možnej krivej výpovede agresorov, ich izolácia bez možnosti dohodnúť sa na spoločnej výpovedi,

e) pokračujúca pomoc a podpora obete,

f) nahlásenie prípadu polícii - rozhodne riaditeľ školy,

g) kontaktovanie rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov - zabezpečia triedni učitelia,

h) kontaktovanie špecializovaných inštitúcií.

Čl. 9

Opatrenia na riešenie situácie 

V prípade, že sa vyskytne prípad šikanovania, sa použijú tieto opatrenia:

1. Opatrenia pre obete:

a) individuálna práca s obeťou,

b) odporučiť rodičom žiakov vyhľadať odbornú starostlivosť (hlavne CPPPaP),

c) zorganizovať skupinový intervenčný program riaditeľa školy v spolupráci s CPPPaP,

d) informovanie a poradenstvo pre rodičov žiakov.

2. Opatrenia voči agresorov:

a) individuálna práca s agresorom,

b) odporučiť rodičom agresorov vyhľadať odbornú pomoc,

c) výchovné opatrenia – pokarhanie triednym učiteľom, pokarhanie riaditeľkou školy,

d) preložiť žiaka do inej triedy,

e) znížiť známku zo správania, 

3. Opatrenia v mimoriadnych prípadoch:

a) odporučiť rodičom umiestniť žiaka na dobrovoľný diagnostický pobyt do liečebno-výchovného sanatória,

b) oznámiť príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny - sociálno-právna ochrana detí za účelom využitia nutných výchovných opatrení v prospech maloletého v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci, v znení neskorších predpisov,

c) oznámiť príslušnému útvaru Policajného zboru SR, ak došlo k závažnejšiemu prípadu šikanovania, pri ktorom je podozrenie, že bol spáchaný trestný čin alebo čin inak trestný (u maloletých).

d) preradiť agresora na inú školu.

Čl. 10

Spolupráca školy s rodičmi žiakov a ďalšími inštitúciami 

1. Pri podozrení na šikanovanie žiaka sú koordinátor prevencie drogových závislostí a sociálno-patologických javov, výchovný poradca, ale hlavne triedni učitelia povinní upozorniť rodičov žiakov:

a) aby si všímali možné príznaky šikanovania a

b) súčasne im ponúknuť pomoc.

Táto povinnosť platí tak pre rodinu obete ako aj pre rodinu agresora.

2. Pri pohovore s rodičmi sú učitelia povinní dbať na taktný prístup a najmä zachovanie dôvernosti informácií. 

3. Spoluprácu pri danej problematike so špecializovanými inštitúciami za školu zabezpečuje výchovný poradca a koordinátor prevencie drogových závislostí a sociálno-patologických javov. 

4. Pri podozrení, že šikanovanie naplnilo skutkovú podstatu priestupku alebo trestného činu, je riaditeľ školy povinný oznámiť túto skutočnosť príslušnému útvaru PZ SR. 

5. Riaditeľ školy je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť orgánu sociálno-právnej ochrany skutočnosti, ktoré ohrozujú žiaka, alebo že žiak spáchal trestný čin, prípadne opakovane páchal priestupky.

Čl. 11

Postup v prípade zistenia šikanovania

V prípade, že sa v priestoroch budovy školy počas školského vyučovania a na školských akciách zistí prípad šikanovania, je každý pedagogický a nepedagogický zamestnanec povinný postupovať nasledovne:

1. Zamestnanec, ktorý zistí šikanovanie informuje o tejto skutočnosti triedneho učiteľa agresora a obete (predtým si zistí meno,  priezvisko a triedu, ktorú navštevuje), výchovného poradcu a člena vedenia školy. Pri veľmi vážnych prípadoch šikanovania je tento zamestnanec povinný zavolať políciu.

2. Triedni učitelia si na pohovor prizvú daných žiakov (nie v jednom termíne), zamestnanca školy, ktorý skutočnosť oznámil a výchovného poradcu školy. O danom pohovore triedni učitelia spíšu zápis, pričom tento odovzdajú v jednom vyhotovení:

   a) zákonnému zástupcovi obete a agresora,

   b) výchovnému poradcovi,

   c) jeden exemplár vložia do osobného spisu žiaka.

V zápise popíšu skutočnosť, vyjadrenia agresora a obete, navrhnú opatrenia na riešenie daného problému.

3. Triedni učitelia agresora a obete si v spolupráci s výchovným poradcom pozvú na pohovor rodičov, resp. zákonných zástupcov týchto žiakov (nie v jednom termíne). Aj o tomto stretnutí spíšu zápis. K pohovoru prizvú aj člena vedenia školy.

4. Po písomnom uzavretí celého prípadu, zvážení návrhov na opatrenia, vyjadrení agresora a obete, rodičov, resp. zákonných zástupcov týchto žiakov riaditeľ školy rozhodne o ďalšom postupe v súlade so školským poriadkom školy, pracovným poriadkom školy, resp. zákonom č. 300/2005 Z. z. – Trestný zákon a zákonom č. 372/1990 Z. z. – Zákon SR o priestupkoch.

5. Keďže šikanovanie je závažným negatívnym spoločenským javom, celý prípad vyšetrenia šikanovania sa bude realizovať pri zachovaní dôvernosti až do vyriešenia daného prípad

Čl. 12

Systém výchovných opatrení

  

Po dokázaní šikanovania môže byť agresor potrestaný:

1. výchovným opatrením – pokarhaním riaditeľa školy,

2. zníženou známkou zo správania,

3. oznámením šikanovania polícii,

4. návrhom na umiestnenie do výchovného ústavu.

Čl. 13

Všeobecné a záverečné ustanovenia 

1. Základným preventívnym opatrením základnej školy je princíp: „Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách!“

2. Formy správania a konania uvedené v čl. 3 a čl. 5 tejto smernice nie sú v žiadnom prípade neškodným humorom a zábavou. 

3. Úlohou vedenia školy, všetkých pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy je vytvoriť pozitívnu klímu v škole, aby sa predchádzalo prejavom antisociálneho správania jednotlivcov alebo skupín žiakov. 

4. Táto smernica je v súlade s pravidlami správania a konania žiakov vrátane sankcií za ich porušenie zapracovanými v školskom poriadku školy.

5. Výchovný poradca ako aj koordinátor prevencie drogových závislostí a sociálnopatologických javov zapracujú ustanovenia tejto smernice do svojich plánov. 

6. S touto smernicou sú povinní oboznámiť žiakov školy všetci triedni učitelia a túto skutočnosť zapísať do preberaného učiva v časti „triednická hodina“. 

7. S touto smernicou boli oboznámení všetci pedagogickí zamestnanci školy na zasadnutí pedagogickej rady konanom dňa 11.02.2011, čo potvrdili svojím podpisom na prezenčnej listine.

 8. Vedenie školy zabezpečí vzdelávanie v oblasti prevencie šikanovania najmä triednych učiteľov, koordinátorov prevencie drogových závislostí a sociálno-patologických javov a výchovného poradcu. 

9. S touto smernicou oboznámia rodičov, resp. zákonných zástupcov žiaka na rodičovských združeniach jednotlivých tried. 

10. Táto smernica bude zverejnená na informačnej tabuli školy (pre žiakov), v zborovni školy (pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy a triednych učiteľov) ako aj na internetovej stránke školy.

Čl. 14

 

Záverečné ustanovenia

 

  1. Všetci pedagogickí zamestnanci musia byť s touto smernicou oboznámení.
  2. Smernica nadobúda účinnosť od 1.2017
  3. Smernica bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa 24.1.2017.

 

V Jure nad Hronom, 24.1.2017                                                      ...........................................

                                                                                                                   riaditeľ/ka školy

 

 

 

 

 

Vypracovala: Viera Kiššová                                                 Mgr. Martin Bátovský

                                                                                                  vedúci OŠV

                     

 

 

 

 

 

 

                              

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Jur nad Hronom 284
    284 , 93557 Jur nad Hronom
  • +421 36 77 93 026

Fotogaléria